30 augustus 2013: Bron: 2013 Jul 24. pii: S0959-8049(13)00550-9. doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.043. [Epub ahead of print].

Viscum Album L. - Maretakinjecties verdubbelen mediane overleving bij inoperabele uitgezaaide alvleesklierkankerpatiënten in vergelijking met beste zorg. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase III studie bij totaal 220 patiënten waarvoor geen adekwate behandeling meer mogelijk is. De studie maakte een vergelijking tussen beste zorg en beste zorg plus Viscum album L. subcutaan - onderhuids gegeven. Ter informatie: intraveneus gegeven lijkt beter te werken dan onderhuids aldus enkele artsen die ik daarover heb gesproken, maar blijkbaar werkt onderhuids gegeven ook te werken. 

De gegevens uit het abstract zijn echter dermate summier dat ik niet zo heel veel meer aan informatie kan geven. Hier de zo goed als letterlijke vertaling van het abstract. Het volledige studierapport: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival  is tegen betaling in te zien. Onderaan originele engelstalige abstract. Hier de letterlijke vertaling met hulp van google translation van dat abstract:

ACHTERGROND:
De ongunstige neveneffecten van het behandelen van laat-stadiumalvleesklierkanker  vragen om niet-toxische en effectievere therapeutische benaderingen. We vergeleken de totale overleving (OS) van de patiënten die een extract van Viscum album [L.] (Val) kregen of geen antineoplastische therapie (red: geen chemo of andere behandeling).

Methode:
Dit is een prospectieve, parallelle, open-label, monocenter, groeps-sequentiële, gerandomiseerde fase III studie. Patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide kanker van de pancreas - alvleesklier werden gestratificeerd naar een binaire prognose index, samengesteld uit tumorstadium, leeftijd en performance status, en werden gelijkmatig gerandomiseerd ingedeeld naar subcutane injecties van Viscum album L. (VAL) extracten of geen antineoplastische therapie (controlegroep). VaL werd toegepast in een dosis opgevoerde wijze van 0,01 mg tot 10 mg driemaal per week. Patiënten in beide groepen kregen de beste ondersteunende zorg. Het primaire eindpunt was 12 maanden OS, beoordeeld in een groep-sequentiële analyse.

BEVINDINGEN:
We presenteren de eerste tussentijdse analyse, met inbegrip van gegevens van 220 patiënten. Baseline karakteristieken waren evenwichtig verdeeld tussen de studiegroepen. Mediane overleving - OS was 4.8 maanden voor de Viscum album L. (VAL) groep en 2.7 maanden voor de controlegroep. (prognose gecorrigeerde hazard ratio, HR = 0,49, p <0,0001). Binnen de zogeheten 'goede' prognose subgroep, mediane OS was 6,6 maanden versus 3.2 maanden (HR = 0,43, p <0,0001). Binnen de 'slechte' prognose subgroep was dit 3,4 maanden versus 2.0 maanden respectievelijk (HR = 0,55, p = 0,0031). er werden geen aan Viscum album L. (VAL) gerelateerde bijwerkingen waargenomen.

CONCLUSIE: 
Viscum album L. (VAL) injecties toonden een significante en klinisch relevante verlenging van de mediane overleving -  OS. De onderzoeksresultaten suggereren  dat Viscum album L. (VAL) een niet-toxisch en effectieve tweedelijns therapie kan zijn die een verlenging van de overleving - OS en minder ziekte gerelateerde symptomen kan opleveren voor patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of uitgezaaide alvleesklierkanker.

Het volledige studierapport: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival  is tegen betaling in te zien. 

Hier het originele engelstalige abstract:

Viscum Album L. therapy showed a significant and clinically relevant prolongation of overall survival - OS. The study findings suggest Viscum Album L. - VaL (mistletoe injections) to be a non-toxic and effective second-line therapy that offers a prolongation of overall survival - OS as well as less disease-related symptoms for patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer.

Eur J Cancer. 2013 Jul 24. pii: S0959-8049(13)00550-9. doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.043. [Epub ahead of print]

Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival.

Source

Clinical Research Dr. Tröger, Freiburg, Germany. Electronic address: troeger@crdt.de.

Abstract

BACKGROUND:

The unfavourable side-effects of late-stage pancreatic cancer treatments call for non-toxic and effective therapeutic approaches. We compared the overall survival (OS) of patients receiving an extract of Viscum album [L.] (VaL) or no antineoplastic therapy.

METHODS:

This is a prospective, parallel, open label, monocentre, group-sequential, randomised phase III study. Patients with locally advanced or metastatic cancer of the pancreas were stratified according to a binary prognosis index, composed of tumour stage, age and performance status; and were evenly randomised to subcutaneous injections of VaL extracts or no antineoplastic therapy (control). VaL was applied in a dose-escalating manner from 0.01mg up to 10mg three times per week. Patients in both groups received best supportive care. The primary end-point was 12-month OS, assessed in a group-sequential analysis.

FINDINGS:

We present the first interim analysis, including data from 220 patients. Baseline characteristics were well balanced between the study arms. Median OS was 4.8 for VaL and 2.7months for control patients (prognosis-adjusted hazard ratio, HR=0.49; p<0.0001). Within the 'good' prognosis subgroup, median OS was 6.6 versus 3.2months (HR=0.43; p<0.0001), within the 'poor' prognosis subgroup, it was 3.4 versus 2.0months respectively (HR=0.55; p=0.0031). No VaL-related adverse events were observed.

CONCLUSION:

VaL therapy showed a significant and clinically relevant prolongation of OS. The study findings suggest VaL to be a non-toxic and effective second-line therapy that offers a prolongation of OS as well as less disease-related symptoms for patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer.

Copyright © 2013 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Maretakinjecties - Viscum album L. verdubbelt mediane overleving bij uitgezaaide, inoperabele alvleesklierkanker met betere kwaliteit van leven copy 1"

  • Simone :
    Beste Kees,
    Zou je, als specialist op de behandeling van kanker en kankeronderzoek, in begrijpbaar Nederlands kunnen uitleggen wat de volgende tekst uit je artikel betekent:
    Dit is een prospectieve, parallelle, open-label, monocenter, groeps-sequentiële, gerandomiseerde fase III studie. Patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide kanker van de pancreas - alvleesklier werden gestratificeerd naar een binaire prognose index, samengesteld uit tumorstadium, leeftijd en performance status, en werden gelijkmatig gerandomiseerd ingedeeld naar subcutane injecties van Viscum album L. (VAL) extracten of geen antineoplastische therapie (controlegroep).
    Ik ben namelijk sinds kort erg geïnteresseerd in dit onderwerp en wil er alles van weten!

Gerelateerde artikelen