Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

801) Fujimura T et al ; World J Surg 18:150-5;1994; Hyperthermie naast chemo vermindert bij geopereerde maagkankerpatienten de kans op een peritoneaal recidief en verbetert de overleving tov chemo. Zie ook studie onder no. 509.

802) Ziegler TR;JPEN 20:91-2;1996;Voeding met BCAA, MCT en extra micronutrienten vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op infecties bij patienten die vanwege een primair levercarcinoom geopereerd worden ; ook hield deze voeding de leverfuncties meer binnen normale grenzen. Voor BCAA zie ook de studienummers 310,311,312,313,315 en 697. Duidelijk is dat BCAA relevant zijn bij de behandeling van 1 of meer vormen van kanker.

803) Bozzetti F et al ; JPEN 24:7-14;2000; Ingeval van ernstige ondervoeding kan TPN wel de kans op complicaties bij te opereren kankerpatienten verlagen. Nog beter is om sowieso gericht voedingsondersteuning te geven mede afgestemd op de soort tumor en conditie, zoals de artsen voor non-toxische tumortherapie doen.

804) Argyriou AA et al ; Neurology 64:26-31;2005;Vitamine E vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek significant de neuropathie veroorzaakt door cisplatin ; zie ook studienummer 332 met een vergelijkbaar resultaat. Noot red.: Studieabstract staat onder onderzoek en voeding gepubliceerd.

805) Gough IR et al ; Dis Colon Rectum 22:223-7;1979; Corynebacterium parvum verbetert bij patienten met vergevorderde darmkanker de regressiekans door 5-FU niet noch de overlevingsduur.

806) Mock V et al ; Psychooncology 14 oktober ; 2004; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek bleek lichaamsbeweging vermoeidheid bij borstkankerpatienten die chemo krijgen, tegen te gaan.

807) Segal R et al; J Clin Oncol 19:657-65;2001; Conditietraining bij vrouwen met borstkanker stadium 1 /2 verbetert hun lichamelijke conditie tov de controlegroep waar deze verslechtert gedurende de behandeling.

808) Courneya KS et al ; J Clin Oncol 21:1660-8;2003; Conditietraining verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patienten behandeld voor borstkanker met o.a. chemo, hart/longfunctie, maar ook de levenskwaliteit.

809) Windsor PM et al ; Cancer 101:550-7;2004; Gematigde 'homebased' conditietraining gaat in gerandomiseerd onderzoek bij mannen die bestraald worden voor prostaatkanker het ontstaan van bestralingsvermoeidheid tegen. Zie ook 800,806,807 en 808. We weten ook uit epidemiologisch onderzoek dat bijv. atletiek samengaat met minder kans op borstkanker. Interessant is natuurlijk de vraag of de parallel met hart- en vaatziekten nog verder gaat dwz: verbetert regelmatige stevige lichamelijke inspanning ook de prognose van 1 of meer kankersoorten?

810) Pathak AK et al ; J Am Coll Nutr 24:16-21;2005;Hoge doses vitamine C,E en beta-caroteen naast taxol plus carboplatin ter behandeling van patienten met een vergevorderde longkanker geeft niet significant meer responsen dan met taxol plus carboplatin alleen ; alleen in de vitaminengroep (64 patienten) traden er complete responsen op; ook kende deze groep een betere en vooral betere 2e jaars-overleving dan de controle-groep (72 patienten) : P-trend in ieder geval kleiner dan 0,17. Verder onderzoek met grotere aantallen patienten is nodig. Noot red.: Studieabstract staat onder onderzoek en voeding gepubliceerd.

811) Presant CA et al ; Cancer 44:899-905;1979 ; Cyclofosfamide plus DTIC al dan niet met Corynebacterium parvum bij patienten met een uitgezaaid melanoom : geen effect op overleving van Corynebacterium (het tegen overgestelde is voor de genoemde chemotherapeutica overigens bij het gemetastaseerd melanoom ook niet gevonden).

812) Atkinson C et al : Am J Clin Nutr 79:326-33;2004;Isoflavonen gaan tov placebo aantoonbaar botverlies tegen ; van belang voor met name borstkanker- , baarmoederkanker- en eierstokkankerpatienten, die immers iha versneld in de overgang komen. Zie ook 764. Bovendien is er onderzoek waaruit blijkt genisteine in een dosis van slechts 54 mg even goed postmenopauzaal osteoporose tegengaat als kankerverwekkende en hart- en vaatziekte bevorderende oestrogenen ; zie Cotter A en Cashman ; Nutr Rev 61:346-51;2003. Noot red.: Studieabstract staat onder onderzoek en voeding gepubliceerd.

813) Dalais FS et al ; Urology 64: 510-5;2004;Stijging van PSA is met soja langzamer dan wanneer lijnzaad aan het eten is toegevoegd. De verhouding vrij/gebonden PSA was statistisch gezien nog weer extra gunstig voor de sojagroep. Zie ook 724. Lijnzaad zou overigens igv prostaatkanker door het alfa-linoleenzuur wel eens ongunstig kunnen zijn.

814) Crisafulli A et al; Menopause 11:400-4;2004; Genisteine vermindert in dit gerandomiseerde onderzoek hot-flushes samenhangend met de overgang aantoonbaar.

815) Ehrenpreis ED et al ; Dis Colon Rectum 48:1-8;2005;Vitamine A verbetert in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bestralingsproctitis significantNoot red.: Studieabstract staat onder voedingstoffen en effect bij bestraling gepubliceerd.

816) Hasegawa S et al; Gan To Kagaku Ryoho 31:729-33;2004: 5-FU met LV elke maand 3 weken achter elkaar, geeft wel minder bijwerkingen dan 6 weken achtereen eens per 2 maanden, maar geeft ook minder regressies. Bij pijn en zeker ook in geval van relatief weinig bijwerkingen heeft het laatste regime de voorkeur.

817) Chen YM et al; J Clin Endocrinol Metab 88:4740-7; 2003 ; Soja-isoflavonen gaan bij vrouwen met een lage botmassa verdere botkalking aantoonbaar tegen. Zie ook 764 en 812 met commentaar.

818) Andre T et al : J Clin Oncol 21:2896-903;2003; Twee keer per maand 5-FU en LV is als adjuvans voor darmkanker stadium 2/3 even effectief als 5-FU plus LV in 5 dagen eens per maand, maar geeft aantoonbaar minder bijwerkingen.

819) Vogelzang NJ et al ; J Clin Oncol 21:2636-44;2003; Foliumzuur en B12 verminderen de toxiciteit van pemetrexed - Alimta en cisplatin aantoonbaar, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij mesothelioompatienten.

820) Macgregor CA et al; Eur J Cancer 41:708-14;2005; Bij ex-borstkankerpatienten blijkt soja geen invloed te hebben op een scorelijst mbt overgangsklachten. In 814,500 en 749 wordt wel een gunstig effect van soja tav overgangsklachten gevonden ; in 736,750 en 820 dus niet. Een en ander lijkt afhankelijk van de dosis, meetmethode en groepssamenstelling. Alles wijst er op dat in ieder geval bij een subgroep toch een effect van soja tav overgangsklachten bestaat. Overigens is het remmende effect van soja tav botontkalking wel duidelijk en consistent : zie 764,812 en 817.

821) Bouzid K et al ; Ann Oncol 14:1106-14; 2003; In geval van gevorderde darmkanker kan men naast irinotecan beter 5-FU/LV volgens het Douillard-regime geven dan volgens het Saltz- of het Mayo Clinic-regime geven ; de leucopenie is dan het geringst. De klinische resultaten van de 3 regimes zijn overigens gelijk.

822) Schilsky RL et al ; J Clin Oncol 20:1519-26;2002; Bij patienten met vergevorderde darmkanker geeft 5-FU plus Leucovorin een langere periode zonder progressie dan 5-FU plus enularacil.

823) Williams MS et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 36:345-9;1996: Aloe vera vermindert bijwerkingen bestraling niet aantoonbaar ; zie ook 729. Aloe vera heeft overigens zelf wel een anti-kankerwerking : zie 87.

823) de Luis DA et al;Ann Nutr Metab 49:95-99;2005 ; Bij patienten te opereren voor keelkanker werden extra omega-3-vetzuren vergeleken met extra arginine : de infectiekans was in de omega-3-vetzurengroep niet significant lager ; het gewicht was in deze groep significant beter, hetgeen mijns inziens past bij de anti-cachectische werking van omega-3-vetzuren.

824) Staib L et al; J Gastrointest Surg 5:275-81;2001 :In de adjuvantsituatie bij darmkanker stadium2/3 verbetert LV het resultaat van 5-FU plus levamisol ; interferon naast 5-FU en LV voegt niets toe. We weten overigens al dat indien 5-FU plus LV wordt gegeven levamisol gemist kan worden.

825) Heggie S et al ; Cancer Nurs 25:442-51;2002; In deze gerandomiseerde studie werd aloe vera met een waterige creme vergeleken om de bijwerkingen wegens bestraling voor borstkanker te bekijken : de waterige creme bleek beter pijn gerelateerd aan de behandeling tegen te gaan en aloe vera ging bij rokers duidelijk beter het ontstaan van jeuk tegen ; aloe vera is echter niet vergeleken met niets ; dit onderzoek laat derhalve zien dat aloe vera hooguit voor rokende borstkankerpatienten gunstig is.

826) Olsen DL et al : Oncol Nurs Forum 28:543-7;2001:In dit gerandomiseerde onderzoek gaf aloe vera op wat langere termijn toch minder bijwerkingen van bestraling op de huid. Nemen we de referenties 729,823,825 en 826 samen dan kunnen we zeggen dat aloe vera voor preventie van bijwerkingen van bestraling op de huid het voordeel van de twijfel heeft ; zie ook evenwel Calendula (701). Collega Bolhuis stelt dat voor een beschermend effect van aloe vera het nog steeds bevatten van voldoende polysacchariden essentieel is en verwijst hierbij naar o.a. www.mdanderson.org/departments/cimer : klikken op Reviews of Therapies).

828) Bernstein ZP et al ; Cancer 95:2555-61;2002 ; Atra 3 keer per week geeft meer kans op regressie van het Kaposisarcoom bij AIDS-patienten dan 1 keer per week ATRA.

829) Cao WX et al ; World J Gastroenterol 6:255-8;2000 ; Methioninerestrictie remt celdeling bij patienten met vergevorderde maagkanker die al 5-FU krijgen.

830) Cartia GL ; Minerva Med 81:815-7;1990; Thymopentine gaat leucopenie bij borstkankerpatienten die chemo krijgen tegen ; zie ook 30.

831) Bock PR et al ;Arzneimittelforschung 54:563 ; 2004 ; Na randomisatie van behandelcentra voor borstkanker werd wel dan geen iscador gegeven ; bijwerkingen chemo waren met Iscador minder en de overlevingsduur was beter ; zie ook 372,703 en 704.

832) Fang WM et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2 : 103-5 ; 2004 ; Sansheng Huatan (HS) met chemo geeft bij het niet-kleincellig longcarcinoom een betere kwaliteit van leven dan met chemo ; de overleving is met HS slechts niet-significant beter.

833) Mulder PO et al ; Cancer 64:2045-52 ;1989 ; Gedeeltelijke parenterale voeding plus deels gerichte suppletie versus permanente parenterale voeding (hyperalimentatie) bij getransplanteerde kankerpatienten bleek tot minder diarree en niet-significant minder infecties te leiden ; het blijkt wederom : het erin pompen van veel eten is niet goed.

834) McCabe M et al ; Invest New Drugs 6:243-6 ; 1988 : THC uit cannabis verminderde ook in dit zoveelste gerandomiseerde onderzoek significant de misselijkheid en braken van kankerpatienten, die chemo kregen.

835) Braga M en Gianotti L ; JPEN 29(Suppl) : S57-61 ;2005 : Immunonutrition (arginine, omega-3-vetzuren en RNA) verminderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op complicaties wanneer er voor maagdarmkanker geopereerd werd ; een en ander was uitermate kosten-effectief. Zie de zeker 14 andere studies over immunonutrition bij operatie, die ook alle gunstig zijn.

836) Robidoux A et al ; Cancer 49 :2246-51; 1982 : Corynebacterium parvum intraveneus verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat DTIC bij het uitgezaaide melanoom niet ; in 684 was wel een gunstig effect van Corynebacterium parvum gevonden en in 811 niet. Voorlopig raad ik deze behandeling in geval van een uitgezaaid melanoom niet aan.

837) Nikander E et al ; J Clin Endocrinol Metab 89 : 1207-12; 2004 ; Isoflavonen remmen in dit gerandomiseerde onderzoek aantoonbaar de botafbraak bij postmenopausale vrouwen ; dit is wederom een bewijs dat isoflavonen voor vrouwen die in de menopauze gaan vanwege een antikankertherapie, in ieder geval al voor hun botten belang hebben bij isoflavonen.

838) Lane M et al ; J Pain Symptom Manage 6:352-9;1991: THC is ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant werkzaam tegen misselijkheid en braken, samenhangend met chemo.

839) Citron ML et al ; Cancer Treat Rep 69:109-12 ; 1985 ; Een synthetisch cannabinoid blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek niet aantoonbaar beter tegen misselijkheid e.d. samenhangend met chemo dan THC.

840) Colls BM et al ; N Z Med J 91:449-51;1980 : THC blijkt ook in dit gerandomiseerde onderzoek bij kankerpatienten die chemo krijgen tegen misselijkheid/braken net zo effectief als gangbare antiemetica.

841) Huang GX et al ; Ai Zheng 22:1084-7;2003 : Bij patienten met een nasopharyngeaal carcinoom blijken Chinese kruiden mucositis van het slijmvlies door bestraling plus cisplatin significant te verminderen ; op het therapeutisch effect was er op korte termijn geen effect van deze kruiden.

842) Zhang X et al ; Zhonghua Nei Ke Za Zhi 38:113-5 ; 1999 : In de 1e lijns behandeling van promyelocytenleukemie blijkt arsenicumtrioxide even effectief als het reeds goed onderbouwde ATRA ; kortom arsenicumtrioxide is bij deze vorm van kanker ook effectief ; 438, 708 en 719 bevestigen de werkzaamheid van arsenicumtrioxide bij deze vorm van kanker.

843) Chlebowski RT et al ; J Clin Oncol 8:9-15;1990: Hydrazinesulfaat naast een cisplatinum bevattende cytostaticumcocktail verbetert de mediane overleving van patienten met uitgezaaide NSCLC significant (hydrazine zit in champignons).

844) Nissen-Meyer R et al ; Acta Oncol. 28:903-6 ; 1989 : Corynebacterium parvum gaf naast adjuvantchemo bij kliernegatieve borstkankerpatiënten wel een aantoonbaar betere ziektevrije overleving ; echter beslist niet bij klierpositieve borstkankerpatiënten. Zie ook 370 ; 371 en 372 : overall nog steeds geen reden Corynebacterium parvum als adjuvans bij de behandeling van borstkanker aan te bevelen.

845) Wang XM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24 : 986-8 ; 2004; Guben xiaoliu verbetert bij NSCLC-patienten het resultaat van chemo ; vermindert de bijwerkingen en geeft extra levensverlenging.

846) Kosty MP et al ; J Clin Oncol 12:1113-20;1994 : Bij patienten met NSCLC die cisplatinum en vincristine krijgen bleek in een groter onderzoek dan onder 843 met hydrazine slechts een licht niet significant betere overleving mogelijk. Op grond van 843 en 846 geldt hydrazine bij het NSCLC naast chemo als discutabel.

847) Van Eys J et al ; JPEN 6:291-4;1982: Intraveneuze hyperalimentatie leidt bij kinderen met kanker op korte termijn niet tot een aantoonbaar voordeel ; wel tot aantoonbaar meer complicaties.

848) Samuels ML ; Cancer Treatment Reports 65:615-27;1981 ; Hyperalimentatie bij testiskanker leidt tot niet significant minder regressies, wat al geen reclame is, maar ook nog eens tot significant meer infecties ; uit deze en de vorige studie blijkt maar weer dat hyperalimentatie in principe niet aan te bevelen is.

849) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24:901-3; 2004 : In een vergelijkend onderzoek bij seniele patienten met NSCLC werd wel dan wel geen shenqi fuzheng gegeven ; de kwaliteit van leven en de overleving na 3 jaar waren met dit kruidenextract aantoonbaar beter.

850) Zhu M et al ; Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 22: 425-7;2000 : Alanyl-glutamine vermindert kans op infectie samenhangend met een maagdarmoperatie ; 758 en 762 vinden een vergelijkbaar resultaat.

851) Mock V et al ; Cancer Prtact 9:119-27;2001 ; Lichaamsbeweging blijkt op gerandomiseerde basis de vermoeidheid tijdens chemo/bestraling te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren.

852) Mock V et al ; Oncol Nurs Forum 24:991-1000 ; 1997 : Dit eerder dan nummer 851 uitgevoerde onderzoek had een vergelijkbare opzet en een vergelijkbaar resultaat.

853) Wei G et al ; Ai Zheng 24:478-82 ; 2005 ;Bij maagkanker geeft hyperthermie als extra adjuvans voor patienten geopereerd aan maagkanker een betere overleving en een kleinere kans op levermetastasen.

854) Liu J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Ha Zhi ; 25: 207-9 ; 2005 ; Jianpi huoxue-kruiden verminderen de bijwerkingen van adjuvantchemo bij darmkankerpatienten die geopereerd zijn.

855) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:218-21; 2005 ; ATP blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek een betere pijnstiller voor kankerpatienten dan de toegepaste diclofenac.

856) Lan X en Jiang Y ; J Tradit Chin Med 23:32-4; 2003 ; Bij seniele patienten met vergevorderde longkanker (geen plaveiselcelcarcinomen) bleek TCM plus radiotherapie het leven duidelijk meer te verlengen dan radiotherapie alleen.

857) Tao K en Zhou K ; J Tradit Chin Med 23: 17-20; 2003; Fei tong-vloeistof blijkt effectiever in bestrijden van pneumonie dan hormonen ; pneumonie samenhangend met chemo/bestraling ivm kanker.

858) Xu BP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:661-3;2003; TCM gaat in gerandomiseerd onderzoek het ontstaan van oogzenuwschade eventueel optredend ivm bestraling voor een nasopharynxcarcinoom in aantoonbare mate tegen.

859) Thatcher N et al ; Eur J Cancer Clin Oncol 22:1009-14; 1986 ; Corynebacterium parvum blijkt het resultaat van DTIC bij het uitgezaaid melanoom niet te verbeteren ; tot die conclusie was ik op basis van andere onderzoeken in deze lijst ook al gekomen.

860) Falsaperla M et al ; Eur Urol 47:449-54;2005 ; Ellaginezuur vermindert de bijwerkingen van chemo (estramustine plus vinelrelbine) bij prostaatkanker significant ; ook treden er aantoonbaar meer regressies op in de ellaginezuurgroep.

861) Fan YP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:406-8;2001; Naoreqing-drank vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij patienten geopereerd voor een hersentumor het aantal febriele episoden aantoonbaar meer dan Westerse geneesmiddelen ; de combinatie geeft wel het beste resultaat.

862) Liu C et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:276-8;1999 ; Bij chemo embolisatie voor leverkanker vermindert TCM de bijwerkingen, de kans op levercirrhose en de mate van progressie tov chemoembolisatie alleen.

863) Loprinzi CL et al ; J Clin Oncol 12 : 1121-5 ; 1994 ; Bij patienten met uitgezaaide darmkanker heeft hydrazinesulfaat geen effect op de overleving of op gewichtsverlies dan wel eetlust ; met hydrazinesulfaat voelden ze zich zelfs eerder minder goed.

864) Tan D et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18: 408-10;1998; Shengbaikuai-drank verbetert in gerandomiseerd onderzoek leukopenie ontstaan door chemo.

865) Poplin EA et al ; J Clin Oncol 23:1819-25;2005 ; Chronisch 5-FU is niet-significant slechter als adjuvans in geval van darmkanker Dukes-C dan interrmitterend een in totaal lagere dosis van 5-FU met Leucovorin ; uiteindelijk kun je met Leucovorin erbij met minder 5-FU toe en langer zonder chemo gewoon leven, al zijn de bijwerkingen met Leucovorin erbij heftiger.

866)Blijlevens NM et al ; Support Care Cancer 2005 Mar 15 ; (Epub ahead of print) ; Glutaminesuppletie geeft bij patienten die een allogene stamceltransplantatie krijgen een relatief betere darmfunctie ; de infectiekans is evenwel niet significant lager ; evenals de graft-versus-hostreactiekans. Ook de referenties 292,294,298, 624, 625 en 730 zijn positief ; 171 en 299 kenden een neutrale uitslag ; overall is de conclusie dat glutamine in geval van een stamceltransplantatie zinvol is.

867) Feng YL et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 3:99-102;2005 ; Ginseng vermindert in gerandomiseerd onderzoek net als overigens prednison de bijwerkingen van TACE.

868) Shuqun C et al ; Hepatogastroenterology 51:1445-7 ; 2004 ; Na operatie wegens leverkanker blijkt TACE plus thymosine-alpha-1 tov TACE het recidief uit te stellen en de mediane overleving te doen toenemen.

869) Yan JJ et al ; Hepatobiliary Pancreat Dis Int 1:183-6; 2002 ; Melatonine verbetert resultaat TACE bij leverkanker zodanig dat hierdoor ook de overleving extra verbetert.

870) Jin CB et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 25: 401-3;2003; Ultrasound naast TACE als behandeling voor leverkanker geeft beduidend betere overleving dan met TACE alleen.

871) Manusirivithaya S et al ; Int J Gynecol Cancer 14:1063-9; 2004 ; Bij gynecologische kankerpatienten die cisplatinum krijgen, blijkt een gemberextract even effectief als metoclopramide en geeft minder bijwerkingen extra dan metoclopramide ; maw gember werkt in deze situatie.

872) Sobrero A et al ; Br J Cancer 92:24-9; 2005; Leucovorin potentieert 5-FU als adjuvans voor de nabehandeling van darmkanker, dat het even goed werkt als de combinatie methotrexaat en 5-FU.

873) Chau I et al ; Ann Oncol 16:549-57;2005; Continu 5-FU geeft als adjuvans bij darmkanker zeker zo’n goed resultaat als 5-FU intermitterend met Leucovorin ; in het eerste geval wordt wel meer en meer continu chemo gegeven, maar zijn de bijwerkingen minder.

874) Loprinzi CL et al ; J Clin Oncol 12:1126-9 ; 1994 ; Hydrazine-sulfaat verbetert prognose van patienten met NSCLC niet ; samen met de referenties 843 en 846 betekent dat , dat hydrazinesulfaat voor het uitgezaaide niet-kleincellig longcarcinoom, niet naast chemo is aan te bevelen.

875) Jones EL et al ; J Clin Oncol 23:3079-85;2005 ; Hyperthermie vergroot in gerandomiseerd onderzoek de respons op bestraling bij oppervlakkige tumoren niet groter dan 3 cm. De overleving was door de hyperthermie in dit onderzoek evenwel niet beter. Ook was er vooraf eerst een testdosis gegeven en toen gerandomiseerd.

876) Perez CA et al ; Am J Clin Oncol 14: 133-41; 1991 ; Hyperthermie had in dit gerandomiseerde onderzoek geen potentierende werking bij oppervlakkige tumoren gerelateerd aan keelkanker ; wel was er een significant potentierend effect tav bestraling bij borsttumoren kleiner dan 3 cm.

877) Treish I et al ; Support Care Cancer 11: 516-21; 2003; Elektrische stimulatie op acupunctuurpunt(en) middels de zogenaamde Reliefband vermindert significant misselijkheid en braken bij patienten die chemo krijgen.

878) Roscoe JA et al ; J Pain Symptom Manage 26:731-42;2003; acustimulatie vermindert in gerandomiseerd onderzoek overall wel , acupressure niet de misselijkheid van chemo op de dag van de chemo.

879) Imaizumi M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 11:60-8;1984 ; In dit gerandomiseerde onderzoek verbetert OK-432 als adjuvans de prognose van maagkanker niet, maar die van uitgezaaide maagkanker wel (zie ook 232) ; als adjuvans doet OK-432 dat ook overigens ; zie namelijk ook 215,222,223,224,225,228,229,231,233, 235, 236,237,238, 481, 482 en 717.

880) Wang B et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19:589-91;1999: In TCM Yiqi Huoxue verbetert overlevingsduur uitgezaaide slokdarmkanker blijkens gerandomiseerd onderzoek.

881) Cai GR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:891-4 ; 2001 : Muziektherapie verbetert in gerandomiseerd onderzoek significant welbevinden kankerpatienten.

882) Cheon YK et al ; Korean J Gastroenterol 44:280-7 ; 2004 : PDT plus drainage bij gevorderde galgangkanker geeft een lagere overleving dan drainage alleen.

883) Malmstrom PU et al ; J Urol 161:1124-7; 1999 : BCG is als adjuvans bij blaaskankerbehandeling superieur aan mitomycine-C als het gaat om de ziektevrije overleving ; de overleving sec is door BCG echter niet aantoonbaar beter dan met mitomycine-C als adjuvans. Overigens laat ander meer uitgebreid onderzoek zien dat ook de overleving sec met BCG beter is.

884) Agra Y et al ; J Pain Manage 15:1-7;1998 : Senna gaat in gerandomiseerd onderzoek obstipatie door opiaten aantoonbaar beter tegen dan lactulose.

885) Hoenjet KM et al ; Eur Urol 47:433-40 ; 2005 ; De combinatie van E, selenium, vitamine C en Q10 heeft bij 70 prostaatkankerpatienten versus placebo binnen 21 weken geen aantoonbaar effect op de PSA, testosteronspiegel e.d.

886) Dimeo FC et al ; Support Care Cancer 12 : 774-9 ;2004 ; Zowel aerobics als ontspanningstraining verminderden beide in gerandomiseerd onderzoek de vermoeidheid bij patienten geopereerd wegens maag- of longkanker.

887) Ezzone S et al ; Oncol Nurs Forum 25:1551-6 ; 1998 ; Muziek vermindert in gerandomiseerd onderzoek misselijkheid en braken samenhangend met chemo. Zie ook 881.

888) Tong M et al ; Zhonggua Yi Xue Za Zhi 83:201-3 ; 2003 ; Immunotoxine is zeker zo effectief ter preventie van een recidief van lokale blaaskanker als BCG dat is.

889) Orr LE et al ; THC heeft in geval van chemo en in vergelijking met prochloorperazine dan wel placebo een duidelijk antimisselijkheidseffect. Zie de vele studies met THC in deze lijst die deze conclusie bevestigen.

890) Ishihara K et al ; Dev Biol Stand 58(Pt A):465-74 ; 1986 : toediening van BCG via enteric coated capsules bij patienten behandeld voor melanoom stadium 1B-2 verbeterd niet de ziektevrije overleving, maar wel de overleving sec.

891) Sharma S et al ; Int J Hyperthermia 6 : 279-85 ; 1990: Hyperthermie verbetert in gerandomiseerd onderzoek lokale tumorcontrole door middel van bestraling voor cervixkanker.

892) Dimeo F et al ; Blood 90:3390-4; 1997 : Aerobics houdt lichamelijke conditie tijdens chemo beter op peil dan niet trainen ; bovendien leidde aerobics tot minder neutropenie ; minder thrombopenie ; minder diarree ; vermindering van pijn en tot een korter verblijf in het ziekenhuis.

893) Shchepotin IB et al; Surg Oncol 3;37-44 ; 1994 ; Hyperthermie plus bestraling voor operatie verbetert prognose maagkanker wel ; bestraling alleen voegt niet aantoonbaar iets toe ; in geval van een inoperabele maagkanker verbeteren zowel bestraling als bestraling plus hyperthermie de overlevingsduur.

894) Shen J et al ; JAMA 284:2755-61; 2000 : Elektroacupuncture gaat bij myeloablatieve chemo blijkens gerandomiseerd onderzoek misselijkheid meer tegen dan gangbare medicatie, al houdt het effect van de electroacupuncture slechts beperkte tijd aan.

895) Overgaard J et al ; Lancet 345(8949):540-3;1995 : Hyperthermie verbetert in gerandomiseerd onderzoek lokale resultaat bestraling bij het maligne melanoom ; zie ook 433.

896) Kleeberg UR et al ; Eur J Cancer 40 :390-402;2004 : Bij melanomen dikker dan 3 mm blijkt Iscador als extra adjuvans na operatie zinloos ; dat gold ook voor gamma-interferon en voor interferon-alpha2B.

897) Kaasinen E et al : Eur Urol 43:637-45 ; 2003 :BCG continu vermindert recidiefkans blaaskanker aantoonbaar beter dan afwisselend BCG en mitomycine-C.

898) Kalofonos HP et al ; Am J Clin Oncol 25:23-30;2002 : In dit onderzoek verhoogt Leucovorin bij patienten met uitgezaaide darmkanker de responskans op 5-FU slechts niet significant ; meestal is dat echter wel zo en wel zodanig dat uit zeer omvangrijke meta-analyse ook een langere levensverwachting dankzij de toevoeging van Leucovorin blijkt ; zie Thirion P et al ; J Clin Oncol 22:3766-75 ; 2004.

899) Mavligit GM et al ; Lancet 1(7965):871-6 ; 1976 : BCG plus 5-FU verbetert ziektevrije overleving en overleving sec als extra adjuvans bij patienten geopereerd voor darmkanker stadium Dukes-C ; dit is in overeenstemming met vele andere onderzoeken in deze lijst en met een door mij in deze lijst gepresenteerde meta-analyse.

900) Dagdemir A et al ; Support Care Cancer 12:263-7;2004 : Vitamine A gaat in gerandomiseerd onderzoek bij kinderen malabsorptie tgv methotrexaat tegen.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 801 t/m 900"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>