Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

201) Zhou K et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19 : 11-3 ; 1999 ; Shenqi Fuzheng verbetert in gerandomiseerd onderzoek initiële resultaat chemo bij maagkankerpatiënten significant.

202) Yuan J et al ; Hunan Yi Ke Da Xue Bao 25 : 254-6 ; 2000 ; Chinese kruiden verminderen in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van bestraling, maar hebben geen effect op de 3- en 5-jaarsoverleving.

203) Yokoe T et al ; Anticancer Res 17 : 2815-8 ; 1997 ; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij borstkankerpatiënten de 5- en 10-jaarsoverleving wel als zij het B40-antigen bezitten en niet indien zij dat niet bezitten.

204) Morimoto T et al ; Eur J Cancer 32A : 235-42 ; 1996 ; PSK verbetert de prognose van vrouwen met een hormoongevoelige borstkanker stadium 2, die mitomycine en Nolvadex krijgen niet ; ander onderzoek eerder in deze lijst genoemd laat zien, dat de prognose van borstkanker in een minder vroeg stadium, dan wel hormoonongevoelig, dan wel in het bezit van een B40-gen, wel door PSK verbetert.

205) Takashima S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 : 2229-36 ; 1988 ; PSK laat in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten geopereerd wegens een colon- of rectumcarcinoom ; de 5-jaars-overleving was in de PSK-groep niet significant (dwz 11%) beter ; gecombineerde analyse met de drie eerdere PSK-trials bij colorectale tumoren laat nog steeds een ondubbelzinnig betere langere termijn overleving met PSK zien ; een trendanalyse van dit onderzoek zou interessant zijn.

206) Lopez I et al ; Ann Med Interne (Paris) 145 : 405-8 ; 1994 ; in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met leukemie, blijkt vitamine E tijdens inductietherapie het ontstaan van mucositis te verminderen.

207) Borghardt J et al ; Arzneimittelforschung 50 : 178-84 ; 2000 ; Polyerga vermindert in dubbelblind onderzoek bijwerkingen van cisplatin/carboplatin, 5-FU bij patiënten met een inoperabele keelkanker; met name de vermoeidheid was door polyerga minder.

208) Watanabe Y en Iwa T ; Cancer 53 : 248-53 ; 1984 ; OK-432, een streptococcen-extract verbetert de prognose van geopereerde longkankerpatienten.

209) Fukuoka M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 11 : 1543-9 ; 1984 ; Nocardia potentieert in gerandomiseerd onderzoek effect van adriamycine bij longkankerpatienten met pleurale effusie.

210) Mitsuhashi K et al ; Anticancer Res 13 : 1815-20 ; 1993 ; PSK verbetert de overleving van longkankerpatiënten, behandeld met bestraling ; dit gold voor alle 3 de stadia (1,2 en3) afzonderlijk.

211) Van Zaanen HC et al ; Cancer 74 : 2879-84 ; glutamine als dipeptide en onderdeel van TPN (total parenteral nutrition) gaat bij patiënten met een hematologische maligniteit, die chemo krijgen mucositis en andere bijwerkingen niet tegen ; een nadere analyse van de glutamine-artikelen is aangewezen, alvorens tot een meer definitieve conclusie te komen.

212) Pecking AP et al ; Angiology 48 : 93-8 ; 1997 ; Hesperdine-extract verbetert in gerandomiseerd onderzoek de lymfedoorstroming bij borstkankerpatiënten met lymfestuwing.

213) Roszkowski K et al ; Cancer Immunol Immunother 15 : 23-6 ; 1983 ; Propionibacterium granulosum verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van borstkankerpatiënten met metastases, die FAC krijgen.

214) Xie FY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 332-4 ; 2001 ; Ginsengpolysachariden, toegediend per injectie verbeterden in een gerandomiseerd onderzoek bij 131 patiënten met een nasopharynkxcarcinoom significant de NK- en de LAK-activiteit ; de ziektevrije overleving en de overleving sec verbeterden wel, al was het effect niet significant.

215) Maehara Y et al ; Am J Surg 168: 36-40 ; 1994 ; OK-432 per injectie verbetert in een gerandomiseerd onderzoek met 36 patiënten geopereerd wegens maagkanker en gegeven naast adjuvant chemo de overlevingsduur en verminderde in dit onderzoek ook de recidiefkans.

216) Khuri FR et al ;Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 10 : 823-9 ; 2001 ; De meest tegen kanker werkzame metaboliet van vitamine A : 13-cis-retinoinezuur vermindert bij patiënten met keelkanker zowel de kans op nieuwe primaire tumoren als op recidieven.

217) Doroshow JH et al ; NCI Monogr 5 : 171-4 ; 1987 ; in een klein gerandomiseerd onderzoek bleek de actieve vorm van foliumzuur de werking van 5-FU te verbeteren : meer regressies en een langere ziektevrije overleving.

218) Kasseroller R ; Anticancer Res 18 : 2227-30 ; 1998 ; Seleniet vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek lymfeoedeem bij borstkankerpatiënten ; zie ook referentie 159.

219) Yasumoto K et al ; Cancer Res 45 ; 1413-7 ; 1985 ; Nocardia verbetert prognose longkanker in gerandomiseerd onderzoek en speciaal bij operabele patienten.

220) Willox JC et al ; Br J Cancer 54 : 19-23 ; 1986 ; Bij patiënten met een testiscarcinoom, die cisplatin krijgen gaat magnesium in gerandomiseerd onderzoek het ontstaan van nierschade tegen.

221) Gebbia V et al ; Anticancer Res 14 : 731-4 ; 1994 ; bij patiënten, die chemo krijgen vermindert thymopentine bij 50 versus 50 het aantal koortsepisoden en de leukopenie ; het verschil was evenwel niet significant ; ook was het aantal schimmelinfecties in de thymopentinegroep lager, zij het dat ook dit verschil weer niet significant was ; een integrale analyse zou interessant zijn.

222) Gochi A et al ; Br J Cancer 84 : 443-51 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten geopereerd wegens maagkanker en welke er prognostisch extra ongunstig voorstaan de prognose.

223) Hanaue H et al ; Tokai J Exp Clin Med 12 : 209-14 ; 1987 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een gerecidiveerd maagcarcinoom, alleen dmv intradermale , niet door intramusculaire injectie.

224) Kim SY et al ; Cancer 83 : 2054-9 ; 1998 ; OK-432 intradermaal toegediend ,verbetert als extra adjuvans naast FAM-kuren de prognose van in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten significant ; subgroepanalyse liet zien dat dit voordeel grotendeels dan wel geheel berust op een voordeel voor patiënten met stadium 3.

225) Tanaka N et al ; Cancer 74 : 3097-103 ; 1994 ; maagkankerpatiënten kregen preoperatief een injectie met OK-432 in de tumor ; na operatie deed de OK-432-groep het niet aantoonbaar beter ; dit was evenwel wel aantoonbaar voor patiënten, die stadium 3 hadden.

226) Ochiai T et al ; Cancer Res 43 : 3001-7 ; 1983 ; Nocardia verlengt het leven van patiënten met een niet curatieve maagkanker.

227) Braga M et al ; Minerva Chir 47 : 125-30 ; 1992 ; Thymopentine vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op sepsis in geval van operatie wegens kanker ; bij nadere analyse bleek het voordeel van thymopentine (bijna) geheel aan de oudere patiënten toe te komen.

228) Gochi A et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90: 1439-42 ; 1989 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij een kleine 400 patiënten geopereerd wegens maagkanker verbetert OK-432 de prognose ; expliciet gold dat nog eens voor de patiënten met een minder gunstige prognose.

229) Nio Y en Tobe T ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1436-8 ; 1989 ; Bij patiënten geopereerd wegens maagkanker bleek OK-432 delevensverwachting voor stadium 1 niet, maar wel voor stadium 2 en 3 te verbeteren.

230) Tamada R et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14 : 716-22 ; 1987; PSK verbetert in een grootscheeps gerandomiseerd onderzoek de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten.

231) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1603-9 ; 1983 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van geopereerde maagkankerpatiënten.

232) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 541-8 ; 1985 ; OK-432 verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van ongeneeslijke maagkankerpatiënten significant.

233) Yamamura Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 : 2134-40 ; 1986 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt OK-432 de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten te verbeteren.

234) Fujita K ; Cancer 59 : 2027-30 ; 1987 ; OK-432 preoperatief ingespoten in blaastumoren verlaagt blijkens gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans significant.

235) Kyoto Research Group for Digestive Organ Surgery ; Ann Surg 216:44-54 ; 1992 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd/dubbelblind onderzoek bij ruim 1000 patiënten geopereerd wegens maagkanker de prognose significant.

236 en 237) Kim JP et al ; Ann Surgery 216-78 ; 1992 ; OK-432 verbeterde de prognose van geopereerde maagkankerpatiënten in 2 afzonderlijke gerandomiseerde onderzoeken.

238) Osawa S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 23 : 327-31 ; 1996 ; OK-432 verbeterde in dit gerandomiseerde de overleving van maagkankerpatiënten net niet significant ; bij de meer aggressieve vormen van maagkanker was het verschil wel significant in het voordeel van OK-432.

239) Sugimachi K et al ; Cancer Chemother Pharmacol 33 : 366—70 ; 1994 ; bij patiënten met maagkanker en peritoneale metastasen blijkt OK-432 in althans dit tamelijk kleine gerandomiseerde onderzoek de levensverwachting niet aantoonbaar te verbeteren.

Ondanks dit minder gunstige onderzoek wekt het geen verbazing, dat een meta-analyse mbt OK-432 als middel bij maagkanker zeer positief uitviel ; zie Sakamoto J Immunother blz 405 e.v..

240) Ochiai T en Sato H ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 373-9 ; 1983 ; Nocardia verbetert als extra adjuvans de overleving bij in principe curatief geopereerde maagkankerpatiënten.

241) Saijo N et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 290-5 ; 1983 ; Nocardia verhoogt in een klein gerandomiseerd onderzoek de regressiekans van pleurale effusie oiv chemo bij longkankerpatiënten.

242) Ogura T; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 366-72 ; 1983 ; Nocardia verbeterde de overleving van longkankerpatiënten in dit gerandomiseerde onderzoek niet significant ; wel was dat het geval bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom. Was het overall-resultaat hier niet significant ; in alle andere studies met Nocardia als therapeuticum bij longkanker (84,94,158,209,219 en 241) was dit steeds wel zo ; een gecombineerde analyse van referentie 242 en de voornoemde tussen haakjes valt zeer duidelijk in het voordeel van Nocardia uit.

243) Snyderman CH et al ; Laryngoscope 109 : 915-21 ; 1999 ; Extra suppletie naast standaard voeding verminderde in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij kankerpatiënten, die operatie ondergingen de kans op infectie en de ligduur.

244) Andersson G et al ; Gerodontology 12 : 12-7 ; 1995 ; Een extract van lijnzaad vermindert de klachten van een droge mond, samenhangend met bestraling in het hoofd/halsgebied significant in vergelijking met een methyl-cellulosepreparaat.

245) Kenler AS et al ; Ann Surg 223 : 316-33 ; 1996 ; Suppletie met omega-3-vetzuren uit visolie verminderden in een gerandomiseerd onderzoek, bij patiënten die wegens kanker aan de hogere delen van het darmkanaal geopereerd werden, het aantal complicaties en infecties significant.

246) Motzer RJ et al ; J Clin Oncol 18 : 2972-80 ; 2000 ; 13-cis-retinoinezuur vergroot bij patiënten met een vergevorderd niercarcinoom de responskans op interferon en verbetert de progressie-vrije fase ; de overlevingsduur wordt door 13-cis-retinoinezuur echter slechts niet-significant beter.

247) Matthay KK et al ; N Engl J Med 14 : 341 : 1165-73 ; 1999 ; Neuroblastoompatiëntjes  met een slechte prognose (260 in totaal kregen na chemo en beenmergtransplantatie al dan niet 6 maanden 13-cis-retinoinezuur ; dit leidde tot een betere ziektevrije overleving na 3 jaar voor de 13-cisretinoinezuurgroep (46% ipv 29% in de controlegroep).

248) Kohler JA et al ; Br J Cancer 83 : 1124-7 ; 2000 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij neuroblastoompatiëntjes bleek 13-cis-retinoinezuur de ziektevrije overleving niet aantoonbaar te verbeteren ; optelling van deze studie en de vorige laat nog steeds een betere ziektevrije overleving zien. Kortom 13-cis-retinoinezuur is bij dergelijke patiënten aan te bevelen.

249) Luh KT et ak ; Cancer 69 :674-9 ; 1992 ; Pleurale effusie bij longkankerpatiënten  wordt met OK-432 beter bestreden dan met bleomycine en de effusie-vrije periode is met OK-432 ook significant langer.

250) Ferrari AC et al ; J Clin Oncol 20: 538-44 ;2002 ; 13-cis-retinoinezuur is bij 30 prostaatkankerpatiënten die hormonale therapie kregen op gerandomiseerde basis beproefd ; met 13-cis-retinoinezuur kregen 7 patiënten niet detecteerbare PSA-niveau’s ; zonder deze extra stof waren dat er maar 3 ; het verschil is echter niet significant ; een vervolgonderzoek met grotere aantallen is noodzakelijk.

251 en 252) Okamura K et al ; Biomed Pharmacother 43 : 177-81 ; 1989 ; In 2 gerandomiseerde studies bleek OK-432 als adjuvans bij baarmoederhalskankerpatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec te verbeteren.

253) Noda K et al ; Gynecol Oncol 35 : 367-72 ; 1989 ; Ook in dit onderzoek bleek OK-432 de als adjuvans bij baarmoederhalskankerpatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec te verbeteren.

254) Tsujihashi H et al ; Hinyokika Kiyo 34 : 2111-4 ; 1988 ; In een gerandomiseerd onderzoek blijkt OK-432 de recidiefkans van blaaskanker significant te verminderen ; zie ook de referenties 234 en 255.

255) Nishio S et al ; Hinyokika Kiyo 34 : 2053-7 ; 1988 ; Bij blaaskankerpatiënten werd OK-432 dan wel chemo als nabehandeling gegeven ; de recidiefkans was gelijk (wat al een effect van OK-432 aantoont), maar de agressiviteitsgraad was bij de recidieven in de OK-432-groep significant lager.

256) Cervical Cancer Immunotherapy Study Group ; Cancer 60 : 2394-402 ; 1987 ; OK-432 verbetert als adjuvants de 3-jaarsoverleving van patiënten behandeld voor baarmoederhalskanker.

257) Kikkawa F et al ; Eur J Cancer 29A : 1542-6 ; 1993 ; In stadium 1 baarmoederhalskanker met OK-432 geen aantoonbaar betere ziektevrije overleving na 5 jaar ; wel in stadium 2 en dan met name wanneer er geen lymfkliermetastasen waren ; in stadium 1 is door de betere prognose een statistisch significant effect veel moeilijker aantoonbaar, vandaar het niet significante resultaat bij deze subgroep. Het gecombineerde resultaat van de referenties 251 t/m 256 (minus 254 en 255)) is voor OK-432 als adjuvans bij de behandeling van baarmoederhalskanker uiteraard zeer positief.

258) Watanabe Y en Iwa T ; J Biol Response Mod 6 : 169-80 ; 1987 ; OK-432 verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving van patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom operabel of niet .

259) Watanabe Y et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1432-5 ; 1989 ; Ook in dit onderzoek verbeterde OK-432 de overleving bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker ; geopereerd of niet.

260) Urata A et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1497-503 ; 1983 ; OK-432 verlengt naast chemo bij longkankerpatiënten met pleurale effusie (alles intrapleuraal toegediend) het leven extra ingeval van stadium 3 maar niet ingeval van stadium 4.

261) Nio Y et al ; Br J Cancer 80 : 775-85 ; 1999 ; OK-432 verbetert in geval van pleurale effusie bij longkanker, de overlevingsduur aanzienlijk.

262) Fukushima M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 23 : 303-9 ; 1996 ; In een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek bleek OK-432 als extra adjuvans de overleving van geopereerde longkankerpatiënten niet te verbeteren.

263) Lee YC et al ; Cancer Immunol Immunother 39 : 269-74 ; 1994 ; Ook in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek bleek er met OK-432 geen voordeel voor geopereerde longkankerpatiënten te behalen ; 208,258 en 259 vallen voor OK-432 als adjuvans voor geopereerde logkankerpatiënten gunstig uit ; 262 en 263 vallen in de vergelijkbare situatie niet aantoonbaar gunstiger uit voor de OK-432-patienten ; een meta-analyse van Sakamoto J et al ; J Immunother 24 : 250-6 ; 2001, over 11 gerandomiseerde studies!! valt evenwel in het voordeel van OK-432 als extra adjuvans voor geopereerde longkankerpatiënten uit.

264) Yajin K et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 : 1921-7 ; 1988 ; OK-432 verbetert de ziektevrije overleving bij strottehoofdkanker ; bij pharyngeale kankers was er evenwel van OK-432 geen effect aantoonbaar.

265) Kimura T et al; Acta Otolaryngol Suppl 525: 135-41 ; 1996 ; OK-432 laat bij larynxtumoren een duidelijke trend zien van minder recidieven in vergelijking met geen OK-432.

266) Fujimoto S et al ; Jpn J Surg 14 : 286-92 ; 1984 ; SPG verbetert de overleving van geopereerde maagkankerpatienten net niet significant in stadium 3 ; het overaal-resultaat is niet significant ; combinatie van dit onderzoek met de nummers 117, 184 en 196 levert bij voorlopige totaalanalyse een significant voordeel voor SPG op.

267) Kucera H en Mischke M ; Fortschr Med 100 : 760-3 ; 1982 ; Vitamine A palmitaat werd als adjuvans bij vergevorderde te bestralen baarmoederhalskanker beproefd ; de PHA-test (een maat voor de T-celactiviteit) was in de vitamine A-groep aantoonbaar beter ; verder was er na 12 maanden in de vitamine A-groep ook sprake van minder ziekteprogressie, zij het dat dit laatste verschil niet significant was ; duidelijk is dat dit kleine onderzoek met grotere aantallen herhaald moet worden.

268) Yasumoto K et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 84 : 321-7 ; 1983 ; Nocardia verbetert remissieduur bij operabele en inoperabele longkankerpatienten ; de overleving sec was evenwel wel bij operabele maar niet bij inoperabele longkankerpatienten aantoonbaar.

269) Brackowski R et al ; J Biol Regul Homeost Agents 8 : 77-80 ; 1994 ; Melatonine vermindert asthenie en lage bloeddruk als bijwerkingen van TNF.

270) Francini G et al ; Gastroenterology 106 : 899-906 ; 1994 ; Leucovorin naast 5-FU verbetert de genezingskansen van patienten met een coloncarcinoom stadium C (een in tal van andere onderzoeken gevonden feit) ; niet in geval stadium B.

271) Duan P en Wang ZM ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 22 : 515-7 ; 2002 ; Astragalus vermindert de bijwerkingen van chemo en verlengt de niet-progressieve periode bij kankerpatienten.

272) Wattel E et al ; Adv Exp Med Biol 457 : 35-46 ; 1999 ; Kinine verbetert de overleving van patienten met een P-glycoproteine-positief myelodysplastisch syndroom, welke chemo krijgen.

273) Isenberg J et al ; Anticancer Res 14 : 1399-404 ; 1994 ; Propionibacterium granulosum vermindert bij operatie wegens darmkanker het aantal infecties en verbetert in stadium 1 en 2 de overleving ; echter niet in stadium 3 of 4. Een analyse met een chikwadraattoets van alle stadia bij elkaar zou evenwel zinvol zijn ; zie ook 275.

274) Roszkowski K et al ; J Cancer Res Clin Oncol 109 : 72-109 ; 1985 ; Propionibacterium granulosum verbetert bij het kleincellig longcarcinoom de remissieduur door chemo en vermindert ook myelosuppressie door de chemo en het daar aan gerelateerde aantal infecties.

275) Grundmann R et al ; Chirurg 59 : 272-8 ; 1988 ; Propionibacterium granulosum vermindert bij patienten, die geopereerd worden wegens darmkanker het aantal infecties en het daar aan gerelateerde aantal nieuwe operaties ; de recidiefkans en de overleving werden in dit onderzoek door deze bacterie evenwel niet beinvloed. Propionibacterium granulosum komt er dus goed af ; zie naast deze publicatie ook 213, 273 en 274.

276) Peters KM et al ; Onkologie 13 :124-7 ; 1990 ; Propionibacterium avidum blijkt althans in dit kleinschalige onderzoek bij operatie wegens maagkanker geen invloed te hebben op de kans op complicaties ; ook was er geen effect op de ziektevrije overleving en de overleving sec.

277) Mori K et al ; Gan To Kagaku Ryoho 25 : 1159-63 ; 1998 ; Kampo, een Japans kruid vermindert in gerandomiseerd onderzoek de ernst van diarree bij het gebruik van Irinotecan.

278) Suzuki S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 17 : 1195-200 ; 1990 ; Het alkaloid cepharantine vermindert leukopenie bij patienten met borstkanker, die chemo krijgen.

279) Saito R et al ; Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi 24 ; 2587-93 ; 1989 ; Cepharantine vermindert in gerandomiseerd onderzoek leukopenie bij patienten met een non-small-cell-longkanker.

280) Loffler TM et al ; Dtsch Med Wochenschr 117 : 1007-13 ; 1992 ; Leucovorin verbetert de regressiekans door 5-FU bij patienten met uitgezaaide darmkanker en verlengt zo hun leven.

281) Goseki N et al ; Jpn J Cancer Res 86 : 484-9 ; 1995 ; Methioninerestrictie bij totale parenterale voeding bevordert in gerandomiseerd onderzoek regressie van maagkanker door 5-FU significant.

282) Goseki N et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 1028-35 ; 1995 ; Ook bij vergevorderde maagkanker blijkt totale parenterale voeding met methioninerestrictie regressie van maagkanker door 5-FU significant te bevorderen.

283) Kitamura S et al ;Gan To Kagaku Ryoho 22 : 765-75 ; 1995; Methioninerestrictie verhoogt de responskans op 5-FU bij maagkanker aanzienlijk.

284) Kurihara M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 911-23 ; 1995 ; 5-FU plus methioninerestrictie verbetert de kwaliteit van leven bij uitgezaaide maagkanker meer dan 5-FU alleen, hetgeen gezien de grotere regressiekans door methioninerestrictie niet gek is.

285) Evans TR et al ; Eur J Cancer 31A : 174-8 ; 1995 ; Magnesiumsuppletie gaat bijwerkingen (samenhangend met een Mg-tekort) als gevolg van 5-FU plus cisplatinum tegen.

286) Ohta T en Morita K ; Rinsho Hoshasen 35 : 471-4 ; 1990 ; Cepharantine gaat leukopenie samenhangend met bestraling beter tegen dan een adrenochroomafgeleide of cysteine.

287) Van Bokhorst MA et al ; Am J Clin Nutr 73 : 323-32 ; 2001 ; Arginine blijkt wederom goed voor de immuunstatus ; in gerandomiseerde opzet blijkt arginine niet meer dan een niet significante tendens tot langer leven met zich mee te brengen bij patienten, die wegens keelkanker worden geopereerd.

288) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 579-81 ; Chinese kruiden plus chemo in vergelijking met chemo alleen geven bij patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom een betere kwaliteit van leven en een betere overleving (na 2 jaar 52% ipv 24%).

289) Li H et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 20 : 580-2 ; 2000 ; Chang’ai Kangfu naast adjuvantchemo vanwege darmkanker verbetert de immuniteit op zeer essentiele punten en bevordert het herstel van de chemo sneller.

290) Jiang CM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 ; 885-7 ; 2001; Bij patienten met vergevorderde kanker die chemo krijgen blijken Chinese kruiden de immuunstatus en de kwaliteit van leven te verbeteren ; over de overleving viel in dit onderzoek niets te zeggen daar de follow-up slechts 8 weken duurde.

291)Zhu BF ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14 : 89-91,68-9 ; 1994 ; Chinese kruiden bevorderen in gerandomiseerd onderzoek de genezing van maagzweren, veroorzaakt door bestraling.

292) Ziegler TR et al ; An Intern Med 116 : 821-8 ; 1992 ; Glutamine als adjuvans bij beenmergtransplantatie ivm een hematologische maligniteit verminderde in dit dubbelblinde onderzoek de infectiekans en verkortte de ligduur in het ziekenhuis.

293) Wang GM et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14 : 661-3 ; 1994 ; Qi en een miltextract werden bij patienten geopereerd wegens maagkanker in gerandomiseerde opzet (totaal 60 patienten) als extra behandelingen naast standaardchemo gegeven ; qi en miltextract leidde tot minder bijwerkingen van de chemo en maakte een betere therapietrouw mogelijk. De kleine groep plus korte follow-up maakte uitspraken over ziektevrije overleving ed niet mogelijk.

294) Brown SA et al ; Bone Marrow Transplant 22 : 281-4 ; 1998 ; Glutamine beschermt in gerandomiseerd onderzoek de leverfunctie in geval van beenmergtransplantatie.

295) Morais AA et al ; RevHosp Clin Fac Med Sao Paulo 50 : 276-9 ; 1995 ; In gerandomiseerd onderzoek bij patienten te opereren voor slokdarmkanker en verkerende in een slechte voedingstoestand bleek glutamine de opnameduur in het ziekenhuis te verkorten en arginine de albumineniveau’s te verbeteren.

296) Jackson DV et al ; Am J Med 84 : 1016-22 ; 1988 ; In gerandomiseerd onderzoek blijkt glutamine de neurotoxiciteit van vincristine te verminderen.

297) Mercadante S et al ; J Pain Symptom Manage 21 : 369-72 ; 2001 ; Cafeine vermindert in dubbelblind gerandomiseerd onderzoek bij patienten met een vergevorderde kanker de negatieve effecten van morfine op de cognitie.

298) Schloerb PR en Amare M ; J Parenter Enteral Nutr 17 : 407-13 ; 1993 ; Glutamine vermindert in geval van beenmergtransplantatie de ligduur in het ziekenhuis ; de infectiekans werd niet aantoonbaar beinvloed,maar dat zegt niets omdat er in totaal slechts 29 patiënten waren.

299 )Schloerb PR en Skikne BS ; J Parenter Enteral Nutr 23 : 117-22 ; 1999 ; Glutamine verminderde in dit iets grotere onderzoek dan het vorige de ligduur in het ziekenhuis vanwege beenmergtransplantatie niet ; ook de infectiekans werd niet aantoonbaar beïnvloed ; bezien we alle studies met glutamine tot dusverre, waarin naar ligduur en/of infectiekans gekeken werd.

300) Jebb SA et al ; Br J Cancer 70 :732-5 ; 1994 ; Glutamine verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bij 28 patiënten mucositis door 5-FU en folinezuur niet aantoonbaar.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 201 t/m 300"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>