Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

601) Melekos MD et al ; Int Urol Nephrol 28 : 499-509 ; 1996 ; BCG blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek als extra adjuvans ter behandeling van blaaskanker alleen effectiever dan epirubicine, voor zover het de meer agressieve typen blaaskanker betreft

602) Rintala E et al ; J Urol 156 : 56-9 ; 1996 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleken afwisselend BCG en mitomycine-C even effectief als extra adjuvans ter nabehandeling van blaaskanker als mitomycine-C sec

603) Ashraf M et al; Gynecol Oncol 37 : 29-33 ; 1990 ; Magnesium gaat in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van cisplatin op het zenuwstelsel tegen.

604) Balmer PE en Reinhart WH ; Cancer Chemother Pharmacol 24 : 109-12 ; 1989 ; In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt magnesium bij de toepassing van cisplatinum geen anti-emetische werking te hebben.

605) Gruenwald IE et al ; J Urol 157 :487-91 ; 1997 ; 12 weken lang spoelen met BCG lijkt beter als adjuvante therapie na resectie oppervlakkige blaaskanker dan 6 weken lang adjuvante therapie met BCG.

606) Jimenez-Cruz JF et al ; Urology 50 :529-35 ; 1997 ; BCG gaat in gerandomiseerd onderzoek lokaal recidieven blaaskanker efficiënter tegen dan interferon.

607) Smits G et al ; Urology 52 :1009-13 ; 1998 ; In dit gerandomiseerde onderzoek was mitomycine-C even goed als extra adjuvans bij de behandeling van blaaskanker als BCG.

608) Witjes JA et al ; J Urol 160 :1668-71 ; 1998 ; In dit gerandomiseerde onderzoek waren BCG en mitomycine-C even goed als extra adjuvans ter nabehandeling van blaaskanker.

609) Yalcinkaya F et al ; Int Urol Nephrol 30 :41-4 ; 1998 ; De meest gangbare dosis BCG blijkt als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker effectiever dan de in dit onderzoek ook geteste lagere dosering.

610) Malmstrom M et al ; J Urol 161 : 1124-7 ; 1999 ; BCG bleek in dit grote gerandomiseerde onderzoek als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker effectiever dan mitomycine-C.

611) Palou J et al ; J Urol 165 : 1488-91 ; 2001; BCG als extra adjuvans ter behandeling van blaaskanker geeft in de standaardopzet een even goed resultaat als in de standaardopzet plus een onderhoudsdosis BCG.

612) Eaton JD et al; BJU Int 89 :19-26 ; 2002 ; Vaccinatie van patiënten met een prostaatkankercellijn plus Mycobacterium vaccae leidde in gerandomiseerd onderzoek tot duidelijke immunostimulatie ; bij enkele patiënten daalde de PSA, wat niet als spontaan gekwalificeerd kon worden.

613) Assersohn L et al ; Clin Oncol (R Coll Radiol) 14 :23-7 ; 2002 ; Met hitte behandelde Mycobacterium vaccae geeft extra levensverlenging bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom die ook chemotherapeutisch worden behandeld. Zie ook referentie 353.

614) Decroix G et al ; Cancer 53 : 906-12 ; Gedode mycobacterium smegmatis verbetert prognose van patienten geopereerd voor een niet kleincellig longcarcinoom niet.

615) Van der Meijden AP et al ; J Urol 166 : 476-81 ;2001 ; BCG is in dit zeer grote onderzoek (bijna 1000 patiënten) ter behandeling van blaaskanker aantoonbaar effectiever dan epirubicine.

616) Powles R en Toy JL ; Haematologia 10 :5-9 ; 1976 ; BCG verlengt het leven van patiënten met AML, die met chemo worden behandeld aanzienlijk in dit gerandomiseerde onderzoek.

617) Whittaker JA en Slater AJ ; Br J Haematol 35 :263-73 ; 1977 ; Intraveneuze BCG verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overlevingsduur van patiënten met AML, die op initiele chemo goed gereageerd hadden.

618) Fiere D et al ; Sem Hop 55 : 633-8 ; 1979 ; Na complete remissie van AML blijkt BCG de overleving significant te kunnen verbeteren, zo blijkt ook uit dit gerandomiseerde onderzoek.

619) Vuvan H et al ; Scand J Heamatol 21 : 40-6 ; 1978 ; BCG als adjuvans naast chemo verbetert de overleving bij ANLL in dit onderzoek ; mogelijk hangt dat samen met de significant grotere regressiekans bij 2e lijns-chemo.

620) Summerfield GP et al ; Br J Cancer 40 :736-42 ; 1979 ; Chemo plus BCG geeft bij AML een significant langere overleving dan met chemo alleen ; vermoedelijk hangt dit samen met de signifcant minder recidieven van AML in de hersenen bij patiënten, die BCG kregen.

621) Hewlett JS et al ; Arch Intern Med 145 : 1006-12 ; 1985 ; BCG eerst deels laat gegeven succesvolle inductiechemo verbetert de mediane overleving van AML niet.

622) Reizenstein P ; Br J Haematol 75 : 288-9 ; 1990 ; BCG blijkt in gerandomiseerd onderzoek de prognose van AML te verbeteren.

623) Zuhrie SR et al ; Br J Cancer 41 : 372-7 ; 1980 ; Na remissie in 1e lijn blijkt BCG de periode van de remissie aantoonbaar te verlengen alsmede de overlevingsduur ; studienummers 447, 562, 616, 617, 618, 620, 622 en 623 laten bij AML een betere prognose met BCG zien ; alleen bij nummer 621 (een klein onderzoek) is dat niet het geval ; een triviale meta-analyse van al deze onderzoeken bij elkaar laat zien dat BCG de prognose van AML verbetert.

624) Anderson PM et al ; Bone Marrow Transplant 22 : 339-44 ; 1998 ; Glutamine vermindert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek mondpijn samenhangend met beenmergtransplantatie en gaat daardoor samen met een lager opiatengebruik ; de overleving na 1 maand was met glutamine aantoonbaar beter al was er statistisch geen effect van glutamine op het beloop van de kanker.

625) Piccirillo N et al ; Haematologica 88 : 192-200 ; 2003 ; In dit dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek bij patiënten die een perifere stamceltransplantatie gehad hebben, gaat l-glutamine het ontstaan van mucositis tegen. .

626) Kozelsky TF et al ; J Clin Oncol 21 :1669-74 ; 2003 ; Glutamine gaat in dit gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek het optreden van diarree als gevolg van bestraling van het bekken niet tegen. .

627) Castel T et al ; Dermatologica 183 :25-30 ;1991 ; BCG naast chemo verbetert de prognose van melanomen van het been stadium 1 of 2 tov chemo als enig adjuvans..

628) Cascinelli N et al 28 :282-6 ; 1989 ; BCG verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving van patienten met een grote kans op een recidief van het melanoom waarvoor ze behandeld waren significant indien ze in den beginne een negatieve Mantoux-reactie hadden. .

629) Mechl Z en Kopechny J ; Arch Geschwulstforsc 56 : 367-71 ; 1986 ; BCG verbetert als adjuvans in dit onderzoek bij chirurgisch behandelde melanoompatienten stadium 2 noch de ziektevrije overleving noch de overleving sec. .

630) Pinsky CM et al ; Ann New York Acad Sci 277 :187-194 ;1996 ; In dit kleine onderzoek (24 versus 23) werd bij patiënten behandeld voor een melanoom stadium 2 met BCG geen aantoonbaar voordeel mbt de levensverwachting gevonden..

631) Kostinas JE et al ; Cancer Treat Rep 63 : 197-200 ;1979 ; Een alcoholextract van BCG verbetert het resultaat van chemo bij patiënten met een melanoom stadium 3 of 4 zowel qua responsrate als overleving niet. .

632) Samuels ML et al ; Cancer Treatment Rep 65 : 615-27 ; Intraveneuze hyperalimentatie bij patiënten met uitgezaaide testiskanker welke chemo krijgen vergroot de kans op levensbedreigende infecties ; dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat extra calorieen e.d. beter voor de kanker zijn dan voor de patient.

633) Shamberger RC et al ; Am J Med 74 : 40-8 ; 1983 ; Patiënten met botkanker die chemotherapeutisch behandeld worden krijgen met TPN significant meer calorieën binnen ; hierdoor neemt o.a. hun transfusiebehoefte significant toe ; wederom extra calorieën hebben geen zin!! .

634) Christensen ML et al ; Cancer 72 :2732-8 ;1993 'Ook in dit onderzoek wordt met (eenzijdig samengestelde) TPN geen voordeel gezien bij kinderen met kanker die chemo krijgen ; in tegendeel : er treden aantoonbaar meer infecties op ; dit wordt niet alleen door 632, maar ook door meta-analyses bevestigt ; de orthomoleculairen halen wederom hun gelijk ; zie ook 633 en 11 (in dit laatste onderzoek heeft juist caloriebeperking op langere termijn therapeutische consequenties)..

635) Nixon DW et al ; Cancer Detect Prev. 4 :421-7 ; 1981; TPN met een hypertone suikeroplossing met aminozuren blijkt bij patiënten met een vergevorderde vorm van darmkanker het leven significant te verkorten, hetgeen je gezien met name de voorgaande referenties en de dierexperimentele literatuur ook zou verwachten..

636)Paterson AH et al ; Can Med Assoc J 131 :744-8 ; 1984 ; Deels intradermale deels oraal gegeven BCG verbetert na operatie de prognose van melanoompatiënten stadium 1 niet significant.

637)McLean IW et al ; Am J Ophtalmol 110 : 522-6 ; 1990 ; Na operatie wegens een uveaal melanoom blijkt een methanol-extract van BCG de prognose niet te verbeteren.

638)Verschraegen CF et al ; Eur J Cancer 29A :708-11 ; 1993 ; Een op methanolextractie van BCG gebaseerd preparaat verbetert de prognose van melanoompatiënten, die chemotherapeutisch behandeld worden niet.

639)de Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr 56 : 1126-9 ; 2002 ; Arginine plus vezels verminderen bij patiënten die wegens keelkanker geopereerd worden de kans op het ontstaan van fistels.

640)Karakousis CP en Emrich LJ ; J Surg Oncol 36 : 235-8 ;1987 ; BCG als adjuvans na operatie wegens een melanoom verbetert de overleving niet.

641)Sterchi JM et al ; Cancer 55 : 707-12 ; 1985 ; BCG plus dacarbazine geeft als adjuvans na operatie wegens een melanoom stadium 1 of 2 geen betere prognose dan met carbazine alleen als adjuvans.

642)Czarnetzki BM et al ; Eur J Cancer 29A : 1237-42 ; 1993 ; Diverse BCG-preparaten verbeteren de prognose van melanoompatiënten stadium 1 niet. De volgende nummers betreffen BCG en het melanoom (meest adjuvantstudies) :382,385,460, 548,549, 550, 551, 553, 554, 556, 627, 628, 629, 630, 631, 636, 637, 638, 639, 641 en 642. In een studie werd een betere respons op chemo gezien (548) ; een duidelijk betere prognose werd in slechts 3 studies gezien (550,553 en 628) ; juist ook gezien het gewicht van de (deel)studies is BCG geen statistisch significante optie. Wel uiteraard in ieder geval bij AML en blaaskanker.

643)Adler A et al ; J Biol Response Mod 6 : 610-24 ; 1987 ; BCG verbetert in gerandomiseerd onderzoek van patiënten geopereerd voor nierkanker welke ook hormonale therapie krijgen.

644)Brennan MF et al ; Ann Surg 220 : 436-41; 1994 ; TPN (extra eten) vergroot bij operatie wegens alvleesklierkanker in gerandomiseerd onderzoek de kans op complicaties (vooral infecties)'.

645)Fasth S et al ; Int J Colorectal Dis 2 :87-92 ; 1987 ; TPN blijkt bij operatie wegens darmkanker de kans op complicaties niet te kunnen reduceren ; deze uitslag is wederom in overeenstemming met de ideeën van mij, Moerman e.a.

646)Harju E et al ; Chir Ital 42 : 151-64 ; 1990 ; Extra eiwit middels TPN, bij patiënten zonder voorafgaand eiwittekort en die wegens darmkanker geopereerd moeten worden, ondervinden hierdoor meer complicaties. Orthomoleculair pleegt men dergelijke patiënten geen extra eiwit te geven ; verstandig gezien dit onderzoeksresultaat.

647)Heys SD et al ; Br J Surg 78 : 483-7 ; 1991 ; Caloriebeperking blijkt in vivo in gerandomiseerd onderzoek preoperatief bij darmkankerpatiënten gekoppeld aan een langzamere tumorgroei.

648)Akihama T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 :2125-9 ; 1983 ; Q10 gaat in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten met leukemie/ een maligne lymfoom het ontstaan van leverfunctiestoornissen door anthracyclines tegen ; haarverlies door deze middelen wordt door Q10 evenwel niet aantoonbaar tegengegaan.

649)Mathe G et al ; Proc R Soc Med 68 : 211-6 ; 1975 : Corynebacterium parvum na chemo wegens ALL laat op lange termijn meer patiënten in regressie dan wanneer Corynebacterium parvum niet gegeven wordt.

650)Toomes H et al ; Dtsch Med Wochenschr 109 : 935-40 ; 1984 ; Bij het niet kleincellig longcarcinoom blijkt postoperatief intrapleuraal toegediend Corynebacterium parvum de sterfte op lange termijn te verlagen ; met BCG wordt op dezelfde manier toegediend geen enkel gunstig effect bewerkstelligd.

651)Millar JW et al ; Thorax 35 : 856-8 ; 1980 ; Maligne pleurale effusie is met Corynebacterium parvum significant beter te behandelen dan met mustine en geeft veel minder bijwerkingen dan mustine.

652)Galligioni E et al ; Cancer 77 :2560-6 ; 1996 : De combinatie van autologe tumorcellen met BCG verbetert prognose bij nierkanker niet ; zie ook 643.

653)Robinson E et al ; Cancer 40 :1052-9 ;1977 ; BCG (op basis van een methanolextract) blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek bij patiënten met een vergevorderde longkanker het aantal metastasen op afstand significant te verlagen ; het leven wordt evenwel slechts niet significant verlengd.

654)Anthony HM et al ; Cancer 42 : 1784-92 ; 1978 ; BCG blijkt bij inoperabele longkankerpatiënten (voor randomisatie werd er eerst gestratificeerd) de kwaliteit van leven significant te verbeteren ; het leven werd niet significant verlengd ; na bestraling was deze levensverlenging echter wel zeer significant.

655)McKneally MF et al ; Lancet 1 (7956) : 377-9 ; 1976 ; BCG intrapleuraal gegeven blijkt in stadium 1 longkanker de sterfte te verlagen ; wel werd even isoniazide gegeven om de kans op TBC door BCG te verlagen.

656)McKneally MF et al ; J Thorac Cardiovasc Surg 72 : 333-8 ; 1976 ; BCG intrapleuraal met isoniazide verbetert prognose longkankerpatienten stadium 1.

657)Macchiarini P et al ; Anticancer Res 9 : 391-3 ; 1989 ;In een klein gerandomiseerd onderzoek (17 versus 17) bleek BCG als adjuvans bij patienten geopereerd voor longkankerstadium 1 de ziektevrije overleving , de mediane overleving en de 5-jaarsoverleving niet significant te verbeteren ; duidelijk is dat je bij zulke kleine aantallen significantie moeilijk kunt wegen ; we maken later een overall-analyse apart voor stadium 1, 2 plus 3 geopereerd en voor inoperabele longkanker.

658)Macchiarini P et al ; Am J Clin Oncol 14 : 291-7 ; 1991 ; Bij longkankerpatienten stadium 2/3 die alreeds na operatie chemo krijgen blijkt BCG de ziektevrije overleving/overleving sec slechts niet significant te verbeteren.

659)Maurer LH et al : J Clin Oncol 3 : 969-76 ; 1985 ; Een op methanolextractie gebaseerd BCG-preparaat (niet levend dus) blijkt bij de behandeling van het kleincellig longcarcinoom met chemo en bestraling geen aanvullende waarde te hebben.

660)Feld R et al ; J Clin Oncol 2 : 1352-8 ; 1984 ; In dit grote gerandomiseerde onderzoek bij longkankerpatienten stadium 1 niet-kleincellig (473 patienten) bleek BCG intrapleuraal gegeven de ziektevrije overleving niet significant te verbeteren.

661)McKneally MF et al ; J Thorac Cardiovasc Surg 81 :485-92 ; 1981 ; Bij 169 patienten met longkanker stadium 1 werd op gerandomiseerde basis intrapleuraal BCG dan wel niets extra's gegeven ; na 3 jaar waren er in de BCG-groep 33% recidieven, terwijl dat percentage in de controle-groep 66 was ; een uiterst significant verschil.

662)LLCSG ; Cancer 58 : 2411-6 ; 1986 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten geopereerd voor longkanker stadium 1 of 2 bleek intrapleuraal gegeven BCG de prognose niet te beinvloeden.

663)Little AG et al ; Surgery 100 :621-8 ; 1986 ; BCG bleek na operatie wegens longkanker stadium 1/2 statistisch eenzijdig gemeten tot een verbeterde 5-jaars-overleving te leiden.

664)Hubay CA et al ; Surgery 87 : 494-501 ; 1980 ; Bij patienten met een positieve oestrogeenreceptor verbetert tamoxifen plus BCG de ziektevrije overleving meer dan tamoxifen alleen ; bij patienten met een negatieve oestrogeenreceptormeting werd dit niet gevonden.

665)Gail MH ; Chest 106(6Suppl):287S-92S ; 1994 ; 473 patienten met longkankerstadium 1 of 2 bleken in een gerandomiseerd onderzoek met een zoutoplossing als controle, met BCG geen betere ziektevrije overleving of overleving sec te hebben.

666)Hoover HC et al ; J Clin Oncol 11 : 390-9 ; 1993 ; BCG plus autologe kankercellen (ASI-therapie) verbetert bij coloncarcinoompatienten na operatie wel de ziektevrije overleving en de overleving sec ; evenwel niet in geval van rectale kanker ; het laatste komt wellicht doordat er vlak na de immunotherapie ook nog bestraald werd.

667)Abdi EA et al ; J Surg Oncol 40 : 205-13 ; 1989 ; BCG verbetert de ziektevrije overleving van patienten geopereerd wegens een darmkanker Dukes B2 of C ; dit effect wordt minder significant wanneer ook adjuvantchemo wordt gegeven.

668)Hoover HC et al ; Cancer 55 :1236-43 ; 1985 ; BCG plus autologe kankercellen (ASI-therapie) geeft in dit gerandomiseerde onderzoek bij geopereerde darmkankerpatienten een betere ziektevrije overleving en overleving sec.

669)Harris JE et al ; J Clin Oncol 18 : 148-57 ; 2000 ; BCG plus autologe kankercellen verbetert bij darmkankerpatienten stadium 2/3 bij eenzijdige toetsing alleen de trend voor de ziektevrije overleving.

670)Robinson E et al : Recent Results Cancer Res 75 : 80-7 ; 1980 ;ook in dit gerandomiseerde onderzoek bij darmkankerpatienten blijkt BCG zinvol ; nu als extract op methanolbasis bereid : de ziektevrije overleving en de overleving sec zijn na 2 jaar beter in de BCG-groep.

671)Harris JE et al ; J Clin Oncol 18 : 148-57 ; 2000 ; In dit gerandomiseerde onderzoek met BCG volgens de ASI-methode wordt geen effect gevonden op de prognose van patienten geopereerd voor darmkanker stadium 2/3.

672)Gray BN et al ; J Surg Oncol 40 : 34-7 ; 1989 ; Met BCG toegepast volgens de ASI-methode wordt in dit onderzoek bij darmkankerpatienten geopereerd voor darmkanker stadium 2/3 geen verbetering van de prognose bereikt.

673)Ambus U et al ; Dev Biol Stand 38 :541-5 ; 1977 ; BCG naast 5-FU verbetert de prognose van darmkankerpatienten stadium 2/3 significant tov 5-FU als enige adjuvante therapie ; in geval van inoperabele darmkanker heeft BCG naast 5-FU geen aanvullende waarde.

674)Higgins GA et al ; Cancer 54 : 193-8 ; 1984 : Een BCG-extract bereid met methanol verbetert als extra adjuvans naast 5-FU en methyl-CCNU verbetert de prognose van darmkankerpatienten waarbij de tumor niet volledig kon worden verwijderd niet.

675)Hoover HC en Hanna MG ; Semin Surg Oncol 5 : 436-40 ; 1989 ; Bij darmkankerpatienten geopereerd voor Dukes'B2-C3 verbetert de ASI-benadering met BCG zowel de ziektevrije overleving als de overleving sec.

676)Richards F 2nd et al ; Cancer 43 :91-6 ; 1979 ; Bij uitgezaaide darmkanker verbetert BCG bereid op methanolbasis (dus een dood extract!) het resultaat van vincristine,methotrexaat en methyl-CCNU niet.

677)No authors listed ; N Engl J Med 310 : 737-43 ; Een BCG-extract op methanolbasis bereid verbetert adjuvant resultaat van 5-FU en semustine bij patienten geopereerd voor darmkanker stadium Dukes-C niet. Nu volgt een overzicht van darmkanker/BCG. In 2 studies (674 en 676) was uitsluitend van niet curatief geopereerden sprake : daar hielp BCG niet. In de 12 andere studies (377,378,666,667,668,669,670,671,672, 673,675 en 677 bleek BCG in 10 van de 12 zinvol ; kijken we alleen naar de ASI-methode (7 van de 12 studies) dan was BCG in 6 van de 7 studies significant van waarde. BCG is en dan zeker volgens de ASI-methode zinvol als adjuvans bij de behandeling van darmkanker stadium 2/3. We zagen al eerder dat BCG zinvol is bij vergevorderde prostaatkanker, AML en beginnende blaaskanker (daarbij superieur aan chemo) ; bij nierkanker is het nut van BCG onduidelijk en bij het maligne melanoom is BCG in het geheel niet zinvol.

678)No authors listed ; J Thorac Cardiovasc Surg 82 :649-57 ; 1981 ; Intrapleuraal gegeven BCG blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de prognose van geopereerde longkankerpatienten niet te verbeteren ; dit gold ook separaat voor stadium-1-patienten.

679)Roeslin N et al ; Cancer Immunol Immunother 13 :174-5 ; 1982 ; Intradermale toediening van BCG als adjuvans voor patienten geopereerd voor een plaveiselcelcarcinoom van de long verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de prognose niet.

680)Roeslin N et al ;Eur J Cardiothorac Surg 3 : 430-5 ; 1989 ; Intrapleurale toediening van BCG bij patienten die wegens een niet-kleincellig longcarcinoom geopereerd worden blijken hierdoor in dit onderzoek geen betere prognose te hebben.

681)Senn HJ et al ; Adjuvante chemo plus BCG bij vrouwen, die bij operatie wegens borstkanker nul klieren hadden geven een betere ziektevrije overleving dan chemo alleen.

682)Millar JW et al ; Thorax 37 :57-60 ; 1982 ; Bij 92 patienten met een bronchuscarcinoom werden in 3 groepen op gerandomiseerde basis 2 verschillende BCG-toedieningen met niets extra's vergeleken ; de ziektevrije overleving en ook de overleving sec bleken na 5 jaar hetzelfde voor alle 3 de groepen.

683)Balch CM et al ; Cancer 49 :1079-84 ; 1982 ; Corynebacterium parvum (C.p.) als immunoadjuvans verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec van melanoompatienten met een primaire tumor van 3 mm of meer. Zie ook 382 : C.p. verbetert in 2 studies de ziektevrije overleving stadium 2 (382 en 383 ; in de laatste was door immunotherapie ook de overleving sec beter) ;in 460 was er voor C.p. geen effect naast intensieve adjuvantchemo, terwijl in 384 het effect van C.p. op de overleving in de adjuvantsituatie slechts niet significant positief was. Drie studies zijn significant positief en zeker 1 niet-significant positief. Mijn voorlopige overall-conclusie is C.p. is geschikt als adjuvans voor nabehandeling van een in potentie curatief behandeld maligne melanoom. In geval van een uitgezaaid melanoom ligt het anders ; zie hierna.

684)Kokoschka EM et al ; Onkologie 1 : 98-103 ; 1978 ; Patienten met uitgezaaide melanoomkanker kregen methyl-CCNU al dan niet voorbehandeld met Corynebacterium parvum ; met Corynebacterium parvum waren er meer regressies en was de overleving langer.

685)Lowe J et al ; Lancet ! (8158) :11-4 ; 1980 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij 92 patienten blijkt na operatie wegens longkanker intrapleuraal toegediend BCG geen duidelijk effect op de overleving te hebben.

686)Matthay RA et al ; Cancer Res 46 : 5963-8 ; 1986 ; Preoperatief BCG in de longtumor had geen effect op de ziektevrije overleving of de overleving sec bij patienten met deze kanker die geopereerd gingen worden.

687)Rosso R et al ; Tumori 68 :527-30 ; 1982 ; Bij vergevorderde oat-cell-longkanker lijkt naast chemo eerder ongunstig dan gunstig. Een totaal overzicht over BCG en longkanker volgt nu ; we kijken naar de studies met een kleincellig longcarcinoom : In 409 en 659 wordt met een dood BCG-vaccin geen effect op de prognose bewerkstelligt ; met een levend vaccin lukt dat wel (408).

Bij inoperabele grootcellige longkankers zien we in een studie (653) een remming van de verdere metastasering, maar geen effect op de overleving, in een andere studie waarin de kwaliteit van leven is bekeken (654) zien we met BCG een betere kwaliteit van leven en met BCG alleen levensverlenging indien er voor een lokaal inoperabele tumor bestraald wordt ;in nog weer een andere studie met longkankerpatienten in een vergevorderd stadium zien we na complete regressie levensverlenging door BCG ; in de overige 4 studies zien we in het geheel ook geen effect op de overleving (351,355,411en 687). Kortom bij inoperabele grootcellige longkanker is BCG alleen mogelijk interessant als bestraling een zinvolle lokale behandeling is of er reeds met deels andere behandeling een complete regressie bereikt is oftewel BCG is bij het inoperabele grootcellige longcarcinoom meestal niet zinvol.

Als adjuvans voor geopereerde longkanker is BCG in 17 studies beproefd (557, 650,655,656, 657,658,660,661,662,663,665,678, 679,680, 682, 685 en 686) ; in negen studies is expliciet (o.a.) naar stadium 1 gekeken (655,656,657,660,661,662,663,665 en678) ; slechts 5 laten een betere prognose zien, alleen de 2 grootste studies nu juist niet (665 en 678) ; mogelijk heeft BCG in dit stadium geen zin al is een precieze meta-analyse nodig om uitsluitsel te geven ; tot dan heeft BCG in stadium 1 als adjuvans wat mij betreft het voordeel van de twijfel.

Als adjuvans in (o.a.) stadium 2/3 na operatie is BCG in 10 studies beproefd (557,650,658,662,663,679,680,682, 685 en 686) ; het resultaat was in slechts 2 niet zulke grote studies wat de prognose betreft positief (662 en 663) , waarbij in studie 663 stadium 1 meegespeeld kan hebben en het resultaat slechts eenzijdig positief was : mijn conclusie is dat BCG als adjuvans in stadium 2/3 na operatie geen zin heeft.

688)Richman SP et al ; Cancer Treatm Rep 60 : 535-9 ; 1976 ; Bij patienten met gerecidiveerde keelkanker bleek BCG naast intensieve chemo het leven te verlengen.

689) Taylor SG 4th et al ; Arch Otolaryngol 109 : 544-9 ; 1983 ; Bij patienten met een 'locally advanced' maar nog te behandelen keelkanker kregen een intensieve behandeling met BCG ; dit leidde tot een betere ziektevrije overleving en overleving sec.

690) Woods JE et al ; Surg Clin North Am 57 : 769-78 ; 1977 ; BCG blijkt het resultaat van methotrexaat bij patienten met een gevorderde keelkanker niet significant te verbeteren.

691) Isenberg J et al ; Anticancer Res 14 : 1399-404 ; 1994 ; Propionibacterium granulosum vermindert vooraf gegeven de postoperatieve infectiekans ; in stadium 1 en 2 bleek bovendien de overleving beter.

692) Agarwala SS et al ; Cancer 100 : 1692-8 ; 2004 ; BCG als extra adjuvans of enig adjuvans verbetert op lange termijn de prognose van melanoma-patienten stadium 1/2 niet ; hetgeen ik eerder ook al concludeerde.

693) Watanabe M et al ; Int J Clin Oncol 9 : 98-106 ; 2004 ; OK-432 verbetert als extra adjuvans naast chemo de prognose van patienten geopereerd wegens een colo-rectale tumor niet. bij bijvoorbeeld maagkanker werkt OK-432 wel.

694) Shirabe K et al ; Hepatogastroenterology 44 : 205-9 ; 1997 ; TPN vermindert kwaliteit immunologische parameters na leveroperatie wegens kanker ; de infectiekans nam hierdoor in dit onderzoek net niet significant toe ; een en ander spoort met eerdere referenties van deze lijst.

695) Britell JC et al ; Cancer Clin Trials 2 ; 345-50 ; 1979 ; Een methanolextract van BCG verbetert resultaat van 5-FU,cyclofosfamide en prednison bij patienten met gevorderde borstkanker niet.

696) Ferreira PR et al ; Head Neck 26 : 313-21 ; 2004 ; Vitamine E vermindert mucositis als bijwerking van bestraling ivm keelkanker.

697) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19 : 779-88 ; 2004 ; BCAA verminderen morbiditeit en verbeteren kwaliteit van leven van patienten die chemoembolisatie ondergaan ivm een inoperabel primair levercarcinoom.

698) Lippman SM et al ; Invest New Drugs 6 : 51-6 ; 1988 ; 13-cis-retinoic-acid brengt bij plaveiselcelcarcinomen in een vergevorderd stadium significant meer regressies teweeg dan op basis van de spontane regressiefrequentie verwacht mocht worden ; dit gold niet voor de controle-groep die methotrexaat kreeg.

699) Robinson E et al ; Biomedicine 31 :8-10 ; 1979 ; Een methanolextract van BCG verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec van darmkankerpatienten Dukes B2/C , geopereerd en bestraald/met chemo behandeld ; dit resultaat is in overeenstemming met veel andere trials met BCG als extra adjuvans voor darmkanker.

700) Xu BP et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 661-3 ; 2003 ; Jingming vermindert problemen met zien samenhangend met bestraling wegens een nasopharynxcarcinoom.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 601 t/m 700"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>