Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

501) Grau T et al; Nutr Hosp 18: 159-66; 2003; Medium-chain triglycerides (MCT) deels ipv LCT blijkt parenteraal gegeven aan patienten met een slechte voedingstoestand het aantal ernstige infecties te verminderen en de overleving te verbeteren.

502) Macia E et al; Nutrition 7:205-9; 1991; Patienten die wat de voeding betreft precies begeleid worden en bestraald worden doen het op klinische gronden beter dan patienten die bestraald worden en daarbij ad libitum eten.

503) Ikeda S et al; Gan No Rinsho 31: 1079-87; 1985; Bestatin uit Streptomyces olivoreticuli, verbetert als adjuvans in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaarsoverleving van melanoompatienten.

504) Ikeda S et al; Gan To Kagaku Ryoho 12: 77-85; 1985; Zelfde resultaat als in referentie 503.

505) Labianca R et al; Ann Oncol 8: 169-74; 1997; Bij uitgezaaide darmkanker blijken een normale en extra hoge dosis leucovorin even effectief ter potentiering van 5-FU.

506) Delanian S et al; J Clin Oncol 21:2545-50; 2003;Vitamine E heeft samen met pentoxifylline een preventieve werking tav fibrositis als bijwerking van bestraling; afzonderlijk hebben deze stoffen onvoldoende vermogen om deze bijwerking te voorkomen.

507) Muss HB et al; Cancer 47:2295-2301; 1981; Een methanolextract van BCG (geen levend vaccin) had geen effect op regressiekans, mate van complicaties en overleving bij borstkankerpatienten die chemotherapie kregen. Zie ook referentie 451.

508) Li LN et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23: 575-9; 2003; Xiaoji verbetert lange termijnoverleving van patienten met een inoperabel niet-kleincellige longkanker in gerandomiseerd onderzoek significant.

509 )Yonemura Y et al; Hepatogastroenterology 48: 1776-82; 2001; Hyperthermie naast chemo als adjuvantia bij maagkanker naast opereren verbetert de vijfjaarsoverleving van 43 naar 61% indien naast opereren alleen chemo als extra behandeling wordt toegepast.

510) Kim JY en Bae HS; Gastric Cancer 4: 27-33; 2001; Ook in dit onderzoek bij kankerpatienten met een mindere prognose blijkt hyperthermie naast chemo na in principe curatieve operatie de overleving te verbeteren tov een dergelijke operatie en chemo alleen.

511) Popiela T et al; BCG naast chemo blijkt bij operatie wegens maagkanker  de overleving meer te verbeteren dan operatie en chemo alleen.

512) Han JQ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17: 465-6; 1997; Kruidenextract Xuefu Zhuyu verbetert bij patienten met een primair levercarcinoom het resultaat van bestraling dwz de ziektevrije overleving niet maar de overleving sec is wel significant beter in gerandomiseerd onderzoek.

513) Duan P en Wang ZM; Zh Zh Xi Yi Jie He Za Zhi 22: 515-7; 2002; Astragalus vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met kanker die chemo krijgen de bijwerkingen en vermindert de ziekteprogressie.

514) Zou YH en Liu XM; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:733-5; 2003; Astragalus verbetert overleving van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom  die chemo krijgen en verbetert hun kwaliteit van leven.

515) Wei YF et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23: 258-60; 2003;In een pilotstudie bij leukemiepatienten waren tal van immuunparameters significant beter in de groep die naast chemo shengfu kregen; de regressiekans was in de shengfu groep ook groter al was dit verschil net niet significant.

516) Cai HB et al; Di Yi Jun Yi Da Xue Bao 22: 1112-3; 2002; TCM (traditional Chinese Medicine) vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen van radiotherapie en verbetert zodoende de kwaliteit van leven.

517) Neifeld JP et al; J Surg Oncol 28: 137-45; 1985; Adjuvantbehandeling van chirurgisch behandelde plaveiselcelcarcinomen van de keel met Corynebacterium parvum verbetert overleving keelkanker in gerandomiseerd onderzoek niet.

518) Liu F et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23: 265-7; 2003; Guliu, een Chinees kruidenmengsel verbetert in gerandomiseerd onderzoek de resultaten van reguliere behandeling wegens botmetastasen ivm borstkanker niet significant, maar de kwaliteit van leven wel significant.

519) Lan X en Jiang Y; J Tradit Chi Med 23: 32-4; 2003; Chinese kruiden  verbeteren de overleving op langere termijn van patienten met een gevorderde longkanker die radiotherapeutisch behandeld worden.

520) Ichinose Y et al; JNCI 95: 605-10; 2003; Bestatin verbetert als adjuvans de overleving van patienten geopereerd wegens een plaveiselcelcarcinoom van de long stadium 1.

521) Wang Y et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18: 273-5; 1998; Inula-Ochrea-extract blijkt zeker zo effectief om braken samenhangend met cisplatinum therapie tegen te gaan als reguliere medicatie; uiteraard betreft het weer gerandomiseerd onderzoek.

522) Bai CQ et al; Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 24: 130-4; 2003; Injectie met Shenqi Fuzheng vermindert in gerandomiseerd onderzoek significant de bijwerkingen van chemo.

523) Liu J et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21: 262-4; 2001; Guben Yiliu 3 met 'moxibustion' gaat vermindering van levenskwaliteit door chemo op 4 manieren gemeten tegen in gerandomiseerd onderzoek.

524) Han JQ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15:710-2; 1995; Fuchunpian gegeven naast radiotherapie voor patienten met een nasopharynxcarcinoom beinvloedt het beloop aantoonbaar ongunstig; fuchunpian moet daarom zeker bij deze vorm van kanker ontraden worden.

525) Yasumitsu T et al; Acta Oncol 29: 827-31; 1990; Bestatin blijkt als adjuvans de de overleving van patiënten geopereerd aan een plaveiselcelcarcinoom te verbeteren; dit bleek niet aantoonbaar mbt andere typen longkanker. Zie ook referentie 520.

526) Takada M et al; Acta Oncol 29: 821-5; 1990; Bestatin naast reguliere behandeling voor inoperabele longkanker geeft alleen bij plaveiselcelcarcinomen meer regressies; de mediane overleving was evenwel slechts bijna significant beter voor plaveiselcelcarcinoompatiënten die bestatin kregen; p=0,051.

527) Niimoto M en Hattori T et al; Biomed Pharmacother 45: 121-4; 1991; Bestatin als extra adjuvans ter nabehandeling van geopereerde maagkankerpatiënten verbetert hun overleving.

528) Niimoto M et al; Jpn J Surg 20: 186-91; 1990; Bestatin als extra adjuvans ter nabehandeling van geopereerde maagkankerpatiënten verbetert in dit kleine onderzoek de overleving significant bij patiënten die volgens standaardcriteria een mindere prognose hebben.

529) Tanaka T et al; Gan To Kagaku Ryoho 12: 125-33; 1985; Bestatin verbetert in gerandomiseerd onderzoek als extra adjuvans bij de behandeling van maagkanker de ziektevrije overleving.

530) Yoshinaka K et al; Gan To Ryoho 15: 493-8; 1988; Bestatin bleek de recidiefkans op maagkanker te kunnen reduceren, maar op de vijfjaarsoverleving was er geen effect.

531) Bedikian AY et al; Am J Clin Oncol 7: 399-404; 1984; Thymostimuline naast chemo voor patiënten met een gevorderd grootcellig longcarcinoom verbetert de overleving van deze patiënten zeker niet; wel waren er significant minder ernstige bijwerkingen.

532) Yang JK et al; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 23:580-2;2003; Weichangán (WCA) verbetert de overleving van geopereerde maagkankerpatiënten die aanvullende chemo krijgen.

533) Blomgren H et al; Cancer Immunol Immunother 25: 41-6; 1987; Bestatin naast bestraling voor blaaskanker verbetert de ziektevrije overleving in gerandomiseerd onderzoek.

534) Kumamoto Y et al; Hinyokika Kiyo 31: 1861-83; 1985; Bestatin vertraagt eenzijdig significant recidieven van blaaskanker na adjuvante behandeling met bleomycine.

535) Blomgren H et al; Biomed Pharmacother 38: 143-9; 1984; Bestatin als extra adjuvans voor patiënten die wegens blaaskanker bestraald worden verbetert de ziektevrije overleving.

536) Uchibayashi T et al; Int J Clin Pharmacol Ther 33: 465-8; 1995; Bestatin naast chemo verminderde in dit onderzoek de kans op een recidief van blaaskanker significant in vergelijking met chemo alleen.

537) Blomgren H et al; Acta Oncol 29: 809-12; 1990; Bestatin bleek in dit onderzoek de overleving van blaaskankerpatiënten die bestraling kregen niet te verbeteren; in combinatie met de nummers 533,534 en535 staat wel vast dat bestatin ingeval van bestraling voor blaaskanker de ziektevrije overleving verbetert.

538) Papas AS et al; Bone Marrow Transplant 31: 705-12; 2003; Een calciumfosfaatoplossing gaat mucositis als bijwerking van beenmergtransplantatie tegen blijkens gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek.

539) DiSaia PJ et al; Gynecol Oncol 26: 386-97; 1987; Corynebacterium parvum verbetert de overleving van baarmoederhalskankerpatiënten, die radiotherapeutisch behandeld worden niet.

540) Mignot MH et al; Br J Cancer 44: 856-62; 1981; Corynebacterium parvum als adjuvans verlaagt de recidiefkans na operatie wegens baarmoederhalskanker in gerandomiseerd onderzoek aanzienlijk.

541) Kurita S et al; Gan To Kagaku Ryoho 11: 2742-50; Bestatin verlengt de remissieduur na chemo van patiënten met ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie en verlengt ook hun overlevingsduur.

542) Ota K en Ogawa N; Biomed Pharmacother 44: 93-101; 1990; Ook in dit onderzoek bleek bestatin bij ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie de remissieduur na chemo en ook het leven te verlengen.

543) Urabe A et al; Ann Hematol 67: 63-6; 1993; In dit gerandomiseerde onderzoek verlengde bestatin wederom significant de remissieduur bij patiënten met ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie; de langere overleving van de bestatinpati:ënten was evenwel vooralsnog niet significant langer.

544) Ota K et al; Cancer Immunol Immunother 23: 5-10; 1986; Met bestatin bleek in dit onderzoek bij patiënten met een ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie wederom een langere overlevingsduur bereikbaar.

545) Kobayashi T et al; J Clin Oncol 14: 204-13; 1996; Bestatin verbetert de ziektevrije overleving van patiënten met acute myeloide leukemie die chemo hebben gehad niet; AML en ANLL zijn niet congruent, zodat dit resultaat op zichzelf staat.

546) Hernandez Munoz G en Pluchino S; Maturitas 44: S59-65; 2003; Cimicifuga racemosa vermindert aantal en ernst van hot flushes die patiëntes krijgen welke o.a. tamoxifen vanwege borstkanker gebruiken.

547) Jacobson JS et al; J Clin Oncol 19: 2739-45; 2001; Cimicifuga racemosa verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de hot flushes in aantal en intensiteit niet; wellicht komt dat doordat hier de hot flushes minder in aantal/ernst waren (zo gebruikte 1 op de 3 vrouwen niet eens Nolvadex).

548) Newlands ES et al; Br J Cancer 34: 174-9; 1976; BCG verbetert de werking van chemo bij patiënten met een uitgezaaid melanoom; de overleving was hierdoor echter niet beter.

549) Paterson AH et al; Rec Results Cancer Res 68: 387-92; 1978; BCG vermindert als adjuvans in relatie tot de stagering de kans op een recidief bij patiënten behandeld voor een maligne melanoom.

550) Ariyan S et al; Surgery 92: 459-63; 1982; Intralymfatische toediening van een methanol-extract van BCG vermindert de recidiefkans op en de sterfte aan het maligne melanoom.

551) Wood WC et al; Surgery 83: 677-81; DTIC plus BCG als adjuvans blijkt de ziektevrije overleving van patiënten geopereerd wegens een maligne melanoom meer te verbeteren dan louter DTIC.

552) Ohwada S et al; Br J Cancer 90: 1003-10; 2004; PSK vermindert naast adjuvant chemo de sterfte van patiënten geopereerd aan darmkanker Dukes B of C ook in dit onderzoek significant; dit is het zoveelste onderzoek; waar blijft de reguliere oncologie?

553) Morton DL et al; Aust N Z J Surg 48: 49-52; 1978; BCG alleen verlengt het leven van patiënten met lymfkliermetastasen van een maligne melanoom.

554) Veronesi U et al; N Engl J Med 307:913-6; 1982; BCG in stadium 1/2 maligne melanoom al dan niet in combinatie met chemo als extra adjuvans na operatie verbetert de overleving slechts niet significant.

555) Olszewski W; Angiology 51: 25-9; 2000; Een flavonoidenextract vermindert stuwing door oedeem bij borstkanker in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek.

556) Quirt IC et al; J Clin Oncol 9: 729-35; BCG vermindert de recidiefkans en de sterftekans bij patiënten met een grote kans op een recidief van een maligne melanoom slechts net niet significant.

557) Reid JW et al; Rec Results Cancer Res 80:219-26; Bij patiënten met een grootcellig longcarcinoom verbetert BCG in geval van een verminderde immuniteit de ziektevrije overleving.

558) Serrou B et al; Rec Results Cancer Res 80: 157-61; 1982; BCG verminderde in dit onderzoek significant het aantal recidieven na succesvolle chemo ivm borstkanker stadium 3 of 4.

559) Brosman SA; J Urol 128: 27-30; 1982; BCG vermindert na operatie de recidiefkans wegens blaaskanker ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant.

560) Lamm DL et al; J Urol 128:931-5; 1982; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans van blaaskanker te verlagen.

561) Senn HJ et al; Recent Results Cancer Res 80: 177-84; 1982; BCG als extra adjuvans naast chemo voor geopereerde borstkankerpatiënten verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec.

562) Vu Van H et al: Nouv Presse Med 11:3637-9; 1982; Bij patiënten in complete remissie na chemo voor AML verbetert BCG de remissieduur en de overleving significant.

563) Robinson E et al; Cancer Chemother Pharmacol 8: 35-40; 1982; Een BCG-extract verbetert de ziektevrije overleving van darmkankerpatiënten Dukes C wel, maar van patiënten stadium Dukes B niet.

564) Herr HW et al; Urology 25: 119-23; 1985; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek bleek BCG de recidiefkans bij blaaskankerpatiënten te verminderen.

565) Lamm DL; J Urol 134:40-7; 1985; En ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij geopereerde blaaskankerpatiënten te verlagen.

566) Hudson MA et al; J Urol 138:295-8;1987; Herhalen van een BCG-behandeling verbetert gunstige resultaat van de eerste BCG-behandeling bij blaaskankerpatienten niet.

567) Shank B et al; Cancer 56: 2771-8; 1985; Thymosine fractie 5 verbetert resultaat van chemo plus bestraling bij patienten met een lokaal kleincellig longcarcinoom in dit kleine gerandomiseerde onderzoek niet. Zie ook de nummers 33, 36 en 198. De overall-conclusie blijft dat thymostimuline bij de behandeling van dit type kanker van belang is met name in geval van een minder goed werkend immuunsysteem (wat aannemelijker is bij extensive dan bij local disease).

568) Pinsky CM et al; Cancer Treatm Rep 69:47-53; 1985; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij patiënten met blaaskanker te verminderen.

569) Mori K et al; Urol Int 41: 254-9; 1986; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek BCG een recidief van behandelde blaaskanker veel beter tegen te gaan dan adriamycine.

570) Gil MJ et al; Nutritition 13:26-31; 1997; Bij ondervoede patiënten die wegens darmkanker geopereerd worden en parenterale voeding krijgen, blijkt extra water en zout zinloos; de kans op longcomplicaties blijkt hierdoor toe te nemen.

571) Badalament RA et al; J Clin Oncol 5: 441-9; 1987; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek is bij patiënten geopereerd voor een lokale blaaskanker de ziektevrije overleving met BCG significant beter.

572) Netto Junior NR et al; Arch Esp Urol 44: 1025-8; 1991; Als adjuvans ter preventie van een recidief bij blaaskankerpatiënten is lokaal spoelen met BCG beter dan oraal toegediende BCG.

573) Rintala E et al; Eur Urol 20: 19-25; 1991; BCG is als adjuvans ter behandeling van oppervlakkige blaaskanker in alle opzichten superieur aan mitomycine-C.

574) Francesco Bassi P et al; Arch Esp Urol 43: 503-7; 1990; Pasteur BCG blijkt ongeveer even goed als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker als klassieke BCG.

575) Yamamoto T et al; Nippon Hinyokika Gakkai Zasschi 81: 997-1001; 1990; BCG blijkt ook in dit gerandomiseerde onderzoek de recidiefkans bij patiënten behandeld voor oppervlakkige blaaskanker te verlagen.

576) Witjes JA et al; Eur J Cancer 29: 1672-6; 1993; Twee verschillende vormen van BCG blijken in dit onderzoek even effectief als adjuvans ter nabehandeling voor oppervlakkige blaaskanker als mitomycine-C.

577) Ao T et al; Hinyokika Kiyo 39: 987-91; 1993; BCG als extra adjuvans voor de nabehandeling van lokale blaaskanker na 2 verschillende chemo's geeft een niet significant verdere verbetering van de ziektevrije overleving; een meta analyse van de reeds genoemde en nog te noemen studies van BCG en blaaskanker is uiteraard ondubbelzinnig positief.

578) Pagano F et al; J Urol 146:32-5; 1991; In dit onderzoek bleek een relatief lage dosis van de Pasteur-BCG-stam per spoeling even effectief als adjuvans voor blaaskankerpatiënten als een hogere.

579 )Yabusaki N et al; Nippon Hinyokika Gakkai Zasschi 82: 290-6; 1991; BCG na mitomycine-C als extra adjuvans vermindert de recidiefkans extra bij patiënten behandeld voor een oppervlakkig blaascarcinoom.

580) Lamm Dl et al;J Urol 145: 738-40; 1991; Adjuvante behandeling met BCG bij blaaskankerpatiënten dmv spoelingen alleen is even effectief als dmv spoelingen en intradermale injectie.

581) Ludwig Lung Cancer Study Group; Cardiovasc Surg 89:842-7; 1985; Corynebacterium parvum als adjuvans na chirurgische behandeling wegens longkanker stadium 1 of 2 intrapleuraal toegediend blijkt in vergelijking met placebo ongunstig: met deze bacterie bleek de overleving in dit onderzoek slechter. Zie ook 351,354,355 en 356; het totaal resultaat van C. parvum bij longkanker is nu nihil; C. parvum moet zeker niet intrapleuraal worden gegeven en alleen eventueel bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van de long; met name wanneer het stadium 3 betreft.

582) Lamm DL et al; N Engl J Med 325: 1205-9; 1991; Intravesicale BCG is als adjuvans voor behandelde oppervlakkige blaaskanker superieur aan het spoelen met adriamycine.

583) Martinez-Pineiro JA et al; J Urol 143: 502-6; 1990; BCG wint het in dit onderzoek als adjuvans bij blaaskanker van zowel adriamycine als van thiotepa.

584) DeBruyne FM et al; Urology 31:20-5 (suppl); 1988; In dit onderzoek is spoelen van de blaas als adjuvans na behandeling van oppervlakkige blaaskanker even effectief als spoelen met mitomycine C.

585) Lobo DN et al; Lancet 359: 1812-8; 2002; Extra water en zout na resectie deel colon vertraagt het weer op gang komen van de stoelgang en verlengt het verblijf in het ziekenhuis; dit resultaat is geheel in lijn met Moerman/Houtsmuller.

586) Ravasco P et al; I J Radiat. Oncol Biology Physics; 57: S220-1; 2003; Het geven van individuele voedingsadviezen tijdens bestraling blijkt op gerandomiseerde basis de kwaliteit van leven tijdens bestraling te verbeteren; naast gerichte suppletie werd vooral extra eiwit gegeven. Zie ook referentie 187.

587) Ravasco P et al; I J Radiation Oncology Biology Physics 57: S440; 2003; Individuele voedingsadviezen en in mindere mate extra eiwit gaan in gerandomiseerd onderzoek achteruitgang van de kwaliteit van leven tijdens bestraling ivm keelkanker tegen. Zie ook 586 en 187.

588) Dencausse Y et al; Onkologie 25: 402-3; 2002;5-FU als adjuvans gedurende een half voor nabehandeling van darmkankerpatiënten geopereerd voor darmkanker stadium 3 is even effectief als wanneer deze adjuvante behandeling 1 jaar lang wordt gegeven.

589) Bleeker WA et al; Ann Oncol 11: 547-52; 2000; Lage doses leucovorin verbeteren het resultaat van 5-FU plus metronidazol niet aantoonbaar verder in de adjuvantsituatie stadium 3 van het coloncarcinoom. We wisten overigens al dat 5-FU met een normale dosis leucovorin de voorkeur heeft boven 5-FU en metronidazol; zie no 321. Het resultaat van no 589 is derhalve niet opportuun.

590) Poon MA et al;J Clin Oncol 9: 1967-72; 1991;Leucovorin met 5-FU geeft in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een gevorderd colorectaal carcinoom een betere overleving dan 5-FU alleen.

591) Abad A et al; Cancer 75: 1238-44; 1995; Leucovorin met 5-FU verlengt bij patiënten met een vergevorderde darmkanker het leven tov 5-FU alleen.

592) Borner MM et al; Ann Oncol 9: 535-41; 1998; Leucovorin plus 5-FU geeft ook in dit onderzoek bij patiënten met een vergevorderde vorm van darmkanker een langere levensduur dan met 5-FU alleen het geval is.

593) Colombo N et al; Int J Gynecol Cancer 5:81-86; 1995; Glutathion vermindert neurotoxiciteit cisplatin en optimaliseert de toepassing ervan in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een recidief van eierstokkanker.

594) Fonseca E et al; J Infus Chemother 6: 217-20; 1996; Leucovorin verbetert het resultaat van 5-FU bij gevorderde nasopharynxcarcinomen niet, blijkens gerandomiseerd onderzoek.

595) Akaza H et al; Cancer 75:552-9; 1995;BCG blijkt 2 van de 3 oppervlakkige blaastumoren tot regressie te kunnen brengen; onderhouds-BCG blijkt het resultaat echter niet te verbeteren.

596) Martinez- Pineiro JA et al; Eur Urol 27 Suppl 1: 13-8; 1995; Een derde van de eerder door deze groep gegeven dosis BCG blijkt even effectief als de oorspronkelijk bij de behandeling van blaaskanker; de lagere dosis gaat met aantoonbaar minder bijwerkingen gepaard.

597) Krege S et al; J Urol 156: 962-6; 1996; BCG en mitomycine-C zijn in dit gerandomiseerde onderzoek als adjuvans bij de behandeling van oppervlakkige blaaskanker even effectief.

598) Luftenegger W et al; J Urol 155: 483-7; 1996; BCG vermindert de recidiefkans op lokale blaaskanker aanzienlijk; extra BCG intradermaal verbetert het resultaat niet.

599) Lundholm C et al; J Urol 156:372-6; 1996; BCG als adjuvans ter nabehandeling van lokaal behandelde blaaskanker blijkt superieur aan mitomycine-C dwz minder recidieven en een langere ziektevrije overleving met BCG dan met mitomycine-C.

600) Melekos MD et al; Oncology 53: 281-8;1996; BCG blijkt in een vergelijkbaar onderzoek als onder nummer 599 superieur aan epirubicine.

Voor meer studies zie volgende link met nummers 601-700.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 501 t/m 600"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>