Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veel gebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie.


27 maart 2022: Bron:  2021; 2021: 1036068.
Published online 2021 Nov 22

Uit een gerandomiseerde studie van totaal 234 patiënten met bewezen prostaatkanker stadium 3 en stadium 4, dus met uitgezaaide prostaatkanker, blijkt dat TCM - Traditionele Chinese Kruiden in de vorm van Jiawei Danggui Beimu Kushen veel betere resultaten geeft in vergelijking met bicalutamide - casodex. De 5-jaars overleving was voor de TCM groep 23 procent beter dan voor de bicalutamidegroep. Ook de IPSS-score en PSA waarden en kwaliteit van leven waren in de TCM groep al na 6 maanden, 1 jaar en 1,5 jaar statistisch significant beter dan in de controlegroep.

Voor deze studie werden totaal 234 prostaatkankerpatiënten geselecteerd en willekeurig verdeeld in observatiegroep en controlegroep, met 117 patiënten in elke groep.
 • De controlegroep kreeg orale bicalutamidetabletten, terwijl de observatiegroep op basis van de controlegroep werd behandeld met Jiawei Danggui Beimu Kushen-pillen.
 • De werkzaamheid van de behandeling, de IPSS-score, de TCM-syndroomscore, de VAS-score, de kwaliteit van leven score en de immuunfunctie van de twee groepen werden voor en na de behandeling vergeleken.
 • De serum-PSA- en f-PSA-spiegels van patiënten vóór de behandeling en na 30 dagen, 90 dagen en 180 dagen behandeling in de twee groepen werden vergeleken.
 • De cumulatieve vijfjaarsoverleving en de incidentie van bijwerkingen werden vergeleken tussen de twee groepen.
Hier de vertaling van de resultaten zoals vermeld in het abstract:

 • Na behandeling was het totale effectieve percentage van de observatiegroep 88,03% (103/117), wat hoger was dan dat van de controlegroep 69,23% (81/117); het verschil was statistisch significant (P <0,05).
 • Na de behandeling waren de IPSS-score, TCM-syndroomscore en VAS-score van de twee groepen verlaagd, en die in de observatiegroep waren lager dan die in de controlegroep; het verschil was statistisch significant (P <0,05).
 • Na de behandeling namen de kwaliteit van leven-scores van de twee groepen toe en was de observatiegroep hoger dan de controlegroep; het verschil was statistisch significant (P <0,05).
 • Vóór de behandeling was er geen significant verschil in serum-PSA-spiegels en f-PSA-spiegels bij vergelijking tussen de twee groepen patiënten (P> 0,05). Met de toename van de behandeltijd werden de twee indexniveaus van de twee groepen geleidelijk verlaagd. Na 180 dagen behandeling waren de twee indexniveaus van de twee groepen patiënten significant lager dan die voor de behandeling, en de twee indexniveaus van de observatiegroep waren significant lager dan die van de controlegroep; het verschil was statistisch significant (P <0,05).
 • Na behandeling waren de niveaus van IgM en IgA in de twee groepen verlaagd en het niveau van IgG verhoogd. Het verschil tussen de twee groepen in de niveaus van elke index voor en na de behandeling was statistisch significant (P <0,05), en het verschil tussen de twee groepen in de niveaus van elke index na behandeling was ook statistisch significant (P <0,05).
 • De vijfjaars cumulatieve overlevingskans van de observatiegroep was 69,23%, en de vijfjaars cumulatieve overlevingskans van de controlegroep was 46,15% (P <0,05). Er was geen statistisch significant verschil tussen de twee groepen in de incidentie van duizeligheid, vermoeidheid en gastro-intestinale reacties (P> 0,05), maar het verschil in de incidentie van dysurie evenals dysurie en hematurie was statistisch significant (P <0,05).
Conclusie: Jiawei Danggui Beimu Kushen-pillen zijn effectief bij de behandeling van prostaatkanker, wat de IPSS-score en TCM-syndroomscores van de patiënt effectief kan verlagen, de pijn kan verlichten en de kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren. Ze spelen ook een potentiële rol bij het reguleren van de serum-PSA-spiegels, het opruimen van tumorlaesies, het verminderen van postoperatieve complicaties en het verbeteren van gerelateerde symptomen.

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract:

Abstract

Objective

To observe the clinical effects of Jiawei Danggui Beimu Kushen pills in treating prostate cancer and their influence on the expression of serum prostate specific antigen.

Methods

A total of 234 prostate cancer patients were selected and randomly divided into observation group and control group, with 117 cases in each group. The control group was given oral bicalutamide tablets, while the observation group was treated with Jiawei Danggui Beimu Kushen pills on the basis of the control group. The treatment efficacy, IPSS score, TCM syndrome score, VAS score, quality-of-life score, and immune function of the two groups were compared before and after treatment. The serum PSA and f-PSA levels of patients before treatment and after 30 days, 90 days, and 180 days of treatment in the two groups were compared. The five-year cumulative survival rate and the incidence of adverse reactions were compared between the two groups.

Results

After treatment, the total effective rate of the observation group was 88.03% (103/117), which was higher than that of the control group 69.23% (81/117); the difference was statistically significant (P < 0.05). After treatment, the IPSS score, TCM syndrome score, and VAS score of the two groups were reduced, and those in the observation group were lower than those in the control group; the difference was statistically significant (P < 0.05). After treatment, the quality-of-life scores of the two groups increased, and the observation group was higher than the control group; the difference was statistically significant (P < 0.05). Before treatment, there was no significant difference in serum PSA levels and f-PSA levels when comparing between the two groups of patients (P > 0.05). With the increase of treatment time, the two index levels of the two groups were gradually decreased. After 180 days of treatment, the two index levels of the two groups of patients were significantly lower than those before treatment, and the two index levels of the observation group were significantly lower than those of the control group; the difference was statistically significant (P < 0.05). After treatment, the levels of IgM and IgA in the two groups were decreased, and the level of IgG was increased. The difference between the two groups in the levels of each index before and after treatment was statistically significant (P < 0.05), and the difference between the two groups in the levels of each index after treatment was also statistically significant (P < 0.05). The five-year cumulative survival rate of the observation group was 69.23%, and the five-year cumulative survival rate of the control group was 46.15% (P < 0.05). There was no statistically significant difference between the two groups in the incidence of dizziness, fatigue, and gastrointestinal reactions (P > 0.05), but the difference in the incidence of dysuria as well as dysuria and hematuria was statistically significant (P < 0.05).

Conclusion

Jiawei Danggui Beimu Kushen pills are effective in treating prostate cancer, which can effectively reduce the patients' IPSS score and TCM syndrome scores, relieve the pain, and improve the quality of life of patients. They also have a potential role in regulating serum PSA levels, clearing tumor lesions, reducing postoperative complications, and improving related symptoms.


Similar articles

References

  1. Perdana N. R., Mochtar C. A., Umbas R., Hamid A. R. The risk factors of prostate cancer and its prevention: a literature review. Acta Medica Indonesiana . 2016;48(3):228–238. - PubMed
  1. Junejo N. N., AlKhateeb S. S. BRCA2 gene mutation and prostate cancer risk. Comprehensive review and update. Saudi Medical Journal . 2020;41(1):9–17. doi: 10.15537/smj.2020.1.24759. - DOI PMC PubMed
  1. Gacci M., Baldi E., Tamburrino L., et al. Quality of life and sexual health in the aging of PCa survivors. International Journal of Endocrinology . 2014;2014:16. doi: 10.1155/2014/470592.470592 - DOI PMC PubMed
  1. Shipley W. U., Seiferheld W., Lukka H. R., et al. Radiation with or without antiandrogen therapy in recurrent prostate cancer. New England Journal of Medicine . 2017;376(5):417–428. doi: 10.1056/NEJMoa1607529. - DOI PMC PubMed
  1. Wang N., Xu L., Wang J.-S., et al. Traditional Chinese medicine on treating pain caused by prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Medicine . 2019;98(44) doi: 10.1097/md.0000000000017624.e17624 - DOI PMC PubMed
  1. Li H., Hung A., Yang A. W. H. Herb-target virtual screening and network pharmacology for prediction of molecular mechanism of Danggui Beimu Kushen Wan for prostate cancer. Scientific Reports . 2021;11(1):p. 6656. doi: 10.1038/s41598-021-86141-1. - DOI PMC PubMed
  1. Assel M., Sjoberg D., Elders A., et al. Guidelines for reporting of statistics for clinical research in urology. European Urology . 2019;75(3):358–367. doi: 10.1016/j.eururo.2018.12.014. - DOI PMC PubMed
  1. Els M., Heyns C., Merwe A. v. d., Zarrabi A. Prospective comparison of the novel visual prostate symptom score (VPSS) versus the international prostate symptom score (IPSS), and assessment of patient pain perception with regard to transrectal ultrasound guided prostate biopsy. International Brazilian Journal of Urology . 2019;45(1):137–144. doi: 10.1590/s1677-5538.ibju.2018.0496. - DOI PMC PubMed
  1. Lin P.-H., Lin S.-K., Hsu R.-J., et al. Spirit-quieting traditional Chinese medicine may improve survival in prostate cancer patients with depression. Journal of Clinical Medicine . 2019;8(2):p. 218. doi: 10.3390/jcm8020218. - DOI PMC PubMed
  1. Tatsumi R. L. Lateral pressure and VAS pain score analysis for the lateral lumbar interbody fusion procedure. International Journal of Spine Surgery . 2015;9:p. 48. doi: 10.14444/2048. - DOI PMC PubMed
  1. Kettis A., Fagerlind H., Frödin J.-E., Glimelius B., Ring L. Quality of life assessments in clinical practice using either the EORTC-QLQ-C30 or the SEIOQL-DW: a randomized study. Journal of Patient-Reported Outcomes . 2021;5(1):p. 58. doi: 10.1186/s41687-021-00315-z. - DOI PMC PubMed
  1. Yuan Y., Du Y., Wang L., Liu X. The M6A methyltransferase METTL3 promotes the development and progression of prostate carcinoma via mediating MYC methylation. Journal of Cancer . 2020;11(12):3588–3595. doi: 10.7150/jca.42338. - DOI PMC PubMed
  1. Yu Y., Gao F., He Q., Li G., Ding G. lncRNA UCA1 functions as a ceRNA to promote prostate cancer progression via sponging miR143. Molecular Therapy—Nucleic Acids . 2020;19:751–758. doi: 10.1016/j.omtn.2019.11.021. - DOI PMC PubMed
  1. Zhou J., He Z., Ma S., Liu R. AST/ALT ratio as a significant predictor of the incidence risk of prostate cancer. Cancer Medicine . 2020;9(15):5672–5677. doi: 10.1002/cam4.3086. - DOI PMC PubMed
  1. Teo M. Y., Rathkopf D. E., Kantoff P. Treatment of advanced prostate cancer. Annual Review of Medicine . 2019;70(1):479–499. doi: 10.1146/annurev-med-051517-011947. - DOI PMC PubMed
  1. Komura K., Sweeney C. J., Inamoto T., Ibuki N., Azuma H., Kantoff P. W. Current treatment strategies for advanced prostate cancer. International Journal of Urology . 2018;25(3):220–231. doi: 10.1111/iju.13512. - DOI PMC PubMed
  1. Akaza H., Hinotsu S., Usami M., et al. Combined androgen blockade with bicalutamide for advanced prostate cancer: long-term follow-up of a phase 3, double-blind, randomized study for survival. Cancer . 2009;115(15):3437–3445. doi: 10.1002/cncr.24395. - DOI PubMed
  1. Guan Y., Guan X., An H., et al. Epigenetic silencing of miR-137 induces resistance to bicalutamide by targeting TRIM24 in prostate cancer cells. American Journal of Translational Research . 2019;11(5):3226–3237. - PMC PubMed
  1. Wu W., Tang S. N., Zhang Y., et al. Prostate cancer xenograft inhibitory activity and pharmacokinetics of decursinol, a metabolite of Angelica gigas pyranocoumarins, in mouse models. The American Journal of Chinese Medicine . 2017;45(8):1773–1792. doi: 10.1142/S0192415X17500963. - DOI PMC PubMed
  1. Zhang J., Wang L., Zhang Y., et al. Chemopreventive effect of Korean Angelica root extract on TRAMP carcinogenesis and integrative “omic” profiling of affected neuroendocrine carcinomas. Molecular Carcinogenesis . 2015;54(12):1567–1583. doi: 10.1002/mc.22230. - DOI PMC PubMed
  1. He R., Ou S., Chen S., Ding S. Network pharmacology-based study on the molecular biological mechanism of action for compound Kushen injection in anti-cancer effect. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research . 2020;26 doi: 10.12659/MSM.918520.e918520 - DOI PMC PubMed
  1. Zhang J., Li C., Fu C., Dong J., Guo W., Zhu Q. Effect of psychological intervention combined with family cooperation on the perioperative quality of life and psychological states of elderly patients with prostate cancer treated with compound kushen injection. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine . 2021;2021:7. doi: 10.1155/2021/2971644.2971644 - DOI PMC PubMed
  1. Saini S. PSA and beyond: alternative prostate cancer biomarkers. Cellular Oncology . 2016;39(2):97–106. doi: 10.1007/s13402-016-0268-6. - DOI PMC PubMed
  1. Venderbos L. D., Roobol M. J. PSA-based prostate cancer screening: the role of active surveillance and informed and shared decision making. Asian Journal of Andrology . 2011;13(2):219–224. doi: 10.1038/aja.2010.180. - DOI PMC PubMed
  1. Croswell J. M., Kramer B. S., Crawford E. D. Screening for prostate cancer with PSA testing: current status and future directions. Oncology (Williston Park, N.Y.) . 2011;25(6):452–463. - PubMed
Plaats een reactie ...

Reageer op "TCM - Jiawei Danggui Beimu Kushen pillen verbeteren 5-jaars overleving van prostaatkankerpatienten met 23 procent in vergelijking met bicalutamide - casodex. Ook kwaliteit van leven, PSA waarden enz verbeterden statistisch significant"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TCM - Jiawei Danggui Beimu >> Chinese kruiden: Het Chinese >>