30 oktober 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/interstitiele-fotodynamische-therapie-ipdt-met-5-aminolevulinezuur-aanvullend-aan-standaard-behandeling-geeft-bij-operabele-glioblastoma-langere-progressievrije-ziekte-en-overall-overleving-in-vergelijking-met-operatie-plus-alleen-chemo-en-bestraling.html

8 mei 2006: Bron: 1: Lancet Oncol. 2006 May;7(5):392-401.

Wanneer kwaadaardige hersentumoren worden verwijderd met hulp van fluoriserende 5-aminolevulvic zuur in vergelijking tot gebruik van wit licht bij een operatieve ingreep wordt een succesvol verloop van de operatie - complete succesvolle verwijdering en 6 maanden progressievrije ziekteverloop - vergroot van 36% van de patiënten tot 68% van de patiënten. Een significant verschil wat ook leidt tot meer patiënten die de zes maanden overleven en blijkt significant beter dan bij wit licht en conventionele operatie. Wij vertaalden voor u het volledige abstract van deze studie die afgelopen zaterdag werd gepubliceerd in The Lancet.

Een operatie begeleid door fluoriserende PDT met 5-aminolevulinic acid voor verwijdering van kwaadaardige glioma: een gerandomiseerd gecontrolleerde fase III studie in meerdere ziekenhuizen.

Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ; for the ALA-Glioma Study Group.
Neurochirurgische Klinik, Heinrich-Heine University, Dusseldorf, Germany
.

Achtergrond: 5-aminolevulinic zuur is een niet-fluoriserend premedicijn dat leidt tot intracellulaire accumulatie van oplichtende porphyrins in kwaadaardige gliomas - een vinding die in onderzoek is voor intra-operatieve identificatie en verwijdering van deze tumoren. We proberen het effect vast te stellen van fluoriserend begeleide verwijdering met 5-aminolevulinic zuur op radicale operatie, progressie-vrije overleving, overall overleving, en sterfte.

METHODEN: 322 patiënten in de leeftijd van 23-73 jaar met verdachte kwaadaardige hersentumoren (glioma) onderworpen aan een complete verwijdering van tumorweefsel vastgesteld door contrast-techniek werden gerandomiseerd ingedeeld voor fluoriserend begeleide operatie met 20 mg/kg lichaamsgewicht 5-aminolevulinic zuur. (n=161) of tot conventionele micro-operatie met wit licht (n=161). De primaire doelen waren het aantal patiënten zonder contrast-vastgestelde tumoren op eerdere MRI (ie, dit verkregen binnen 72 uur na de operatie) en 6-maanden progressie-vrije overleving vastgesteld door MRI. Tweeledige doelen waren de omvang van recidiverend tumorweefsel op postoperatieve MRI, overall overleving, neurologische uitval en toxische effecten. We rapporteren de resultaten van een interim analyse met 270 patiënten binnen de volledige-analyse populatie (139 vastgesteld met 5-aminolevulinic zuur, 131 vastgesteld met wit licht), welke patiënten uitsloten met ongeschikte histologische en radiologische vindingen zoals vastgesteld door centrale onderzoekers die verborgen werden gehouden voor de behandelingstoewijzing; de interim analyse resulteerde in de beeindiging van de studie zoals vastgelegd in het protocol. Primaire en secondaire doelen werden geanalyseerd door de intentie van behandelen in de volledige-analyse populatie. De studie is geregistreerd onder NCT00241670.

RESULTATEN: Mediane follow-up was 35.4 maanden (95% CI 1.0-56.7). Contrast-vastgestelde tumor werd compleet verwijderd bij 90 (65%) van de 139 patiënten ingedeeld in de 5-aminolevulinic zuurgroep vergeleken met 47 (36%) van de 131 toegewezen patiënten in de witlicht groep (verschil tussen de groepen was 29% [95% CI 17-40], p<0.0001). Patiënten uit de 5-aminolevulinic zuurgroep hadden een betere 6-maanden progressie vrije overleving dan die uit de witlicht groep (41.0% [32.8-49.2] vs 21.1% [14.0-28.2]; verschil tussen de groepen 19.9% [9.1-30.7], p=0.0003, Z test). De groepen gaven geen verschil te zien in het optreden van algemene lokale ernstige bijwerkingen of ernstige bijwerkingen in andere organen gerapporteerd binnen 7 dagen na de operatie.

INTERPRETATIE: Tumor oplichting verkregen door 5-aminolevulinic zuur maakt meer complete verwijderingen mogelijk van contrast-versterkende tumoren, en leidt tot verbeterde progressie-vrije overleving bij patiënten met kwaadaardige hersentumoren (glioma).

PMID: 16648043 [PubMed - in process]

Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial.

Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ; for the ALA-Glioma Study Group.
Neurochirurgische Klinik, Heinrich-Heine University, Dusseldorf, Germany.

BACKGROUND: 5-aminolevulinic acid is a non-fluorescent prodrug that leads to intracellular accumulation of fluorescent porphyrins in malignant gliomas-a finding that is under investigation for intraoperative identification and resection of these tumours. We aimed to assess the effect of fluorescence-guided resection with 5-aminolevulinic acid on surgical radicality, progression-free survival, overall survival, and morbidity.

METHODS: 322 patients aged 23-73 years with suspected malignant glioma amenable to complete resection of contrast-enhancing tumour were randomly assigned to 20 mg/kg bodyweight 5-aminolevulinic acid for fluorescence-guided resection (n=161) or to conventional microsurgery with white light (n=161). The primary endpoints were the number of patients without contrast-enhancing tumour on early MRI (ie, that obtained within 72 h after surgery) and 6-month progression-free survival as assessed by MRI. Secondary endpoints were volume of residual tumour on postoperative MRI, overall survival, neurological deficit, and toxic effects. We report the results of an interim analysis with 270 patients in the full-analysis population (139 assigned 5-aminolevulinic acid, 131 assigned white light), which excluded patients with ineligible histological and radiological findings as assessed by central reviewers who were masked as to treatment allocation; the interim analysis resulted in termination of the study as defined by the protocol. Primary and secondary endpoints were analysed by intention to treat in the full-analysis population. The study is registered at as NCT00241670.

FINDINGS: Median follow-up was 35.4 months (95% CI 1.0-56.7). Contrast-enhancing tumour was resected completely in 90 (65%) of 139 patients assigned 5-aminolevulinic acid compared with 47 (36%) of 131 assigned white light (difference between groups 29% [95% CI 17-40], p<0.0001). Patients allocated 5-aminolevulinic acid had higher 6-month progression free survival than did those allocated white light (41.0% [32.8-49.2] vs 21.1% [14.0-28.2]; difference between groups 19.9% [9.1-30.7], p=0.0003, Z test). Groups did not differ in the frequency of severe adverse events or adverse events in any organ system class reported within 7 days after surgery.

INTERPRETATION: Tumour fluorescence derived from 5-aminolevulinic acid enables more complete resections of contrast-enhancing tumour, leading to improved progression-free survival in patients with malignant glioma. PMID: 16648043 [PubMed - in process]

Comment in

Similar articles

Cited by

Plaats een reactie ...

Reageer op "PDT - Photo Dynamische Therapie: operatieve ingreep bij kwaadaardige hersentumoren (gliomas) met hulp van fluoriserende 5-aminolevulvic zuur in vergelijking tot gebruik van wit licht geeft betere operatieve resultaten en langere ziektevrije tijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Interstitiële fotodynamische >> PDT - Photo Dynamische Therapie >> PDT - Photo Dynamische Therapie: >> PDT - Foto Dynamische Therapie >>