24 fewbruari 2014: leest u ook het artikel in gerelateerde artikelen: selenium kan nierschade voorkomen indien gegeven naast chemo met in ieder geval cisplatin.

24 januari 2005: Bron: van Canmedbotanics. kregen we deze informatie over selenium toegestuurd. We hebben een arts en voedingsdeskundige gevraagd wat hij vond van deze informatie en was hierover lovend. "Dit kan je gerust op de website zetten Kees, goeie informatie." Wat we dus hierbij doen. Lees ook eens uitslag van groot jarenlang onderzoek naar verarming van Westerse landbouwgrond die de oorzaak lijkt van veel minder mineralen en andere voedingstoffen in de daarop geteelde groenten onder preventie van kanker. Dit gegeven zou wel eens een grote rol kunnen spelen in de grote toename van kanker en andere immuunziektes.
Met dank aan directeur E. Steketee van Canmedbotanics voor deze informatie. Voor alle duidelijkheid we hebben geen enkele commerciële binding met dit bedrijf en ook hier is onze disclaimer van toepassing uiteraard. Eerst het artikel in een vrije vertaling van ons met hulp van internet en daaronder het originele Engelstalige artikel.

. Preventie van darmkanker door broccoli dat hoog gehalte van selenium bevat.

Agricultural Research, June, 2000 door Judy McBride.
Vrij vertaald door Kees Braam

Selenium is een essentieel spoorelement dat het immuunsysteem werkend houdt om o.a. vrije radicalen onder controle te houden. Het recente bewijsmateriaal van menselijke studies bewijst dat het mineraal het risico op het krijgen van kanker vermindert wanneer het in hogere dosis wordt genomen dan wat de meeste dieëten kunnen leveren.
Dit nieuws heeft een verhoogd gebruik van seleniumsupplementen veroorzaakt. De verkoop nam toe van US $ 60 tot US $ 66 miljoen -- een verhoging met 10% -- tussen 1996 en 1997, volgens de meest recente statistieken van het Nutrition Business Journal dat in San Diego, Californië wordt uitgegeven.

Het idee van selenium toedienen in de vorm van supplementen valt niet al te goed bij voedingsdeskundigen zoals John W. Finley en Cindy D. Davis op het ARS Grand Forks Human Nutrition Research Center in North Dakota. Zij weten dat de seleniumzouten in sommige supplementen giftig kunnen zijn wanneer er teveel van wordt opgenomen. Anderzijds is het erg moeilijk om teveel selenium door voedsel binnen te krijgen," zegt Davis.
Verschillend voedsel verpakt selenium in verschillende biochemische vormen. En het lichaam gebruikt deze vormen verschillend, verklaart Finley. Hij, een deskundige in seleniumvoeding, wil uitvinden in welke vorm of vormen het grootste effect van gezondheidsbevorderende eigenschappen van selenium -- met inbegrip van kankerpreventie - kan worden bereikt.

Broccoli geeft de juiste dosis.
Recent onderzoek in het laboratorium van Finley toont aan dat de zogeheten hoog-selenium broccoli de beste bron van een middel tegen kanker zou kunnen zijn. Andere onderzoekers ontdekten dat knoflook selenium in een vorm opslaat die tegen kanker het actiefst schijnt te zijn. En de broccoli en de spruitjes/sprouts slaan ook selenium in deze vorm op, die als selenium methyl seleno-cysteine of SeMSC bekend staat. Het lichaam knipt eenvoudig het eind van dit aminozuur af om het middel methylselenol tegen kanker te produceren.
Hoewel knoflook meer SeMSC bevat, zullen de meeste Amerikanen waarschijnlijk er niet genoeg van eten om het gewenste effect te veroorzaken merkt Finley op. Zo heeft zijn groep zich geconcentreerd bij het testen van selenium-verrijkte broccoli op manieren om efficiënte niveaus van SeMSC in het lichaam te verkrijgen.

Tijdens het onderzoek echter, leerde hij hoe dieren en mensen andere voedselvormen van het mineraal metaboliseren. "Het is een lange en gecompliceerde weg voor een bepaalde vorm van selenium -- selenomethionine -- veel voorkomend in granen en vlees overwegend omgezet worden in methyl selenol. Het is gemakkelijker voor seleniumzouten -- de vormen die in sommige voedingsupplementen worden gebruikt -- daar te komen. En het is slechts één stap voor de seleniumvorm uit broccoli," zegt Finley.
In een reeks van rattenstudies, bevestigden Finley, Davis, en de vroegere collega Yi Feng, nu werkend op de Medische afdeling van de Universiteit van Louisville, dat de verschillen in seleniummetabolisme zich vertaalden als verschillen in het risico van het krijgen van darmkanker. Eerst toonden zij aan dat de seleniumzouten -- zowel selenaat als seleniet -- de eerste van verscheidene stappen verhinderden die tot kanker kunnen leiden, terwijl de graanvorm -- selenomethionine -- niet doeltreffend was.

Zouten van het selenium verminderden het aantal gevallen van darmkanker adducts - (red: weet niet goed te vertalen, maar is wellicht beschadigde kwaadaardige cellen) - bij ratten met 53% tot 70%. Adducts worden gevormd wanneer een carcinogeen aan DNA bindt, verklaart Davis. "Als de schade niet wordt hersteld, kan dit tot een tumorcel leiden"
De onderzoekers hadden de seleniumniveaus van de ratten versterkt/verrijkt door hun dieëten aan te passen gedurende verscheidene weken. Daarna injecteerden zij de dieren met een machtig carcinogeen - DMABP genoemd. Hun bevindingen steunen die van anderen die aantonen dat het seleniet beschermt tegen adduct vorming in de borstcellen van ratten. De groep kreeg gelijkaardige resultaten toen zij zochten naar latere vormingsstadia van afwijkende crypten - abarrant crypts - van de darmcel. Dit zijn onrijpe darmcellen waarmee iets mis is gegaan.
"Niet alle afwijkende crypten ontwikkelen zich tot kanker," zegt Davis, "maar alle darmkankercellen beginnen als afwijkende crypten." Feng telde nauwgezet de crypten en vond er daarvan meer in de dieren die gevoed waren met selenomethionine dan die seleniumzouten hadden gekregen.

'Bijgevoerde' broccoli werkt het best.

De opwindendste fase van dit werk begon in een Grand Forks greenhouse. De onderzoekers kweekten gewone broccoli in niet vervuilde grond met toegevoegd selenium om het opnemen van metaal waar te nemen. Finley zegt dat de studies aantonen dat de broccoli die na toevoeging van selenium worden gekweekt wezenlijke niveaus kunnen verhogen/veroorzaken. Commerciëel geteelde broccoli die in Californië wordt gekweekt heeft tot 50 keer meer selenium dan normaal, stelt hij vast, omdat het gebruikte irrigatiewater van nature een hoog niveau van dit mineraal bezit.
Echter toen Finley zijn gekweekte broccoli analyseerde vond hij daarin 100 tot 200 keer meer selenium dan de broccolistronken uit Californië hadden.
Toen de onderzoekers ter controle de hoog-seleniumbroccoli afzetten en uitprobeerden tegenover de zoute vorm selenaat in rattenstudies, zorgden deze voor om gelijke gunstige gevolgen en effecten van de broccoli. De groente bevat hoge dosis anti-oxidanten en andere substanties die aantoonbaar actief zijn tegen kanker. Zo werden de dieren in elke testgroep gevoerd met gewone broccoli evenals met de gekweekte behandelde broccoli.
De behandelingen bestonden uit dagelijkse dosissen of 0,1 of 1,0 mg selenium per kilogram van het lichaamsgewicht van de ratten, of in de vorm van verrijkt broccoli of in de vorm van selenaat. De hogere dosis is geljik aan - representatief voor het seleniumniveau dat bewees voor vermindering van risico op kanker te zorgen in een menselijke proef, zegt Finley.

Na het geven van DMABP aan de dieren, zocht Feng opnieuw naar kwaadaardige afwijkende crypten en verzamelde deze als afwijkende crypt foli bekend staande cellen. Het toedienen van broccoli van het hoog-selenium resulteerde altijd in minder kwaadaardige - precancerous - cellen - tumoren - dan door het selenaat, zegt Finley -- ongeveer één derde minder bij de dosis 1.0 mg/kg. En het aantal 'tumoren' verminderde zelfs parallel aan de verhoging van de dosis

De resultaten waren zo veelbelovend dat Finley en Davis besloten het experiment te herhalen. En de bevindingen bevestigden de resutlaten nu gebruik makend van een verschillend zout -- seleniet in plaats van selenaat -- en een eenmalige maar hogere dosis selenium -- 2,0 mg/kg. Zij gaven de dieren ook een veel krachtiger carcinogeen -- dimethyl hydrazine (DMH).
Hoewel dit carcinogeen veel meer kwaadaardige cellen - tumoren - produceerde, hadden de ratten gevoed met hoog-seleniumbroccoli de helft van de afwijkende crypten tegenover de dieren die selenite kregen toegediend.

"Op de vraag hoe seleniumopname te verhogen, hebben wij momenteel weinig keuze buiten het hoog-seleniumgist of selenium zouten," zegt Finley. De "selenium-verrijkte broccoli" is een potentiële bron van het mineraal in een hoogst efficiënte vorm." Zijn groep zoekt nu naar andere potentiële voordelen van de verrijkte groente.

--Door Judy McBride, ARS. en vrij vertaald door Kees Braam
This research is part of Human Nutrition, an ARS National Program (#107) described on the World Wide Web at www.nps.com

. John W. Finley and Cindy D. Davis are at the USDA-ARS Grand Forks Human Nutrition Research Center, P.O. Box 9034, University Station, Grand Forks, ND 58202-9034; phone (701) 795-8353, fax (701) 795-8395, e-mail jfinley@gfhnrc.ars.usda.gov cdavis@gfhnrc.ars.usda.gov. Hier is het originele artikel:
,br> Colon Cancer Curbed by High-Selenium Broccoli

Agricultural Research, June, 2000 by Judy McBride

Selenium. It's an essential trace element that helps keep the immune system humming and free radicals under control. Recent evidence from human studies suggests that the mineral reduces the incidence of cancer when taken in higher doses than most diets supply. That news has prompted increased use of selenium supplements. Sales rose from $60 to $66 million--a 10-percent increase--between 1996 and 1997, according to most recent statistics from the Nutrition Business Journal published in San Diego, California

. The idea of selenium supplements doesn't sit too well with nutritionists like John W. Finley and Cindy D. Davis at the ARS Grand Forks Human Nutrition Research Center in North Dakota. They know the selenium salts in some supplements can be toxic when too much is ingested. On the other hand, "it's harder to get too much selenium through foods," says Davis. Different foods package selenium in different biochemical forms. And the body uses these forms differently, explains Finley. An expert in selenium nutrition, he wants to find what form or forms provide the widest range of health-promoting properties--including cancer prevention.

Broccoli's Got the Right Stuff
Recent research in Finley's lab is demonstrating that high-selenium broccoli may be the best source of an anticancer agent. Other researchers discovered that garlic stores selenium in a form that appears to be most active against cancer. And broccoli and brussels sprouts also store selenium in this form, known as selenium methyl seleno-cysteine, or SeMSC. The body simply snips the end off this amino acid to produce the anticancer agent--methyl selenol.
Though garlic is higher in SeMSC, most Americans are not likely to eat enough of it to produce the desired effect, Finley notes. So his group has focused on testing selenium-enriched broccoli as a way to get effective levels of SeMSC into the body.
Along the way, however, he learned how animals and people metabolize other food forms of the mineral. "It's a long and tortuous path for the form of selenium prevalent in grains and some meats--selenomethionine--to get converted to methyl selenol. It's easier for selenium salts--the forms used in some supplements--to get there. And it's only one step for the form in broccoli," Finley says. In a series of rat studies, Finley, Davis, and former colleague Yi Feng, now with the University of Louisville's medical school, confirmed that differences in selenium metabolism translated to differences in the risk of colon cancer. First, they demonstrated that selenium salts--both selenate and selenite--can prevent the first of several steps that can lead to cancer, whereas the grain form--selenomethionine--was ineffective.
Selenium salts reduced the number of adducts in the rats' colons by 53 to 70 percent. Adducts are formed when a carcinogen binds to DNA, explains Davis. "If the damage isn't repaired, it can lead to tumor formation."
The researchers had beefed up the rats' selenium levels through their diets for several weeks. Then they injected the animals with a potent carcinogen called DMABP, for short. Their findings support those of others showing that selenite protects against adduct formation in rats' mammary cells. The group got similar results when they looked for a later stage of colon tumor formation called aberrant crypts. These are immature colon cells that have gone awry. "Not all aberrant crypts develop into cancer," says Davis, "but all colon cancers begin as aberrant crypts." Feng painstakingly counted the crypts and found more in the animals fed selenomethionine than in those getting selenium salts. Beefed-Up Broccoli Works Best

The most exciting phase of this work started in a Grand Forks greenhouse. The researchers grew ordinary broccoli in soilless media with added selenium to observe uptake of the metal. Finley says that studies show that broccoli grown in the presence of selenium can accumulate substantial amounts. Some commercial broccoli grown in California has up to 50 times more selenium than normal, he notes, because the irrigation water is naturally high in the mineral. When Finley analyzed his broccoli, however, he found it had 100 to 200 times more selenium than the California heads. When the researchers pitted the high-selenium broccoli against the salt form selenate in rat studies, they made sure to control for any beneficial effects of broccoli itself. The vegetable is high in antioxidants and contains other substances shown to be active against cancer. So animals in each test group got ordinary broccoli as well as the treatment.
Treatments consisted of daily doses of either 0.1 or 1.0 mg of selenium per kilogram of the rats' body weight, either in the form of enriched broccoli or selenate. The higher dose is representative of the selenium level that reduced cancer risk in a human trial, Finley says.
After giving the animals DMABP, Feng again looked for precancerous aberrant crypts and for collections of these cells, known as aberrant crypt foci. High-selenium broccoli always resulted in fewer precancerous lesions than selenate did, says Finley--about one-third fewer at the 1.0 mg/kg dose. And the number of lesions decreased as the dose increased.
The results were so promising that Finley and Davis decided to repeat the experiment. And they confirmed the findings using a different salt--selenite instead of selenate--and a single but higher dose of selenium--2.0 mg/kg. They also gave the animals a much more potent carcinogen--dimethyl hydrazine (DMH). Although it produced many more lesions, the rats fed high-selenium broccoli had half as many aberrant crypts as the animals getting selenite.
"If there's a call to increase selenium intake, we currently have few choices other than high-selenium yeast or selenium salts," says Finley. "Selenium-enriched broccoli is a potential source of the mineral in a highly effective form." His group is looking for other potential benefits of the enriched vegetable.

--By Judy McBride, ARS.
This research is part of Human Nutrition, an ARS National Program (#107) described on the World Wide Web at www.nps.com
. John W. Finley and Cindy D. Davis are at the USDA-ARS Grand Forks Human Nutrition Research Center, P.O. Box 9034, University Station, Grand Forks, ND 58202-9034; phone (701) 795-8353, fax (701) 795-8395, e-mail jfinley@gfhnrc.ars.usda.gov cdavis@gfhnrc.ars.usda.gov.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Selenium uit geteelde broccoli op mineraalrijk gemaakte landbouwgrond remt darmkanker groei beter dan gewone broccoli."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Selenium uit geteelde broccoli >> Selenium kan nierschade voorkomen >>