22 juni 2011: Leest u ook de recent toegevoegde informatie over dr. Robert Gorter en het Medical Center Cologne onder deze informatie: Mijn ervaringen met dr.Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Een waarschuwing 

En Klik hier voor meer adressen van klinieken in Duitsland waar dendritische celtherapie wordt gegeven.

18 mei 2005: Bron: ASCO 2005


Via ASCO 2005 heeft een groep Duitse onderzoekers en artsen een studie gepubliceerd met dendritische celtherapie bij solide tumoren van borstkankerpatiënten met zeer veelbelovende resultaten. Als de dendritische celtherapie aanslaat, wat bij 37% van de deelnemende patiënten gebeurde loopt de 3 jaars overleving, na start van dendritische celtherapie, op naar 16% tegenover 1% bij patiënten waar de dendritische celtherapie niet aanslaat. 16% lijkt niet veel maar als u bedenkt dat bijna alle deelnemende patiënten vergevorderde borstkanker hadden waar andere reguliere therapie in principe was uitgewerkt dan zijn dit verbluffend goede resultaten. Hier het abstract van deze studie. Linda vertaalde voor ons het abstract in begrijpelijk Nederlands waarvoor hartelijk dank:

Behandeling van kanker met onvolgroeide - onrijpe monocyte-afstammende dendritische cellen bij patiënten met vergevorderde borstkanker.

Abstract:

Achtergrond: Recente studies hebben aangetoond dat immuuntherapie met monocyte-afstammende dendritische cellen een klinische antitumor response kan bewerkstelligen bij verschillende soorten van solide tumoren.

Methoden: Na het isoleren van monocyten van het perifere bloed van 143 patiënten met gevorderde borstkanker, werden onrijpe dendritische cellen (iMoDC) ex vivo gegenereerd in de aanwezigheid van IL-4 , GM-CSF en autoloog serum. De iMoDC geladen met tumorcel lysaat, bekende peptides of met tumoreiwitten van autoloog serum werden intradermaal of intreveneus toegediend aan de patiënten. Met behulp van flow cytometry en fluorescentie microscopie werd de fagocytose activiteit en de surface markers op de iMoDC en op tumorcellen van geselecteerde behandelde patienten onderzocht.

Resultaten:
MoDC vaccinatie induceerde een klinische response bij 56 patiënten (37%) met 7 complete remissies, 14 gedeeltelijke remissies , 33 stabiele ziektebeelden en 3 gemengde responders met een mediane overall overleving na start van de MoDC-therapy van 25 maanden (2-59 maanden) en een 3/jaarsoverleving van 16%. Aan de andere kant, werd geen respons gezien bij 87 patiënten met een mediane overleving van 4 maanden (1-39 maanden) en een 3-jaarsoverleving van 1%. Geen van de bestudeerde patiënten toonde een complete downregulatie van MHC-I/II of ICAM-1 en LFA-3. De percentages positieve cellen verschillden van patiënt tot patiënt. Een fagocytosetest toonde aan dat iMoDC van patiënten met gevorderde borstkanker in staat zijn oplosbare tumoreiwitten te fagocuteren. Bepaalde kweekcondities hadden een gunstig effect op een fenotype van iMoDC van borstkankerpatiënten gelijk aan iMoDC van gezonde controles. Toevoegen van IFN-alpha resulteerde in een opregulatie van de stimulerende molecules CD80 en CD86 zonder verlies van fagocyterende activiteit.

Conclusies:
We tonen aan dat dendritische celltherapie als immunotherapie langdurende tumor response kan produceren zelfs in vergevorderde borstkanker. De heterogene expressie van immunologisch relevante moleculen op tumorcellen kan leiden tot klonale selectie van celdeling to dendritische therapie. Ook iMoDC van borstkanker patiënten zijn in staat tot "phagocytose" oplosbare tumor eiwitten, onze resultaten suggereren dat onvolgroeide dendritische cellen konden of antigenen in vivo opnemen of worden belast (red: is positief voor immuunfunctioneren) met oplosbare tumor antigenen ex vivo.

Cancer therapy with immature monocyte-derived dendritic cells in patients with advanced breast cancer Abstract No: 2528 Author(s): T. Nesselhut, C. Matthes, D. Marx, R. Chang, J. Nesselhut, N. Cillien, D. Lorenzen, R. Gorter, W. Stücker, J. Peters Abstract: Background: Recent studies have shown that immunotherapy with monocyte-derived dendritic cells can induce clinical antitumor response in various types of solid tumors.

Methods: After isolating monocytes from the peripheral blood of n=143 patients with advanced breast cancer, immature dendritic cells (iMoDC) were generated ex vivo in the presence of IL-4 , GM-CSF and autologous serum. The iMoDC loaded with tumor cell lysate, known peptides or with tumor proteins from autologous serum were administered to patients intradermally or intravenously. Using flow cytometry and fluorescence microscopy, the phagocytic activity and surface markers on the iMoDC and on tumor cells of select treated patients were investigated. Results: MoDC vaccination induced a clinical response in n=56 (37%) patients producing 7 complete remissions, 14 partial or minor remissions, 33 stable diseases and 3 mixed responses with a median overall survival after onset of the MoDC-therapy of 25 months (2-59 months) and a 3-years survival rate of 16%. On the other hand, no response was observed in n=87 patients with a median survival of 4 months (1-39 months) and a 3-years survival rate of 1%. None of the studied cases show a complete down regulation of either MHC-I/II or ICAM-1 and LFA-3. The percentages of positive cells differed from patient to patient. Phagocytosis assay demonstrated that iMoDC from patients with advanced breast cancer are able to phagocytose soluble tumor proteins. Certain culture conditions promoted a phenotype of the iMoDC from breast cancer patients similar to the iMoDC from healthy controls. Addition of IFN-alpha resulted in an up regulation of the co-stimulatory molecules CD80 and CD86 without loss of phagocytic activity.

Conclusions: We show that dendritic cell based immunotherapy can produce durable tumor response even in advanced breast cancer. The heterogeneous expression of immunological relevant molecules on tumor cells may lead to clonal selection of cells refractory to dendritic therapy. As iMoDC from breast cancer patients are able to phagocytose soluble tumor proteins, our results suggest that immature dendritic cells could either uptake tumor antigens in vivo or be loaded by soluble tumor antigens ex vivo.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Borstkanker: Dendritische celtherapie bij borstkankertumoren van vergevorderde borstkanker geeft veel belovende resultaten - 3 jaars overleving gaat naar 1 procent."

  • O.T. :
    Het is nu 2013!
    Hoe is het anno 2013 in Nederland met behandelingen en resultaten met dendritische celtherapie bij vergevorderde borstkanker?
    Welke behandelaars/adressen/centra kunt u doorgeven?

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Algemeen: Dendritische celtherapie >> Alvleesklierkanker: Dendritische >> Borstkanker: Dendritische >> Darmkanker: Dendritische celtherapie >> Eierstokkanker: Dendritische >> Eierstokkanker: Dendritische >> Hersentumoren en dendritische >> Leukemie: Dendritische celtherapie >> Melanomen: Dendritische celtherapie >> Mesothelioma en dendritische >>