Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geeft hieronder een analyse van Haelan aan de hand van beschikbare studieresultaten en de stoffen waaruit Haelan is samengesteld.

Haelan 951 : gefermenteerde soja uit China

Inleiding:

Haelan 951 is een uit China afkomstige drank op basis van gefermenteerde soja en bevat naast het bekende kankerpreventieve en kankerremmende middel genisteine ook andere bekende kankerpreventieve/kankerremmende isoflavonen als genistine, daidzeine en glycitine. Ook in Haelan aanwezige saponinen, phytosterolen, proteaseremmers, inositolhexafosfaat en 13-methyldecanoeenzuur (= 13-methyltetradecanoic acid = 13-MTD ) zouden helpen om de kans op kanker te verlagen en/of remmen diverse bestaande kankers in de groei (1). De genoemde stoffen zal ik in relatie tot kanker, maar ook voor zover er onderzoek is gedaan in relatie tot andere kwalen bespreken. 13-MTD is relatief onbekend ; daarom zal ik met deze stof beginnen. Na een bespreking van de genoemde stoffen zal ik enkele klinische studies met Haelan noemen.

13-MTD:

  Haelan 951 (eerder heette het Haelan 851) bevat veel 13-MTD (hoeveel is mij niet bekend) ; deze verbinding ontstaat tijdens het fermentatie proces (2). Wat is 13-MTD? Het is een vertakt verzadigd vetzuur, dat in borstkankercellen in vitro licht het vetzuursynthetase (nodig voor de groei!) en acetyl-CoA-carboxylase (nodig voor de energiewinning) remt. Voorts remt het glucose-6-dehydrogenase (voor borstkankercellen is dit enzym erg belangrijk voor het genereren van NADPH, wat weer erg belangrijk is voor synthetische processen en dus voor de groei van borstkanker) (3). Yang et al (4) isoleerden 13-MTD uit het gefermenteerde sojaprodukt Yang Zhen Hua 851 (dit moet iets met Haelan 851 en dus Haelan 951 gemeen hebben of is hetzelfde ; opvallend is evenwel dat de eerste auteur Yang Zhenhua heet ; inmiddels weet ik dat deze Yang met Wainwright in het verleden heeft samengewerkt). Yang et al vonden in vitro en in vivo bij muizen met 13-MTD een remming van kankergroei (4). In vivo werd reeds met 35 mg per kg muis per dag een 54% remming van de kankergroei gevonden. Hierbij moet worden aangetekend dat de LD50 voor muizen bij meer dan 5 gram per kg per dag lag (een meer dan 1000 maal hogere dosering derhalve ; bij alcohol ligt deze ratio veel ongunstiger om maar een statement te plaatsen). Yang et al geven ook aan dat er vele opmerkelijke case-stories zijn betreffende kankerpatienten die het door hem als bron voor extractie gebruikte sojadrankje hebben gebruikt. Kortom het wordt tijd voor trials met 13-MTD bij de mens.

Genisteine (deels isoflavonen/soja algemeen)

Genisteine, nauw verwant aan genistine, komt erg veel voor in soja. Het heeft een enorme gezondheidsimpact. Zo laat klinisch epidemiologisch onderzoek zien dat het goed is bij asthma (5). Genisteine alleen in combinatie met verwante verbindingen verlaagt de bloeddruk in geval van hypertensie in gerandomiseerd onderzoek niet (6) ; sojamelk, net als Haelan meer een overall sojaprodukt verlaagt in gerandomiseerd onderzoek bij mensen met te hoge bloeddruk wel de bloeddruk (7). Genisteine gaat in meerdere gerandomiseerde onderzoeken bij postmenopausale vrouwen botverlies tegen (8,9). Verder onderzoek (10) heeft aangetoond dat 54 mg genisteine even goed is om osteoporose tegen te gaan als de zeg maar gangbare hormonale suppletie, die i.t.t. genisteine juist kankerbevorderend i.p.v. kankeremmend is. Voor wat betreft overgangsklachten is genisteine slechts matig geschikt ; de gerandomiseerde onderzoeken laten geen consistent gunstig effect zien (11 bijvoorbeeld was negatief ; 12 en 13 zijn weer positief) ; wel is er bewijs dat genisteine juist (ook) de duur van de hot-flushes verkort (14). Wat kanker betreft is er met betrekking tot genisteine overweldigend veel literatuur zowel aangaande preventie als aangaande therapie : ga naar Google : toets in : Pubmed en ga dan naar de 1e hit : Entrez Pubmed en zoek aldaar. Ook in mijn boek Voedingsinterventie bij kanker geeft zeer veel informatie : zie blz 66-71 (ISBN 90-5860-192-7) ; ook daidzeine komt daar aan bod.
Er is echter bij de mens ook gerandomiseerd onderzoek. Deze betreffen onderzoek met soja (andere stoffen uit soja kunnen dus mede een rol spelen). Soja-brood ipv tarwe doet in gerandomiseerd onderzoek de PSA bij kankerpatienten dalen (15). Lifestyle-veranderingen, waarvan geen vlees meer en veel soja deel uitmaken doen bij mannen met prostaatkanker in gerandomiseerd onderzoek de PSA zeer vaak dalen (16). Er is derhalve meer onder de zon. Overigens zijn er over complementaire middelen en kanker meer dan 1000 gerandomiseerde studies, die overwegend een voordeel van de complementaire behandeling laten zien (kijk op www.kanker-actueel.nl ; ga hier na Onderzoek en voeding ; klik dan aan Literatuurlijst voedingsstoffen. Genisteine doet nog veel meer dwz : isoflavonen beschermen bij de muis de huid tegen UV en remmen zo de veroudering van de huid (17). Uit gerandomiseerd dubbelblind onderzoek blijkt soja-extract bij vrijwilligers de huid te verjongen (18).
Over genisteine valt in relatie tot allerlei kwalen veel meer te vertellen, maar dat laat ik nu achterwege ; wel nog het volgende : hoeveel genisteine zit er nu in Haelan 951? Welnu Haelan 951 bestaat uit een flesje met 243 ml, waarvan de inhoud is gemaakt uit 12,5 kg soja. Verder bevat soja globaal 1 promille genisteine (19); in 12,5 kg zit dus ongeveer 12,5 gram ; ongehoord veel, maar hoeveel hiervan komt er in het flesje? Inositolhexafosfaat Inositolhexafosfaat remt in vitro de groei de K-562-erythroleukemiecellen in vitro (20). Dit gaat samen met een stijging van het intracellulaire calcium. De vraag is nu niet alleen : hoeveel van deze stof zit er in Haelan, maar ook hoeveel zou je er in vivo (als het daar werkt), nodig hebben. Verder is zoals bekend volkoren brood ook een goede bron.

Saponinen

Saponinen komen niet alleen in soja voor, maar bijvoorbeeld ook in Polygonatum-soorten (21). Saponinen uit soja remmen in vitro de groei van darmkankercellen Caco-2 (22). Zie ook 23. Meer onderzoek naar deze saponinen om te beginnen in vivo is nodig. We weten dus niet eens nog dat als het in vivo werkt hoeveel je nodig hebt en dan moet ik weten hoeveel er in Haelan 951 zit.

Proteaseremmers

Soja bevat meerdere soorten proteaseremmers zoals de Bowman Birkman-factor, de Kunitz trypsineremmer etc. De Kunitztrypsineremmer remt in een in vitro-test de invasieve neiging van een ovariumcarcinoom ; in dezelfde test bleek de Bowman-Birkmanfactor niet werkzaam (24). Het bewijs voor preventieve effecten is sterker (dwz is in vivo getest bij proefdieren). Zo vermindert de Bowman-Birkmanfactor bij proefdieren de kans op slokdarmkanker door N-nitrosomethylbenzylamine (25). De Bowman-Birkman-factor vermindert bij ratten ook de kans op darmkanker door methylhydrazine (26). Een combinatie van proteaseremmers uit soja blijkt bij ratten eveneens de kans op darmkanker door azoxymethaan te verlagen (27).

Phytosterolen

Phytosterolen als o.a. taxasterol, betasitosterol hebben in vivo bij proefdieren blijk gegeven van kankerpreventive effecten, maar ook van remmende effecten ten aanzien van bestaande kanker (28). In mijn boek :‘Voedingsinterventie bij kanker’ blz.122 staat ook het nodige positieve over betasitosterol. Het is onduidelijk of deze sterolen ook in soja voorkomen en zo ja in welke mate. Of er (ook) andere sterolen in soja voorkomen en wat voor effecten deze hebben zijn nog open vragen.

Eindbespreking

Als Pinedo met zoveel woorden in de krant zegt dat er in Haelan misschien stoffen zitten die bijvoorbeeld genisteine tegenwerken of anderszins ongunstig werken dan is hij op de suggestieve toer en niet inhoudelijk. In mijn boek ’Voedingsinterventie bij kanker’ wordt al aangegeven dat interacties tussen voedingsstoffen onderling, maar ook tussen chemo/bestraling en voedingsstoffen bijna nooit ongunstig is. In de literatuur over Haelan zie je dat Wainwright heeft gezegd dat gefermenteerde soja meer genisteine levert ; dit klopt zie 29. Uit 29 valt ook af te leiden dat gefermenteerde sojaprodukten ca. 73 tot 493 mcg/gram aan genisteine bevatten. Kortom daarop afgaande zou 250 cc Haelan hooguit 500 keer 250 = 125 mg genisteine bevatten. Mensen die veel soja eten krijgen dagelijks 10 hooguit 20 mg binnen ; dierproeven wijzen erop dat een dergelijk gehalte aan genisteine in de voeding al een remmend effect kan hebben (30). Reeds 5 mg genisteine per kg subcutaan gespoten remt bij ratten de uitzaaiing van darmkanker ; voor de mens zou dat 250-400 mg genisteine per dag betekenen ; in dit onderzoek is niet gekeken wat de minimale hoeveelheid genisteine is die nog een effect zou hebben gehad (31). Bij muizen met borstkanker bleek 750 mg genisteine per kg voer borstkanker in de groei te remmen (32) ; het is onduidelijk wat de ondergrens is .
Bij mannen met prostaatkanker zijn er aanwijzingen dat 300 mg genisteine per dag al een antitumoreffect heeft (33). Bij muizen met prostaatkanker wordt levensverlenging met zowel 250 als 500 mg genisteine per kg voer bereikt (34). Op basis van mijn boek en andere literatuur moet ik wel opmerken dat men bij borstkanker genisteine in principe hoog moet doseren. Duidelijk mag zijn dat het niet weten hoeveel genisteine en/of 13-MTD er in Haelan 951 zit mijn oordeelsmogelijkheid inperkt. De hoeveelheid genisteine is niet onaanzienlijk, maar juist het expliciet voor dit preparaat kenmerkende 13-MTD, juist daarvan zou ik willen weten : hoeveel zit er in Haelan 951. Ook is duidelijk dat juist ook de combinatie van genisteine, 13-MTD met andere stoffen wel eens extra of juist belangrijk kan zijn. Het nog niet krijgen/dan wel kunnen krijgen van nadere informatie uit de VS omtrent de samenstelling van Haelan vind ik betreurenswaardig. Uit de informatie van Wainwright betreffende Haelan blijkt dat het middel bij kankerpatienten is getoetst : het vermindert de bijwerkingen van chemo in vergelijking met eerder geen Haelan. Voorts zijn er cases van ten minste 2 patienten met verkleining van de tumor(en) ; gedetailleerde informatie ontbreekt echter vooralsnog. Haelan is een middel dat nader onderzoek behoeft. Nadere informatie over de samenstelling moet er komen. De prijs mag geen belemmering voor nader onderzoek zijn. Op basis van nieuwe/meer feiten zal ik dit voorlopige rapport bijstellen. E. Valstar , arts en bioloog

Referenties

1)Walker DPM ; Townsend Letter for doctors ; augustus/september ; 874-878 ;1994.
2)Persoonlijke mededeling Walter Wainwright, leverancier
3)Wongtangintharn S et al ; J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo);50(2):137-43 ; 2004..
4)Yang Z et al ; Cancer Res 60 : 505-9 ; 2000.
5)Smith LJ et al ; J Asthma 41 : 833-43 ; 2004.
6)Hodgson JM et al ; Am J Hypertens 12 : 47-53; 1999.
7)Rivas M et al ; J Nutr 132:1900-2 ; 2002.
8)Morabito N et al ; J Bone Miner Res 17 : 1904-12;2002.
9)Atkinson C et al ; Am J Clin Nutr 79 : 326-33; 2004.
10)Cotter a en Cashman ; Nutr Rev 61 : 346-51; 2003.
11)Van Patten CL et al ; J Clin Oncol 20:1449-55 ; 2002.
12)Faure D et al ; Menopause 9 : 329-34 ; 2002.
13)Crisafulli A et al ; Menopause 11: 400-4 ; 2004.
14)Tice JA et al ; JAMA 290:207-14; 2003.
15)Dalais FS et al ;Urology 64 : 510-5; 2004.
16)Ornish D et al ; J Urol 174:1065-70 ; 2005.
17)Kim SY et al ; J Am Coll Nutr 23:157-62 ; 2004.
18)Sudel KM et al ; Photochem Photobiol 81: 581-7; 2005.
19)Zhu D et al ; Plant Foods Hum Nutr 60:147-51 ; 2005.
20)Shamsuddin AM et al ; Cancer Lett 64:195-202; 1992.
21)Ahn MJ en Kim J; Arch Pharm Res 28 : 592-7; 2005.
22)MacDonald RS et al ; J Nutr 135: 1239-42 ; 2005.
23)Ellington AA et al ; Carcinogenesis 26:159-67 ; 2005.
24)Kobayashi H et al ; Clin Exp Metastasis 21:159-66; 2004.
25)von Hofe E et al ; Carcinogenesis 12:2147-50 ; 1991.
26)Kennedy AR et al ; Nutr Cancer 43:174-86;2002.
27)Azuma N et al ; J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 46:23-9;2000.
28)Ovesna Z et al ; Neoplasma 51:407-14; 2004.
29)Fukutake M et al ; Food Chem Toxicol 34:457-61; 1996.
30)Record IR et al ; Int J Cancer 72:860-4;1997.
31)Iishi H et al ; Int J Cancer 86:416-20 ; 2000.
32)Hewitt AL en Singletary KW ; Cancer Lett 192:133-43 ; 2003.
33)Fischer L et al ; Nutr Cancer 48:160-70; 2004.
34)Mentor-Marcel R et al ; J Nutr 135:989-95;2005.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Healan lijkt een veelbelovend aanvullend natuurlijk middel in preventie en bestrijding van kanker, aldus uitgebreide wetenschappelijke analyse op basis van beschikbare studiepublicaties"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Healan lijkt een veelbelovend >> KWF wijst Haelan als aanvullend >> Aldus de Telegraaf: 'Kankermiddel' >> Haelan als alleenstaande behandeling >> Patientenervaringen met Healan: >> Patientenervaringen met Healan: >> Patientenervaringen met Healan: >> Haelan, een natuurlijk drankje >>