Met toestemming van Henk publiceren wij deze brief van Henk aan de Ohra. Tekst spreekt voor zich. Wie Henk zijn verhaal en strijd met prostaatkanker volledig wilt lezen leest uw verhaal Henk no. 27 . De integrale tekst van zijn lezing op het symposium van Medpro staat op deze pagina.

OHRA
T.a.v. de heer R. Hillebrand, algemeen directeur
Postbus 40000
6803 GA ARNHEM

Wolfheze, 15 september 2003

Betreft: symposium d.d. 4 oktober 2003

Geachte heer Hillebrand,

Gaarne vraag ik, als voorzitter van de Stichting Prostpatiënten, een ogenblik uw aandacht.

Allereerst zij opgemerkt, dat onderhavige Stichting de belangen van prostaatkankerpatiënten in de meest ruime zin tracht te behartigen. Een kopie van de oprichtingsakte zenden wij u, desgewenst, gaarne toe.

Wij werken zeer nauw samen met de Stichting Gezondheid Actueel met haar website www.kanker-actueel.nl 
Enkele cijfers:
Gemiddeld aantal bezoekers per dag ca. 1500.
Door de week tussen de 1500 en 2000; in het weekeinde tussen de 1000 en 1350
Sinds 1 januari 2001 ruim 8 miljoen "hits" en ruim 800.000 bezoekers.

Op zaterdag 4 oktober a.s. organiseert MedPro Holland in Scherpenzeel een symposium onder het motto: "Nieuwe wegen in de strijd tegen kanker"

Als sprekers zullen daarbij optreden:
· Prof.dr.dr. med. B. Pfeifer; Direktor für klinische Forschung am Aeskulap Krebszentrum in der Sweiz;
· Dr. D.C.D. de Lange; uroloog Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ); 
· Prof.dr. R. Gorter; director International Institute for Oncological and Immunological Research in Cologne;
· Drs. H.J. Trentelman; voorzitter Stichting Prostpatiënten.

Waarom meld ik u dit?
In mijn bijdrage aan dit symposium, waarvan ik u het concept in de vorm van een bijlage dezes doe toekomen, maak ik gewag van het welwillende vergoedingenbeleid van Ohra.

Ik citeer hier de relevante passages:
· Deze lotgenoot kon zich gelukkig prijzen bij de Ohra verzekerd te zijn; zijn declaratie werd gehonoreerd! (pagina 12)

· Voor diegenen onder u, die bij de Ohra verzekerd zijn, heb ik een goed bericht! Ik meldde u reeds, dat de Ohra een lankmoedig beleid hanteert met betrekking tot TURP-operaties in het buitenland. Dezelfde lotgenoot ontving ook voor zijn behandelingen in het Keulse Instituut door prof.dr. R. Gorter van de Ohra de geëigende vergoeding.

Ook over mijn eigen declaraties bij de Ohra is tot dusverre zonder enig commentaar goedgunstig beschikt. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, laat staan lente, doch de Ohra zij geprezen! (pagina 15)

Aangezien ik echter vanuit mijn positie niet vermag in te schatten of tijdens een symposium met -naar de organisatie vermoedt tussen de 200 en 300 deelnemers- daarmede de belangen van Ohra wel gediend zullen zijn, vraag ik daaromtrent bij dezen uw mening.

Met name ook, omdat t.z.t. deze informatie tevens op genoemde website te lezen zal zijn.

Mochten naar uw opvatting deze alinea's geschrapt dienen te worden of vervangen door een door u geredigeerde adequate tekst, dan zal ik gaarne aan het daartoe strekkende verzoek voldoen.

Tot slot zij nog opgemerkt, dat u in de tekst op de diskette onevenredig veel accenten zult aantreffen. Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van mijn speech, doch voor u bij het lezen ongetwijfeld irritant; daarvoor mijn verontschuldiging.

Inmiddels verblijf ik met vriendelijke groet,
STICHTING PROSTPATIENTEN

Drs. H.J. Trentelman
voorzitter

Bijlage: diskette, bevattende het concept voor bijdrage aan Symposium d.d. 4 oktober 2003