1 oktober 2009: Op veler verzoek 2 recente belangrijke studies naar effect van Zometa naar voren gehaald. Vraag aub Zometa aan uw oncoloog i.p.v. APD.

14 mei 2009: Bron:1: Clin Breast Cancer. 2009 Mar;9(2):77-85.

Zometa - Zoledronic Acid voorkomt aromatase Inhibitor-geassocieerd botverlies bij postmenopauzale vrouwen met  borstkanker fase I en II die Femara - Letrozole gebruiken. Aldus de resultaten van een 3 jaars evaluatie van een gerandomiseerde fase III studie genaamd: : Z-FAST Studie bij 301 patienten in elke groep.  Groep 1 startte direct na operatie met de Femara en Zometa, groep 2 kreeg pas Zometa nadat de totale BMD van de lumbale wervelkolom (LS) of totale heup-(TH) T gast beneden -2,0 was of een eerste botbreuk was ontstaan. Belangrijk lijkt om direct na operatie met Zometa te beginnen aanvullend op  Femara. Want als er eenmaal botbreuken zijn ontstaan en dan pas wordt gestart met Zometa dan lijkt Zometa weinig tot geen effect meer te geven. Aldus zijn de conclusies uit de studie. Hier zo goed als letterlijk het studieabstract vertaald met hulp van google vertaling.  Originele abstract staat onderaan dit artikel

Achtergrond: Postmenopauzale vrouwen met borstkanker die aanvullend aromatase-remmers (AIS) gebruiken hebben een verhoogd risico op  versneld botverlies en de daaropvolgende fracturen. De lopende Zometa-Femara Adjuvans Synergie Trial (Z-FAST) is de evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van zoledronic zuur (Zometa) in het voorkomen van dergelijk botverlies.

Patiënten en Methoden: In deze multicenter studie, postmenopauzale vrouwen met vroegtijdige hormoon-receptor-positieve borstkanker ontvangen adjuvante letrozole - femara en werden gerandomiseerd om direct na operatie (up-front) of vertraagd te starten met  Zometa - zoledronic zuur (ZA; 4 mg intraveneus elke 6 maanden) voor 5 jaar. De vertraagde start ZA werd toegediend als de lumbale wervelkolom (LS) of totale heup-(TH) T gast beneden -2,0 of een nontraumatic breuk optrad. Het primaire eindpunt was de vergelijking te maken met de verandering van de BMD = bot mineraal dichtheid  vanaf de basiswaarden tussen de groepen na 1 jaar; Secundaire eindpunten: gemeten op andere vooraf bepaalde tijdstippen, waren de vergelijking te maken van veranderingen in TH BMD, LS BMD, en markers van botdichtheid, breuk incidentie, en tijd tot ziekteprogressie of recidief. Hierin hebben we de resultaten van de 36 maanden interim-analyse verwerkt.

Resultaten: In totaal 301 patiënten werden gerandomiseerd voor elke groep. Na 3 jaar was het absolute verschil in gemiddelde LS en TH BMDs tussen de up-front en vertraagde groepen  6,7% en 5,2% respectievelijk (P <,0001 voor beide). Hoewel deze studie niet was bedoeld om het effect te laten zien op ontstaan van fracturen te laten zien , was de incidentie van fracturen iets hoger in de vertraagde groep (up-front, 17 [5,7%] versus vertraagd, 19 [6,3%]), maar niet statistisch significant (p =. 8638). Pyrexie (27 [9]% vs 6 [2]%; P = .0002) en botpijn (39 [13%] versus 20 [6,7%]; P = .01) waren meer algemeen in de up-front-patiënten ; hoesten (13 [4,3%] versus 27 [9]%; P = .03) was algemeen meer in de vertraagde patiëntengroep. Geen ernstige nierdysfunctie of bevestigde gevallen van osteonecrosis van de kaak werden gemeld. Ziekte recidief werd gemeld bij 9 up-front (3,0%) en 16 vertraagd (5,3%) patiënten (Kaplan-Meier-analyse, P = .127), met een significante daling van 2,3%.

Conclusie: Up-front ZA efficiënter voorkomt AI-geassocieerd botverlies bij postmenopauzale vrouwen met beginnende borstkanker beter dan het uitstellen van de behandeling tot aanzienlijke botverlies of breuk optreedt.

 

 

 

Zoledronic Acid Effectively Prevents Aromatase Inhibitor-Associated Bone Loss in Postmenopausal Women with Early Breast Cancer Receiving Adjuvant Letrozole: Z-FAST Study 36-Month Follow-up Results.

Magee-Womens Hospital, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, PA.

Background: Postmenopausal women with breast cancer receiving adjuvant aromatase inhibitors (AIs) are at risk for accelerated bone loss and subsequent fractures. The ongoing Zometa-Femara Adjuvant Synergy Trial (Z-FAST) is evaluating the efficacy and safety of zoledronic acid in preventing such bone loss.

Patients and Methods: In this multicenter study, postmenopausal women with early hormone receptor-positive breast cancer receiving adjuvant letrozole were randomized to receive up-front or delayed-start zoledronic acid (ZA; 4 mg intravenously every 6 months) for 5 years. Delayed-start ZA was administered if the lumbar spine (LS) or total hip (TH) T score fell below -2.0 or a nontraumatic fracture occurred. The primary endpoint was to compare the change from baseline in LS bone mineral density (BMD) between groups at month 12; secondary endpoints, measured at other predetermined timepoints, included comparing changes in TH BMD, LS BMD, and markers of bone turnover, fracture incidence, and time to disease recurrence. Herein, we report the results of the 36-month interim analysis.

Results: Overall, 301 patients were randomized to each group. At month 36, the absolute difference in mean LS and TH BMDs between the up-front and delayed groups was 6.7% and 5.2%, respectively (P < .0001 for both). Although this study was not designed to show antifracture efficacy, the incidence of fractures was slightly higher in the delayed group (up-front, 17 [5.7%] vs. delayed, 19 [6.3%]) but not statistically significant (P = .8638). Pyrexia (27 [9%] vs. 6 [2%]; P = .0002) and bone pain (39 [13%] vs. 20 [6.7%]; P = .01) were more common in up-front patients; cough (13 [4.3%] vs. 27 [9%]; P = .03) was more common in delayed patients. No severe renal dysfunction or confirmed cases of osteonecrosis of the jaw were reported. Disease recurrence was reported in 9 up-front (3.0%) and 16 delayed (5.3%) patients (Kaplan-Meier analysis, P = .127), with an absolute decrease of 2.3%.

Conclusion: Up-front ZA more effectively prevents AI-associated bone loss in postmenopausal women with early breast cancer than delaying therapy until substantial bone loss or fracture occurs.

PMID: 19433387 [PubMed - in process]

 

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Zometa = Zoledronic Acid direct na operatie gegeven aan vrouwen met beginnende borstkanker die Femara - Letrozole gebruiken geeft betere bescherming tegen botverlies en langere ziektevrije tijd dan wanneer Zometa gegeven wordt pas nadat aanzienlijk botver"


Gerelateerde artikelen