22 juni 2011: Leest u ook de recent toegevoegde informatie over dr. Robert Gorter en het Medical Center Cologne onder deze informatie: Mijn ervaringen met dr.Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Een waarschuwing 

Onderstaande informatie is achterhaald maar het is denk ik goed om te lezen hoe Robert Gorter omgaat met mensen die bij hem op bezoek komen en hulp vragen. De video's die op onze site  staan hebben we steeds geactualiseerd. Ook als de mensen toch een recidief kregen of overleden heb ik dat altijd direct bij de video vermeld. Op de website van Robert Gorter staan nu september 2012 nog steeds video's van mensen die al lang overleden zijn maar zonder dat Robert Gorter dat heeft aangepast. Ik heb hem vele malen gevraagd dit aan te passen maar hij weigert dit. Ik vind dit echt zeer misleidend naar patiënten toe. En naast andere zaken is Robert Gorter voor ons dan ook een onbetrouwbare arts.  

En Klik hier voor meer adressen van klinieken in Duitsland waar dendritische celtherapie wordt gegeven.

21 oktober 2008: Hier op de website van het SNFK (klik op videos in balk boven in beeld) kunt u een voorlichtingsfilmpje zien over dendritische celtherapie bij kanker. In dit filmpje komen ook verschillende genezen patienten aan het woord en in beeld. Ervaringsverhalen van kankerpatienten met complementaire aanpak kunt u lezen onder uw verhaal - ervaringsverhalen. Video's met ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak waaronder met dendritische celtherapie kunt u bekjken als u hier klikt of op de videoknop linksbovenaan deze pagina.

Onderstaande informatie is geactualiseerd en aangepast per 21 oktober 2008. Wel heb ik zoveel mogelijk de originele tekst laten staan uit eerdere jaren om aan te geven hoe alles zich ontwikkeld heeft.

7 maart 2008:

Afgelopen maanden ben ik in opdracht van het SNFK verschillende malen bij Robert Gorter in zijn kliniek in Keulen geweest voor opnames voor voorlichtingsfilmpjes over o.a. hyperthermie en dendritische celtherapie. De voorlichtingsfilmpjes worden online gepresenteerd op de website van het SNFK  http://www.tegenkanker.nl  en klik daar op video's. In deze filmpjes vertellen patienten over hun goede ervaringen, o.a. een man met een inoperabele en in de lever uitgezaaide kanker is nu al ruim een jaar volledig kankervrij door alleen hyperthermie en dendritische celtherapie. Evenals een vrouw met uitgezaaide borstkanker die een combinatie van regulier (chemo, operatie en herceptin) en hyperthermie en dendritische cletherapie nu al drie jaar klinisch kankervrij is.

7 maart 2008: Onderstaande informatie zullen we zo snel mogelijk aanpassen omdat deze lang niet meer uptodate is.

17 oktober 2005 hebben we bepaalde informatie geactualiseerd in onderstaand verhaal en ook bv. de adresgegevens aangepast . Zie voor verdere uitleg en veranderde adresgegevens van de beide organisaties in onderstaand verhaal.

14 maart 2005: Bron: eigen bezoek aan dr. Robert Gorter in Keulen

Afgelopen vrijdag waren we op bezoek bij dr. Robert Gorter om vooral te praten over zijn aanbod en ervaringen met dendritische celtherapie. Helaas ging er nogal wat mis met de tijd en bleken we een klein uurtje te hebben terwijl ruim twee uur gepland waren. We zijn dan ook voor over een maand opnieuw uitgenodigd als het nieuw gebouwde laboratorium voor kweken van dendritische cellen dan in vol bedrijf zal zijn. Toch was dat uurtje voldoende denken we om u een en ander te kunnen vertellen en te verduidelijken hoe dendritische celtherapie werkt en voor wie het wel en voor wie het geen optie kan zijn.

De start van onze ontmoeting verloopt ongelukkig. Doordat het instituut waar Robert Gorter werkt in het hartje van Keulen zit en we ondanks een routebeschrijving toch mis reden plus een file komen we 45 minuten te laat aan. En Robert bleek een dubbele afspraak gemaakt te hebben, maar goed het kwam uiteindelijk toch nog tot een zinvol gesprek en uitwisseling. Zie onderaan dit artikel volledige adres van Robert Gotter zijn Medische Instituut.

Al bij binnenlopen staat een hyperactieve Robert in de lift en roept dan al waar bleven jullie nu ik moet direct weer weg. Robert had een lezing gepland in een andere stad in Duitsland over de dendritische celtherapie en moest de trein halen van 12.55 uur. En wij kwamen om 11.45 uur binnen. Echt rennend door de gangen werden we door Robert van koffie en thee voorzien en kwamen we toch nog snel tot een gesprek. Misschien niet helemaal relevante informatie maar Robert Gorter is een hyperactieve man, nu zou hij als kind een ADHD kind genoemd worden denken we, die zeer druk is, chaotisch overkomt, maar o.i. wel erg goed weet waarover hij het heeft. Maar voor wie nieuw is en met een beetje sceptische houding daar naar toe gaat, of zich niet goed voorbereid heeft met vragen opstellen thuis kan deze hyperactieve houding en chaotisch overkomen wel belemmerend werken in wat je van hem wilt weten en in een al of niet uitmonden in een vertrouwingwekkend consult. Bereid je dan thuis ook goed voor met vragen opstellen en werk in jou eigen tempo je lijstje af. Robert Gorter is o.i. wel een erg aardige en vooral ook deskundige arts.

Dan over de inhoud van het gesprek:

Volgens Robert Gorter boeken zij goede resultaten met de Dendritische Celtherapie zoals zij die uitvoeren. En als we praten over zij dan praten we over artsen en professoren en wetenschappers uit verschillende universiteitsziekenhuizen uit heel Duitsland die allemaal meewerken aan de trials met dendritische celtherapie. Mei 2005 wordt naar Roberts zeggen, op de nieuwe ASCO in Orlando een studie gepresenteerd van de effecten van dendritische celtherapie bij een groep van 240 vrouwen met gevorderde borstkanker, zowel hormoonbepaald als niet-hormoonbepaald, met als eis vooraf aan deelname dat zij op minimaal 2 plaatsen of beter gezegd in twee andere organen, bv. botten, lever, lymfklieren enz. metastasen - uitzaaiïngen moesten hebben. Zie inmiddels voor abstract van deze studie onder Dendritische celtherapie bij borstkankertumoren van vergevorderde borstkanker geeft veel belovende resultaten - 3 jaars overleving gaat van 1% naar 16%. Studie waaraan is meegewerkt door o.a. prof. dr. Robert Gorter

Volgens Gorter hebben nu drie jaar na de start van deze trial 18% van de deelnemende borstkankerpatiënten een volledige CR = Complete Respons gekregen, wat betekent dat de kanker volledig in remissie kwam en er klinisch geen aantoonbare tumoren zijn op moment van onderzoek en 60% van de vrouwen kreeg een PR = gedeeltelijke respons wat betekent dat de kanker minimaal 50% is verminderd t.o.v. voor de start met deze behandeling. In de eerste groep zitten vrouwen die al 3 jaar een CR - Complete respons hebben. Deze vrouwen hebben minimaal 2 injecties met dendritische cellen gehad. Deze studie wordt in mei in Orlando gepresenteerd op de ASCO.

Een wel heel bijzonder resultaat al kan er de kanttekening bij worden gemaakt dat sommige chemokuren ook vaak voor een behoorlijke remissie kunnen zorgen maar het probleem blijft het recidief dat bv. bij deze groep vrouwen met uitgezaaide borstkanker bijna 100% zeker is, althans dat wordt algemeen beweerd in de reguliere oncologie. Een followup van drie jaar is dan ook te kort om daaruit al definitieve conclusies te trekken, al is het wel weer zo dat een complete remissie eigenlijk nooit meer bij uitgezaaide borstkanker wordt bereikt zover wij weten, wel gedeeltelijke remissie maar nooit een klinisch tumorvrij onderzoeksresultaat in dat stadium van de ziekte. Dus in die zin zijn dit toch spectaculaire resultaten. We praten hier n.a.v. de studie nu over borstkanker, maar dendritische celtherapie kan bij alle vormen van kanker worden toegepast, althans bij kankervormen met solide tumoren. O.a. is er succes geboekt met dendritische celtherapie bij inoperabele hersentumoren en bij prostaatkanker.  Ook Dendreon heeft voor het vaccin Provenge, ook een vorm van dendritische celtherapie voor prostaatkanker na goede fase III trial resutlaten officieel toestemming aan de FDA gevraagd voor volledige erkenning van hun vaccin Provenge. Of dendritische celtherapie ook werkt voor leukemie-achtige kankervormen weten we niet maar Dendreon heeft ook succes met vaccin ontwikkeling voor bv. Kahler - Multiple Myeloma en dit is ook een beenmergziekte en verwant aan bepaalde leukemie vormen, dus zou dendritische celtherapie ook kunnen werken bij bepaalde vormen van leukemie. En natuurlijk is Oncovax voor dikke darmkanker een vergelijkend voorbeeld van een autovaccinatietherapie die in fase III studies inmiddels bewezen is. Oncovax wordt gemaakt van eigen tumorweefsel.
Op onze vraag welke kankerpatiënten nu de meeste kans op succes bij dendritische celtherapie hebben vertelde Robert Gorter het volgende:

Hoe lager de tumorload, dus hoe minder tumoren en hoe kleiner de tumoren, hoe hoger de kans op respons en succes, echter hij kon/wilde geen getallen laten zien of vertellen. Frappant natuurlijk dat bv. prostaatkanker en hersenkanker vaak nog niet al te grote tumoren hebben en daardoor misschien, maar is mijn lekenconclusie, vatbaarder zijn voor deze aanpak in tegenstelling tot bv. darmkanker dat zich soms in veel en grote tumoren kan uiten. Wat dan weer opvalt is dat een autovaccinatieprogramma - Oncovax geheten voor operabele darmkankerpatiënten , dus na operatieve verwijdering van tumoren, weer wel veelbelovend is.

 21 oktober 2008: Inmiddels werkt Robert Gorter op een manier die wat mij betreft correct lijkt. Op basis van scans en alle voorhanden medische informatie krijgen kankerpatienten een consultgesprek van ca. 1,5 uur. Op basis daarvan doet Robert Gorter een behandelingsvoorstel met een kostenplaatje erbij. De keuze om wel of niet met de behandelingen te starten is uiteraard aan de patient zelf. Zover wij weten zal Robert /gorter een patient nooit beloven hem/haar beter te maken. En als ook hij geen perspectief meer ziet dan zal hij dat zover wij weten ook aan de patient en hun familie laten weten.  En de behandelingen in Keulen kunnen bijna altijd plaatsvinden naast reguliere andere behandelingen ook bv. bij grote tumoren.

Daarvoor zou je volgens Robert Gorter debulking kunnen gebruiken, waarbij eerst zoveel mogelijk tumorweefsel wordt weggesneden en direct daarna overgegaan tot dendritische celtherapie. Of waar Robert Groter ook mee werkt is het Newcastle disease virus. Dit doodt de kankercellen en kan de dendritische cellen extra activeren. Of chemokuren met bv. ondersteunende hulp van hyperthermie, welke ook o.a. bij Robert Gorter gevolgd kan worden. Robert zei wel dat dendritische celtherapie tegelijk met chemokuren niet kan en na chemokuren moet minimaal een week gewacht worden voordat de dendritische celtherapie kan starten. Tumoren weghalen met bestraling heeft de minste voorkeur al is het bestralen met stereotactische bestraling - Gamma-Knife of met een robotbestralingsmachine zoals in de VU - Amsterdam en Erasmus Rotterdam beschikbaar is, dan weer wel geschikt want bij deze manieren van bestralen wordt weinig of geen gezond weefsel bestraald. Echter zowel de chemokuren als de bestralingen tasten het immuunsysteem aan en dat is slecht voor een eventueel succes van de dendritische celtherapie. Voor verlaging van de tumorload zou ook en misschien is dit wel de beste manier, PDT - Photodynamische Therapie gebruikt kunnen worden. Er zijn al dierstudies bekend waar de combinatie PDT en dendritische celtherapie veelbelovende resultaten laat zien. PDT tast het immuunsysteem niet aan en roept soms zelf al een spontane immunologische reactie op.

Volgens Robert Gorter verhoogt Dendritische Celtherapie de killercellen, THI (meet hij ook, is maat voor reaktie die zich moet uiten via griepachtige verschijnselen, zeg enkele dagen na de injectie en die het liefst een dag of vijf kan/moet aanhouden), TH2, helpercellen en Fagocyten (de opruimcellen). De opruiming verloopt hoofdzakelijk via nieren en lever. Robert Gorter vertelt ook dat enkele patiënten een tijdje nierdialyse kregen als hulp bij de afvoer van de afvalstoffen en necrotisch weefsel. Leverreiniging in de vorm van klisma's zouden in die zin ook goed werk kunnen doen lijkt ons. De dendritische cellen labelen met eigen tumorweefsel is beter (verwacht hij maar dan niet het tumorweefsel van eerdere biopsie, want die zitten bewaard in parafine), maar dan wel van diepgevroren of vers tumorweefsel. Echter zonder eigen tumorweefsel labeling heeft hij ook goede resultaten en deze resultaten kan hij niet vergelijken met tumorlabeling want de meeste patienten hebben in het stadum als ze bij hem komen geen tumor beschikbaar. Interessant natuurlijk want dit zou kunnen betekenen dat bv. kankerpatiënten al na een eerste diagnose het beste vers tumorweefsel zouden kunnen afnemen, bv. bij een eerste operatieve ingreep en daarna daarmee direct gelabelde dendritische celtherapie kunnen doen.


Hoe gaat nu zo'n behandeling en hoe lang moet je dit volhouden:

De behandeling begint 's morgens met meestal een sessie van ca. vier uur met totale lichaasmhyperthermie, ook wel koortstherapie genoemd. Daarbij krijgt de patient vooraf of tijdens BCG (een immunstimulerend middel dat ook in de reguliere oncologie wel wordt gebruikt). En ca. 6 uur later krijgt de patiënt een injectie met vooraf gekweekte dendritische cellen. Het schema voor een volledige dendritische celtherapeutische behandeling is als volgt:

6 keer opeenvolgend wordt een injectie toegediend en dan in een schema van 1 keer per maand
Daarna 3 jaar lang 1 keer per 6 maanden
Daarna 1 keer per jaar als onderhoud. Dit laatste zou ook preventief uitgevoerd kunnen worden bij nog niet zieke mensen.

Volgens Robert Gorter merken mensen na de eerste keer weinig effect maar pas na meerdere injecties worden de resultaten zichtbaar in de waarden die gemeten worden. Wie koortsachtioge verschijnselen krijgt direct na de injecties heeft de meeste kans dat de behandeling van dendritische celtherapie aanslaat.

Dendritische celtherapie is een relatief dure behandeling. Zeker ook omdat het een experimentele behandeling is en de mensen het veelal zelf zullen moeten betalen. Een grove berekening leert dat een volledige dendritische celbehandeling bij elkaar over twee jaar verspreid wel € 30.000,-- kan kosten. Per behandeling betaalt een patiënt alleen al voor de injectie met de dendritische cellen en consult ca. € 3.000,-- Reken maar uit: 6 x € 3.000,-- bent u het eerste half jaar dus al kwijt. Een heleboel geld maar als het uw leven kan redden staat dat niet in verhouding uiteraard. Maar zekerheid is er natuurlijk nooit. In de Radboud in Nijmegen wordt ook dendritische celtherapie gegeven door prof. Figdor bij o.a. melanomen en niercelkanker en Kahler en dikkedarmkanker. In de VU Amsterdam, Tel: 020-4444444, loopt een fase 1 trial met dendritische celtherapie bij prostaatkankerpatiëntenen dat krijgt u, mits geaccepteerd, dus wel volledig vergoed. Maar Robert Gorter en zijn groep is o.i. veel verder hiermee en heeft ook veel meer ervaring met dendritische celtherapie. Maar nogmaals wij zijn onafhankelijk en is uw eigen keuze of en met wie u eventueel met deze behandeling in zee gaat..
 


Plaats een reactie ...

3 Reacties op "Medical Center Cologne - Dr. Robert Gorter: Verslag van ons bezoek aan Robert Gorter in Keulen"

 • Abdelkader :
  Mijn vader heeft uitgezaaide prostaat kanker in botten. Hij is onder chemo, en hormone therappy behandeling geweest maar het werkt niet. Van chemo en radium werd hij erg ziek in plaats van beter. Nu heeft zijn Docter ons verteld dat er geen hoop meer is en hij krijgt geen behandeling meer. we zijn erg bezorgt en we weten niet wat we moeten doen. Het Medish Centrum keulen heeft geen website en ik kan dr. Robert Gorter telefonisch of per e-mail niet bereiken. Ik wil graag wat meer informatie hierover. Hoe kan ik Dr. Gorter contacteren?
  • Tam :
   Beste Abdelkader,

   Als je het Googled krijg je een Telnr te zien. Ik zou dat proberen. Succes. Moge Allah hem genezen.
 • helen Nazarian :
  Ik wil graag meer informatie over immunotherapie weten wilt uw misschien uw tel nr achterlaten.

  groetjes helen

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Genezing met warmte: Amerikaans >> Dendritische celtherapie begeleidt >> Dr. Figdor werkzaam in de >> Literatuurlijst van studies >> Medical Center Cologne - Dr. >> Onderzoek en dendritische >> Prof. dr. Yvette van Kooyk >> Succes en belofte van dendritische >> Vaccinatie tegen kanker. Nijmeegse >> Algemeen: Dendritische celtherapie >>