10 mei 2009: Bron: Arts-bioloog drs. E. Valstar

Op verzoek van arts-bioloog drs. E. Valstar plaatsen we hier zijn column n.a.v. een kwetsend artikel van de hand van Cees Renckens over complementair werkende artsen. Zonder verder commentaar onzerzijds.

Nasi Göring en andere pikanteriëen
 
In het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, jaargang 119, 2008, nummer 4, pagina’s 4-9, geeft voorzitter Renckens in een artikel met als titel ‘Over integrated medicine of: struikroverij in de geneeskunde’ aan reguliere artsen, zodra deze met de woorden geïntegreerde geneeskunde, complementaire of alternatieve geneeskunde worden geconfronteerd, de volgende instructie, ik citeer: ‘U dient bij het vernemen van een dezer termen reflexmatig te reageren zoals Göring deed bij het vernemen van het woord ‘cultuur’, terwijl zijn land in oorlog was. ‘Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Browning’. Deze tekst wordt ook wel aan de Nazi-auteur Hans Johst toegeschreven. Het herkennen van deze medische vrijbuiters wordt intussen steeds lastiger, want meer dan ooit verschuilen zij zich, gelijk struikrovers, in het struweel van de reguliere geneeskunde’; einde citaat.
Dit door Renckens van stal gehaalde walgelijke citaat kan uiteraard niet los worden gezien van het gruwelijke feit dat Hermann Göring vele miljoenen Joden met een enkele reis naar de concentratiekampen heeft gestuurd alwaar zij werden vergast en nadat hij, evenals andere Nazi’s, de Joden op grote schaal van hun kunst en andere bezittingen had beroofd. De reflexieve afkeer van Göring van het woord cultuur had alles te maken met antisemitisme.
Het mag uiterst sinister heten dat Renckens zijn afkeer tegen alle vormen van niet door hemzelf beoefende geneeskunde meent kracht te moeten bijzetten door zich – zichtbaar verkneukelend - te beroepen op een uitspraak van een van de misdadigste Nazi’s vom dritten Reich. Hoe deze verbale voorkeur van Renckens te verklaren? Het ligt naar mijn oordeel voor de hand hier een parallel aanwezig te achten tussen de voorheen Rooms-katholieke wortels van de huidige atheist Renckens – een van zijn voornamen luidt immers nog Maria- en de antisemitische traditie van de Rooms-katholieke kerk die zich heden nog blijkt te hebben voortgezet. De verwerpelijke gang van zaken rondom de recente opheffing door de Duitser Joseph Ratzinger van de excommunicatie van bisschop Williamson - die de Holocaust hardnekkig ontkent - duidt immers op een vitale afkeer van de opperdienaar der Kerk tegen alles en iedereen die, zoals de Joden als groep, zich niet wenst te voegen in het aan zichzelf toegekende kerkelijke gezag. De Joden zijn in de kerkelijke geschiedenis om die reden door de Kerk eeuwenlang en vaak beestachtig, vervolgd. Evenzo leidt bij de gewezen Rooms-katholiek Renckens de zogenaamde aanranding van het officiële medische gezag, terwijl juist hij dit gezag aan anderen dwingend wil opleggen, tot het ontwikkelen van een inquisitoire en niets ontziende haat tegen de minderheidsgroep van medisch-andersdenkenden (de categorie der complementaire ‘struikrovers’) welke haat weliswaar thans niet meer op de brandstapel ten uitvoer kan worden gebracht maar waartoe in Renckens’ woordkeus ‘de ontgrendelde Browning van Hermann Göring gelukkig nog wel de gewenste oplossing biedt. De Stichting IOCOB legde de woorden van Renckens dan ook mijns inziens terecht als volgt uit: ‘Iedere beoefenaar van complementaire geneeskunde dient afgeschoten te worden, en dit naar het voorbeeld van het bruut-instinctmatige gebruik door Göring van zijn ontgrendelde pistool’.
Hoe diep kan iemand zinken door een dergelijk abject citaat van Der Dicke in de herinnering terug te roepen ten einde het door hem nagestreefde totalitaire doel - de beoogde eliminatie van de complementaire ‘struikrovers’- dichterbij te brengen. Ook hier verloochent Renckens zijn Katholieke wortels klaarblijkelijk niet. Zoals de Paus bereid was om ter wille van de eenheid van de Kerk en daarmee de restauratie van het kerkelijke oppergezag de hoge prijs te betalen door het wederom aan boord halen van een antisemitische bisschop, zo heiligt ook bij Renckens naar goed Katholiek gebruik – en in het voetspoor van Machiavelli- het doel de middelen: het in stelling brengen van een sinister Nazi-citaat met geen ander oogmerk dan om een minderheidsgroep van artsen te criminaliseren, te vernederen en vervolgens uit te bannen. Nu de reguliere artsen die lid zijn van de Vereniging tegen de kwakzalverij het gebruik van dit weerzinwekkende citaat door hun voorzitter niet expliciet hebben afgekeurd, maakt dit de weg vrij voor het laten varen van enigerlei moreel bezwaar tegen het gebruik van andere Nazi-teksten. Is de tijd aanstaande dat de VtdK ter voorziening in een betaalde personeelsvacature bij haar bijvoorbeeld ook gebruik maakt van de tekst die is ontleend aan het huiveringwekkende opschrift boven de poort van het vernietigingskamp Auschwitz : ‘Arbeit macht frei’ ?
Renckens heeft zich met het uiten van deze verbale perversiteit dan ook voor de zoveelste keer gediskwalificeerd en zichzelf in figuurlijk opzicht aldus tot gehakt verwerkt, in dit geval zelfs tot Nasi (Nazi) Göring.
De, wat ik noem, ‘psychotextuur’ van Renckens wordt overigens ook verder goed geadstrueerd door wat hij destijds over mij te berde bracht nadat ik in korte tijd meerdere malen op de TV verscheen :’hij is niet van het scherm af te slaan’. Al deze sporen van verwording bij de VtdK hebben mij er dan ook toe gebracht de Inspectie van de Gezondheidszorg nogmaals te verzoeken deze Vereniging nu eindelijk links te laten liggen omdat die totalitaire coterie een gevaar voor de volksgezondheid vormt en dat de IGZ wat de complementaire geneeskunde betreft zich zou moeten richten op de Stichting IOCOB (zie ook mijn column van februari 2009).
Wie zichzelf eveneens tot Nasi Göring heeft verwerkt is de emeritus psycholoog/ medisch analfabeet van Dam, eveneens bestuurslid van de VtdK. Eerst stelde Van Dam in een eerdere aflevering van het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij dat ik o.a. geen ongelijk kan bekennen en dat uit mijn columns blijkt dat ik de weg kwijt ben om vervolgens in een recente email over mijn laatste column Zondoorstoofd (van December 2008), nadat ik hem te kennen had gegeven dat hij de inleiding wel niet zou begrijpen, het volgende te melden: ‘Uw artikel gaat mij inderdaad ver boven de pet. Ik bedacht me dat het Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde en Kanker Actueel toch ver beneden uw niveau zijn, probeer eens een goed internationaal peer-reviewed tijdschrift’. Zoals de neuroloog Vermeulen, de puntmutsprofessor van de VtdK, probeert om de adviseurs van de IOCOB los te kletsen, zo tracht nu ook Van Dam mij uit het complementaire circuit los te weken. Ik ben echter van zijn kleverigheid niet gediend noch van zijn minachting. Ik ben slechts ontvankelijk voor oorspronkelijkheid en een hoog niveau.
Inmiddels is, zoals waarschijnlijk iedereen weet, de beoogde heffing van de BTW voor complementaire artsen opnieuw uitgesteld en praat de minister van VWS Ab Klink, intussen Realpolitiker geworden, met de beroepsverenigingen van de CAM-artsen.
Ondertussen verbreedt de bedding van de stroom der orthomoleculaire geneeskunde zich steeds meer. Zo zijn er nu 2 meta-analyses van gerandomiseerde studies, die ondubbelzinnig aantonen dat chroomsuppletie de suikerhuishouding bij patienten met diabetes type 2 verbetert (zie PMID 17519436 en PMID 12081828) ; ook zijn er zeker 6 gerandomiseerde dubbelblinde studies, die laten zien dat liponzuur de neuropathie bij diabetes vermindert (zie o.a. PMID 10468203 en PMID 15529636). Nog een voorbeeld : meer dan 6 gerandomiseerde dubbelblinde studies laten zien dat phosphatidylserine het verloop van Alzheimer vertraagt ; zie bijvoorbeeld : Cenacchi T et al ; Aging Clin Exp Res 5 : 123-33, 1993 en Funfgeld EW et al ; Prog Clin Biol Res 317 : 1235-46 ; 1989. Etc., etc!!
De VtdK-bobo’s zijn slechts executives of nothing om het in managementtermen uit te drukken.

 


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Nasi Göring en andere pikanterieën: Een antwoord van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar op een kwetsend artikel van de hand van Cees Renckens - VtdK waarin deze wederom een verband legt tussen complementair werkende artsen en Nazi Duitsland."

  • Tim :
    Het verdienmodel van Big Pharma moet ten alle tijde worden gewaarborgd. Dat veilig stellen is misschien wel de werkelijke motivatie achter een beweging als de VtdK. Die lobby gaat tot diep in de politiek. En daar hebben alle pionnen op het politieke schaakspel aan toe te geven. En als je daarvan afwijkt kan t verkeerd gaan. RIP Els Borst

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Cees Renckens, voorzitter >> Overzicht hoe IGZ = Inspectie >> Over inconstistentie en juridicide: >> Nasi Göring en andere pikanterieën: >> Open brief aan bestuur van >> Dr. Baratz en dr. Stephen >> Vereniging tegen Kwakzalverij >> Hoe ziek kan je zijn: Vereniging >> Directie Universitair Medisch >> Officiele reactie van het >>