19 juni 2013: Bron: EORTC persbericht

Bestraling van de lymfklieren in de oksel na een positieve biopt van de schildwachtklier geeft significant minder lymfoedeem problemen op zowel korte termijn als lange termijn, in vergelijking met operatie van de lymfklieren in de
oksel en gelijke overlevingscijfers bij patiënten met borstkanker. Dit blijkt uit de definitieve resultaten van de AMAROS studie uitgevoerd in de periode 2001 tot 2010 bij 4806 deelnemende patiënten. In 2010 werd al een tussenevaluatie gepresenteerd van deze studie, maar nu de studie is afgerond is de definitieve conclusie gemaakt.

Deze studie heeft aangetoond dat zowel axillaire lymfeklierdissectie en axillaire radiotherapie een uitstekende regionale controle bieden voor borstkankerpatiënten met een positieve biopt van de schildwachtklier. 


Prof. dr. Emiel J. Rutgers van het Nederland Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam en hoofdonderzoeker van deze studie zegt: "Een biopsie van de schildwachtklier is uitgegroeid tot de standaard procedure voor de beoordeling van de lymfeklierstatus in de oksels voor cN0 borstkankerpatiënten (cN0 betekent geen zichtbare uitzaaiingen op afstand van primaire borstkanker in dit geval). Aan het begin van dit onderzoek was de vraag of axillaire lymfeklieren dissectie (operatieve verwijdering van de lymfklieren in de oksels) de standaard behandeling bij een tumor positieve schildwachtklier moet blijven."

Studieresultaten:

Van 2001 tot 2010 werden 4806 patiënten die werden gediagnosticeerd met invasieve borstkanker ingeschreven in deze fase III studie en willekeurig ingedeeld voor een behandeling van de oksel lymfeklieren wanneer de biopt een positieve schildwachtklier liet zien. (red: Positief betekent in dit geval eigenlijk negatief voor de patiënt want er werden tumorcellen gevonden in de schildwachtklier).  Van alle patiënten hadden er 3.131 patiënten een negatieve biopt (dus geen tumorcellen) en 250 patiënten hadden een andere schildwachtklier uitkomst. Dus van 1425 patiënten met een positieve schildwachtklier is bij 744 patiënten een operatie uitgevoerd van de oksel lymfeklieren en bestraling -  radiotherapie bij 681 patiënten.

Dr. Geertjan van Tienhoven van het Academisch Medisch Centrum - Amsterdam en een van de onderzoekers zegt: "Hoewel axillaire lymfeklierdissectie uitstekende regionale controle biedt, was het bekend dat dit ook vervelende bijwerkingen veroorzaakt. Het doel was om aan te tonen of axillaire radiotherapie in plaats van axillaire lymfeklierdissectie vergelijkbare regionale controle met misschien minder bijwerkingen in deze specifieke groep patiënten zou kunnen bieden. "

Het primaire eindpunt van de studie was te meten wat op 5 jaar het recidief percentage zou zijn van de lymfeklieren in de oksel. Bij een mediane follow-up van 6,1 jaar, was dit percentage  0,54% (4 op 744 patiënten) na een axillaire lymfeklierdissectie (operatie) en 1,03% (7 van de 681 patiënten) na axillaire radiotherapie - bestraling. Door het onverwacht lage aantal recidieven bleek dit doel van de studie dus eigenlijk onbruikbaar. Het recidief percentage van de oksel voor patiënten met een negatieve schildwachtklier was 0,8% (25 van de 3.131 patiënten). (redactie: ruwweg omgerekend is dit10 patiënten minder dan na bestraling of operatie bij een positieve schildwachtklier). 

Secundaire eindpunten waren totale overleving, ziektevrije overleving, kwaliteit van leven, schouderbeweging en lymfoedeem op 1 en 5 jaar.

Er werden geen significante verschillen waargenomen bij totale overleving of ziektevrije tijd tussen de twee behandelingsgroepen. Vijf jaar's cijfer voor de totale overleving was 93,3% voor de groep die een axillaire lymfeklierdissectie had gekregen en 92,5% voor patiënten in de radiotherapie groep (p = 0,34) en ziektevrije overleving na vijf jaar was 86,9% voor de axillaire lymfeklierdissectie groep en 82,6% voor de axillaire radiotherapie groep (p = 0.18).

Lymfoedeem, welke meestal optreedt in de arm bij een behandeling van de lymfklieren in de oksel, trad op bij patiënten in de axillaire lymfeklierdissectie groep (operatiegroep) bij 40% na 1 jaar en 28% na vijf jaar. Bij de patiënten die waren bestraald in de oksel trad lymnfoedeem op bij 22% na 1 jaar en 14% op vijf jaar. Dit is statistisch significant (p <0,0001). Er was een trend, zij het niet significant, naar meer aantasting van het kunnen bewegen van de schouder in het eerste jaar na radiotherapie - bestraling.

Conclusie:
In deze groep van borstkankerpatiënten met een aangetoonde uitzaaiing in de schildwachtklier, biedt bestraling - radiotherapie van de oksel in plaats van chirurgie uitstekende regionale controle, met een significant verminderd risico op korte termijn en lange termijn van lymfoedeem in vergelijking met een lymfeklierdissectie van de lymfeklieren in de oksel.

(Redactie: Interessant is ook dit eens te lezen: OK-432 - een streptococcen-extract  - vermindert de vorming van lymfoedeem en zorgt voor minder draingebruik na lymfklier operaties in de oksels bij borstkanker. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal 111 patiënten met een follow-up studieduur van 15 maanden)


De AMAROS studie werd uitgevoerd in 34 ziekenhuizen in negen landen: Nederland, Italië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Slovenië, Zwitserland, Polen, Turkije en Israël.

Het definitieve studie rapport van de AMAROS studie is nog niet gepubliceerd zover ik weet, maar het volledige studierapport van de tussenevaluatie uit 2010: Sentinel node identification rate and nodal involvement in the EORTC 10981-22023 AMAROS trial.  is wel gratis in te zien en daar staat bijna alles al in.

Hier het persbericht van de EORTC over bovenstaande studie waaruit bovenstaand artikel is gecomponeerd en vertaald:

In this group of breast cancer patients with a metastasis in the sentinel node, radiotherapy of the axilla instead of surgery provides excellent regional control. Axillary radiotherapy reduces the risk of short term and long-term lymphoedema compared to axillary lymph node dissection

EORTC study shows radiotherapy and surgery provide excellent regional control for breast cancer patients

First post on 03 June 2013

Final analysis of the EORTC 10981-22023 AMAROS (After Mapping of the Axilla: Radiotherapy Or Surgery?) trial has shown that both axillary lymph node dissection and axillary radiotherapy provide excellent regional control for breast cancer patients with a positive sentinel node biopsy. The AMAROS trial also found that axillary radiotherapy reduces the risk of short term and long-term lymphoedema as compared to axillary lymph node dissection.

Prof. Emiel J. Rutgers of The Netherlands Cancer Institute-Antoni Van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, the EORTC Breast Cancer Group, and principal investigator of this study says, “Sentinel node biopsy has become the standard procedure for assessing axillary lymph node status for cN0 breast cancer patients. At the start of this trial the question was whether axillary lymph node dissection should remain the standard treatment in case of a tumor positive sentinel node.”

From 2001 to 2010, 4806 patients who were diagnosed with invasive breast cancer were enrolled in this phase III non-inferiority trial, and randomized for their axillary treatment in case the sentinel node biopsy was positive. Of these, 3131 patients had negative biopsies and 250 patients had a different sentinel node outcome. Thus, out of 1425 patients with positive node, axillary lymph node dissection was to be used in 744 patients, and axillary radiotherapy in 681 patients.

Dr. Geertjan van Tienhoven of the Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam and principal investigator on behalf of the EORTC Radiation Oncology Group says, “Although axillary lymph node dissection provides excellent regional control, it was known to cause harmful side effects. Axillary radiotherapy instead of axillary lymph node dissection was hypothesized to provide comparable regional control and perhaps fewer side effects in this particular group of patients.”

The primary endpoint of this EORTC trial was 5-year axillary recurrence rate. At a median follow up of 6.1 years, this rate was 0.54% (4 out of 744 patients) after axillary lymph node dissection and 1.03% (7 out of 681 patients) after axillary radiotherapy. Due to the unexpectedly low number of events, the non-inferiority test was underpowered. The axillary recurrence rate for patients with a negative sentinel node biopsy was 0.8% (25 out of 3131 patients).

Secondary endpoints were overall survival, disease-free survival, quality of life, shoulder movement and lymphoedema at one and five years. No significant differences in overall or disease free survival were observed between the two treatment arms. Five year estimates for overall survival were 93.3% for the arm receiving axillary lymph node dissection and 92.5% for patients in the axillary radiotherapy arm (p=0.34), and for
disease-free survival the five year estimates were 86.9% for axillary lymph node dissection and 82.6% for axillary radiotherapy (p=0.18).

Lymphoedema, a swelling of tissue (typically occurring in the arm), occurred more often following axillary lymph node dissection, 40% at one year and 28% at five years, than after axillary radiotherapy, 22% at one year and 14% at five years (p<0.0001). There was a trend, albeit non-significant, towards more impairment of shoulder movement in the first year after axillary radiotherapy.

Both results were compatible with two patient reported quality of life items in the arm symptom scale: swelling, where patients in the axillary radiotherapy fared better, and mobility, where patients in the axillary lymph node dissection arm fared better.

In this group of breast cancer patients with a metastasis in the sentinel node, radiotherapy of the axilla instead of surgery provides excellent regional control. Axillary radiotherapy reduces the risk of short term and long-term lymphoedema compared to axillary lymph node dissection.

The AMAROS trial was conducted in 34 sites located in nine countries: The Netherlands, Italy, United Kingdom, France, Slovenia, Switzerland, Poland, Turkey and Israel. This trial was sponsored by the EORTC and led by the EORTC Breast Cancer Group in collaboration with the EORTC Radiation Oncology Group, the ALMANAC Trialists Group, and the Borstkanker Onderzoeksgroep Nederland with financial support from grants 2U10 CA11488-28 through 5U10 CA011488-38 from the United States National Cancer Institute (Bethesda, MD) and by a donation from the Kankerbestrijding/KWF from the Netherlands through the EORTC Charitable Trust.

For more information concerning EORTC 10981-22023 AMAROS please contact: www.eortc.org/contact

John Bean, PhD
EORTC, Medical Science Writer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Bestraling van de lymfklieren in de oksel na een positieve biopt van de schildwachtklier geeft significant minder lymfoedeem problemen in vergelijking met operatie van de lymfklieren in de oksels en gelijke overlevingskansen"


Gerelateerde artikelen