Helpt u ons aan 500 donateurs?

Nog een reden om donateur te worden als u extracten van medicinale paddenstoelen wilt gaan gebruiken misschien? Bij Oriveda krijgen onze donateurs 25% korting op extracten van medicinale paddensteolen.

1 maart 2018: zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/champignons-bewerkt-met-speciale-belichting-hebben-daarmee-veel-extra-vitamine-d-en-kunnen-vitamine-d-supplementen-vervangen.html

Een uitvoerige en interessante wetenschappelijke uitleg van de werking van medicinale paddestoelen. Raadpleeg wel altijd een deskundig arts hiervoor

Nogmaals PSK en maagkanker

In Koerier no 93 (2) heb ik 2 onderzoeken besproken, waarin PSK als adjuvans bij de behandeling van maagkanker is toegepast. Er zijn echter nog andere van dergelijke onderzoeken, waarbij primair naar een effect op de prognose is gekeken.

Laten we eerst kijken naar een onderzoek , dat primair alleen in het Japans gepubliceerd is. Het gaat hier om een onderzoek van Nakazato et al uit 1986 (1). Zij deden een gerandomiseerd onderzoek bij 168 patiënten geopereerd voor maagkanker en 111 patienten geopereerd voor darmkanker; als chemo na operatie werd weer een chinonverbinding al dan niet gecombineerd met PSK gegeven (steeds een week chemo en dan al dan niet 4 weken lang 2 gram PSK per vierkante meter per dag ; dit alles werd 9 keer herhaald). Na 20 tot 24 maanden was de overleving bij de maagkankerpatienten , die ook PSK hadden gehad significant beter. Bij de darmkankerpatiënten (stadium C) bleek de overleving indien ook PSK was gegeven superieur t.o.v. chemo alleen. Ook bleek, dat de verschillen explicieter waren, wanneer er alleen patiënten, die meer dan zes kuren al dan niet met PSK hadden gehad , onderling werden vergeleken. Gezien de beperkte gegevens (alleen een Engelse samenvatting was voor mij verkrijgbaar) kan ik hier zelf niets aan rekenen. De resultaten sporen wel respectievelijk met die m.b.t. maagkanker uit mijn vorige artikel (2) en met die m.b.t. darmkanker uit een artikel van mij van vorig jaar (3).

Een ander onderzoek van Nakazato en anderen (4) gepubliceerd in het Japans blijkt identiek met een publikatie van deze groep in de Lancet (5); dit onderzoek bespreek ik derhalve wel diepgaand. Tweehonderdtweeenzestig patiënten jonger dan 75 jaar, welke succesvol wegens maagkanker geopereerd waren, kregen als nabehandeling 7 dagen lang dagelijks het cytostaticum mitomycine en vervolgens vier weken op gerandomiseerde basis dagelijks 3 gram van het imuunsysteemstimulerende PSK of niets extra's en dan voor iedereen 4 weken lang dagelijks150 mg 5-FU oraal ; PSK of niets extra's en dan 5-FU, werd op deze manier 10 keer gegeven. De patiënten werden vervolgens minimaal 5 jaar gevolgd. Na 5 jaar was de ziektevrije overleving van de PSK-groep 70,7% en van de controle-groep 59,4%. Blijkens een log-ranktoets , toegepast door een extern bureau was de bijbehorende tweezijdige P-waarde < 0,05. De overleving na 5 jaar was respectievelijk 73 en 60 procent en de op overeenkomstige wijze als hier direct boven berekende P-waarde was eveneens kleiner dan 0,05. Zelf vind ik door om het half jaar de relatieve overleving te berekenen en de rangcorrelatietoets van Kendall (6) toe te passen bij N=11 als tweezijdige P-waardes voor de respectievelijke trends : P< 0,01 en P <0,01. Het is duidelijk : de overleving na operatie wegens maagkanker kan met PSK verbeterd worden.

Saji et al (7) deden nader onderzoek aan de patiëntengroep uit referentie 5 en vonden duidelijke aanwijzingen, dat vooral patienten met een relatief lage bloedspiegel van een immunosuppressief eiwit (IAP= immunosupressive acidic protein) baat bij PSK hadden.
Het onderzoek van Ichihashi et al (8) is hetzelfde als dat van Kondo et al in mijn vorige artikel, zij het met een kortere follow-up ; op dit artikel ga ik dan nu ook niet in. 
Hattori et al (9) deden een gerandomiseerd onderzoek met PSK bij 7637 patiënten jonger dan 75 jaar, die in principe curatief aan maagkanker geopereerd waren ; zij hadden uiteraard geen metastasen op afstand, maar wel was er tenminste 1 lymfklier bij operatie aangedaan. Voor de overige insluitcriteria leze men het artikel. Uiteindelijk vielen er 1396 patiënten af , omdat ze bij nader inzien niet aan de insluitcriteria niet voldeden. Er was sprake van 4 groepen (A,B,C en D) die na operatie plus een korte behandeling met mitomycine ,respectievelijk kregen :Tegafur (een vorm van chemo) of Tegafur plus PSK of Tegafur plus OK-432 (ook een immunostimulans) of Tegafur plus PSK en OK-432. De PSK-groepen kregen vanaf 2 weken na de operatie 8 maanden lang dagelijks 3 gram PSK tot een totale dosis van 750 gram PSK gegeven was. Na 3 jaar was er als je de groepen steeds onderling vergelijkt geen duidelijk verschil wat overleving betreft ; de auteurs vergeten helaas PSK met geen PSK te vergelijken ; de PSK-groep is bij eigen analyse niet significant beter af ; kijkt men naar de gevallen met serosainvasie, dan komt de PSK-groep er beter af blijkens een chi-kwadraattoets : P tweezijdig < 0,01, hetgeen bij correctie voor het maken van 2 subgroepen een tweezijdige P-waarde van kleiner dan 0,02 oplevert (vermenigvuldigen met 2). 

Een nadeel is dat hier al na 3 jaar gemeten is en er bij gebrek aan voldoende gegevens geen trendanalyse van overlevingscurve's mogelijk is.
In dit zelfde onderzoek bleek, dat een verbetering van de immunostimulering door PHA optrad door PSK ; bij 92 patiënten , die PSK hadden gehad bleek in 80 gevallen de test erg goed en in 12 gevallen onvoldoende uit te vallen ; bij 91 patienten, die geen PSK ontvingen bleken deze getallen respectievelijk 13 en 78 te zijn. Een chikwadraattest laat zien dat de bijbehorende tweezijdige overschrijdingskans P zeer veel kleiner dan 0,01 is. De overleving van de totaal 93 mensen met een goede reactie op PHA (voornamelijk PSK-slikkers) blijkt beter dan die van de patienten met een onvoldoende reactie op de PHA-test (voornamelijk patiënten, die geen PSK kregen) ; de groep met een goede reactie op PHA blijkt het wat overleving betreft bij trendanalyse (ratio's meten en dan de rangcorrelatie van Kendall toepassen) beter te doen dan de groep met een slechte reactie op PHA ;18 punten bij N=7 ; P tweezijdig < 0,02 ; dit stemt goed overeen met de bevindingen van de onderzoekers : P=0,012 met de Logranktest en P=0,02 met de gegeneraliseerde Wilcoxontest.

De algemene conclusies met betrekking tot dit en het vorige artikel over PSK en maagkanker zijn de volgende 1) Alle gerandomiseerde onderzoeken met PSK als adjuvante therapie wegens maagkanker laten al dan niet na gecombineerde analyse een betere levensverwachting samenhangend met PSK zien ; 2) Al dan niet gecombineerde trendanalyses, voor zover mogelijk bevestigen de conclusie onder 1 ; 3)Patiënten met slechtere papieren en wier immuunsysteem duidelijk door PSK wordt verbeterd, hebben het duidelijkst profijt van PSK.

Tot slot nog dit : in het AD van 5 april 2002 , pagina 27 van stelt epidemiologe Bausch van TNO in een artikel over voeding en kanker ,dat onderzoek, waarop de toepassing van 'alternatieve' middelen is gebaseerd ,dubieus is. Deze kwalificatie is onzinnig zolang onderzoekers, maar weten, welke beperkingen hun onderzoek kent. Mijnliteratuurlijst, waarop deze artikelenserie gebaseerd is, kent ze duidelijk niet, dan wel heeft ze niet inhoudelijk bestudeerd ; de onderzoeken zijn allemaal goed vergelijkend van opzet en in het algemeen in tijdschriften met een kritische redactieraad ('peer-reviewed') gepubliceerd (waaronder o.a. de Lancet, Cancer e.d.) ; ik nodig collega (bioloog) Bausch uit over deze lijst inhoudelijk van gedachten te wisselen.

In hetzelfde artikel komt bij monde van psychologe Honing ook het KWF aan het woord. Alvorens hierop in te gaan eerst een stukje voorgeschiedenis : het KWF had van mijn eerder genoemde lijst een eerdere versie ter beschikking ; aanvankelijk had men bij monde van algemeen directeur Van de Poll gezegd, dat een bekende epidemiologe (niet collega Bausch) hier nader naar zou kunnen kijken ; hij zelf had ondanks dat hij bioloog is naar eigen zeggen, zelf te weinig verstand van statistiek ; nadat ik enkele artikelen, gebaseerd op deze lijst had geschreven, vroeg waarom er geen reaktie kwam ; Van de Poll zei toen, dat er geen follow-up was toegezegd. Men wilde ineens niet meer nader naar deze lijst (laten) kijken (angst?) en toch vertelt Honing, dat er geen deugdelijk onderzoek bestaat, dat de rol van voeding bij de genezing van kanker aantoont. Honing is niet op de hoogte : voor bijvoorbeeld foliumzuur als extra adjuvants bij de behandeling van darmkankerpatiënten , stadium Dukes C is dit immers reeds zo ? ; zij leze voorts dit en mijn eerdere artikelen uit deze reeks. Opvallend is uiteraard wel, dat door Honing nu wel gesteld wordt, dat voeding bij de behandeling van kanker steeds belangrijker wordt, ook al denkt zij hierbij niet direct aan een levensverlengend effect (uitsluiten doet zij het echter ook niet).

Vroeger ontkende het KWF, dat voeding bij kanker van belang is ; nu ruim 10 jaar geleden werd toegegeven, dat voeding preventieve consequenties heeft en nu heeft voeding ook een ondersteunende rol bij de reguliere therapie. Het zal een kwestie van tijd zijn, dat men nog verder de 'alternatieve' kant opschuift of op moet schuiven.

Literatuurlijst

1)Nakazato H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 : 308-18 ; 1986.
2)Valstar E ; De Orthomoleculaire Koerier 17(2) ; nummer 93 ; 41-3 ; 2002.
3)Valstar E ; De Orthomoleculaire Koerier 16(1) ; nummer 86 ; 35-7 ; 2001.
4)Nakazato H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 16 : 2563-76 ; 1989.
5)Nakazato H et al ; The Lancet 343 : 1122-6 ; 1994.
6)Wijvekate ML ; Verklarende statistiek ; Het Spectrum , Utrecht ; 1972.
7)Saji S et al ; Surg Today 29 : 504-10 ; 1999. 
8)Ichiashi H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14 : 2758-66 ; 1987.
9)Hattori T et al ; Jpn J Surg 20 : 127-36 ; 1990.


Plaats een reactie ...

Reageer op "PSK als adjuvant bij maagkanker, nog een aantal studies besproken door arts-bioloog drs. E. Valstar"


Gerelateerde artikelen