Zie ook literatuurlijst voeding, niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

13 augustus 2020: Bron: . 2019 Jul; 149(7): 1133–1139. Published online 2019 May 27.

2 gram curcumine dagelijks toegevoegd aan de standaard chemotherapie met FOLFOX (folinic acid/5-fluorouracil/oxaliplatin) geeft bij darmkankerpatiënten stadium IV uitstekende resultaten op de progressievrije ziekte en nog mooier op de overall overleving. De mediane overall overleving was 200 dagen voor de FOLFOX groep en 502 dagen voor de CUFOX groep (FOLFOX + 2 g oral curcumin/d) zoals die wordt genoemd voor de patiënten die dagelijks 2 gram curcumine kregen naast hun standaard chemotherapie. (HR van 0.34 (95% CI: 0.14, 0.82; P = 0.02)).

De progressievrije ziekte was mediaan 171 dagen versus 291 dagen voor respectievelijk FOLFOX en CUFOX. (HR van 0.57 (95% CI: 0.24, 1.36; P = 0.2)

Hoewel de kleinschalige gerandomiseerde fase II studie (N = 9 vs 18 patiënten) in eerste instantie gericht was op de veiligheid en de bijwerkingen blijkt de mediane overall overleving in feite grote verschillen te zien te geven. Van de 9 patiënten uit de FOLFOX groep overleden alle patiënten voordat de 3-jarige studie follow-up was beëindigd.  Van de 18 patiënten uit de CUFOX groep leefden er nog 5 bij het opmaken van de studieresultaten. 

Er was geen significant verschil tussen de patiënten wat betreft kwaliteit van leven (P = 0,248) of neurotoxiciteit (P = 0,223). Echter de patiënten uit de CUFOX groep hadden wel minder last van ernstige bijwerkingen, maar door het kleine aantal patiënten was het niet statistisch significant. De opname van de curcumine was heel goed aangezien Curcumineglucuronide detecteerbaar was bij concentraties> 1,00 pmol / ml bij 15 van de 18 patiënten die CUFOX kregen. Curcumine veranderde CXCL1 in de loop van de tijd niet significant (P = 0,712).

Het studieprotocol staat hier beschreven: NCT01490996 en op www.clinicaltrialsregister.eu as EudraCT 2011-002289-19.

Verdere studiegegevens:

Van april 2013 tot mei 2016 werden 28 patiënten met darmkanker stadium IV gerekruteerd en willekeurig toegewezen om deel te nemen aan dit onderzoek, van wie er 9 (aangezien één patiënt vervolgens niet in aanmerking kwam) willekeurig werden toegewezen aan FOLFOX ± bevacizumab en 18 aan FOLFOX ± bevacizumab plus curcumine (CUFOX). Zie (Figure 1). Primaire klinische gegevens van de patiënten voor de ITT-populatie (ITT = Intention to Treat) zijn samengevat in Table 1

De gemiddelde leeftijd en lichamelijke status waren vergelijkbaar in beide groepen. De belangrijkste uitzaaiingsplaatsen in beide groepen waren lever en long, met ≥ 2 uitgezaaide plaatsen waargenomen bij 77,8% van de FOLFOX en 44,5% van de CUFOX-deelnemers. Peritoneale ziekte (uitzaaiingen in het buikvlies) werd alleen waargenomen bij de groep CUFOX-patiënten. De onderzoekers schrijven ter verklaring van die verschillen dat meerdere uitzaaiingen de levensduur beïnvloed, maar dat uitzaaiingen in het buikvlies ook een slechtere prognose hebben dan uitzaaiingen in andere organen. 

Curcumine in combinatie met FOLFOX ± bevacizumab werd over het algemeen goed verdragen. Deelnemers aan FOLFOX ontvingen gemiddeld 3 cycli chemotherapie (gemiddeld: 5,1; bereik: 0-12) en CUFOX-deelnemers ontvingen gemiddeld 12 cycli (gemiddeld: 9,4; bereik: 0-12). Drie patiënten die curcumine kregen, kregen een dosisverlaging van 25% in 5-FU / oxaliplatine en 1 deelnemer stopte vroegtijdig met curcumine vanwege misselijkheid. In totaal werden 103 ongewenste voorvallen voor FOLFOX en 282 voor CUFOX gemeld en die kwamen voor bij ≥ 2,5% van de patiënten, zie Table 2

Vermoeidheid en perifere neuropathie kwamen het meest voor en waren graad 1 of 2 in ernst. De meest voorkomende graad 3 of 4 toxiciteit was die van trombo-embolische voorvallen, die optraden bij 3 patiënten die CUFOX kregen. Wanneer uitgedrukt als voorvallen per cyclus, was er geen significant verschil tussen de groepen, met een gemiddelde van 0,7 ernstige bijwerkingen voor FOLFOX vergeleken met 0,3 ernstige bijwerkingen voor CUFOX (P = 0,521) en 2,4 bijwerkingen voor FOLFOX vergeleken met 2,1 bijwerkingen voor CUFOX ( P = 0,142). Bijwerkingen waarbij causaliteit werd gemeld als mogelijk of waarschijnlijk gerelateerd aan curcumine, waren voornamelijk gastro-intestinaal van aard, met als meest voorkomende diarree zie (Table 3). 

Supplemental Table 1toont het aantal gerapporteerde bijwerkingen per graad en groep. Globale gezondheidsscores lieten geen significant verschil zien tussen de CUFOX- en FOLFOX-groepen (P = 0,248): (Supplemental Figure 1).

Er werd een positieve correlatie waargenomen tussen de totale neurotoxiciteitsscores en het aantal chemotherapiecycli (Pearson's correlatiecoëfficiënt = 0,429, P = <0,001), maar er werden geen significante verschillen waargenomen in neurotoxiciteitsscores tussen de groepen bij metingen na cycli 6 (P = 0,223) of 12 (P = 0,223) of 12 (P = 0,223). = 0,204).

Werkzaamheid:

Van de 27 patiënten in de studie stierven er 22 tijdens de follow-upperiode: 9 van de 9 uit de FOLFOX groep en 13 van 18 uit de CUFOX groep.
Eén patiënt uit elke groep begon niet met chemotherapie vanwege de snelle progressie van de ziekte. Vier deelnemers gingen over tot chirurgische resectie van levermetastasen (2 uit de FOLFOX groep, 2 uit de CUFOX groep) tussen de 7e kuur  en 12e kuur van chemotherapie.
Progressievrije tijd (PFS) en overall overleving (OS) werden berekend voor de ITT-populatie, PP-deelnemers en voor degenen die geen operatie ondergingen. Zie (Figure 2).

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is nxz029fig2.jpg

Efficacy outcomes for patients with metastatic colorectal cancer receiving either FOLFOX or CUFOX. Kaplan–Meier plots show (A, B) PFS and OS in per-protocol populations (n = 9 for FOLFOX, n = 15 for CUFOX) and (C, D) PFS and OS in those patients that did not go on to receive surgical intervention (n = 7 for FOLFOX, n = 16 for CUFOX). Survival time is shown in days. OS and PFS were compared between treatment arms using log-rank tests. CUFOX, folinic acid/5-fluorouracil/oxaliplatin + 2 g oral curcumin/d; FOLFOX, folinic acid/5-fluorouracil/oxaliplatin; OS, overall survival; PFS, progression-free survival.

Conclusie van de onderzoekers: 

We presenteren hier de eerste gerandomiseerde gecontroleerde studie voor curcumine in combinatie met FOLFOX-chemotherapie voor patiënten met uitgezaaide darmkanker. Ondanks belangrijke kanttekeningen die verband houden met de kleine onderzoeksomvang, vertegenwoordigt de combinatie van curcumine met FOLFOX-chemotherapie een veilige en verdraagbare behandeling met potentieel voor de patiënt. Om curcumine verder te beoordelen als aanvulling op standaardbehandeling op platina-gebaseerde chemotherapie, is een fase III-studie nu gerechtvaardigd.

Het volledige studierapport: Curcumin Combined with FOLFOX Chemotherapy Is Safe and Tolerable in Patients with Metastatic Colorectal Cancer in a Randomized Phase IIa Trial is volledig en gratis in te zien.

Hieronder het abstract met referentielijst

Curcumin is a safe and tolerable adjunct to FOLFOX chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer.

. 2019 Jul; 149(7): 1133–1139.
Published online 2019 May 27. doi: 10.1093/jn/nxz029
PMCID: PMC6602900
PMID: 31132111

Curcumin Combined with FOLFOX Chemotherapy Is Safe and Tolerable in Patients with Metastatic Colorectal Cancer in a Randomized Phase IIa Trial

Associated Data

Supplementary Materials

ABSTRACT

Background

Curcumin is the main active ingredient of the spice turmeric, investigated extensively for putative anticancer properties.

Objectives

This phase IIa open-labelled randomized controlled trial aimed to assess safety, efficacy, quality of life, neurotoxicity, curcuminoids, and C-X-C-motif chemokine ligand 1 (CXCL1) in patients receiving folinic acid/5-fluorouracil/oxaliplatin chemotherapy (FOLFOX) compared with FOLFOX + 2 g oral curcumin/d (CUFOX).

Methods

Twenty-eight patients aged >18 y with a histological diagnosis of metastatic colorectal cancer were randomly assigned (1:2) to receive either FOLFOX or CUFOX. Safety was assessed by Common Toxicity Criteria-Adverse Event reporting, and efficacy via progression-free survival (PFS) and overall survival (OS). Quality of life and neurotoxicity were assessed using questionnaires (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30 and Functional Assessment of Cancer Treatment-Gynecologic Oncology Group-Neurotoxicity). Plasma curcuminoids were determined with liquid chromatography (LC) electrospray ionization tandem mass spectrometry and CXCL1 by ELISA.

Results

Addition of daily oral curcumin to FOLFOX chemotherapy was safe and tolerable (primary outcome). Similar adverse event profiles were observed for both arms. In the intention-to-treat population, the HR for PFS was 0.57 (95% CI: 0.24, 1.36; P = 0.2) (median of 171 and 291 d for FOLFOX and CUFOX, respectively) and for OS was 0.34 (95% CI: 0.14, 0.82; P = 0.02) (median of 200 and 502 d for FOLFOX and CUFOX, respectively). There was no significant difference between arms for quality of life (P = 0.248) or neurotoxicity (P = 0.223). Curcumin glucuronide was detectable at concentrations >1.00 pmol/mL in 15 of 18 patients receiving CUFOX. Curcumin did not significantly alter CXCL1 over time (P = 0.712).

Conclusion

Curcumin is a safe and tolerable adjunct to FOLFOX chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT01490996 and at www.clinicaltrialsregister.eu

Acknowledgments

The authors’ responsibilities were as follows—LMH, GRBI, BM, WPS, AG, and KB: designed the research; LMH, COOI, ZS, NG-T, RS, NF, and SRP: conducted the research; SB: performed the statistical analyses; HW: analyzed the data; LMH: wrote the manuscript; COOI, GRBI, SB, HW, RS, WPS, AG, ALT, and KB: reviewed the manuscript; ALT: provided clinical oversight and was the trial principal investigator; and all authors: read and approved the final manuscript.

Notes

Supported by Hope Against Cancer grants 01 (to LMH) and 02 (to ALT), The Royal College of Surgeons grant 01 (to GRBI), Bowel Disease Research Foundation grant 01 (to GRBI), Cancer Research UK grant C325/A13101 (to KB), and by Cancer Research UK with the Department of Health via Experimental Cancer Medicine Centre grants C325/A15575 and C10604/A25151 (to WPS).

Author disclosures: LMH, COOI, GRBI, SB, HW, ZS, NG-T, RS, NF, SRP, BM, WPS, AG, ALT, and KB, no conflicts of interest.

Supplemental Table 1 and Supplemental Figures 1 and 2 are available from the “Supplementary data” link in the online posting of the article and from the same link in the online table of contents at https://academic.oup.com/jn/.

Abbreviations used: AE, adverse event; CUFOX, curcumin + 5-fluorouracil + folinic acid + oxaliplatin; CXCL1, C-X-C motif chemokine ligand 1; FOLFOX, folinic acid + 5-fluorouracil + oxaliplatin; FU, fluorouracil; GRO, growth-regulated oncogene; ITT, intention to treat; ORR, objective response rate; OS, overall survival; PFS, progression-free survival; PP, per protocol.

References

1. Cook AD, Single R, McCahill LE. Surgical resection of primary tumors in patients who present with stage IV colorectal cancer: an analysis of surveillance, epidemiology, and end results data, 1988 to 2000Ann Surg Oncol. 2005;12:637–45. [PubMed[]
2. Kopetz S, Chang GJ, Overman MJ, Eng C, Sargent DJ, Larson DW, Grothey A, Vauthey JN, Nagorney DM, McWilliams RR. Improved survival in metastatic colorectal cancer is associated with adoption of hepatic resection and improved chemotherapyAm J Clin Oncol. 2009;27:3677–83. [PMC free article] [PubMed[]
3. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, Cooke DN, Shafayat A, Hewitt HR, Marczylo TH, Morgan B, Hemingway D, Plummer SM et al. .. Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and complianceClin Cancer Res. 2004;10:6847–54. [PubMed[]
4. Sharma RA, McLelland HR, Hill KA, Ireson CR, Euden SA, Manson MM, Pirmohamed M, Marnett LJ, Gescher AJ, Steward WP. Pharmacodynamic and pharmacokinetic study of oral Curcuma extract in patients with colorectal cancerClin Cancer Res. 2001;7:1894–900. [PubMed[]
5. Irving GR, Howells LM, Sale S, Kralj-Hans I, Atkin WS, Clark SK, Britton RG, Jones DJ, Scott EN, Berry DP et al. .. Prolonged biologically active colonic tissue levels of curcumin achieved after oral administration—a clinical pilot study including assessment of patient acceptabilityCancer Prev Res. 2013;6:119–28. [PMC free article] [PubMed[]
6. Carroll RE, Benya RV, Turgeon DK, Vareed S, Neuman M, Rodriguez L, Kakarala M, Carpenter PM, McLaren C, Myeskens FL et al. .. Phase IIa clinical trial of curcumin for the prevention of colorectal neoplasiaCancer Prev Res. 2011;4:354–64. [PMC free article] [PubMed[]
7. James MI, Iwuji C, Irving G, Karmokar A, Higgins JA, Griffin-Teal N, Thomas A, Greaves P, Cai H, Patel SR et al. .. Curcumin inhibits cancer stem cell phenotypes in ex vivo models of colorectal liver metastases, and is clinically safe and tolerable in combination with FOLFOX chemotherapyCancer Lett. 2015;364:135–41. [PMC free article] [PubMed[]
8. Irving GR, Karmokar A, Berry DP, Brown K, Steward WP. Curcumin: the potential for efficacy in gastrointestinal diseasesBest Pract Res Clin Gastroenterol. 2011;25:519–34. [PubMed[]
9. Park W, Amin AR, Chen ZG, Shin DM. New perspectives of curcumin in cancer preventionCancer Prev Res. 2013;6:387–400. [PMC free article] [PubMed[]
10. Plummer SM, Holloway KA, Manson MM, Munks RJ, Kaptein A, Farrow S, Howells L. Inhibition of cyclo-oxygenase 2 expression in colon cells by the chemopreventive agent curcumin involves inhibition of NF-κB activation via the NIK/IKK signalling complexOncogene. 1999;18:6013–20. [PubMed[]
11. Howells LM, Mitra A, Manson MM. Comparison of oxaliplatin- and curcumin-mediated antiproliferative effects in colorectal cell linesInt J Cancer. 2007;121:175–83. [PubMed[]
12. Howells LM, Sale S, Sriramareddy SN, Irving GR, Jones DJ, Ottley CJ, Pearson DG, Mann CD, Manson MM, Berry DP et al. .. Curcumin ameliorates oxaliplatin-induced chemoresistance in HCT116 colorectal cancer cells in vitro and in vivoInt J Cancer. 2011;129:476–86. [PubMed[]
13. Ruiz de Porras V, Bystrup S, Martinez-Cardus A, Pluvinet R, Sumoy L, Howells L, James MI, Iwuji C, Manzano JL, Layos L et al. .. Curcumin mediates oxaliplatin-acquired resistance reversion in colorectal cancer cell lines through modulation of CXC-Chemokine/NF-κB signalling pathwaySci Rep. 2016;6:24675. [PMC free article] [PubMed[]
14. Pouchieu C, Fassier P, Druesne-Pecollo N, Zelek L, Bachmann P, Touillaud M, Bairati I, Hercberg S, Galan P, Cohen P et al. .. Dietary supplement use among cancer survivors of the NutriNet-Santé cohort studyBr J Nutr. 2015;113:1319–29. [PubMed[]
15. Velicer CM, Ulrich CM. Vitamin and mineral supplement use among US adults after cancer diagnosis: a systematic reviewAm J Clin Oncol. 2008;26:665–73. [PubMed[]
16. Chan AW, Tetzlaff JM, Gotzsche PC, Altman DG, Mann H, Berlin JA, Dickersin K, Hrobjartsson A, Schulz KF, Parulekar WR et al. .. SPIRIT 2013 explanation and elaboration: guidance for protocols of clinical trialsBMJ. 2013;346:e7586. [PMC free article] [PubMed[]
17. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gotzsche PC, Devereaux PJ, Elbourne D, Egger M, Altman DG. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trialsBMJ. 2010;340:c869. [PMC free article] [PubMed[]
18. Irving GR, Iwuji CO, Morgan B, Berry DP, Steward WP, Thomas A, Brown K, Howells LM. Combining curcumin (C3-complex, Sabinsa) with standard care FOLFOX chemotherapy in patients with inoperable colorectal cancer (CUFOX): study protocol for a randomised control trialTrials. 2015;16:110. [PMC free article] [PubMed[]
19. De R, Kundu P, Swarnakar S, Ramamurthy T, Chowdhury A, Balakrish Nair G, Mukhopadhyay AK. Antimicrobial activity of curcumin against Helicobacter pylori isolates from India and during infections in miceAntimicrob Agents Chemother. 2009;53(4):1592–7. [PMC free article] [PubMed[]
20. Mahale J, Singh R, Howells L, Britton RG, Kahn S, Brown K. Detection of plasma curcuminoids from dietary intake of turmeric-containing food in healthy human volunteersMol Nutr Food Res. 2018;62:1800267. [PubMed[]
21. The Royal Statistical Society. Code of Conduct. London: RSS; 2014[cited 2018 Nov 28]. Available from: http://www.rss.org.uk/images/PDF/join-us/RSS-Code-of-Conduct-2014.PDF[]
22. The American Statistical Association Committee. Ethical guidelines for statistical practice: report of the Ad Hoc Committee on Professional EthicsAm Stat. 1983;37:5–6. []
23. Garcea G, Jones DJ, Singh R, Dennison AR, Farmer PB, Sharma RA, Steward WP, Gescher AJ, Berry DP. Detection of curcumin and its metabolites in hepatic tissue and portal blood of patients following oral administrationBr J Cancer. 2004;90:1011–15. [PMC free article] [PubMed[]
24. Dhillon N, Aggarwal BB, Newman RA, Wolff RA, Kunnumakkara AB, Abbruzzese JL, Ng CS, Badmaev V, Kurzrock R. Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancerClin Cancer Res. 2008;14:4491–9. [PubMed[]
25. Pastorelli D, Fabricio ASC, Giovanis P, D'Ippolito S, Fiduccia P, Solda C, Buda A, Sperti C, Bardini R, Da Dalt G et al. .. Phytosome complex of curcumin as complementary therapy of advanced pancreatic cancer improves safety and efficacy of gemcitabine: results of a prospective phase II trialPharmacol Res. 2018;132:72–9. [PubMed[]
26. Mahammedi H, Planchat E, Pouget M, Durando X, Cure H, Guy L, Van-Praagh I, Savareux L, Atger M, Bayet-Robert M et al. .. The new combination docetaxel, prednisone and curcumin in patients with castration-resistant prostate cancer: a pilot phase II studyOncology. 2016;90:69–78. [PubMed[]
27. Bayet-Robert M, Kwiatkowski F, Leheurteur M, Gachon F, Planchat E, Abrial C, Mouret-Reynier MA, Durando X, Barthomeuf C, Chollet P. Phase I dose escalation trial of docetaxel plus curcumin in patients with advanced and metastatic breast cancerCancer Biol Ther. 2010;9:8–14. [PubMed[]
28. Sjoquist KM, Renfro LA, Simes RJ, Tebbutt NC, Clarke S, Seymour MT, Adams R, Maughan TS, Saltz L, Goldberg RM et al. .. Personalizing survival predictions in advanced colorectal cancer: the ARCAD Nomogram projectJ Natl Cancer Inst. 2018;110:(6):638–48. [PMC free article] [PubMed[]
29. Franko J, Shi Q, Meyers JP, Maughan TS, Adams RA, Seymour MT, Saltz L, Punt CJA, Koopman M, Tournigand C et al. .. Prognosis of patients with peritoneal metastatic colorectal cancer given systemic therapy: an analysis of individual patient data from prospective randomised trials from the Analysis and Research in Cancers of the Digestive System (ARCAD) databaseLancet Oncol. 2016;17:1709–19. [PubMed[]
30. Kelly H, Goldberg RM. Systemic therapy for metastatic colorectal cancer: current options, current evidenceAm J Clin Oncol. 2005;23:4553–60. [PubMed[]
31. de Gramont A, Figer A, Seymour M, Homerin M, Hmissi A, Cassidy J, Boni C, Cortes-Funes H, Cervantes A, Freyer G et al. .. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancerAm J Clin Oncol. 2000;18:2938–47. [PubMed[]
32. Huschka MM, Mandrekar SJ, Schaefer PL, Jett JR, Sloan JA. A pooled analysis of quality of life measures and adverse events data in north central cancer treatment group lung cancer clinical trialsCancer. 2007;109:787–95. [PubMed[]
33. Agthong S, Kaewsema A, Charoensub T. Curcumin ameliorates functional and structural abnormalities in cisplatin-induced neuropathyExp Neurobiol. 2015;24:139–45. [PMC free article] [PubMed[]
34. Jia T, Rao J, Zou L, Zhao S, Yi Z, Wu B, Li L, Yuan H, Shi L, Zhang C et al. .. Nanoparticle-encapsulated curcumin inhibits diabetic neuropathic pain involving the P2Y12 receptor in the dorsal root gangliaFront Neurosci. 2017;11:755. [PMC free article] [PubMed[]
35. Zhao Z, Li X, Li Q. Curcumin accelerates the repair of sciatic nerve injury in rats through reducing Schwann cells apoptosis and promoting myelinizationBiomed Pharmacother. 2017;92:1103–10. [PubMed[]
36. Almadrones L, McGuire DB, Walczak JR, Florio CM, Tian C. Psychometric evaluation of two scales assessing functional status and peripheral neuropathy associated with chemotherapy for ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group studyOncol Nurs Forum. 2004;31:615–23. [PubMed[]
37. Vareed SK, Kakarala M, Ruffin MT, Crowell JA, Normolle DP, Djuric Z, Brenner DE. Pharmacokinetics of curcumin conjugate metabolites in healthy human subjectsCancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;17:1411–17. [PMC free article] [PubMed[]
38. Wang D, Sun H, Wei J, Cen B, DuBois RN. CXCL1 is critical for premetastatic niche formation and metastasis in colorectal cancerCancer Res. 2017;77:3655–65. [PMC free article] [PubMed[]
39. Zhuo C, Wu X, Li J, Hu D, Jian J, Chen C, Zheng X, Yang C. Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 1 (CXCL1) is associated with tumor progression and poor prognosis in patients with colorectal cancerBiosci Rep. 2018;38:20180580. [PMC free article] [PubMed[]
40. Manchikanti L, Hirsch JA, Smith HS. Evidence-based medicine, systematic reviews, and guidelines in interventional pain management: part 2: randomized controlled trialsPain Physician. 2008;11:717–73. [PubMed[]

Articles from The Journal of Nutrition are provided here courtesy of American Society for Nutrition

Plaats een reactie ...

Reageer op "Curcumine toegevoegd aan FOLFOX chemotherapie voor darmkankerpatienten stadium IV geeft veel langere mediane overall overleving. 200 dagen versus 502 dagen"


Gerelateerde artikelen