Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

6 april 2016: Bron: Clinical trials register met dank aan Jan

Naar aanleiding van ons artikel over immuuntherapie zou eerste keuze moeten zijn bij de eerste diagnose van kanker 

schreef Jan mij dat hij is aangenomen voor een studie immuuntherapie bij prostaatkanker in de Radboud Nijmegen. Ik wist al wel dat deze studie liep maar tot nu toe kwamen heel weinig mensen hiervoor in aanmerking. En nog steeds ben ik bang. Want de studie loopt nu al twee jaar en het totaal van 20 patiënten is nog steeds niet bereikt. Misschien ook wel omdat enzalutamide en Abiraterone natuurlijk ook uitstekende medicijnen zijn om prostaatkanker onder controle te houden al mag je die wel gebruikt hebben om aan deze studie mee te mogen doen, zie hieronder. En omdat er eerder een fase III studie liep met immuuntherapie met Prostvac-VF, zie gerelateerde artikelen. Als u daar aan hebt deelgenomen mag u niet meer meedoen.

Maar wie belangstelling heeft voor immuuntherapie met dendritische celtherapie kan zich aanmelden bij de Radboud in Nijmegen voor deze studie: 

Een gerandomiseerd fase IIa studie: immunotherapie met van nature voorkomende dendrtische cellen voor gemetastaseerd castratie-resistant prostaatkanker patienten

prostaatkankerbeeld(2)

U moet wel aan een heleboel voorwaarden voldoen, mijn kritiek ook op de huidige manier waarop studies met immuuntherapie worden aangeboden maar dit terzijde:

Deelname is mogelijk indien al het onderstaande van toepassing is:
• Mannen ≥ 18 jaar met een door de patholoog bevestigde diagnose van prostaatkanker
• Aanwezigheid van een specifiek witte bloedceltype (HLA-A2.1, ongeveer 45% van de bevolking heeft dit)
• Geen klachten of slechts minimale klachten ondervindend van de uitgezaaide hormoonongevoelige prostaatkanker
• Uitgezaaide hormoonongevoelige ziekte gedefinieerd als een of meer van de volgende drie criteria gedurende behandeling met hormonale therapie:
o Tweemaal een stijging van het PSA-gehalte met een interval van tenminste een week
o Groei van lymfklier metastasen conform de standaard respons criteria (RECIST)
o Groei van botuitzaaiingen gedefinieerd als twee of meer nieuwe botuitzaaiingen op een botscan
• Voortgaande chemische castratie:
o Voortgaande primaire hormoontherapie (bijvoorbeeld met gosereline (Zoladex®) of andere anti-hormonale medicamenten)
o Serum testosteron gehalte kleiner dan of gelijk aan 1.73 nmol/L (= 50 ng/dL)
• PSA-gehalte groter dan of gelijk aan 2 ng/ml
• Geen uitzaaiingen in andere organen dan de botten
• Klinische afwezigheid van hersenmetastasen (hier wordt niet standaard op gescreend)
• Deelname aan de studie binnen drie maanden na het vaststellen van uitgezaaide hormoonongevoelige prostaatkanker
• Geen eerdere behandeling met chemotherapie
• Levensverwachting van ≥ 3 maanden
• WHO/ECOG performance score van 0-1
• Witte bloedcel gehalte >2.0x109/l, neutrofielen >1.5x109/L, lymfocyten >0.8x109/L, bloedplaatjes >100x109/L, hemoglobine >5,6 mmol/L (9.0 g/dL), serum creatinine <150 µmol/L, AST/ALT <3 x ULN, serum bilirubine <1.5 x ULN (uitzondering: het syndroom van Gilbert is toegestaan)
• Goede follow-up (opvolging) te verwachten
• Getekend informed consent formulier

Acceptabele gelijktijdige therapie:
• Het gebruik van orale bifosfonaten (onder andere alendroninezuur) of bifosfonaten via het infuus (onder andere pamidronaat)
• Radiotherapie vanwege pijnlijke botuitzaaiingen. Echter, dit wordt wel gedocumenteerd als zijnde een complicatie van het skelet
• Gebruik van inhalatie corticosteroiden (bijnierschorshormonen) of corticosteroidenzalf hetwelk op een gedeelte van de huid wordt aangebracht

Deelname is ONMOGELIJK indien één van het onderstaande van toepassing is:
• Te hoog calcium gehalte in het bloed
• Het bestaan van een tweede vorm van kanker in de afgelopen 5 jaar. Een uitzondering hierop is een adequaat behandeld basaalcel carcinoom van de huid
• Bekende allergie tegen schaaldieren of schelpdieren
• Hartfalen (NYHA klasse III/IV)
• Een aanwezige, ernstige, onderliggende infectie
• Actieve hepatitis B, C of HIV infectie
• Actieve syfilis infectie
• Auto-immuun ziekten (uitzondering: vitiligo is toegestaan)
• Oncontroleerbare co-morbiditeit, onder andere psychiatrische of sociale problematiek die interfereren met studiedeelname
• Eerdere behandeling met: sipuleucel-T, PROSTVAC, GVAX, docetaxel, cabazitaxel, ipilimumab of denosumab (eerdere behandeling met abirateron of enzalutamide is WEL toegestaan)
• Behandeling met radiotherapie binnen vier weken tot een geplande vaccinatie of de aanwezigheid van nog aanwezige bijwerkingen van de radiotherapie die de veilige toediening van dendritische cel vaccinaties in de weg staat
• Dagelijks gebruik van ontstekingsremmers, zoals dicofenac, ibuprofen of naproxen
• Dagelijks gebruik van bijnierschorshormonen, gelijk aan meer dan 10 mg prednison per dag of een equivalent hiervan
• Benodigdheid van morfine middelen vanwege aan kanker gerelateerde pijn (tijdens screening)
• Elke klinische conditie die de veilige toediening van dendritische cel vaccinaties in de weg staat


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie met dendritische celtherapie voor patiënten met uitgezaaide hormoon resistente prostaatkanker nog open voor patienten"


Gerelateerde artikelen