Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. Hieronder het beleidsplan 2014 dat is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen. Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens nu zijn. In 2014 leefden Ann Lether en Arie-Jan van de Grift nog. Zij zijn beiden in 2015 overleden.

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

 • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
 • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.
 • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
 • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
 • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
 • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
 • Zie in gerelateerde artikelen de jaarrekeningen 2014201520162017, 2018 en 2019

Geactualiseerde Beleidsnota tot 2015

Geschiedenis en doel van de Stichting

In het najaar jaar 2000 is de Stichting Gezondheid Actueel opgericht.

Volgens haar statuten heeft de Stichting tot doel het verzamelen en uitdragen van informatie en kennis over gezondheid en ziekte en de diverse keuzes die door patiënten gemaakt kunnen worden in verband met hun ziekte in relatie tot  hun gezondheid.

Primair is daarbij de focus gelegd op kanker in al haar vormen.

In dit verband is daarna een website in het leven geroepen, geheten https://www.kanker-actueel.nl/ .Kanker-actueel is online gegaan in 2000 nadat de documentaire Zo Nodig Dwars  (vervaardigd door de huidige webmaster van de Stichting)  was uitgezonden bij RTL. We publiceren voortdurend de nieuwste informatie uit binnen- en buitenland over reguliere en aanvullende - complementaire - niet toxische behandelwijzen en middelen voor de ziekte kanker. Daarmee willen we mensen die direct of indirect met kanker zijn geconfronteerd helpen keuzes te maken voor die behandelingen en middelen die de beste kans op resultaat geven met behoud van de best mogelijke kwaliteit van leven.

De Stichting tracht haar doel - kort samengevat- als volgt te verwezenlijken:

 • Het leggen en onderhouden van contacten met instellingen, instanties en personen in binnen- en buitenland welke nuttig zijn voor de informatieverschaffing
 • Het in stand houden van een organisatie, waardoor de vorengenoemde informatie kan worden geleverd
 • Het verstrekken van informatie, voor zover mogelijk via internet
 • Het uitgeven van een periodieke digitale Nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden
 • Het voor zover mogelijk bevorderen van activiteiten op het gebied van wetenschap en onderzoek op het gebied van kanker

De Stichting tracht in haar middelen te voorzien middels een aantal kanalen:

 • Inkomsten van organisaties en sponsoren die eenmalig of periodiek een donatie plegen of in natura diensten (laten) verlenen voor onderhoud en vernieuwing van de website.
 • Het individuele donateurschap, door middel van geringe donaties, die de betreffende donateur onbeperkt toegang geeft tot de informatie van de website
 • Het gebruik maken van Google Adsense en andere geïnteresseerden voor de nodige reclame-inkomsten
 • Overige spontane donaties, gepleegd door de lezers van de Nieuwsbrief en anderen.
 • Schenkingen door organisaties of individuen, die gekoppeld kunnen zijn aan een van te voren gedefinieerd doel, bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek, zie PANFIRE studie.

Aangezien de bestuursleden als zodanig onbezoldigd zijn, komt ruim 95% van de inkomsten van de Stichting ten gunste van de uitvoering van de doelen van de Stichting.

Uitvoering van de doelstellingen

In het najaar 2011 is door het bestuur een aantal belangrijke zaken in gang gezet om antwoord te kunnen geven aan de verdergaande terughoudendheid bij het verstrekken van donaties die optrad bij een aantal organisaties/sponsoren en individuele personen, voornamelijk als gevolg van de economische ontwikkelingen in Nederland.

Deze besluitvorming heeft er toe geleid dat het besluit is genomen enerzijds  de toegankelijkheid van de website voor een ieder (dus ongeacht een individueel donateurschap ) aanmerkelijk te verruimen (bijvoorbeeld via  gratis abonnement op de Nieuwsbrief of toegang via Facebook), maar anderzijds tevens de nadruk te leggen bij donateurs en anderen op een meer spontane vorm van bijdrage.

In dit verband hebben wij als Bestuur ook gemeend een ANBI status aan te vragen.

Dit geheel werd ondersteund door een aanzienlijke verbreding van de mogelijkheid van doneren, te weten eenvoudiger betalingsmogelijkheden, zoals IDEAL, creditcard en (eenmalige)incasso-machtigingsmogelijkheden.

Dit laatste werd afgerond na een volledige aanpassing van de website in die zin, dat gebruik is en wordt gemaakt van moderne technieken en een veel modernere outlook.

De ombouw van de website, kon dank zij een genereuze actie van een van onze sponsoren in het najaar 2012 plaatsvinden en is het voorjaar 2013 grotendeels afgerond.

Mede dank zij een forse toename van het aantal geïnteresseerde Nieuwsbrieflezers, is de voorlopige conclusie te trekken dat we op de langere termijn er in zullen slagen, zonder al te veel te moeten leunen op een klein aantal trouwe sponsoren, de bedrijfsvoering in evenwicht te brengen.

Agenda 2014

Hieronder geven wij nog in het kort weer, hetgeen ons in de komende tijd voor ogen staat om tot uitvoering te komen van bovenstaande beleidsvoornemens.

 • Aantal dagelijkse bezoekers op de site trachten te verhogen tot meer dan 5000, een stijging van meer dan 10%
 • Verhogen van sponsorinkomsten door intensiever gebruik van carrousel
 • Stimuleren van (eenmalige) incassomachtigingen tot 25 machtigingen per maand
 • Internationaliseren van de site met Duitse, Engelse en Spaanse taal
 • Het creëren van Crowd-funding  ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeken
 • Onze webmaster - Kees Braam - scholing en kennisverbreding te bieden in met name personalised medicin en immuuntherapeutische aanpak door hem zoveel mogelijk wetenschappelijke congressen daarover te laten bezoeken.

Vogelenzang, januari 2014


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>