Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status. In gerelateerde artikelen het beleidsplan dat in 2014 is goedgekeurd door de belastingdienst om ons de ANBI status te verlenen.

Uw donaties  zijn dus in principe een aftrekpost bij uw opgave voor de inkomstenbelasting. Wij staan niet vermeld in het commerciële ANBI register omdat we daarvoor moeten betalen en een registratie daarin geen bewijs is van een officiële status. Dat is alleen de registratie bij de belastingdienst. 

De gegevens van de Stichting zijn zoals de huidige Stichtinggegevens nu zijn. In 2014 leefden Ann Lether en Arie-Jan van de Grift nog. Zij zijn beiden in 2015 overleden.

Stichting Gezondheid Actueel
KVK 32082230
Het RSIN of fiscaal nummer: 8096 58 495

 • Contactgegevens: Stichting Gezondheid Actueel info@kanker-actueel.nl of redactie@kanker-actueel.nl of p/a dhr. C.W. Braam, Churchilllaan 578, 4532MB, Terneuzen
 • De bestuurssamenstelling: Voorzitter Eddy Meerens, tijdelijk Secretaris / Penningmeester i.v.m. overlijden van Johanna Petronella Lether is Cornelis Willem Braam en de leden Cornelia, Ida Maria Abbenhuis en Cornelis Willem Braam.

 • Het beloningsbeleid: artikel 4.5 geeft aan dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning genieten en ook geen vacatie-of presentiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
 • De doelstelling van de Stichting staat genoemd in het Beleidsplan 2014, zie gerelateerde artikelen.
 • Beleidsplan: Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Beleidsplan 2014 in gerelateerde artikelen 
 • Financiële verantwoording: de jaarrekeningen zijn op te vragen bij de penningmeester van de Stichting of via redactie@kanker-actueel.nl of info@kanker-actueel.nl of als u op de volgende link klikt kunt u de jaarrekeningen van 2010 t/m 2013 bekijken: 20140128 jaarrekeningen tot en met 2013 ten behoeve van ANBI 
 • In gerelateerde artikelen staan de andere  jaarrekeningen.

Na het verkrijgen van de ANBI status schreven we het volgende:

Deze besluitvorming heeft er toe geleid dat het besluit is genomen enerzijds  de toegankelijkheid van de website voor een ieder (dus ongeacht een individueel donateurschap ) aanmerkelijk te verruimen (bijvoorbeeld via  gratis abonnement op de Nieuwsbrief of toegang via Facebook), maar anderzijds tevens de nadruk te leggen bij donateurs en anderen op een meer spontane vorm van bijdrage.

Dit geheel werd ondersteund door een aanzienlijke verbreding van de mogelijkheid van doneren, te weten eenvoudiger betalingsmogelijkheden, zoals IDEAL, creditcard en (eenmalige)incasso-machtigingsmogelijkheden.

Agenda 2014

Hieronder geven wij nog in het kort weer, hetgeen ons in de komende tijd voor ogen staat om tot uitvoering te komen van bovenstaande beleidsvoornemens.

 • Aantal dagelijkse bezoekers op de site trachten te verhogen tot meer dan 5000, een stijging van meer dan 10%
 • Verhogen van sponsorinkomsten door intensiever gebruik van carrousel
 • Stimuleren van (eenmalige) incassomachtigingen tot 25 machtigingen per maand
 • Internationaliseren van de site met Duitse, Engelse en Spaanse taal
 • Het creëren van Crowd-funding  ten behoeve van wetenschappelijke onderzoeken
 • Onze webmaster - Kees Braam - scholing en kennisverbreding te bieden in met name personalised medicin en immuuntherapeutische aanpak door hem zoveel mogelijk wetenschappelijke congressen daarover te laten bezoeken.

Dit is er zoal gebeurd in 2014:

Met de vernieuwing van de website zijn de bezoekersaantallen behoorlijk hoger geworden. Ook kregen we vele mer aanvragen voor individuele hulp via o.a. coaching. En als gevolg daarvan kregen we ook meer donateurs en sponsoren. Ook de instelling van google advertenties leverde ons wat extra inkomsten op. 

We hebben daardoor ook financieel kunnen bijdragen aan de mede door ons gestarte PANFIRE studie. De resultaten daarvan zullen in 2016 worden gepresenteerd.

Daar staat tegenover dat we ook meer uitgaven hadden, o.a. aan het beheer van de website, zowel technisch als inhoudelijk en ook veel meer reis- en verblijfskosten maar uiteindelijk hebben we een positief resultaat gehaald van €  6520,60.

Als u klikt op de volgende PDF:  Jaarrekening 2014 ziet u de balans baten en lasten van het jaar 2014. 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Jaarrekening 2014"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>