15 oktober 2012: Bron: ESMO 2012

Wanneer patiënten met niet-klein-cellige longkanker  na een behandeling met chemo - paclitaxel of tarceva - erlotinib stabiele ziekte bereiken en daarna een zogeheten onderhoudsbehandeling - pallietieve behandeling - krijgen met of erlotinib - tarceva of gemcitabine dan blijkt de overall overlevingstijd wel iets te verbeteren maar niet statistisch significant in vergelijking met wait and see beleid waarbij geen behandeling
wordt gegeven. En de tweede lijsnbehandeling met Alimta - pemetrexed moet dan bij eerste tekenen van progressie van de ziekte worden toegevoegd.  De bijwerkingen in de gemcitabine groep en tarceva groep waren wel significant ernstiger dan bij de patienten uit de wait and see groep.

Dit blijkt uit een grote langjarige fase 3 studie bij totaal 834 patiënten met niet-klein-cellige longkanker.  Ook deze studie toont dus aan dat bij longkanker chemo nou niet bepaald een effectieve behandeling is. In deze studie is er nog vanuit gegaan dat Alimta plus paclitaxel een effectieve behandeling zou zijn voor gevorderde niet-klein-cellige longkanker. Inmiddels weten we dat dit niet het geval is. Zie ander bericht hierover in gerelateerde artikelen of zoek op Alimta of paclitaxel.

Ik heb de belangrijkste zaken uit het abstract - persbericht van ESMO 2012 zo goed als mogelijk vertaald in het Nederlands met behulp van google translation:

Achtergrond:
Palliatieve behandeling met chemo - gemcitabine of erlotinib - tarceva na eerdere behandeling met op platina gebaseerde chemo - carboplatin - heeft verbeterde progressie vrije tijd bij gevorderde niet-klein-cellige longkanker (NSCLC) laten zien, met een overall verbeterde overlevingstijd voor alimta - pemetrexed of erlotinib - tarceva. We hebben onderzocht of palliatieve chemo met gemcitabine of erlotinib - tarceva in vergelijking met observatie - wait and see beleid - na eerste behandeling met cisplatin plus gemcitabine
en met alimta - pemetrexed positieve effecten zou laten zien op overall overlevingstijd en progressie vrije tijd, indien gegeven als tweedelijns behandeling in alle groepen.

Methoden:
Stage IIIB / IV PS 0-1 patiënten (pts) met geen bewijs van progressie van de ziekte na 4 cycli van cisplatine-gemcitabine werden gerandomiseerd ingedeeld  (gestratificeerd per centrum, geslacht, histologie, respons op eerdere chemotherapie en rookgedrag) in een groep waar als vervolgbehandeling een observatietijd - een wait and see beleid - werd gehanteerd ofwel gemcitabine (1250mg / m 2 , dag 1 en 8 van een 3-weekse cyclus) of erlotinib - tarceva (150mg/day), tot zich progressie van de ziekte zou voordoen. Het primaire einddoel was progressie vrije tijd (PFS) vast te stellen - door onafhankelijke beoordelingsmethodes -  om een 50% verbetering in de mediane progressie vrije tijd - PFS (HR 0,66) te verkrijgen bij zowel gemcitabine versus observatie en erlotinib - tarceva versus observatie.

Resultaten:
Van de 834 patiënten aan wie eerst chemo werd gegeven, werden er 464 gerandomiseerd ingedeeld in groepen die ofwel observatie (155), gemcitabine (154) of erlotinib - tarceva (155) kregen als palliatieve behandeling.. Baseline karakteristieken van de patiënten waren in goed evenwicht tussen de groepen (algemeen: 27% vrouwen, 91% stadium IV, 50% PS 0, respectievelijk 65% met een adenocarcinoom, 20% met een plaveisel carcinoom, of 15% met andere vorm, 38% waren niet rokers en 53% had goed gereageerd op eerste chemo behandeling.

98% van alle deelnemende patiënten konden onafhankelijk worden beoordeeld. Progressie vrije tijd (PSF) werd verlengd met 3,8 maaanden door Gemcitabine  (HR [95% BI] 0,51 [0.39-0,66]), 2,9 maanden voor erlotinib - tarceva (HR 0,83 [0,73-0,94]) en 1,9 maanden voor de observatiegroep. PFS voordeel werd onafhankelijk van histologie, roken status of geslacht voor zowel Gemcitabine en Erlotinib - Tarceva geregistreerd. Tweede lijns Alimta - Pemetrexed werd uiteindelijk nog gegeven aan respectievelijk  76% voor Gemcitabine groep, 60% voor Erlotinib groep en 63% voor observatiegroep.. 

Voorlopige overall overlevings data toonden een niet significante verbetering met gemcitabine (HR 0,86 [0,66-1.12]) of erlotinib - tarceva (HR 0,91 [0,80-1.04]) versus observatie. Overall overleving verbeterde met gemcitabine (HR 0,81 [0,59-1,11]) en erlotinib - tarceva (HR 0,82 [0.69-0,96]) versus observatie met Alimta - pemetrexed als tweede lijns behandeling.
Dit is niet statistisch significant. (red: let wel we praten hier over ca. 2 weken tot max. 1 maand verschil)   Graad 3-4 aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen traden op bij respectievelijk 3% voor observatiegroep, 28% voor gemcitabine groep en 16% voor erlotinib - tarceva groep. Uiteindelijke definitieve overall overlevingsijfers voor erlotinib - tarceva groep door nadere analyse met behulp van  EGFR-mutatie status die volgens persbericht op de ESMO zou worden gegeven maar zijn niet in dit abstract - persbericht vermeld.

Conclusies:
Palliatieve behandeling met  gemcitabine of erlotinib na stabilisatie door eerste lijsn chemo verbetert progressie vrije tijd in vergelijking met observatie. Overall overleving verbeterde ook met gemcitabine en erlotinib - tarceva ten opzichte van observatie mits Alimta - pemetrexed werd ingezet als tweede lijns behandeling. 

Hier het originele abstract van deze studie zoals die als persbericht werd gepresenteerd op ESMO 2012.

Final results from the IFCT-GFPC 0502 phase III study: maintenance therapy in advanced NSCLC with either gemcitabine (G) or erlotinib (E) versus observation (O) after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy (CT), with a predefined second-line treatment.

Abstract:  4766
Congress: ESMO 2010
Type: Abstract
Topic:  Chest tumors
Authors:  M. Pérol1, G. Zalcman2, I. Monnet3, H. Le Caer4, P. Fournel5, L. Falchero6, M. Poudenx7, F. Vaylet8, A. Bizieux-Thaminy9, D. Pérol1; 1Lyon/FR, 2Caen/FR, 3Créteil/FR,
4Draguignan/FR, 5Saint-Etienne/FR, 6Villefranche Sur Saone/FR, 7Nice/FR, 8Clamart/FR, 9La Roche-Sur-Yon/FR

Background: Maintenance with CT or E after platinum-based CT improves PFS in advanced NSCLC, with an OS benefit for pemetrexed (P) or E. We investigated maintenance G or E vs O,
following cisplatin-gemcitabine CT, and with P as a predefined second-line therapy in all arms.

Methods: Stage IIIB/IV PS 0–1 patients (pts) with no evidence of disease progression following 4 cycles of cisplatin-gemcitabine were randomised (stratified by centre, gender, histology,
response to induction CT and smoking status) to O, or to receive as maintenance therapy either G (1250mg/m2, days 1 and 8 of a 3 week cycle) or E (150mg/day), until disease progression.
The primary endpoint was PFS by independent review with an 80% power to detect a 50% improvement in the median PFS (HR 0.66) for each comparison (G vs O and E vs O) at a
two-sided 5% alpha level.

Results: Of the 834 pts who received induction CT, 464 were randomised to either O (155), G (154) or E (155). Baseline characteristics were well balanced between arms (overall 27% female,
91% stage IV, 50% PS 0, 65/20/15% adenocarcinoma/squamous/other, 38% non-smokers and 53% responders to induction CT). PFS (98% pts independently assessed) was prolonged by
G (HR [95% CI] 0.51 [0.39-0.66]) and E (HR 0.83 [0.73-0.94]) vs O with a median of 1.9, 3.8 and 2.9 months for O, G and E respectively. PFS benefit was seen irrespective of histology,
smoking status or gender for both G and E. Second­-line P was received by 76/60/63% of pts, respectively. Preliminary OS data showed a non-significant improvement with G
(HR 0.86 [0.66-1.12]) or E (HR 0.91 [0.80-1.04]) vs O. OS was improved with G (HR 0.81 [0.59-1.11]) and E (HR 0.82 [0.69-0.96]) vs O, in pts receiving second-line P.
Grade 3-4 treatment-related AEs occurred in 3/28/16% of pts in the O, G and E arms, respectively. Final OS data and analysis by EGFR mutation status will be available for the meeting.

Conclusions: Maintenance G or E after CT significantly improves PFS and improves OS, vs O. OS was also improved with G and E vs O, in pts receiving second-line P, linking the OS
benefit to maintenance therapy.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Palliatieve behandeling met chemo - gemcitabine of erlotinib - tarceva na eerdere chemo - carboplatin - geeft verbeterde progressie vrije tijd en klein beetje langer leven bij niet-klein-cellige longkanker t.o.v. observatie maar is niet significant"


Gerelateerde artikelen