9 juli 2017:

Valstar Arts-bioloog drs. Engelbert Valstar vroeg mij zijn column over functioneren van de IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg, al gepubliceerd in oktober 2008 alsnog op kanker-actueel te plaatsen. Bij deze dus.

Als een cheetah met loensende ogen …….

De IGZ (de inspectie voor de gezondheidszorg) functioneert in vele opzichten niet zoals het moet. Een aantal voorbeelden.

1)De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2004 op haar website de casus van Sylvia Millecam gezet, weliswaar met initialen, maar met de aanduiding dat het een comedienne betrof en de verwijzing ernaar door vele sites maakte dat hierdoor haar privacy en haar medisch geheim werden geschonden. Lees ook mijn column : ‘Meten met twee maten’ in de Orthomoleculaire Koerier van januari 2005. Inmiddels blijkt dat het rapport nog wel op de IGZ-website wordt genoemd, maar aldaar nu anno 3 juni 2008 leeg is. Wel erg laat heeft de IGZ kennelijk ingezien dat rapporten, die ambtshalve zonder toestemming van een patient, over een patient gemaakt worden anoniem dienen te zijn. De nieuwe inspecteur-generaal Van der Wal heeft, zij het niet direkt een fout van zijn voorganger, Renckens-adept Kingma gecorrigeerd. Overigens heeft niemand haar van de reguliere geneeskunde afgehouden. Zij heeft bewust de reguliere behandeling niet gewild. Negatieve ervaringen in haar familie, waarvan een met dodelijke afloop (die de IGZ kennelijk nooit interessant heeft gevonden) speelden daarbij zoals bekend een doorslaggevende rol. Zij wist steeds wat er aan de hand was. Ook al waren zouttherapie, Jomanda, een infectie en dergelijke kletskoek, niemand heeft haar van reguliere therapie afgehouden, om van haar exploitatie door fanatici a la Renckens maar te zwijgen ; zij heeft steeds weloverwogen haar keuzes gemaakt!!

2)In de media hebben we kunnen lezen, dat er in de VS in 1999 tussen de 44000 en 98000 doden vallen door zorgfouten. De Universiteit van Hasselt in Belgie extrapoleerde deze cijfers in oktober 2006 naar de Belgische situatie en kwam voor Belgie op 1750 tot 4000 doden door zorgfouten. In Nederland hoorden we het cijfer van 1750 doden door zorgfouten ; gezien het voorafgaande en omdat Nederland meer inwoners telt, zal dit cijfer voor Nederland  in werkelijkheid vermoedelijk hoger zijn. De inspectie signaleert dit soort zaken wel, maar is te passief. Zo is in 2006 nog in de Daniel Den Hoed-kliniek een patiente (een alleenstaande moeder met een dochter van veertien) door een te hoge dosis bestraling doodgestraald. Sylvia Millecam koos een eigenwijze weg en haar doopceel is publicitair in strijd met de medische geheimhouding niet anoniem in hoge mate gelicht, maar over voornoemde doodgestraalde patiente, wie daarvoor precies verantwoordelijk is, daarover hebben we zelfs anoniem na een kort bericht, niets meer gehoord ; ook niet of de verantwoordelijke artsen nog tuchtrechtelijk of anderszins worden vervolgd. Vast staat dat een bestuursraadslid van de verantwoordelijke Erasmus-universiteit, ondanks de blunder, weigerde van een ‘verwijtbare berekeningsfout’ te spreken. Verwijtbaar is zeker ook dat het na de bestraling lang duurde voordat duidelijk was welke ernstige fouten er gemaakt waren. De IGZ stelde : de afdeling radiotherapie heeft onmiddellijk uitgebreid onderzoek gedaan om herhaling te voorkomen.  Aanbevelingen die de inspectie naar aanleiding van het onderzoek zal doen zullen worden opgevolgd. Momenteel onderzoeken wij nog hoe de verdere zorgverlening is verlopen en hoe het kan dat de ernst van de klachten van mevrouw S. onvoldoende is onderkend. Uiteraard zal ook dat leiden tot acties tot verbetering.

Dit commentaar wijst erop, dat er in ieder geval vanuit de IGZ eerder psychologisch is gesedeerd dan is aangestuurd op een tuchtrechtelijke evaluatie van het geheel (los van schadevergoeding etc., wat natuurlijk iemand niet terugbrengt).

3)In overeenstemming met het voorafgaande is de manier waarop de IGZ met de extra doden  die in het Radboud , samenhangend met de cardiochirurgie in 2000 –2005 vielen, is omgegaan. De cardiochirurgie werd tijdelijk gestopt, de organisatie werd verbeterd, maar tot tuchtklachten van in ieder geval de zijde van de IGZ kwam het niet.

4)Slecht handen wassen in ziekenhuizen  leidt in ons land tot circa 1000 extra doden in de gezondheidszorg. Voorlichting en desnoods sancies kunnen dit, zo is uit onderzoek gebleken, enorm verbeteren. Oud inspecteur-generaal van de IGZ Kingma op 27 februari 2008 door Pauw en Witteman geinterviewd bleek echter niet te weten dat sancties bij geen/onvoldoende handen wassen nuttig kunnen zijn (ik ben bang dat de kennis over dit item  ook bij de huidige inspectie onvoldoende is en dat sancties voor onvoldoende handenwassen bij de IGZ geen optie zijn).

5)Op 11 mei 2008 zond Zembla het programma : ‘Wie verschoont mijn moeder ?’ uit.  Het blijkt dat er in verpleeghuizen nogal veel wantoestanden voorkomen. Voor klachten verwijst de IGZ naar de klachtencommissie van het desbetreffende verpleeghuis en de IGZ kondigt bezoek aan een verpleeghuis zo goed als altijd ruim van tevoren aan. Het betreft weer reguliere geneeskunde en weer is de attitude van de IGZ om zo te zeggen erg passief.

6)Er bestaat een DVD van Pfizer aangaande de Ideal-studie, waarin op middellange termijn (5 jaar) het 3 keer zo dure Lipitor in hogere dosering (80 mg i.p.v. 20 mg) niet geschikter bleek om het cholesterol te verlagen dan simvastatine (Zocor) ; weliswaar daalde met de hogere dosis Lipitor het LDL meer, echter dat is bij een hogere dosering, maar de sterfte aan hart- en vaatziekten was in de Zocor-groep zelfs niet significant lager (bovendien vielen er in de Zocor groep significant minder mensen af vanwege bijwerkingen). Toch beweren vele artsen op deze DVD dat Lipitor beter is dan Zocor. Is het bewust geven van in meer dan wel mindere mate aantoonbaar misleidende informatie, niet gewoon kwakzalverij? Zie de uitzendingen van Radar op 28 april (en 5 mei) 2008. Het sterke vermoeden bestaat dat de artsen op deze DVD zich teveel door Pfizer hebben laten inpakken (per gebeurtenis mag een voorschrijver slechts 50 euro aannemen). De IGZ was zelf hiernaar met een onderzoek begonnen en heeft op instigatie van de toenmalige minister Hoogervorst er toen nog een tandje bijgezet. Noch op het internet, noch op de IGZ-website is evenwel iets over de onderzoeksresultaten te vinden. 

7)In het recente verleden en ook heden bieden oncologische centra lang niet altijd de wettelijk verplichte optimale zorg. Een viertal voorbeelden. A) Zeer bekend is natuurlijk herceptin, een antistof werkzaam bij patienten met een herceptin-gevoelige borstkanker, wat vele patienten, die ervoor in aanmerking kwamen is onthouden ; bij mijn weten heeft de inspectie hier niets aan gedaan ;  B) bij de eerstelijnsbehandeling van eierstokkanker stadium 3-4 is carboplatin alleen even goed als carboplatin met taxol ; toch zit in de protocollen nog steeds de combinatie ; waarom heeft de inspectie hier niets aan gedaan? Zie : International Collaborative Ovarian Neoplasm Group : Lancet 360: 505-15 ; 2002 ; C) Glutathion brengt de neuropathie bij het gebruik van cisplatin terug van 90 naar 10 procent ; bovendien neemt door glutathion de regressiekans door cisplatin toe (zie de lijst gerandomiseerde studies aangaande de behandeling van kanker met complementaire middelen ; zie : www.ngoo.nl ) ; het wordt derhalve tijd dat glutathion door oncologen wordt gebruikt ; D)Op dezelfde website van de NGOO voornoemd is het nodige gerandomiseerde onderzoek te vinden, dat PSK uit Coriolus versicolor de genezingskans van patienten met darmkanker Dukes B of C, met zeker 15% verhoogt ; waarom eist de inspectie niet dat reguliere oncologen aan voornoemde darmkankerpatienten ook Coriolus versicolor geven dan wel dat zij door verwijzen naar complementaire artsen, die dit wel geven?

 

Uit het voorafgaande blijkt wederom, net als uit mijn al geciteerde column dat de IGZ met 2 maten meet, al is het sinds Renckens-adept Kingma als inspecteur-generaal weg is en Van der Wal zijn plaats heeft ingenomen wel wat verbeterd. Toch kreeg ik in samenhang met de NOVA-uitzending van 21 maart 2008 een brief van de inspectie : of ik wilde reageren op een negatieve brief over mij van oncologen uit het Reinier de Graafgasthuis in Delft. Het ging over niets. Van een feitelijk nietszeggende brief over een complementaire arts wordt wel werk gemaakt, terwijl er zoveel nuttiger zaken te doen zijn voor de IGZ. Over die brief en mijn gepointeerde riposte, daarover gaat mijn column de volgende keer. Bij het regelmatig aan de kaak stellen van misstanden voel ik mij parafraserend op een uitspraak van schaakgrootmeester Jan Timman : Als een cheetah met loensende ogen ……(klaar om mijn prooi te bespringen). Jan Timman vergeleek namelijk ooit oud-wereldkampioen schaken en aanvalsspeler bij uitstek Gary Kasparov, die altijd met fonkelende ogen achter het bord zat, met ‘een cheetah met loensende ogen’.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Als een cheetah met loensende ogen …….column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>