1 april 2016: onderstaande column: 'stemvee' gaat over het schrijnende gebrek aan kennis van medische zaken en de bereidheid tot het verzwijgen of zelfs manipuleren van de waarheid door Tweede kamerleden en Kabinet, in zowel het heden als het verleden.

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

STEMVEE

Zij die over ons allen gesteld zijn …..

Expertise van Tweede Kamerleden en regeringen.

De expertise  van Tweede Kamerleden  en de regering over medische zaken, maar ook over tal van andere zaken is in doorsnee niet om over naar huis te schrijven.

De mislukte invoering van BTW voor CAM-artsen

Zoals bekend is de begin 2013 ingevoerde BTW voor CAM-artsen door mijn toedoen en door toedoen van collega Korthout via de rechter plus door zich ontwikkelende andere jurisprudentie, gecanceld. Zie daartoe mijn artikelen en column’s uit 2013 t/m 2015 welke voornamelijk in Arts Therapeut en Apotheker (inmiddels Voedingsgeneeskunde hetend) gepubliceerd zijn. Deze BTW strandde op vooral het gelijkheidsbeginsel oftewel op discriminatie door de overheid en dat is expliciet juist ook in Europa niet toegestaan. Mijn extra argumenten waren velerlei o.a. : de artseneed verplicht je het beste te doen, ook al zit een behandeling nog niet in het curriculum en het bleek niet mogelijk in juist de orthomoleculaire geneeskunde om kenmerken te vinden op grond waarvan je de ene dienst zou kunnen scheiden van de andere.

Van te voren was er al door deskundigen op basis van met name het Europese recht op gewezen dat deze BTW onmogelijk was. De Tweede Kamer luisterde  bewust niet. Het volvoerde in volledige serviliteit het stemveegedrag dat de Staatssecretaris en minister van Financien, maar ook de minister van VWS wensten.

De Raad van State, die van wetten aangeeft : deze is goed en deze vinden wij niet goed, waarop dan een bewindsman dit advies wel of niet kan opvolgen, kreeg niet de tijd om zich over deze wet een oordeel te vellen. Het echec van deze wet is voor de desbetreffende bewindslieden, met prominent voorop VtdK-promobabe Edith Schippers, maar ook voor de Tweede Kamer een volledige afgang.

Commissie Stiekem

Laatst zou er uit de Commissie Stiekem van de Tweede Kamer, die over zeer geheime zaken gaat, gelekt zijn. De Tweede Kamer, maar ook de koning kan een ‘klikspaan’ doen vervolgen of ook niet. Er werd eerst naar de (vermeende) ‘klikspaan’gezocht, alvorens eventueel te besluiten deze te vervolgen. Fout, want van te voren moet je zeggen of er vervolgd wordt of niet indien die en die grenzen zijn overschreden. Door eerst naar een ‘klikspaan’ te zoeken, ontstaat de mogelijkheid van latere willekeur!! Het feit dat er uiteindelijk geen ‘klikspaan’ is gevonden doet aan het voorafgaande niets af.

Fantasietitels

Jongstleden november brachten de tweede Kamerleden de oud-huisarts en VtdK-adept van Gerven (SP) en mevrouw Bouwmeester (PvdA) naar voren dat artsen geen fantasietitels zouden moeten mogen voeren. Zo was een ontslagen gynaecoloog als cosmetisch chirurg aan de slag gegaan en heeft zo veel schade aangericht. De heer en dame gooien een paar dingen door elkaar. Een arts is tot zeer veel medische behandelingen bevoegd, maar mag alleen die behandelingen verrichten waar deze bekwaam voor is. Hoe zo’n arts zich verder noemt is iets heel anders. Zolang dat niet expliciet iets verkeerds suggereert is er niets mis mee. De titel cosmetisch arts betekent dat deze zich wat meer met het uiterlijk van de mens bezighoudt dan een huisarts, maar het suggereert niet dat deze bekwaam is in het vergroten van borsten. Veel chirurgen zijn in het laatste niet bekwaam en toch mogen ze zich chirurg noemen. Voorts is het zo dat artsen vaak specialisaties ontwikkelen, wat later in hun titulatuur tot uiting komt en welke titulatuur eventueel nog later een beschermde titel zou kunnen worden. Zo werd ooit een internist een rheumatoloog of oncoloog. We gingen zo zelfs van chirurgijn via de artsenopleiding naar  chirurg. Van Gerven wil dat in de wet wordt vastgelegd wat een arts precies mag (overbodig, want waartoe je niet bekwaam bent mag je niet doen). Daartoe zou het dan ook verboden moeten worden om titels te voeren die geen wettelijke status hebben. Dus een KNO-arts die ook musicus is en veel weet van beroepsdoofheid bij musici, zou niet naast zijn KNO-toevoeging mogen zeggen dat hij gespecialiseerd is in beroepsdoofheid van musici? Nee heer en dame : eerst ontwikkelt zich een specialisatie, wat in een titel tot uiting kan komen en daarna wordt een titel eventueel beschermd. Een toevoeging pas mogen voeren als die goedgekeurd is, is willekeur. Ik vind overigens wel dat misleiding niet kan. Zo noemt collega Piet Borst (die pas lang na zijn promotie zijn artsentitel verwierf en het gerucht gaat dat dit met tegenzin was), zich moleculair bioloog, terwijl hij noch scheikunde noch biologie heeft gestudeerd. Zelf heb ik 3 kandidaatsexamens (in de moleculaire biologie, medische biologie en geneeskunde) , een extra bijvak (paleontologie), 2 doctoraalexamens (biologie en geneeskunde) en een artsexamen op zak en hier is niks bij gefantaseerd.

Het zijn juist VtdK-adept Van Gerven en Bouwmeester die te veel fantasie hebben.

Vroegere blunders van de Tweede Kamer

Hoe gruwelijk was de instemming vlak na de Tweede Wereldoorlog,  met de vooral door Beel geinstigeerde politionele acties in het toenmalige Nederlands Indie niet?

Laten we ook het zogenaamd tijdelijke kwartje van Kok uit 1991 niet vergeten. Hierop is de Tweede Kamer nooit echt teruggekomen.

In 2012 was er het Tweede Kamerlid Leerdam die beweerde een boodschap van Ariel Sharon te hebben gekregen. Leerdam wist niet dat Sharon in coma lag. Na deze en andere blunders moest Leerdam aftreden. Als je weet dat Alders (ook van de PvdA), die geen Engels sprak , minister kon worden, dan verbaast het niet meer dat Leerdam Tweede Kamerlid kon worden.

Discussie en conclusie

Met de expertise is het bij de Tweede Kamerleden vaak niet best gesteld. Hoewel een team van Tweede Kamerleden het in 2013 erg goed deed in de jaarlijkse Grote Geschiedenis Quiz op TV, bleek de gemiddelde parate kennis van onze geschiedenis bij Tweede Kamerleden eind negentiger jaren slecht. Ik vraag me af of het nu beter is.

Daarmee gaat hand in hand een slechte expertise op andere terreinen en vergroot de kans op manipulatie door de regering en door lobbygroepen.  Met betrekking tot de BTW voor CAM-artsen hebben zij zich door de extreem rechtse VtdK en haar promobabe de minister voor VWS Schippers, erg in de luren laten leggen.

Maar ja tamelijk veel staatssecretarissen en ministers waren eerst kamerlid. Welnu dat weerspiegelt zich kennelijk in de kwaliteit van hun functioneren. De zaak belazeren als je macht hebt is dan ook een optie.

Zo wist Joop den Uyl, dat prins Bernhard van Lockheed en van Northrop geld had aangenomen, maar hield het laatste geheim om prins Bernhard een juridische afgang te besparen (en Oranje gezinde arbeiders niet van zich te vervreemden). Naar buiten zei Den Uyl toen : Als de Prins van nog een vliegtuigfabrikant geld had aangenomen, dan zou Bernhard zeker voor de rechter hebben moeten verschijnen.

Een recent goed voorbeeld is het rumoer rond de zogenaamde Teeven-deal. De vraag die de Kamer natuurlijk al lang had moeten stellen is : ‘was er niet deels sprake van zwijggeld omtrent zaken uit de IRT-affaire’? Dat de oud-voorzitster der Tweede Kamer Miltenburg een relevante brief aangaande de Teeven-deal niet doorgaf was ook een blunder en leidde gelukkig tot haar aftreden!

En dan die geheimzinnigheid rondom de MH-17, waarbij Rutte  direct na het neerschieten had gezegd dat de onderste steen moest bovenkomen. In deze kwestie worden Tweede Kamerleden nog steeds tegengewerkt. Volgens mij wil de regering niet voor het voetlicht hebben dat zij waarschuwen hebben nagelaten dan wel (en dat is denk ik aannemelijker) na overleg met de luchtvaart eerder had besloten het vliegen over de Oekraine niet af te raden omdat het risico klein heette.

Over het meer dan knullige optreden van de nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur heb ik het dan nog niet eens.

Een ander goed voorbeeld, maar meer op het terrein van historisch besef, was hoe de herdenking van het feit dat wij sinds 10 december 1665 een officieel Korps Mariniers hadden, plaatsvond. `De minister van Defensie wist niet of mocht niet vertellen dat Johan de Witt en Michiel de Ruyter de oprichters van dit korps waren, zij het dat een spion de Engelsen van dit plan verwittigde waardoor ons korps Mariniers niet het eerste ter wereld was. Op de eerste rij zat Willem Alexander, koning en historicus, wiens pet gelukkig niet afwoei en die denk ik er zeker achteraf niet ongelukkig mee was dat de namen van Johan de Witt en Michiel de Ruyter, die beide republikein waren, niet vielen. Hierbij raad ik 3 boeken aan : A)’De last van veel geluk’ van Arie van Deursen , B)’Rechterhand van Nederland’ , over de Ruyter en C)Moordenaars van Jan de Witt, beide van historicus Ronald Prud’homme van Reine.

Duidelijk is dat zowel kwaliteit in het algemeen als historisch besef/kennis bij onze politici en Tweede Kamerleden verre van optimaal is. Jurist en historicus Balkenende achtte toen hij nog premier was de massamoord in Rawagede in Indie wel juridisch gezien verjaard, maar de eerdere zogenaamde antiterreur van de Duitsers in de Tweede Wereld Oorlog (de zogenaamde Silbertanner moorden) niet.

Maar ja politiek is niet transparant en eerlijk, eigenlijk per definitie niet.

Wie herinnert zich Fred Spijker niet, die van Defensie moest liegen over ondeugdelijke granaten?

Zij die over ons allen gesteld zijn,…. zouden het een stuk beter kunnen en moeten doen, ook op medisch gebied.

Zou de Tweede Kamer ooit doorkrijgen dat onze gezondheidszorg door systematisch bewijzen te verlangen en de systeembiologie toe te passen veel efficiënter en goedkoper zal worden?.

 

 


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>