ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst.

Hier een column uit 2013 over o.a. de BTW die complementair werkende artsen zouden moeten betalen en over fytotherapi en acupunctuur enz..

Over BTW, Weekers, faeces en wat dies meer zij.

 

Inleiding

 

In mijn vorige column Orthomoleculaire geneeskunde/Clinical Nutrition gaf ik aan dat het gebruik van voeding alom wordt toegepast in wat in de volksmond reguliere geneeskunde heet. In deze column wil ik beargumenteren waarom dat ook, al is dat in eerste instantie minder duidelijk ook geldt voor natuurgeneeskunde (inclusief phytotherapie) en acupunctuur.

Eerst een statement over wat ik als regulier beschouw : je bent opgeleid in en rondom een Academisch Ziekenhuis. Als onderdeel van die opleiding maak je ook kennis met vaktijdschriften als de Lancet, de JAMA, The New England Journal of Medicine, etc., maar ook met tijdschriften als Nature etc. Op deze tijdschriften heeft het Academisch Ziekenhuis soms zelfs exclusief 1 of meer abonnementen. Tijdens de doctoraalfase en voor het artsexamen wordt je geacht ook deze tijdschriften te gebruiken en naar referaten gebaseerd op artikelen daaruit te luisteren. Alles bedoeld om je als aankomende dokter verder te onderwijzen, maar ook om de zittende artsen bij te scholen. Uiteraard heb je als je arts bent en deze referaten aanhoort/in deze tijdschriften over nieuwe ontwikkelingen leest, nog steeds binnen zekere grenzen een discretionele vrijheid : je kunt voor hoge bloeddruk eerst zoutbeperking adviseren in plaats van een ACE-remmer ; je kunt ook vinden met beide van start te moeten gaan, omdat die bloeddruk wel erg hoog is. Ondergetekende met een zekere orthomoleculaire orientatie, voldoet volledig aan dit reguliere profiel ; er komt  niets vaags of flauwekul bij!

Ook worden er door artsen ongebaande wegen gegaan : dat  valt binnen hun academische vrijheid/discretionaire bevoegdheid. Zo waren er artsen die in de zeventiger/tachtiger jaren van de vorige eeuw bij borstkanker sparend gingen opereren. Ook voordat bewezen was dat dit even goed was als amputeren en voordat dit in de opleiding zat zou dit heden ten dage niet met BTW belast zijn. Alle artsen mogen dus onder voorwaarden ongebaande wegen gaan. Ook daarin mag niet gediscrimineerd worden! Hier ligt juist voor homeopaten een ontsnappingsroute, zeker voor zover ze zich bedienen van middelen met uitgaande van 1 mol stof, die niet meer dan 10^23 keer verdund zijn. Bij gebruik van middelen die meer verdund zijn ligt het moeilijker.

 

Reguliere natuurgeneeskunde, inclusief phytotherapie.

 

Voor zover er orthomoleculair dan wel op basis van juist reguliere vakliteratuur en opleiding met natuurgeneeswijzen gewerkt wordt, geldt hiervoor dezelfde redenering als welke ik voor de Orthomoleculaire geneeskunde heb genoemd. Jongens maak protocollen, waarvan het reguliere bewijs afdruipt!! Een recente ontwikkeling, die aangeeft hoezeer natuurgeeswijzen ook in de ziekenhuis-/huisartsengeneeskunde opgeld doen, het volgende voorbeeld. Patiënten met levensbedreigende Clostridiuminfecties van de darm blijken, zoals in onder andere het AMC gevonden is, te kunnen genezen met een faecestransplantatie middels bijvoorbeeld capsules. Dit is puur natuur en valt natuurlijk onder natuurgeneeskunde, maar is niet BTW-belast.

Een ander voorbeeld is een fytotherapeutisch preparaat bij uitstek : Iberogast. Dit helpt bij vele darmklachten en werd eigenlijk alleen door wat je CAM-artsen zou kunnen noemen gebruikt. Nu heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen het goed genoeg bevonden om het een registratie te geven. Het preparaat wordt nu meer algemeen toegepast. Vanwege de registratie zou je het regulier moeten noemen maar het is wel natuurgeneeskunde.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor senna, dat geregistreerd is voor behandeling van  obstipatie.

Veel meer geregistreerde geneesmiddelen kunnen een natuurgeneeskundig etiket krijgen.

Kortom indien een arts natuurgeneeskundige middelen toepast met zijn opleiding als basis en zich mede baserend op research uit die medische bladen op welke ziekenhuizen geabonneerd zijn, dan is dit sowieso BIG-gerelateerd werken. Tja Weekers voor de ene gefundeerde natuurgeneeskundige behandeling wel en voor de andere geen BTW : dat kan niet ; dat is wederom discriminatie. Natuurlijk mogen zowel artsen in een ziekenhuis als wat natuurarts heet de grenzen opzoeken ; dit ondergraaft BTW-heffing ook voor minder duidelijke natuurgeneeskunde eveneens volledig.

 

Reguliere acupunctuur

 

Reguliere acupunctuur is acupunctuur, waarover in reguliere literatuur is gepubliceerd. Regelmatig zie ik artikelen van artsen, die voor hun artikel met een search op pubmed begonnen zijn. Welnu taxol geeft 25710 hits op pubmed ; taxotere slechts 9668 hits, maar acupuncture weer 19943 hits. Als ik taxotere met rand* combineer vind ik 1836 hits. Bij de combinatie van acupuncture en rand* vind ik er 5066 hits. Waarom relatief nieuwe ontwikkelingen als het toepassen van  taxotere bijvoorbeeld, toegepast door artsen niet met BTW wordt belast, maar acupunctuur (waar al wat langer over gepubliceerd wordt) toegepast door een arts wel met BTW wordt belast is mij een raadsel. Een arts die acupunctuur toepast op basis van reguliere literatuur mag qua BTW toch niet anders behandeld worden dan de oncoloog die taxotere geeft op basis van reguliere literatuur? Het gebeurt wel. Daarbij komt nog dat taxol een zuivere natuurstof is, een geregistreerd fytotherapeuticum, maar nu heet het ineens geen natuurgeneeskunde. Prof dr. ir. Van der Hoeven heeft 6-7 jaar geleden in wat toen nog Nova was, taxol nog als een natuurgeneesmiddel gekwalificeerd!

Ook hier geldt dus dat reguliere artsen zich over reguliere literatuur betreffende acupunctuur dan wel bijvoorbeeld taxotere een oordeel mogen vormen en dat ze vervolgens een der desbetreffende of beide behandelingen op goede indicatie mogen toepassen.

 

Reguliere phytotherapie en  homeopathie

 

Voor phytotherapie en homeopathie ‘voor Avogrado’ gelden mutatis mutandis , zij het in iets mindere mate, dezelfde argumenten als voor orthomoleculaire en natuurgeneeskunde. Met betrekking tot homeopatische verdunningen voorbij Avogrado moet ik stellen dat er effecten zijn, maar dat klinische toepassing overall niet onderbouwd is, maar dat die er voor sommige middelen wel zou kunnen komen. Daarbij komt dat hier deels met geregistreerde middelen wordt gewerkt. Alle geneesmiddelen zijn toch omdat ze geregistreerd zijn BIG-gerelateerd? Een feit is dat Weekers eind vorig jaar nog zei, dat voor CAM-artsen BTW zou worden ingevoerd, maar indien een arts aan het einde van een regulier consult een homeopatisch middel voorschrijft, hij of zij geen BTW hoeft te rekenen!

 

Discussie en conclusie

 

De wet BIG is indertijd ingevoerd om niet tot arts opgeleide personen, die geneeskunde van een zekere kwaliteit bedreven een legitieme status te geven. Artsen moeten om praktijk te mogen uitoefenen ook nog eens bij IGZ in het zogenaamde BIG-register als zodanig ingeschreven staan. De stellingname van de fiscus dat ondergetekende voor het geven van bijvoorbeeld voedingsadviezen niet in dit register ingeschreven zou staan slaat niet alleen ontstellend de plank mis, omdat voedingsadviezen bij artsen zoals betoogd in mijn vorige column Orthomoleculaire geneeskunde/Clinical Nutrition gemeengoed zijn, maar ook omdat de intentie van de wet BIG zoals aangegeven heel anders was ; daarbij waren/zijn geen specifieke voorwaarden met betrekking tot adviezen over voeding bij! Daarbij komt dat ik  in november bij de belastingdienst was en na toelichting van mijn bezwaarschriften met informatie uit de voornoemde column en deze column gegeven te hebben de volgende vraag stelde aan een inspecteur en een inspecteur-jurist : noemt u mij een reden waarom ik BTW zou moeten betalen. Beide zaten met een mond vol tanden! Ten langen leste zei de juriste : ik moet eerst uw zaak nog nader bestuderen (terwijl de fiscus een en ander al half jaar of langer in huis had!). Vervolgens werd toegegeven dat wat is regulier en wat niet, een probleem was. Ik vroeg toen : hoe kunt u belasting heffen als u zelf nog niet weet op basis van welke regels u dat wilt? Ook op deze vraag  geen antwoord. Later zeiden beiden nog omtrent het toe-/afwijzen van mijn bezwaarschriften : we zijn slechts poppetjes, terwijl eerder ook nog eens per telefoon gezegd was dat er op korte termijn over mijn bezwaarschriften beslist zou worden. Ik heb er toen wellicht ten overvloede op gewezen dat zij als controlerende ambtenaren niet primair de opdracht van een meerdere moeten volgen, maar als controlerend ambtenaren zoals het bestuursrecht eist onafhankelijk en onbevooroordeeld dienen te zijn. Dit betekent als hun conclusie is dat mijn bezwaarschriften terecht zijn ze dat ook moeten honoreren, juist ook omdat een ‘oordeel’  al voor mijn bezoek, op korte termijn was toegezegd.

Mijn conclusie is dat los van het juridisch dispuut omtrent de BTW-heffing bij (CAM)-artsen, een ieder die zijn werk op zijn reguliere opleiding plus up-dates vanuit de reguliere literatuur baseert niet eens voor een begin van BTW-heffing geincludeerd had kunnen worden! Mijn mening (en feitelijk conclusie) is ook dat opperpop Weekers en co zich aan machtsmisbruik, schending van het gelijkheidsbeginsel en discriminatie schuldig gemaakt hebben en schuldig maken (zeker ook wanneer het gaat om verpleegkundigen die als ZZP-er weer aan de slag gaan in ziekenhuizen versus dezelfde verpleegkundigen in vaste dienst van een ziekenhuis). Wordt hierin gepersisteerd dan is er sprake van discriminatie op basis van beroep : dat is net zo strafbaar als discriminatie op basis van huidskleur, godsdienst etc. Wie wil weten hoezeer de belastingdienst in het verleden al het gelijkheidsbeginsel en andere beginselen schond leze : ‘Belast verleden’ (ISBN 9 789013 104301) van Peter Essers; hoogleraar belastingrecht en lid van de Eerste Kamer.

Ik laat het aan de lezer over om als adstructie bij deze column met de woorden uit de titel toepasselijke zinnen te bedenken.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Faeces, column van arts-bioloog drs.Engelbert Valstar over BTW, Weekers, faeces en wat dies meer zij."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>