15 oktober 2013: dat hypnose bij kinderen goed kan werken heeft ook een studie bewezen bij prikkelbare darm en buikpijn. Een studie uitgevoerd in het AMC Amsterdam: Long-term follow-up of gut-directed hypnotherapy vs. standard care in children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome gaf vorig jaar al te zien dat een hele gerichte begeleiding met o.a. hypnose technieken een heel goed effect had op de aandoeningen van de kinderen.  Of zie daarvoor ook deze review studie: Gut-directed hypnotherapy for functional abdominal pain or irritable bowel syndrome in children: a systematic review 

In hoeverre hier een placebo effect meespeelt is onduidelijk, maar wat maakt het uit als je kind afkomt van buikpijn en prikkelbare darm tenslotte. Zoals wellicht ook het placebo effect bij onderstaande studie uit 2010 een rol kan spelen, maar als het effect positief is dan is een aanpak zonder bijwerkingen naar mijn mening een uitstekende aanpak.

16 februari 2010: Bron: Pain. 2009 Apr;142(3):255-63. Epub 2009 Feb 23

Hypnose vooraf aan bloedprikken voor behandeling van kinderen met kanker geeft een significante vermindering van pijn en angstgevoelens. Zowel bij de kinderen als bij de ouders. Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie in drie groepen. Hier het letterlijk vertaalde abstract van de studie:

Bloedprikken voor de bloedafname kan een pijnlijke ervaring zijn voor een groot aantal kinderen. Een prospectieve gecontroleerde studie werd uitgevoerd om de werkzaamheid van een lokale verdoving (EMLA) te vergelijken met een combinatie van EMLA met zelf-hypnose in het verlichten van bloedafname-geïnduceerde pijn en angst in 45 kinderen met kanker (leeftijd varierend tussen 6-16 jaar). Een tweede doel van het onderzoek was om te testen of de interventie een positief effect op de angst van ouders zou hebben tijdens de behandeling van hun kind. Patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld in een van de drie groepen: plaatselijke verdoving, plaatselijke verdoving plus hypnose, en plaatselijke verdoving plus aandacht. De resultaten bevestigden dat de patiënten in de plaatselijke verdoving plus hypnose groep minder angst hadden, en er minder aanvullende handelingen nodig waren in verband met pijn en angst, en werden beoordeeld als een bewijs dat zich minder gedragsproblemen voordeden tijdens de bloedafnames dan bij de patiënten in de andere twee groepen. Ouders van wie hun kinderen waren ingedeeld in de plaatselijke verdoving plus hypnose ervaarden minder angst tijdens de behandeling van hun kind dan de ouders wier kinderen waren ingedeeld in de twee andere groepen. Het therapeutische voordeel van de korte hypnotische interventie werd bevestigd in de follow-up. De huidige bevindingen zijn met name belangrijk omdat deze studie een gerandomiseerde, gecontroleerde trial was uitgevoerd in een naturalistische medische instelling. In deze context is de convergentie van subjectieve en objectieve resultaten gemeten en bereikt met groot effect die consequent positief waren in het voordeel van de gunstige effecten van zelf-hypnose, een interventie die gemakkelijk kan worden gegeven aan kinderen, niet-invasieve is (niet belastend) en geeft minimale risico's voor jonge patiënten en hun ouders.

Pain. 2009 Apr;142(3):255-63. Epub 2009 Feb 23.

A randomized clinical trial of a brief hypnosis intervention to control venepuncture-related pain of paediatric cancer patients.

Liossi C White P Hatira P

School of Psychology, University of Southampton, Highfield, Southampton S017 1BJ, UK. cliossi@soton.ac.uk

Venepuncture for blood sampling can be a distressing experience for a considerable number of children. A prospective controlled trial was conducted to compare the efficacy of a local anaesthetic (EMLA) with a combination of EMLA with self-hypnosis in the relief of venepuncture-induced pain and anxiety in 45 paediatric cancer outpatients (age 6-16years). A secondary aim of the trial was to test whether the intervention will have a beneficial effect on parents' anxiety levels during their child's procedure. Patients were randomized to one of three groups: local anaesthetic, local anaesthetic plus hypnosis, and local anaesthetic plus attention. Results confirmed that patients in the local anaesthetic plus hypnosis group reported less anticipatory anxiety, and less procedure-related pain and anxiety, and were rated as demonstrating less behavioural distress during the procedure than patients in the other two groups. Parents whose children were randomized to the local anaesthetic plus hypnosis condition experienced less anxiety during their child's procedure than parents whose children had been randomized to the other two conditions. The therapeutic benefit of the brief hypnotic intervention was maintained in the follow-up. The present findings are particularly important in that this study was a randomized, controlled trial conducted in a naturalistic medical setting. In this context, convergence of subjective and objective outcomes was reached with large effect sizes that were consistently supportive of the beneficial effects of self-hypnosis, an intervention that can be easily taught to children, is noninvasive and poses minimal risk to young patients and their parents.

PMID: 19231082 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hypnose gegeven aan kinderen met kanker vooraf aan prikken voor bloed en chemo geeft significante vermindering van stress. Ook bij de ouders van de kinderen blijkt uit gerandomiseerde studie."


Gerelateerde artikelen