Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

11 januari 2012: 
Interessant is aanvullend op onderstaande informatie  te vermelden een overzichts artikel van de aanpak met radiotherapie - bestraling in combinatie met vormen van chemo en immuuntherapeutische middelen waaronder ook Zevalin en Bexxar en Yttrium-90: Radioimmunotherapy of Non-Hodgkin’s Lymphoma: From the ‘Magic Bullets’ to ‘Radioactive Magic Bullets’
In het abstract staat dit, maar klikt u op deze link voor het volledige studierapport.

Onderaan staat informatie over immuuntherapie met BiovaxID®. Als u hier klikt kunt u lezen en zien hoe u als patiënt BiovaxID® wellicht kunt verkrijgen:

Source: Radioimmunotherapy (RIT) of lymphoma with Zevalin and Bexxar was approved by FDA in 2002 and 2003, respectively, for the treatment of relapsed or refractory CD20+ follicular B-cell non-Hodgkin´s lymphoma. In 2009, Zevalin was also approved for consolidation therapy in patients with follicular non-Hodgkin’s lymphoma that achieve a partial or complete response to first-line chemotherapy. For follicular lymphoma patients, the overall response and progression-free survival rates have significantly improved since the implementation of RIT. The predominant complication of RIT is hematological toxicity that is usually manageable. There are ongoing trials to further define the expanding role of RIT as first line or concomitant therapy in the treatment of lymphoma as well as for certain antibiotic resistant infections and aggressive malignancies. There is also growing interest in the development of newer protocols for increased and more uniform dose delivery resulting in better outcomes and improved patient survival. This review will primarily focus on the role of RIT in treatment of non-Hodgkin’s lymphoma, which is of established clinical utility and FDA approved. The mechanism of RIT, available radionuclides and pharmacokinetics, therapy administration, clinical utility and toxicities, and future directions would be discussed.

september 2001: Bron: onze eigen contacten en Pubmed

Van een bezoeker van de site kreeg ik onderstaande studie's opgestuurd die aangeven dat dit bedrijf erg ver is met het ontwikkelen van een vaccin tegen non-Hodgkin lymfomen. Uit studies blijkt dat 90% de 7-jaarsgrens follow-up overleeft zonder een recidief na vaccinatie met als toevoeging GM-GSM , een immuunstimulator, tegenover 90% van de patiënten met een non-Hodgkin lymfoom die bij een standaard chemobehandeling sterven aan hun non-Hodgkin. Een zeer hoopgevend en opmerkelijk bericht dat vooral voor patiënten met non-Hodgkin, maar wellicht ook voor mensen met andere bloedverwante kankers zoals patiënten met Leukemie, Waldenström en Kahler bijzonder hoopgevend kan zijn.

Bron: Accentia-website. http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&newsId=20090628005016&newsLang=en (daarop ook schema's enz. te lezen)

Een korte vrije vertaling van de belangrijkste punten uit onderstaande Engelse studiebeschrijvingen.

In Hsu, et al.'s studie aan de Stanford universiteit werden patiënten door onderzoekers behandeld met een autoloog vaccin tegen het Ig (antigen) van hun tumoren en geobserveerd volgens klinische uitgangspunten. Na standaard chemotherapie, kregen 41 patiënten met non-Hodgkinlymfomen (NHL) een serie injecties die het tumoreiwit antigen (Ig) bevatte gekoppeld aan 'keyhole limpet' (weet niet wat dit in het Nederlands betekent).
Let op: dit prototype vaccin bevatte niet de immuunstimulator GM-CSF. De gemiddelde duur van de follow-up voor alle patiënten was 7,3 jaar na diagnose en 5,3 jaar vanaf de beeindiging van de chemotherapie en start van de vaccinatie.

Twintig patiënten (49%) genereerden immuunrespons tegen het originele type van hun tumor-antigen. Twee patiënten die 'residual disease' hadden (kanker waarbij onderzoek uitwijst dat er kankercellen achterbleven na behandeling, dus deze patiënten krijgen altijd een recidief normaal gesproken ) , kregen een complete tumorremissie - kanker verdween - aan gevolg van deze immuunrespons. De gemiddelde duur van geen ziekteprogressie en duur overleving van alle 20 patiënten was significant langer en beter vergeleken met patiënten die geen immuunrespons toonden.

32 patiënten waren in een eerste remissie en negen in een opvolgende remissie voordat de vaccinatie startte. Een analyse van de 32 patiënten die in een eerste remissie waren toonden een beter klinisch resultaat voor de patiënten die een specifieke immuunrespons toonden dan bij degenen die dit niet toonden. (vrij van ziekteprogressie, 7,9 jaar tegenover 1,3 jaar en een gemiddelde overleving vanaf de tijd na de laatste chemobehandeling overschreed de tijd van observatie van 7 jaar voor niet-reagerende (non-responders) patiënten.
,br> De volledige studieresultaten zijn gepubliceerd in Hsu, JH, Caspar CB, et al. Tumor-specific idiotype vaccines in the treatment of patients with B-cell lymphoma-long term results of a clinical trial. Blood 89(9):3129-3135 May 1997

Studieresultaten van vaccinatie plus GM-GSF.

Het Biovest kankervaccin (waar dus GM-GSF aan toegevoegd is) is een verbetering van het prototype vaccin ontwikkeld aan Stanford en heeft zeer positieve resultaten aangetoond in initiële klinische trials. Het NCI - National Cancer Institute - testte het gebruik van CM-GSG - een iuumstimulator als aanvulling bij het Id-keyhole limpet hemocyanin antigen (sorry weet niet hoe dit te vertalen in goed Nederlands). Een Fase II studie met 20 patiënten om het vaccin te evalueren werd in 1999 door het NCI gepubliceerd. De studie evalueerde de mogelijkheden van de Biovest idiotype eiwitvaccinformule om achtergebleven lymfoomcellen volledig te vernietigen bij 20 patiënten die in een homogene door chemo veroorzaakte eerste remissieperiode zaten. Het verschil met de eerdere studie met vaccins was dat aan het prototype van het Stanfordvaccin het immuunstimulerende middel GM-GSF - granulocyte-monocyte colony-stimulating - was toegevoegd. Het toevoegen van GM-GSF was gebaseerd op eerdere studieresultaten, die aantoonden dat GM-GSF's de mogelijkheid hebben tumorspecifieke CD8 T-immuuncellen (afweercellen) te ontwikkelen door het bewerken van het geïntroduceerde antigen te verhogen. 

11 patiënten in de studie met aantoonbare primaire tumormarkers (translocations) toonden detecteerbare cellen in hun bloed door PCR, zowel bij diagnose als na een eerste ronde van standaard chemotherapie. De verwijdering van achtergebleven kankercellen in het bloed door vaccinatie is een uiterst belangrijk verschil met het effect van traditionele chemotherapie en dat van een gerichte vaccinatie. Van de 11 gevaccineerde patiënten die werden getest door een moleculaire analyse, waren slechts bij 3 patiënten FL-tumorcellen aantoonbaar. Dit is zeer bemoedigend, sinds de ziekte aantoonbaar is door deze methode, zelfs in patiënten die in een complete klinische remissie zijn gegaan na andere behandelingen. 
De uiteindelijke resultaten zijn nog beter. 18 van de 20 patiënten (90%) toonden een continue klinische remissie met een gemiddelde follow-up van meer dan 42 maanden. Tumorspecifieke cytotoxische CD8 en CD4 T-cellen werden uniform gevonden (bij 19 van de 20 patiënten) bij de behandelde patiënten. Vaccinatie wordt dus geassocieerd met een blijvende verwijdering van lymfoomcellen. 
Deze studieresultaten verschillen enorm met het verwachte verloop van deze ziekte na standaard chemotherapie en bestraling, welke een gemiddelde tijd tot aan een recidief voor FL-patiënten toont van drie jaar, met 90% van de patiënten die binnen 7 jaar na diagnose sterven aaan tumorgerelateerde oorzaak. De volledige studieresultaten zijn gepubliceerd in:
Bendandi M, Gocke CD, et al. Complete molecular remissions induced by patient-specific vaccination plus granulocyte-monocyte colony-stimulating factor against lymphoma. Nature Medicine. 5(10):1171-1177. October 1999. 

Na deze bemoedigende studie I en studie II resultaten is in januari 2000 gestart met een fase III studiegroep van 375 patiënten. (zie verder Engelse tekst voor voorlopig verslag daarvan). 

Source: Accentia-website. http://www.accentia.net/companies/biovestimmunotherapy
The Biovest cancer immunotherapy stems from work begun in 1986 on development of a patient-specific follicular lymphoma (FL) vaccine. The cancer vaccine evokes the power of each patient's immune system and primes it to recognize and eliminate cancerous lymphoma cells, while sparing normal B-cells. In the vaccine's cancer target, B-cell lymphoma, the process is made possible by the presence of a hallmark surface antigen of the cancer cells that is not present in non-cancerous tissue. By priming the immune system with this antigen in the form of an autologous vaccine, the vaccine induces a powerful immune response against the cancerous cells that in many cases results in pronounced, complete cancer clearance. Because each dose of Biovest's vaccine is derived from individual patient's cancerous cells, the vaccine is a true targeted, customized therapy. The vaccine's powerful anti-tumor effect vastly exceeds that of non-targeted traditional therapy, as it arises from the immune system's defense cells' innate ability to selectively target foreign antigens. Most importantly, the immune response triggered by the vaccine against the cancerous tissue is a natural disease-fighting mechanism and has almost none of the side-effects associated with the broad-spectrum chemotherapy and radiation used to traditionally treat this type of lymphoma. Biovest Immunotherapy - Levy Study Results
In Hsu, et al.'s study at Stanford University, researchers immunized patients with the autologous vaccine against the Ig (antigen) expressed by their tumor and observed their clinical outcomes. After standard chemotherapy, 41 patients with non-Hodgkins Lymphoma (NHL) received a series of injections consisting of tumor Ig protein coupled to keyhole limpet. Note that this prototype vaccine did not include the immunostimulant GM-CSF (see below). The median duration of followup for all patients was 7.3 years from the diagnosis and 5.3 years from the final chemotherapy given before the vaccination.

Twenty patients (49%) generated specific immune responses against the idiotypes of their tumor Ig. Two patients who had residual disease experienced complete tumor regression in association with the development of these immune responses. The median duration of freedom from disease progression and overall survival of all 20 patients mounting an anti-idiotype immune response were significantly prolonged compared to the patients who did not mount an immune response.

Thirty-two patients were in their first remission and nine were in subsequent remissions before beginning vaccine treatments. Analysis of the 32 first remission patients also shows an improved clinical outcome for those patients who mounted a specific immune response compared to those who did not (freedom from progression, 7.9 years v 1.3 years and a median survival from time of last chemotherapy that exceeded the time of observation v 7 years for non-responding patients). 

The full study results are published at:
Hsu, JH, Caspar CB, et al. Tumor-specific idiotype vaccines in the treatment of patients with B-cell lymphoma-long term results of a clinical trial. Blood 89(9):3129-3135 May 1997

Biovest Immunotherapy - Bendandi et al. Study Results of Vaccine+GM-CSF
The Biovest cancer vaccine is an improvement over the prototype vaccine developed at Stanford and it has demonstrated extremely encouraging results in initial clinical trials. The NCI tested the use of an approved immunostimulant, GM-CSF, as an adjunct to the Id-keyhole limpet hemocyanin antigen. A 20-patient Phase II study to evaluate the vaccine was reported by the National Cancer Institute (NCI) in 1999. The study evaluated the ability of the BioVest idiotype protein vaccine formulation to eradicate residual lymphoma cells in 20 patients in a homogeneous, chemotherapy-induced first clinical complete remission. In this trial as opposed to the prototype vaccine developed at Stanford, the difference was patient eligibility and the addition of granulocyte-monocyte colony-stimulating factor (GM-CSF) to the vaccine formulation. The inclusion of GM-CSF was based on previous studies demonstrating GM-CSF's ability to generate tumor-specific CD8 T-cell immunity by enhancing the processing of introduced antigen.

11 patients in the study with detectable primary tumor markers (translocations), showed detectable cells in their blood by PCR both at diagnosis and following the first round of standard chemotherapy. The vaccine's clearance of these residual cancer cells in the blood is an important distinction between the efficacy of traditional therapy and that of a targeted cancer vaccine. Out of 11 vaccinated patients who were tested by the molecular analysis, FL tumor cells were detectable in only 3 patients. This is extremely encouraging, since the disease is detectable by this method even in those patients who go into complete clinical remission after other treatments. 

The final study results are even more striking, with 18 of 20 (90%) of the patients demonstrating continous clinical remission with a median followup of 42+ months. Tumor-specific cytotoxic CD8+ and CD4+ T cells were uniformly found (19 of 20 patients) in the patients treated. Vaccination was thus associated with prolonged clearance of lymphoma cells. 

The full study results are published at:
Bendandi M, Gocke CD, et al. Complete molecular remissions induced by patient-specific vaccination plus granulocyte-monocyte colony-stimulating factor against lymphoma. Nature Medicine. 5(10):1171-1177. October 1999. 

These results contrast with the expected course of the disease after standard chemotherapy and radiation, which shows median relapse time for FL patients of three years, with 90% of patients dying of a tumor-related mortality within 7 years of the date of diagnosis.

Long term Followup and Study Results 
Long-term follow up of these patients in the Phase II was recently completed (summer 2003) and demonstrates in the study patients. Induction of CD4+ T cell response in 100% of patients, induction of CD8+ T cell response in 86% patients (defined by lysis of autologous lymphoma targets), induction of molecular remission in 75% of patients, and most critically, the median time to relapse has now exceeded 7 years since the start of the trials.

Pivotal Phase III
As a result of the promising Phase II results, the FDA and NCI have approved a pivotal Phase III study involving 375 patients. In January 2000, the NCI opened a multi-institutional phase III randomized clinical trial that is scientifically designed to definitively evaluate the question of clinical benefit induced by patient-specific idiotype vaccines in follicular lymphoma patients. Previously untreated advanced stage follicular lymphoma patients are initially treated with a uniform chemotherapy regimen that has produced complete response in virtually all patients to date (84%). Approximately six months after the completion of chemotherapy, patients in complete remission or complete remission unconfirmed are treated with either the experimental tumor-specific vaccine (Id-KLH vaccine + GM-CSF) or the control non-specific vaccine (KLH + GM-CSF). 

Patients who attain a CR or complete response unconfirmed (CRu) with a standard uniform chemotherapy regimen of Prednisone, Doxorubicin, Cyclophosphamide, and Etoposide (PACE) chemotherapy are randomized to the experimental tumor-specific vaccination arm (Id-KLH vaccine + GM-CSF) or the control non-specific vaccination arm (KLH + GM-CSF). There is no placebo treatment arm. The randomization is done in a 2:1 ratio in favor of the specific vaccination arm. Neither the patient, treating physician or anyone directly involved with treating patients on the study is aware of the treatment a patient has been assigned. Patients who remain in CR or CRu, begin vaccination approximately 6 months (or whenever a customized vaccine is available, up to a maximum period of 12 months) after the completion of chemotherapy to allow time for immunological recovery. Each patient receives five subcutaneous vaccinations over a period of 6 months.

Study Participation
As of January 2003, 128 patients have been accrued on to the Phase III study. Of the 96 patients that completed chemotherapy, 81 patients ( ~ 85%) achieved complete remission or molecular complete remission. CR or CRu. Twenty-nine patients have either completed or started the vaccination. The toxicities due to the PACE chemotherapy are generally those related to the chemotherapy agents, including some serious toxicities such as secondary leukemias. The side effects of the vaccine have been mainly local such as erythema, induration and mild tenderness at the site of injection. The vaccine or GM-CSF may cause fever, chills and flu-like symptoms. Bone pain and occasionally hypotension have been observed with GM-CSF. No long-term toxicities or deaths have been associated with the vaccine in the completed phase II study.

Expanded Applications
In addition to forms of non-Hodgkins lymphoma other than the follicular type (FL), the vaccine technology has the potential to offer substantial benefits to other related B-cell derived neoplasms such as multiple myeloma and chronic lymphocytic leukemia. Like non-Hodgkins lymphoma, these neoplasms also express an id on the surface of their tumor cells. 

d.d. januari 2001:

Onderstaand persbericht hebben we toegestuurd gekregen van verschillende kanten. Een zeer hoopgevend en opmerkelijk bericht dat vooral voor patiënten met non-Hodgkin, maar wellicht ook voor mensen met andere bloedverwante kankers zoals patiënten met Leukemie, Waldenström en Kahler bijzonder hoopgevend kan zijn.

Een korte vertaling van de essentie van dit Amerikaanse bericht:

In een Phase II studie heeft Dr. Larry W. Kwak, M.D., Ph.D.,Senior Investigator at the National Institutes of Health, aangetoond dat vaccinatie met een vaccin gekweekt uit eigen tumorcellen bij patiënten met bloedverwante kankers zoals non-Hodgkin een blijvende remissie (non-Hodgkin verdwijnt en komt niet meer terug) heeft veroorzaakt. 18 van de 20 patiënten die met het vaccin zijn ingeënt zijn al vier jaar na toediening vrijgebleven van kanker. Bijwerkingen waren minimaal of te verwaarlozen. Alle deelnemende patiënten zaten met hun kanker in een beginstadium of hun kanker was door een chemo behandeling ver terug gebracht. Het National Cancer Institute (NCI) gaat nu in vijf grote ziekenhuizen in Amerika op grote schaal een Phase III studie doen met deze autovaccinatie.

Wij weten dat er met name in de VU Amsterdam ook succesvolle trials zijn gedaan met autovaccinatie bij dikke darm kanker en bloedverwante kankers als non-Hodgkin. Deze trials worden op grotere schaal herhaald en vervolgd in een aantal grotere ziekenhuizen in Nederland. Voor een verhaal over een vrouw die non-Hodgkin overleefde en genezen lijkt met alleen dieet en suppletie zie het verhaal van mevrouw Bruins 

 

Het Amerikaanse persbericht:

Cancer Vaccine Pioneer At NYU To Review Personalized Cancer Vaccines,Pioneering Biotherapies Are At Advanced Trials Stage

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Jan. 25, 2001--Dr. Larry W. Kwak, M.D., Ph.D.,Senior Investigator at the National Institutes of Health, will present published findings related to work on personalized cancer vaccine technologies, at 1 p.m. on Jan. 26, 2001, at The New York University Medical Center (NYU). Specifically, Dr. Kwak will discuss pioneering advances in the field of tumor-specific personalized cancer vaccines, to treat a variety of lethal cancers.

As one example, on Sept. 27, 1999, the National Cancer Institute (NCI)
announced that, for the first time ever, results of a Phase II cancer vaccine
study demonstrated an anti-tumor effect in a small group of patients
vaccinated over a five-year period. NCI researchers reported that 18 of 20
patients vaccinated against this common blood-cell tumor remained in complete remission an average of four years after vaccine therapy began. Prior to vaccination, all of the patients in the Phase II study had minimal disease or were in a chemotherapy-induced first remission.

As a result, NCI launched a large-scale, randomized, Phase III clinical trial
to test these experimental cancer vaccines, which are custom-made from
patients' own tumor cells when in complete remission after chemotherapy. The side effects of the vaccine appear to be minor or non-existent. Its
production requires extremely unique technologies.

NYU is considering an opportunity to participate in, and play a pivotal role
in, this national Phase III trial. Currently, cancer vaccine trials are in
Phase III trials at five leading medical centers: Northwestern University
Medical School, University of Pennsylvania, Duke University, the Moffitt
Cancer Center at University of Southern Florida, and at the National Cancer
Institute in Bethesda, Maryland.

In the year 2001, an estimated 54,900 people are expected to be diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma. Biovest International is currently producing the aforementioned cancer vaccines for the national Phase III trial.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie bij lymfklierkanker: Non-Hodgkin en vaccinatie met BiovaxID is succesvolle en veelbelovende aanpak."


Gerelateerde artikelen