Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1101) Chen MS et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 27: 623-5 ; 2005 : RFA plus PEI  geeft bij behandeling van het primaire levercarcinoom een betere ziektevrije overleving ; bij tumoren groter dan 3 cm was ook de overleving nog eens aantoonbaar beter.

1102) Lauridsen MC et al ; Acta Oncol. 44:423-57 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek blijkt fysiotherapie zinvol ivm een slechte schouderfunctie, samenhangende met een eerdere operatie wegens borstkanker.

1103) Taylor CL et al ; Psychooncology 2006 Jan31 ; Epub ahead of print. : Cognitieve en fysieke training verbetert bij patienten met prostaatkanker het cognitief functioneren significant ; voor het fysieke is het effect niet significant.

1104) Rummans TA et al ; J Clin Oncol 24: 635-42 ; 2006 : Life-stylemaatregelen gaan bij patienten met vergevorderde kanker, die bestraald worden vermindering van quality of life tegen blijkens dit gerandomiseerde onderzoek.

1105) Hortobagyi GN et al ; Cancer 60:2596-604; 1987 : Pseudomas-vaccin naast FAC verbetert resultaat van FAC bij uitgezaaide borstkanker op geen enkele manier.

1106) Lin P et al ; Support Care Cancer 2006 Feb 1; 1-4 (epub ahead of print) : NAC vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de neurotoxiciteit van oxaliplatin.

1107) Maier U et al ; L Urol 141:529-30 ; 1989 : Hyaluronidase verbetert preventieve werking mitomycine C als adjuvante therapie na operatie wegens blaaskanker.

1108) Enesel MB et al ; Anticancer Res 25(6C):4583-90 ; 2005 : Isorel (een Viscum album-preparaat) als adjuvans bij operatie voor kanker van de tractus digestivus verbetert in gerandomiseerd onderzoek de immuniteit, de Karnofsky-index en vermindert de angst.

1109) Cazacu M et al ; Cancer Biother Radiopharm. 18: 27-34; 2003 : Isorel verbetert overleving bij patienten met darmkanker stadium Dukes C/D in gerandomiseerd onderzoek ; zie ook 144.

1110) You J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 33-7; 2006: Feiji vermindert bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC de bijwerkingen van chemo, verbetert tov de controle-groep de Karnofsky-index, maar verbetert niet aantoonbaar de responskans op chemo.

1111) Perugia G et al ; Int J Hyperthermia 21:359-65 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek blijkt lokale hyperthermie lokale fibrose na prostatectomie tegen te gaan en zo een verkorting van de penis ; ik moet hierbij wel aantekenen dat onderzoek wel heeft aangetoond dat prostatectomie zelf meestal zinloos is.

1112) Morton CA et al ; Br J Dermatol 135:766-71; 1996 : PDT - Photo Dynamische Therapie plus ALA is ter behandeling van Morbus Bowen effectiever dan bevriezen en geeft minder bijwerkingen zoals bijvoorbeeld infectie.

1113) Morton CA et al ; Br J Dermatol 143:767-72 ; 2000: PDT - Photo Dynamische Therapie  met rood licht is effectiever bij Morbus Bowen dan PDT met groen licht ; uiteraard in beide situaties samen met 5-ALA.

1114) Salim A et al; Br J Dermatol 148 : 539-43 ; 2003 ; ALA plus PDT - Photo Dynamische Therapie  is effectiever ter behandeling van morbus Bowen dan 5-FU, zo bleek ook uit dit gerandomiseerde onderzoek.

1115) Eppinger-Helft M et al ;Cancer 45:280-4; 1980: Corynebacterium parvum-therapie had in dit kleine gerandomiseerde onderzoek geen aantoonbaar effect op de chemotherapeutische behandeling van acute myeloide leukemie.

1116) Nicole Culos-Reed S et al ; In gerandomiseerd onderzoek blijkt yoga bij patienten met borstkanker de kwaliteit van leven te verbeteren , het emotioneel functioneren te verbeteren en diarree te verminderen ; 8 andere psychosociale variabelen verbeterden net niet significant (P < 0,10). Veel variabelen zijn niet onafhankelijk van elkaar ; bij nadere analyse blijkt toch overall de kwaliteit van leven door yoga te verbeteren en darmklachten af te nemen. Verder onderzoek is nodig. Zie ook 977 en 1030.

1117) Daniltchenko DI et al ; J Urol 174;2129-33 ; 2005 : Fluorescentie met ALA verbetert detectie blaaskanker bij TUR en vermindert zo recidiefkans en kosten, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

1118) Liossi C en Hatira P ; Int J Clin Exp Hypn 47: 104-16 ; 1999 : Zowel cognitieve gedragstherapie als hypnose verminderen tov niet behandelen pijn en aan pijn gerelateerde angst bij kinderen met kanker. Zie ook 1029.

1119) Liossi C en Hatira P ; Int J Clin Exp Hypn 51: 4-28 ; 2003 :In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt hypnose pijn en angst bij kinderen met kanker te verminderen.

1120) Kuttner L et al ; J Dev Behav Pediatr 9: 374-81 ; 1988 : Psychologische behandeling van wanhoop, pijn en angst met o.a. hypnose blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek zinvol.

1121) Jay S et al ; Pain 62:3-9 ; 1995 : Cognitieve gedragstherapie blijkt in gerandomiseerd onderzoek om pijn i.v.m een beenmergpunctie tegen te gaan even effectief als anesthesie.

1122) Wall VJ en Womack W ; Am J Clin Hypn 31: 181-91; 1989: Zowel hypnose als cognitieve gedragstherapie verminderen ook in dit gerandomiseerde onderzoek pijn en angst bij kankerpatienten die een beenmergpunctie ondergaan.

1123) Zeltzer L en LeBaron S ; J Pediatr 101 : 1032-5 ; 1982 : In dit gerandomiseerde onderzoek met kinderen met kanker bleek hypnose zowel de pijn bij beenmerg- als bij lumbaalpuncties te verminderen.

1124) Syrjala KL et al ; Pain 48: 137-46; 1992: Hypnose verminderde in dit onderzoek pijn, maar niet de misselijkheid bij kankerpatienten ; cognitieve gedragstherapie was in dit onderzoek in het geheel niet effectief.

1125) Canovas F et al; An Med Interna 8:69-73 ; 1991 : Thymostimuline heeft in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek bij patienten met een lymfoom dan wel een multiple myeloom geen reducerend effect op de bijwerkingen/stimulerend effect op de conditie der patienten.

1126) Syrjala KL et al ; Pain 63 : 189-98 ; 1995 ; Ontspanning , ‘imagery’ en cognitieve gedragstherapie werden in dit gerandomiseerde onderzoek op hun pijnreducerend vermogen getest ; ontspanning en ‘ímagery’ verminderden de pijn ; toevoeging van cognitieve gedragstherapie gaf geen beter resultaat.

1127) Li C et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 23:490-2 ; 2001 : PEI plus TACE geeft bij primaire leverkanker een beter lokaal resultaat en een betere overleving dan behandeling met TACE alleen ; iets wat zoals bekend al vaker gevonden is.

1128) Flanigran R ; Urol Oncol 24: 83-4 ; 2006 : 13-cis-retinoinezuur plus interferon verlengt bij uitgezaaide nierkanker het leven meer dan interferon alleen. Zie ook 246, 713 en 1013. Deze 3 studies zijn in lijn met onderhavig onderzoek.

1129) Flamm J et al ; J Urol 144:260-3 ; 1990 : Keyhole-limpet hemocyanine (KLH) vermindert de kans op een recidief van blaaskanker na poliepverwijdering even goed als het cytostaticum ethoglucid ; zie ook 493 en 496.

1130) Hong J et al ; J Trad Chin Med 25:125-8 ; 2005 : TCM naast radiotherapie voor een maligne tumor in de buik geeft tov radiotherapie alleen een betere kwaliteit van leven en na 3 jaar een superieur betere overleving, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 16136943

1131) Rock CL et al ; J Clin Oncol 23:6631-8 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek bij patienten behandeld voor borstkanker leidt interventie met groenten en fruit tot hogere carotenoid-spiegels en dit gaat samen met een betere ziektevrije overleving. PMID 16170170

1132) Pagliaro J et al ; Dermatol Surg 30:63-6 ; 2004 : Koude bij PDT-behandeling van basaalcelcarcinomen/de ziekte van Bowen, leidt tot minder erytheem en pijn, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 14692930.

1133) Hinotsu S et al ; Urology 67:545-9;2006 : BCG vermindert de recidiefkans na verwijderen blaastumoren ook in dit onderzoek significant beter dan doxorubicine ; opmerkelijk is dat BCG ook de kans op nieuwe primaire blaastumoren vermindert. PMID 16527576

1134) Yao G et al ; J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 25: 431-4 ; 2005 : De combinatie van glutamine, arginine en omega-3-vetzuren verkort ligduur in ziekenhuis na zware operatie aan maagdarmkanaal ; PMID : 16196295.

1135) Gough IR et al ; Aust N Z J Surg 48:296-300 ; 1978 : Corynebacterium parvum als extra middel naast chemo voor uitgezaaid melanoom dan wel uitgezaaide darmkanker is in beide situaties zinloos. Zie respectievelijk ook 385,684,811,836 ,1085 (alleen 684 is positief) en 931 (geen effect). Corynebacterium parvum is bij het uitgezaaide melanoom respectievelijk uitgezaaide darmkanker zinloos. PMID 281221.

1136) Melchart D et al ; Support Care Cancer 2006 ; Mar 8 ; Epub ahead of print : Acupunctuur plus acupressure  op P6 gaf een niet significante vermindering tov het sham point van door chemo geinduceerde misselijkheid ; na afloop van het onderzoek (21 personen) bleek een significante meerderheid (door mij bepaald met een T-toets ; P tweezijdig kleiner dan 1%) een voorkeur voor de acupunctuur/acupressure-combinatie te hebben. PMID 16523265. Overigens is de sham point benadering bij onderzoek naar pijn niet zinvol daar de sham point benadering tov placebo ook de pijn vermindert ; zie Kaptchuk TJ et al ; BMJ 332:391-7 ; 2006 ; PMID 16452103.

1137) Mustian KM et al ; J Support Oncol 4:139-45; 2006 : Tai chi chuan doet op gerandomiseerde basis in vergelijking met psychosociale therapie (physical activity control) bij patienten behandeld voor borstkanker de fysieke vermogens toenemen ; de psychosociale groep vertoonde slechts een toename van de flexibiliteit. PMID 16553140. Zie ook 1023.

1138) Ishikawa H et al ; J Nutr 136:816S-20S ; 2006 : Een gerijpt knoflookextract bleek in dit kleine gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek afname van het aantal NK-cellen tegen te gaan en ook een afname in de activiteit van deze cellen tegen te gaan. Op het primaire eindpunt de kwaliteit van leven was evenwel geen effect meetbaar. PMID 16484572

1139) Jacobs J et al ; J Altern Complement Med 11:21-7 ; 2005 : SF-36 vermindert bij postmenopauzale borstkankerpatienten niet-significant postmenopauzale klachten ; wel is met SF-36 na 1 jaar de algehele gezondheid significant beter. PMID 15750360.

1140) Wu WY et al ; Chin J Integr Med 12:50-4 ; 2006 : Injecties met Shenfu volgens een gerandomiseerde setting verbetert aantoonbaar de levenskwaliteit bij patienten met een grootcellige longkanker die gemzar en cisplatin krijgen. PMID 16571285.

1141) Savard J et al ; J Clin Oncol 23;6083-96 ;2005 : Cognitieve gedragstherapie vermindert bij borstkankerpatienten depressie, angst en slapeloosheid. PMID 16135475.

1142) Bruera E et al ; J Clin Oncol 23:2366-71; 2005 : Bij lichte tekenen van uitdroging (!) bij terminale (!) kankerpatienten blijkt 2 dagen achtereen 1000 ml extra vocht in 4 uur parenteraal tov slechts 100 ml met een normaal zoutgehalte als placebo, de toestand te verbeteren : minder spierkrampen, meer rust ; hallucinaties en vermoeidheid namen niet af ; behandelaars die niet bekend waren met de behandeling pikten de behandelden er significant vaker uit. Voldoende vocht is bij dergelijke patienten kennelijk relevanter dan doorgaans wordt gedacht. PMID 15800328.

1143) Cao GW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 16: 428-31 ; 1994 : Patienten met vergevorderde kanker behandeld met LAK/IL2 lieten met Lycium barbarum polysacchriden significant vaker een respons zien. PMID 7720497.

1144) Soden K et al ; Palliat Med 18:87-92; 2004 : Massage al dan niet met lavendelolie verbetert in vergelijking met niet behandelen, slaap bij kankerpatienten ; vermindert eveneens depressies, maar heeft geen effect op pijn of angst. PMID 15046404.

1145) Omura GA et al ; Cancer 49:1530-6 ; 1982 : In dit onderzoek was er een sterke tendens dat BCG de remissieduur na chemo verlengt ; significantie werd bij de zeer kleine aantallen niet bereikt ; zie ook 623 : nummer 1145 meegenomen : hebben we 10 gerandomiseerde onderzoeken, waarin BCG bij AML is getest : in twee kleine is het effect van BCG niet significant positief ; in de overige is het effect wel significant positief ; een meta-analyse mijnerzijds is positief tav BCG als therapeuticum bij AML ; PMID 7039813.

1146) Bruera E et al ; J Clin Oncol 21 : 129-34 ; 2003 : Dagelijks 3 gram omega-3-vetzuren , gedurende 14 dagen heeft bij patienten met vergevorderde kanker geen invloed op vermoeidheid, misselijkheid, welbevinden e.d. PMID 12506181. Naar het gewicht is echter niet gekeken en waarom geen hogere dosering plus een veel langere follow-up ; men had dan ook al dan niet met extra E naar de immuunstatus en overlevingsduur kunnen kijken : Gogos et al , nummer 10 vond immers toen een duidelijke levensverlenging!

1147) Cluzan RV et al ; Lymphology 29:29-35; 1996 : Het bioflavonoidenextract Cyclo 3 Fort (Ruscus plus hesperidine) vermindert in vergelijking met placebo bij vrouwen met oedeem vanwege borstkankerbehandeling, dit oedeem significant. PMID 8721977.

1148) Cluzan RV et al ; Lymphology 37:47-52 ; 2004: Ginkor Fort (Ginkgo, troxerutine en heptanol) vermindert bij vrouwen met oedeem vanwege borstkankerbehandeling, dit oedeem significant. PMID 15328756.

1149) Houborg KB et al ; Scand J Surg 95: 17-22; 2006 : Lichamelijke training direkt na operatie wegens darmkanker verbetert niet (direkt) lichamelijke conditie maar vermindert wel de vermoeidheid. PMID 16579250.

1150) Ohira T et al ; Cancer 2006 ; March 27 : Gewichtstraining blijkt op basis van gerandomiseerd onderzoek bij borstkankerpatienten de levenskwaliteit te verbeteren. PMID 16568409.

1151) Karagozoglu S en Filiz Ulusoy M : Orale cryotherapie vermindert mucositis door meervoudige chemo tov een controle-groep ; mogelijk speelt pH-stijging hierbij een rol ; PMID 15946284 ; zie ook nummer 1074.

1152) Kim CJ et al ; Cancer Nurs 29:156-65 ; 2006.: Vrouwen die een adjuvante behandeling voor borstkanker krijgen hebben baat bij intensieve lichaamstraining : de conditie gaat minder achteruit ; verder blijkt dat ze ook na de interventieperiode een hogere lichamelijke activiteit blijven houden. PMID 16565627. Zie ook nummer 231 uit de preventieve lijst : bewegen verlaagt bij postmenopauzale vrouwen de oestrogeenspiegels!!

1153) Ellison N et al ; J Clin Oncol 15: 2974-80 ; 1997 : Creme met capsaicine (uit rode pepers) vermindert neuropathische pijn samenhangend met een eerdere operatie wegens kanker, zo blijkt uit dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek. PMID 9256142.

1154) Takatsuka H et al ; Bone Marrow Transplant 28:769-74; 2001 : EPA vermindert ingeval van beenmergtransplantaties de kans op ernstige complicaties en verlaagt de sterfte ; zie o.a. ook nummer 245 ; PMID 11781629.

1155) Arkenau HT et al ; Int J Colorectal Dis 20:258-61;2005 : In de adjuvantsituatie bij darmkanker heeft leucovorin bij een dosis 5-FU van 2600 mg/m2 per maand , een jaar lang, geen invloed op de toxiciteit van de 5-FU, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek, ook niet bij meer gespreide toediening. Nader onderzoek naar de optimale combinatie is nodig. PMID 15549327

1156) Mavrichev AS et al ; Urol Nefrol (Mosk) 5:13-6;1990 : In dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek werd met BCG als adjuvante behandeling geen significant betere overleving gevonden ; ondanks de kleinschaligheid was er wel een duidelijke tendens in die richting. PMID 2264198. Onderzoek 643 vindt wel een significant voordeel van BCG bij nierkanker ; echter nummer 652 niet ; vooralsnog kan BCG niet bij nierkanker worden aanbevolen.

1157) Heslin MJ et al ; Ann Surg 226:567-77; 1997 : Bij patienten geopereerd voor een gastrointestinale maligniteit werd snel na de operatie immunonutrition (RNA, l-arginine en omega-3-vetzuren) gecombineerd met extra calorieen :dit had geen effect op de wondgenezing, verblijfsduur in ziekenhuis en de kans op infectie : niet vreemd want een gunstig fenomeen (immunonutrtion : kijk maar eens onder bijv. Braga in deze lijst) wordt met een ongunstige (extra calorieeen : kijk maar eens onder TPN of parenteraal / parenterale in deze lijst) gecombineerd. Een slecht opgezet onderzoek als dit laat feitelijk helemaal geen conclusies toe.

1158) Takimoto M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 9: 116-21 ; 1982 : Q10 gaat ontstaan arithmie en verdere hartdysfunctie bij het geven van bestraling plus FAC-kuren aan borstkankerpatienten  tegen ; dit in vergelijking met een even grote groep die geen Q10 erbij krijgt. PMID 7184359. Dit klopt met dierexperimenteel onderzoek.

1159) Bartolozzi C et al ; Radiology 197: : 812-8 ; 1995 : Ethanol injectie percutaan plus 1 keer TACE geeft bij grotere primaire levertumoren betere resultaten en een betere overleving dan 2-5 keer TACE ; PMID 7480761 ; overigens werkt TACE zelf ondubbelzinnig : zie Koda M et al ; Cancer 92:1516-24 ; 2001 (PMID 11745230).

1160) Zheng C et al ; Chin Med J (Engl) 111: 1060-3 ; 1998 : Bletilla striata (bai ji) is geschikt als middel voor TACE ter behandeling van primaire leverkanker ; meer regressies en een langere progressievrije periode met dit middel in vergelijking met de controle-groep ; PMID 11263363.

1161) Vos PJ et al ; Patient Educ Couns 60: 212-9; 2006 : Psychosociale ondersteuning in een vroeg stadium geeft een duidelijkere vermindering van distress ; later werkt dit ook, al blijft er een achterstand in sociale interacties ; PMID 16442463.

1162) Owen JE et al ; Ann Behav Med 30: 54-64; 2005 : Communicatie via internet bevordert welzijn patienten met borstkanker in vroeg stadium; er is echter alleen sprake van een trend. PMID 16097906.

1163) Spiegel D et al ; Lancet 2(8668):888-91; 1989 : Psychosociale behandeling van terminale borstkankerpatienten verlengt het leven aantoonbaar ; PMID 2571815.

1164) Spiegel D et al ; Arch Gen Psychiatry 38: 527-33; 1981 : Supportive group meetings elke week verbetert bij terminale borstkankerpatienten stemming, vermogen om zich aan te passen en vermindert angst tov de controlegroep. PMID 7235853.

1165) Spiegel D en Bloom JR ; Psychosom Med 45 : 333-9 ; 1983 : In dit gerandomiseerde onderzoek bleek groepstherapie stress en pijn te verminderen ; hypnose bleek de pijn verder te reduceren. PMID 6622622.

1166) Edgar L et al ; Cancer 69: 817-28; 1992 : Psychologische ondersteuning om met kanker om te gaan vermindert bij patienten met net de diagnose borstkanker angst, zorgen en depressies. Patienten met een zwak ego profiteren meer dan patienten met een sterk ego. PMID 1730131.

1167) Forester B et al ; Am J Psychiatry 150: 1700-6; 1993 : Patienten die radiotherapie krijgen werden in dit onderzoek door groepstherapie lichamelijk en geestelijk opgepept, zodanig dat significant de levenskwaliteit verbeterde. PMID 8214179.

1168) Chan YM et al ; J Clin Oncol 23:4913-24 ; 2005 : Psychosociale interventies bij patienten met een gynecologische maligniteit hebben zoals verricht in dit gerandomiseerde onderzoek geen effect op de psychosociale status/kwaliteit van leven. PMID 15939927.

1169) Marchioro G et al ; Eur J Cancer 32A:1612-5 ; 1996 : Cognitieve psychotherapie met family counselling vermindert depressies en verbetert kwaliteit van leven bij vrouwen met niet uitgezaaide borstkanker. PMID 8911127.

1170) Kolcaba K en Fox C; Oncol Nurs Forum 26(1):67-72; 1999: Guided imagery verbetert welbevinden bij vrouwen die vanwege borstkanker aanvullende radiotherapie krijgen.PMID 9921569.

1171) Kuchler T et al ; Hepatogastroenterology 46:322-35 ; 1999 : Psychosociale support versus geen psychosociale support op gerandomiseerde basis leidt bij patienten die wegens een gastrointestinale kanker geopereerd worden tot een betere overleving van hen die genoemde support kregen. PMID 10228816.

1172) Sloman R ; Cancer Nurs. 25: 432-5 ; 2002 : Ontspanning en guided imagery leiden bij patienten met vergevorderde kanker niet tot vermindering van angst, maar wel tot vermindering van depressies en tot een verbetering van de levenskwaliteit, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 12464834.

1173) Edelman S et al ; Psychooncology 8:295-305; 1999: Cognitieve groepstherapie verbetert bij patienten met uitgezaaide borstkanker  humeur ; vermindert depressies en verhoogt het gevoel van eigenwaarde ; dit alles in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep uiteraard. PMID 10474848. De overleving werd hierdoor echter niet verbeterd ; zie Edelman S et al ;Psychooncology 8:474-81; 1999 : PMID 10607980.

1174) Oyama H et al ; J Med Syst 24:173-82; 2000 : Psychotherapie aan bed: Bedside welness system blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek misselijkheid en vermoeidheid samenhangend met chemo bij kankerpatienten te verminderen.

1175) Herth K; J Adv Nurs 32: 1431-41; 2000: Psychotherapie gericht op bevorderen van hoop bij patienten met een recidief van kanker is significant effectief tov 2 verschillende gerandomiseerde controle-groepen : het blijkt dat de hoop ook in vergelijking met het geven van louter extra informatie toeneemt ; ook na 3, 6 en 9 maanden is het effect van de behandeling nog significant. PMID 11136411.

1176) Baider L et al; Gen Hosp Psychiatry 23: 272-7; 2001: Guided imagery en spierontspanning blijkt bij patienten waarbij net kanker is geconstateerd tov geen extra therapie het welbevinden significant te verbeteren. PMID 11600169.

1177) Simpson JS et al ; Cancer Pract 9:19-26; 2001 : Vrouwen met vroege borstkanker kregen na reguliere behandeling psychotherapie dan wel niet ; de behandelde groep had minder depressies, voelden zich beter, hadden een betere levenskwaliteit en er waren minder psychiatrische klachten ; verder waren in de psychotherapeutisch behandelde groep de kosten lager! PMID 11879269.

1178) Kissane DW et al ; J Clin Oncol 22: 4255-60; 2004 : Cognitieve-existentiele groepstherapie (CEGT) blijkt bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium na 85 maanden follow-up geen aantoonbaar effect op de overleving te hebben. PMID 15452189.

1179) Giese-Davis J et al ; J Consult Clin Psychol 70: 916-25 ; 2002 : Ondersteunende expressieve groepstherapie verbetert welbevinden van vrouwen met uitgezaaide borstkanker. PMID 12182275.

1180) de Moor C et al ; Health Psychol 21:615-9 ; 2002 : Patienten met uitgezaaide nierkanker, die deel name aan een vaccintrial werd of aangeraden letterlijk van zich af te schrijven dan wel dit niet te doen ; de zogenaamde expressive writing-group kende minder slaapproblemen ; mbt het welbevinden was bij genoemde expressive writing-group ook een tendens in positieve zin. PMID 12433015.

1181) Persson CR et al ; Nutr Cancer 42:48-58 ; 2002 : Bevorderen van louter de energie inname leidt bij kankerpatienten wel tot vermindering van het gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename, maar niet tot een langere/betere overleving ; iets wat al veel eerder in deze lijst met onderzoek is onderbouwd. PMID 12235650.

1182) Boesen EH et al ; J Clin Oncol 23:1270-7 ; 2005 : Psychotherapie na constateren maligne melanoom vermindert moeheid en verbetert humeur in vergelijking met een gerandomiseerde controle-groep. PMID 15718325.

1183) Evans RL en Connis RT ; Public Health Rep 110:306-11; 1995 : Bij patienten met borstkanker die bestraling kregen en symptomen van depressie hadden bleek het welbevinden door 2 soorten van groepstherapie te verbeteren ; social support intervention bleek in een aantal opzichten hierbij nog beter dan cognitieve groepstherapie. PMID 7610222.

1184) Richardson MA et al ; Altern Ther Health Med 3 : 62-70 ; 1997 : Support tov standard care vergrootte in dit onderzoek bij borstkankerpatienten het vermogen met de ziekte om te gaan ; imagery deed meer en vergrootte o.a. duidelijk de levenskwaliteit. PMID 9287446.

1185) Gundel H et al ; Z Psychosom Med Psychother 49: 246-61; 2003 ; Psychoeducationele interventie verbeterde bij kankerpatienten informatieniveau en emotioneel welbevinden, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 12964131.

1186) Stanton AL ; J Clin Oncol. 23:6009-18; 2005 : Informatie over kanker blijkt bij borstkankerpatienten na operatie herstel van energieniveau te bevorderen. PMID 16135469.

1187) Kazak AE et al ; Pediatrics 102: 59-66 ; 1998. Psychologische interventie naast reeds basale farmacologische vermindert distress (pijn) bij invasieve ingrepen bij kinderen met leukemie . PMID 9651414.

1188) Mantovani G et al ; Support Care Cancer 4:129-40 ; 1996 : Sociale support, maar ook autogene training verbeteren kwaliteit van leven van kankerpatienten met meestal vergevorderde kanker, welke reeds psychofarmacologisch behandeld worden. PMID 8673350.

1189) Vos PJ et al ; Psychother Psychosom 73: 276-85; 2004 : Bij vrouwen met niet uitgezaaide borstkanker, die geen psychische problemen hebben, bleek psychotherapie niet zinvol. PMID 15292625. Vergelijk met 1161.

1190) Edmonds CV et al ; Psychooncology 8: 74-91 ; 1999 : Bij patienten met uitgezaaide borstkanker werden met psychotherapie op korte termijn gunstige effecten o.a. met betrekking tot o.a. het vermogen om goed met de ziekte om te gaan gezien. Op langere termijn was er bij de behandelde groep wel sprake van minder gevoel van hulpeloosheid, maar angstige preoccupaties traden ook op ; op mood of kwaliteit van leven was er van behandeling tijdens het hele onderzoekstraject van geen enkel effect sprake. PMID 10202785.

1191) Mckenzie DC en Kalda AL ; J Clin Oncol 21: 463-6 ; 2003 : Bewegingstherapie van arm met lymfeoedeem bij patienten met borstkanker vermindert oedeem niet ; fitheid, algemene gezondheid, vitaliteit en mentaal welbevinden namen wel significant toe. PMID 12560436.

1192) Burnham TR en Wilcox A ; Med Sci Sports Exerc 34:1863-7 ; 2002 : Lichaamsbeweging verbetert bij kankerpatienten conditie en kwaliteit van leven, zo blijkt ook uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 12471288.

1193) Van Kampen M et al ; Lancet 355: 98-102 ; 2000 : Bekkenbodemtraining blijkt effectief om incontinentie als gevolg van prostatectomie te behandelen. PMID 10675166.

1194) Floratos DL et al ; BLU Int 89:714-9; 2002 : Biofeedback met elektromyografie is even effectief als verbale instructie om incontinentie als gevolg van prostatectomie te behandelen. PMID 11966630.

1195) Burgio KL et al ; J Urol 175:196-201; 2006 : Preoperatieve biofeedback met gedragstraining helpt om de kans op incontinentie na prostatectomie en de ernst ervan te verminderen. PMID 16406909. Samenvattend kan ik over 1193 t/m 1195 zeggen : prostatectomie is zelden geindiceerd (ingeval van prostaatkanker zijn er goede argumenten om dat dan af te raden) ; verder indien de patient toch een prostatectomie wil dan liefst door een arts die het goed zenuwsparend kan (kunnen de meeste niet) ; duidelijk is dat incontinentie met minder gangbare methoden te bestrijden is.

1196) Sandel SL et al ; Cancer Nurs 28:301-9 ; 2005 : Dansen blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de kwaliteit van leven bij vrouwen net behandeld voor borstkanker aantoonbaar te verbeteren. PMID 16046894.

1197) Pinto BM et al ; J Clin Oncol 23:3577-87 ; 2005 : Stimulering van lichaamsbeweging thuis van patienten met borstkanker in een vroeg stadium leidt tot vermindering van spanning en vermoeidheid. PMID 15908668.

1198) Thorsen L et al ; J Clin Oncol 23:2378-88 ; 2005 : Home based fitness verbetert bij kankerpatienten die net met chemo zijn behandeld wel de cardio-fitness, maar mental distress of de kwaliteit van leven werden niet beinvloed. PMID15800330.

1199) Marchese VG et al ; Pediatr Blood Cancer 42:127-33 ; 2004 : Fysiotherapie bij kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie, die chemo krijgen normaliseert gang ; van belang derhalve voor een goede levenskwaliteit. PMID 14752875.

1200) Moynihan C et al ; BMJ 316:429-35 ; 1998: Bij patienten die zoals bekend iha succesvol met chemo te behandelen zijn blijkt psychotherapie geen invloed op welbevinden te hebben ; ook niet bij hen die onder dit soort patienten kwetsbaarder zijn. PMID 9492666.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1101 t-m 1200."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>