12 augustus 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en laat onderstaand artikel staan. Wel wil ik hierbij opmerken dat lokale electro hyperthermie  en/of bepaalde Chinese kruiden  wellicht een beter niet toxisch alternatief zou kunnen zijn voor behandeling van levertumoren naast chemo en TACE en LITT in plaats van bestralen. 

14 december 2005: Bron: J Clin Oncol 2005;23:8739-8747 en Medscape

Lokale radiotherapie - bestraling naast arteriële chemo vergroot significant de mediane levensduur van patiënten met inoperabele levertumoren. Vooral bij darmkankerpatiënten en patiënten met galwegenkanker met inoperabele levertumoren was de levensverlenging opmerkelijk en significant. Hier zo goed als letterlijk vertaalt de resultaten uit deze fase II studie zoals Medscape die vermeldt.

NEW YORK (Reuters Health) Dec 05 - Aanvullend aangepaste hoge-dosis radiotherapie/bestraling (RT) aan intra-arteriële ingebrachte floxuridine (een chemo) verbetert de resultaten bij patiënten met inoperabele levertumoren significant, aldus een studiepublicatie in de 1 december editie van de Journal of Clinical Oncology.

"Ik wil artsen er attent maken op het potentiële nuttige gebruik van hoge dosis gerichte radiotherapie - bestraling voor die patiënten die geen operatieve mogelijkheid meer hebben," aldus Dr. Edgar Ben-Josef van de Universeit van Michigan. "Er is momenteel te wienig aandacht voor de optie van bestraling voor deze groep van patiënten."

In een fase II trial, Dr. Ben-Josef en collega's onderzochten de uitkomsten - effecten bij 128 patiënten met inoperabele inwendige levertumoren vanuit primaire leverkanker of uitzaaiïngen vanuit darmkankers tegelijk behandeld met drie dimensionale aangepaste hoge dosis radiotherapie en in de lever via arteriële methode ingebrachte floxuridine, (een chemo).

Actuele 3-jaars overall overleving was 17%, rapproterden de auteurs, en de mediane overleving was 15.8 maanden na de start van de bestraling - radiotherapie. Mediane overlevingstijd was het hoogste voor gemetasteerde darmkanker (17.2 maanden), iets minder maar nog steeds beter voor primaire leverkanker (15.2 maanden), en het laagste maar nog steeds beter dan bij een standaard behandeling voor galwegenkanker (13.3 maanden). Alle bereikte overlevingscijfers zijn beduidend hoger dan mag worden verwacht bij kankerpatiënten met deze vormen van kanker en stadium van hun ziekte welke algemeen niet langer zijn dan ca. 8 tot 9 maanden mediane overlevingstijd. Aldus de onderzoekers die deze cijfers baseren op grote eerder gepubliceerde fase III studies.

De gebruikte dosis van bestrlaing - radiotherapie was een goede en significante voorspeller voor de kans op resultaat, merken de onderzoekers op. Met doses van ten minste 75 Gy werd de mediane overlevingstijd bijna verdubbeld (23.9 maanden) als werd gezien bij lagere doses (14.9 maanden).

Bjna de helft van de patiënten met primaire leverkanker waren vrij van progressie van hun ziekte na drie jaar, stelt het onderzoeksrapport, vergeleken met slechts 15.1% van de patiënten met utigezaaide darmkanker. 30 procent van de patiënten kreeg graad 1/2 bijwerkingen, 30% kreeg last van graad 3/4 bijwerkingen, en er was 1 behandelings gerelateerde dode.
"Bij kleinere tumoren kan deze aanpak wellicht net zo goed werken als andere ablatieve methoden (ablatief = operatieve verwijdering met bv. radiogolven, zie onder RFA = Radio Frequency Ablation of laser, zie LITT - Laser-induced Interstitial Thermotherapy en patiënten die geen knadidat zijn voor een operateive verwijdering zouden van deze aanpak met RT nog steeds kunnen profiteren," zegt Dr. Ben-Josef.

"Ik wil benadrukken dat deze aanpak geen alternatief is voor patiënten die wel in aanmerking komen voor chemotherapie." legt Dr. Ben-Josef uit. "Er is geen reden waarom patiënten niet beide zouden kunnen krijgen en we geloven dat deze twee vormen van behandeling aanvullend kunnen zijn ibij uitgezaaide darmkanker: agressieve systemische chemotherapie plus agressieve lokale behandeling."

"We zijn bezig om een grotere fase II trial op te zetten met intensieve gemoduleerde radiotherapie en floxuridine," aldus Dr. Ben-Josef. "Ons preklinische onderzoek suggereert zelfs dat we hogere doses kunnen toepassen dan in deze studie toegepast met vergelijkbare of zelfs minder bijwerkingen en toxiciteit"

J Clin Oncol 2005;23:8739-8747.

Radiation Therapy Improves Outcome of Unresectable Hepatic Cancer

By Will Boggs, MD

NEW YORK (Reuters Health) Dec 05 - Adding high-dose conformal radiation therapy (RT) to intra-arterial floxuridine improves outcomes in patients with unresectable intrahepatic malignancies, according to a report in the December 1st Journal of Clinical Oncology.

"I would like physicians to be aware of the potential usefulness of high-dose focal radiotherapy for those patients who do not have surgical options," Dr. Edgar Ben-Josef from University of Michigan, Ann Arbor, told Reuters Health. "There is currently little awareness of radiotherapy as an option for these patients."

In a phase II trial, Dr. Ben-Josef and colleagues investigated the outcomes of 128 patients with unresectable intrahepatic primary hepatic biliary cancers or liver metastases from colorectal cancer treated concurrently with three-dimensional conformal high-dose radiation therapy and hepatic arterial floxuridine.

Actuarial 3-year overall survival was 17%, the authors report, and the median survival was 15.8 months after the start of radiotherapy. Median survival was highest for metastatic colorectal cancer (17.2 months), intermediate for hepatocellular carcinoma (15.2 months), and lowest for cholangiocarcinoma (13.3 months). All of these survival times were longer than the 8-to-9 months median survival expected for these diseases, the results indicate.

Radiotherapy dose was a significant predictor of survival, the researchers note, with doses of at least 75 Gy bringing an overall survival nearly twice as high (23.9 months) as that seen with lower doses (14.9 months).

Nearly half the patients with primary hepatic cancers were free from extrahepatic progression at 3 years, the report indicates, compared with only 15.1% of the patients with metastatic colorectal cancer. Thirty percent of the patients developed grade 1/2 toxicity, 30% developed grade 3/4 toxicity, and there was one treatment-related death.
"In smaller lesions, this could probably work just as well as other nonablative methods, and patients who are not candidates for nonsurgical ablation could still benefit from RT," Dr. Ben-Josef said.

"I'd like to emphasize that this is not an alternative to chemotherapy in those who are candidates for chemotherapy." Dr. Ben-Josef explained. "There is no reason why patients could not have both, and we believe that these two forms of therapy are complementary in metastatic colorectal cancer: aggressive systemic therapy plus aggressive local therapy."

"We are about to initiate a phase II trial of intensity-modulated radiotherapy with concurrent floxuridine," Dr. Ben-Josef added. "Our preliminary work has suggested that we can deliver an even higher dose than we had in the reported trial with the same or reduced expected level of toxicity."

J Clin Oncol 2005;23:8739-8747.

Hier nog een fase studie met de resultaten van inwendige bestraling na operatieve verwijdering van levertumoren welke ook een beter resultaat gaf op de mediane overlevingstijd, 512% haalde de vijf jaars overleving en ziektevrije tijd.

J Clin Oncol. 2005 Sep 20;23(27):6763-70.

Phase II trial of carcinoembryonic antigen radioimmunotherapy with 131I-labetuzumab after salvage resection of colorectal metastases in the liver: five-year safety and efficacy results.

Liersch T, Meller J, Kulle B, Behr TM, Markus P, Langer C, Ghadimi BM, Wegener WA, Kovacs J, Horak ID, Becker H, Goldenberg DM.
Department of General Surgery, University of Gottingen, Germany. tliersc@gwdg.de

PURPOSE: Although complete resection (R0) of liver metastases (LM) remains the treatment of choice for colorectal cancer (CRC) patients amenable to curative therapy, only approximately one third survive for 5 years. The objective of this phase II study was to evaluate the safety and efficacy of radioimmunotherapy (RAIT) after salvage resection of LM.

PATIENTS AND METHODS: Twenty-three patients who underwent surgery for LM of CRC received a dose of 40 to 60 mCi/m2 of 131I-labetuzumab, which is a humanized monoclonal antibody against carcinoembryonic antigen. Safety (n = 23), disease-free survival (DFS; n = 19), and overall survival (OS; n = 19) were determined.

RESULTS: With a median follow-up of 64 months, the median OS time from the first liver resection for RAIT patients was 68.0 months (95% CI, 46.0 months to infinity), and the median DFS time was 18.0 months (95% CI, 11.0 to 31.0 months). The 5-year survival rate was 51.3%. RAIT benefited patients independently of bilobar involvement, size and number of LM, and resection margins. The major adverse effect was transient myelosuppression, resulting mostly in grade < or = 3 neutropenia and/or thrombocytopenia.

CONCLUSION: Because both the median OS and 5-year survival rates seem to be improved with adjuvant RAIT after complete LM resection in CRC, compared with historical and contemporaneous controls not receiving RAIT, these results justify further evaluation of this modality in a multicenter, randomized trial.

Publication Types:
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase II

PMID: 16170184 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Extra lokale bestraling naast lokale chemo geeft significant langere mediane overlevingstijd en ziektevrije periode bij behandelingen van inoperabele levertumoren vanuit darmkanker, galwegenkanker en primaire leverkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Standaard radiotherapie naast >> Bestraling - radiotherapie >> SIRT - inwendige bestraling >> Bestraling - Radio embolisatie >> Effect van aanvullende bestraling >> Extra lokale bestraling naast >> Orgotein - Super Oxyde Dismutase >> Bestraling - Radiotherapie: >> Bestraling - radiotherapie >>