Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

101) Smyth JF et al ; Ann Oncol 8 : 569-73 ; 1997 ; glutathion vermindert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, de bijwerkingen van cisplatin bij patienten met eierstokkanker; de bevindingen in de referenties 95,98,100 en 101 zijn dusdanig , dat een meta-analyse mbt de regressiekans van een gezwel indien ook glutathion wordt gegeven , een interessante vraagstelling is.

102) Motomura S et al ; Am J Hematol 38 : 67-8 ; 1991. De precursor van vitamine D 3 : 1-alpha-25-hydroxyvitamine D3 vertraagt significant de overgang van de maligniteit myelodysplastisch syndroom (hieraan alleen kunnen mensen ook overlijden) naar de veel malignere leukemie.

103) Wagdi P et al ; Jpn Heart J 37 : 353-9 ; 1996.Vitamin E plus C plus NAC verminderen in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek irreversibele bijwerkingen op het hart door chemotherapie

104) Sukulinskii VN en Morozkina TS ; Vopr Onkol 35 : 1242-5 ; 1989. Suppletie met vitamines A, C en E vermindert bij operaties in verband met maagkanker het aantal postoperatieve complicaties aanzienlijk (daalt van 30,9 naar 1,9%) ; het betrof een gerandomiseerd onderzoek bij 197 patiënten.

105) Agteresh HJ et al ; Clin Sci 98 : 689-95 ; 2000. ATP (adenosine-triphosphaat) gaat in gerandomiseerd onderzoek (12 patienten),toegediend per infuus de extreme vermagering van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom tegen.

106) Agteresh HJ et al ; JNCI 92 : 321-8 ; 2000 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij 58 patiënten met een niet kleincellige longkanker stadium 3B of 4 reduceerde ATP de vermindering van spierkracht en verbeterde het mede daardoor de levenskwaliteit van de patienten. In dierproeven is overigens ook gevonden, dat ATP het resultaat van bestraling en chemo kan verbeteren (Agteresh HJ et al ; Drugs 58 : 211-32 ; 1999).

107) Hayakawa K et al ; Cancer Detect Prev 21 : 71-7 ; 1997 ; PSK verbetert de 5 jaarsoverleving van patiënten met niet kleincellige longkanker in gerandomiseerd onderzoek significant.

108) Masuno T et al ; Cancer 68 : 1495-500 ; 1991 ; met een melkzuurbacterie extract blijkt er in een gerandomiseerde opzet met doxorubicine bij longkankerpatienten significant vaker een regressie op te treden dan met doxorubicine alleen en blijkt in de melkzuurbacteriegroep ook de overleving aantoonbaar langer te zijn.

109) Israel L et al ; Ann Med Interne 136 : 551-4 ; 1985 ; Vitamine A vergroot bij postmenopausale vrouwen responskans chemo, responsduur op de chemo en verbetert de overleving.

110) Hu YJ et al ; Biol Trace Elem Res 56 : 331-41 ; 1997 ; selenium vermindert de nephrotoxiciteit , de leukopenie als mede het aantal bloedtransfusies bij patiënten behandeld met cisplatinum.

111) Li J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He za Zhi 18 : 523-6 ; 1998 ; Het Fuzheng Baozhen-extract verbetert in een gerandomiseerd onderzoek de responskans op chemo- en/of radiotherapie , maar ook de overleving ; met name het laatste is statistisch hard.

112) Salim AS ; Chemotherapy 38 : 135-44 ; 1992 ; DMSO, eveneens een natuurstof , verbetert als adjuvant in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving bij maagkanker.

113) Salim AS;Chemotherapy 38 : 127-34 ; 1992 : DMSO, eveneens een natuurstof, verbetert als adjuvant in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving bij in principe curatief geopereerde darmkankerpatiënten.

114) Salim AS ; Tumour Biol 14 : 9-17 ; 1993 ; DMSO, eveneens een natuurstof, verlengt bij opgegeven darmkankerpatiënten blijkens gerandomiseerd onderzoek het leven.

115) Vernia P et al ; Boterzuur blijkt in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek effectief tegen bestralingsproctitis ; Lancet 356 : 1232-5 ; 2000.

116) Johnston B ; Cancer Chemotherapy Reports 21 : 19-68 ; 1962 : Het Coley-vaccin geeft bij kankerpatiënten significant vaker klinisch relevante verbeteringen dan in de controlegroep van dit gerandomiseerde onderzoek met een placebobehandeling optreedt (in de experimentele groep werd de tumor bij 9 van de 34 patiënten kleiner, terwijl dit in de controlegroep van 37 patiënten dit in het geheel niet werd waargenomen).

117) Fujimoto S et al ; Gan To Ryoho 10 :1135-45 ; 1983 ; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten geopereerd wegens maagkanker.

118) Nakao I et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1146-59 ; 1983 ; Schizophyllan (SPG) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving bij patiënten met een recidief van maagkanker dan wel met een inoperabele maagkanker.

119) Lissoni P et al ; Neuroendocrinol Lett 21 : 319-23 ; 2000 : de lichaamseigenstof methoxytryptamine blijkt bij patiënten die reeds melatonine krijgen de tumorprogressie aantoonbaar additioneel te remmen.

120 )Mayne ST et al ; Cancer Res 61 : 1457-63 ; 2001 ; beta-caroteen blijkt de recidiefkans bij patiënten, behandeld voor keelkanker, in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek niet te verlagen (steeds duidelijk wordt, dat caroteen veel minder belangrijk is dan werd aangenomen ; een vorm van vitamine A-zuur en lycopeen zijn bij de vitamine A-achtige stoffen het interessantst.

121) Lissoni P et al ; Tumori 79 : 202-4 ; 1993 ; L-carnitine vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op cardiale complicaties bij patiënten, die met interleukine behandeld worden.

122) Lissoni P et al ; Eur J Cancer 35 : 1688-92 ; 1999 ; In een groot gerandomiseerd onderzoek met uiteenlopende typen gemetastaseerde kanker blijkt melatonine de bijwerkingen van de reguliere therapie te verminderen en de overleving te verbeteren.

123) Nakano H et al ; Hepatogastroenterology 46 : 2662-8 ; 1999 ; Lentinan verbetert bij patiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker in een gerandomiseerd onderzoek de kwaliteit van het leven en verlengt dit.

124) Tari K et al ; Hinyokika Kiyo 40 : 119-23 ; 1994 ; Lentinan (Shiitake) verbetert in gerandomiseerd bij prostaatkankerpatiënten, die hormonale therapie krijgen, de 5-jaarsoverleving.

125) Taguchi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 366-78 ; 1985; Lentinan (Shiitake) verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van patiënten met  maagkanker in een vergevorderd stadium of waarbij de ziekte is teruggekomen ; bij patiënten met een vergevorderde vorm van darmkanker lijken de effecten van Lentinan gunstig, maar is een en ander statistisch onvoldoende hard.

126) Taguchi T; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 387-93 ; 1983 ; Lentinan (Shiitake) verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven bij patiënten met een vergevorderde of gerecidiveerde maagkanker darmkanker of borstkanker.

127) Akimoto M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 : 1270-6 ; 1986 ; Lentinan verlengde in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patiënten met een vergevorderde vorm van maagkanker ; echter alleen indien de voedingstoestand nog enigszins redelijk was.

128) Nishihira T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 : 1615-20 ; 1988 ; dit onderzoek is vergelijkbaar met referentie 127 en komt tot dezelfde bevinding.

129) Meyskens FL et al ; J Clin Oncol 12 : 2060-5 ; 1994 ; Vitamine A in een dosering van slechts 100000 IU per dag blijkt als adjuvants bij de behandeling van het maligne melanoom het behandelingsresultaat niet te verbeteren.

130) Agteresch HJ et al ; J Clin Oncol 20 : 371-8 ; 2002 ; ATP gaat bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom in een gerandomiseerd onderzoek het verlies van eetlust en gewicht tegen.

131) Guo XM et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 325-7 ; 1997 ; in een gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met het non-Hodgkin-lymfoom werd met Chinese kruiden plus chemo een betere overleving gevonden dan met chemo alleen.

132) Gansauge F et al ; Langenbecks Arch Surg 386 : 570-4 ; 2002 ; Ukrain verlengt in dit gerandomiseerde onderzoek bij patiënten met alvleesklierkanker het leven.

133) Urbancsek H et al ; Eur J Gastroenterol Hepatol 13 : 391-6 ; 2001 ; Melkzuurbacteriën verminderen in dit gerandomiseerde onderzoek de bijwerkingen van bestraling in het buikgebied.

134) Susak YM et al ; Drugs Exp Clin Res 22 : 115-22 ; 1996 ; bij patiënten met  darmkanker blijkt Ukrain de prognose meer te verbeteren dan 5-FU en bestraling tezamen vermogen (zonder leucovorin verbeteren 5-FU en bestraling samen de prognose overigens nauwelijks).

135) Zemskov VS et al ; Drugs Exp Clin Res ; 26 : 179-90 ; 2000 ; Ukrain verlengt ook in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van patiënten met alvleesklierkanker.

136) Hattori T et al ;Jpn J Surg 20 :127-136 ; 1990 ; PSK blijkt in gerandomiseerd onderzoek middels immunostimulatie de prognose van maagkanker te kunnen verbeteren.

137) Huang ZM en Long H ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 26-8 ; 1997 ; bij het ver gevorderde longcarcinoom blijken Chinese kruiden de regressiekans door chemo te vergroten en het leven wordt door deze kruiden extra verlengd.

138) Wang HZ en Lin ZT ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 730-2 ; 1997 ; in gerandomiseerd onderzoek verbetert kang' aiboa oral = kabol de overlevingskansen van kankerpatiënten significant.

139) Guo Z ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19 : 20-2 ; 1999 ; Fuzheng yiai-drank verbetert de overleving van darmkankerpatienten, die als adjuvantbehandeling chemo krijgen.

140) Hua B en Wang A ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 19 : 470-2 ; 1999 ; Xiansu vermindert bij patiënten met  maagkanker de bijwerkingen van chemo en verhoogde in dit onderzoek de responskans van de chemo van 13,3 naar 32,8 procent.

141) Xin M et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 18 : 658-61; 1998 ; Patiënten met  maagkanker die chemo plus Shenqi Fuzheng krijgen, doen het beter dan patiënten, die alleen chemo krijgen : meer regressies en een betere kwaliteit van leven.

142) Yang D et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 37 : 464-71 ; 1999. Zhuling vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van blaaskanker ; het werkt zeker zo goed als BCG en significant beter dan mitomycine C of niets extra’s doen.

143) Chen S et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 19 : 228-30 ; 1997 ; Nocardia Rubra werkt als adjuvants bij de behandeling van blaaskanker blijkens gerandomiseerd onderzoek zeker zo goed als mitomycine C

144) Douwes FR et al ; Zeitschrift fur Onkologie 18 : 155-62 ; 1986 ; Maretak (Iscador), maar ook Neytumorin geven in gerandomiseerd onderzoek levensverlenging bij patiënten met uitgezaaide darmkanker.

145) Kojima J et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14 : 179-87 ; 1987 ; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een primair levercarcinoom.

146) Toge T et al ; Oncol Rep 7 : 1157-61 ; 2000 ; PSK blijkt wederom in geval van maagkanker  in gerandomiseerd onderzoek de prognose te verbeteren.

147) Isenberg J et al ; Anticancer Res 17(5B): 3767-72 ; 1997 ; D-galactose remt in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met colorectale kanker significant metastasering naar de lever.

148) Kosik J et al ; Anticancer Res 17(2B) : 1411-5 ; 1997 ; D-galactose blijkt in gerandomiseerd onderzoek in geval van maagkanker metastasering naar de lever te remmen en wel zodanig dat daardoor de overleving verbetert.

149) Warczynski P et al ; Anticancer Res 17(2B) : 1223-6 ; 1997 ; door D-galactose remt bij darmkanker metastasering naar de lever en verbetert daardoor de overleving.

150) Daniele B et al ; Gut 48 : 28-33 ; 2001 ; Glutamine vermindert in gerandomiseerd onderzoek significant de bijwerkingen op de darm.

151) Nobile MT et al ; Eur J Cancer 28A (11) : 1823-7 ; 1992 ; bij slechts 1 keer per week 5-FU geeft leucovorin ook een grotere responskans ; in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek was de tijd zonder ziekteprogressie net niet significant langer in de leucovoringroep.

152) Sanchiz F en Milla A ; Eur J Cancer 32A(1) : 52-6 ; 1996 : Thymostimuline vermindert in gerandomiseerd onderzoek het aantal infecties tijdens chemo.

153) Alba E et al ; Minerva Gineacol 43 : 585-7 ; 1991 : bevestigt resultaten nummer 152.

154) Periti P et al ; J Chemother 5 : 37-42 ; 1993 ; Thymostimuline vermindert in geval van operatie vanwege darmkanker, het aantal postoperatieve infecties significant.

155) Lissoni P et al ; Eur Urol 2000 38 : 115-8 ; 2000 ; melatonine verlengt het leven bij patiënten met een vergevorderde nierkanker.

156) Kaul R et al ; bij patiënten met keelkanker vermindert Wobe-Mugos in gerandomiseerd onderzoek, de bijwerkingen van radiotherapie zeer duidelijk.

157) Sukolinskii VN en Morozkina TS ; Vopr Onkol 35 : 1242-5 ; 1989 ; de combinatie vitamines A,C en E vermindert bij operatie vanwege maagkanker het aantal postoperatieve complicaties van 31 naar 2% (totaal 197 patiënten).

158) Fujisawa T en Yamaguchi Y ; Cancer 78 : 1892-8 ; 1996 : Nocardia Rubra verbetert als adjuvans na operatie de overleving van patiënten met longkanker stadium 1.

159) Kasseroller RG en Schrauzer Gn ; Am J Ther 7 : 273-9 ; 2000 ; natriumseleniet plus lymfdrainage vermindert oedeem arm bij borstkankerpatiënten blijkens gerandomiseerd dubbelblind onderzoek meer dan lymfedrainage alleen.

160) Andersen PM et al ; Cancer 83 : 1433-9 ; 1998 ; glutamine vermindert stomatitis door chemo in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek.

161) Lissoni P et al ; Support Care Cancer 5 : 126-9 ; 1997 ; melatonine vermindert in gerandomiseerd onderzoek thrombocytopenie en malaise door chemo aantoonbaar ; stomatitis en neuropathie waren in de melatoninegroep ook minder, al was het voordeel niet significant.

162) Decker-Baumann C et al ; Eur J Cancer 35 : 202-7 ; 1999 ; glutamine vermindert bij patiënten met uitgezaaide darmkanker, die met 5-FU en leucovorin behandeld worden, ontsteking van en zweren in maag en twaalfvingerige darm.

163) Menander-Huber KB ; Urol Res 6 : 255-7 ; 1978 ; koper-zink-dismutase vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten, die vanwege blaaskanker bestraald worden.

164) Edsmyr F en Menander-Huber KB ; Eur J Rheumatol Inflamm 4 : 228-36 ; 1981 ; Koper-zink-dismutase vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten met blaaskanker en prostaatkanker significant.

165) Sanchiz F et al ; Anticancer Res 16(4A): 2025-8 ; 1996 ; Koper-zink-oxide-dismutase vermindert ook in dit groots opgezette gerandomiseerde onderzoek de ernstige bijwerkingen van bestraling bij blaaskankerpatiënten.

166) Tu Q et al ; Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao 23 : 308-10 ; 1998 ; Superoxide-dismutase verminderde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij een gemeleerde groep kankerpatiënten.

167) Krege S et al ; Urologe A 41 : 164-8 ; 2002 ; AF-2 vermindert in geval van chemo voor urotheliale kanker maag en darm bijwerkingen aantoonbaar ; beenmergtoxiciteit kwam met AF-2 minder voor, maar hier werd statistische significantie niet bereikt.

168) Isenberg J et al ; Anticancer Res 15 : 2363-8 ; 1995 ; Propionibacterium avidum KP-40 verbetert in gerandomiseerd onderzoek in stadium 1 en 2 de overleving van patienten met darmkanker ; ook verbeterde het de levenskwaliteit.

169) May PE et al ; Am J Surg 183 : 471-9 ; 2002 ; De combinatie van arginine, glutamine en beta-hydroxy-beta-methylbutyraat gaat in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patienten met een vergevorderde vorm van kanker verlies van de vetvrije massa tegen.

170) Bozzetti F et al ; Nutrition 13 : 748-51 ; 1997 ; In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten met borstkanker  bleek glutamine diarree door het chemotherapeuticum doxifluridine niet tegen te gaan.

171) Coghlin D et al ; JPEN 24 : 61-6 ; 2000 ; Glutamine heeft in gerandomiseerd onderzoek geen aantoonbaar effect op het ontstaan van mucositis samenhangend met beenmergtransplantatie.

172) Agarwala SS et al ; J Clin Oncol 20 : 125-33 ; 2002 ; Histamine verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van melanoompatienten, welke met interleukine 2 behandeld worden.

173) Mitomi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 16 : 2241-9 ; 1989 ; PSK verhoogt de genezingskans van patiënten geopereerd wegens een colorectaal carcinoom.

174) Schulof RS et al; J Biol Response Mod 4 : 147-58 ; 1985 ; In een dubbelblind onderzoek bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom behandeld met bestraling, bleek thymosin-alpha 1 in staat de aan bestraling gerelateerde immunosuppressie op te heffen en gaf het tevens een langere ziektevrije overleving en een betere overleving sec.

175) Sallan SE et al ; N Engl J Med 293 : 795-7 ; 1975 ; In dubbelblind onderzoek blijkt delta-9-tetrahydrocannibol het braken samenhangend met chemo te verminderen.

176) Inoue M et al ; Biotherapy 6 : 13-8 ; 1993 ; SPG verbetert in gerandomiseerd onderzoek de lange termijn prognose van eierstokkanker.

177) Noda K et al ; Jpn J Clin Oncol 22 : 17-25 ; 1992 ; SPG verhoogt bij patiënten met baarmoederhalskanker stadium 2 of 3 de regressiekans door radiotherapie.

178) Okamura K et al ; Biotherapy 1 : 103-7 ; 1989 ; SPG vermindert bij patiënten met baarmoederhalskanker stadium 2 /3 de recidiefkans en verbetert de overleving ; nadere analyse leerde dat het voordeel voornamelijk van stadium 2 patiënten kwam.

179) Furue H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 1272-7 ; 1985 ; SPG verlengt in gerandomiseerd onderzoek het leven van ongeneeslijke maagkankerpatiënten, die met mitomycine C plus 5-FU of Tegafur behandeld worden.

180) Huang EY et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 46 : 535-9 ; 2000 ; Glutamine vermindert bij patiënten met keelkanker in gerandomiseerd onderzoek de kans op mucositis door bestraling.

181) Quan D et al ; Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 19 : 392-4 ; 1999 ; Traditionele Chinese geneeskunde (TCM) verlengt in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten, die wegens hersenmetastasen met chemo of radiotherapie behandeld worden.

182) Miyazaki K et al ; Gynecol Oncol 56 : 412-20 ; 1995 ; SPG verbetert in gerandomiseerd onderzoek de 5-jaars-overleving van cervixcarcinoompatiënten stadium1B-4.

183) Lissoni P et al ; Anticancer Res 10 : 1759-61 ; 1990 ; Melatonine gaat depressieve klachten en hypotensie als bijwerkingen van interleukine-2 bij patiënten met uitgezaaide nierkanker tegen (men bedenke dat hypotensie bij behandeling met interleukine-2 een in principe levensgevaarlijke bijwerking is).

184) Fujimoto S et al ; Eur J Cancer 27 : 1114-8 ; 1991 ; SPG vermindert bij in principe curatief geopereerde en met chemo nabehandelde maagkankerpatiënten de recidiefkans en verbetert de vijfjaarsoverleving.

185) Bondar GV et al ; Drugs Exp Clin Res 24 : 221-6 ; 1998 ; Ukrain blijkt bij rectale tumoren in gerandomiseerd onderzoek een sterkere antitumor werking te hebben dan de combinatie van bestraling en 5-FU.

186) Sakamoto J et al ; Surg Today 22 : 530-6 ; 1992 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek bij in principe curatief behandelde maagkankerpatiënten de ziektevrije overleving ; bij subgroepanalyse bleek vervolgens dat het voordeel zich geheel of bijna geheel beperkte tot patiënten met een verzwakte afweer.

187) Nayel H et al ; Nutrition 8 : 13-8 ; 1992 ; Een eiwitsupplement van hoge kwaliteit gaat onderbreking van radiotherapie bij keelkanker tegen : door de suppletie namelijk minder mucositis en een betere conditie.

188) Nakano H et al ; Hepatogastroenterology 46 : 2662-8 ; Lentinan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met gerecidiveerde en uitgezaaide maagkanker.

189) Tari K et al ; Hinyokika Kiyo 40 : 119-23 ; 1994 ; Lentinan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de lange termijn overleving van prostaatkankerpatiënten met een slechte prognose aanzienlijk.

190) Lissoni P et al ; Support Care Cancer 4 : 313-6 ; 1996 ; Melatonine gaat zowel hypotensie door interleukine 2 als door TNF tegen.

191) Ikeda T et al ; Gan To Ryoho 13 : 1044-9 ; 1986 ; PSK verbetert 5 jaarsoverleving bij geopereerde longkankerpatiënten met 20% (55,9 versus 34,7%).

192) Li HJ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 16 : 136-8 ; 1996 ; TCM (Traditional Chinese Medicine) verlengt leven van met chemo behandelde longkankerpatiënten.

193) Xu X et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 20 : 394-5 ; 1998 ; Patiënten met een vergevorderde kanker kregen op gerandomiseerde basis bestraling alleen of bestraling met Chinese kruiden ; de laatste groep deed het aantoonbaar : een betere respons , een langere remissieduur ; een betere mediane en een betere 1-jaarsoverleving.

194) Cheng JH ; Zhonghua Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 14 : 331-3 ; 323 ; Chinese kruiden verminderen in gerandomiseerd onderzoek nefrotoxiciteit van cisplatinum.

195) Wang H ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi 18 : 411-3 ; 1998 ; Chinese kruiden  verbeteren in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een primair levercarcinoom.

196) Fujimoto S ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1447-50 ; 1989 ; SPG verlengt leven van inoperabele maagkankerpatiënten in gerandomiseerd onderzoek ; bij operabele patiënten was de overleving alleen in stadium 3 beter met SPG.

197) Nakajima T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 1850-63 ; 1985 ; PSK verbetert de overleving van maagkankerpatiënten in een grootschalig gerandomiseerd onderzoek.

198) Sher HI et al ; Cancer Res 48 : 1663-70 ; 1988 ; Thymostimuline blijkt bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo en bestraling krijgen het resultaat in gerandomiseerd onderzoek niet te verbeteren ; in een ander onderzoek van deze lijst werd het leven bij patiënten met een slechte thymusfunctie door deze substantie wel verlengd indien er niet bestraald werd en in nog weer een ander onderzoek was het resultaat bij hogere doses zonder bestraling eveneens positief ; mogelijk zaten er in dit onderzoek weinig mensen met een slechte thymusfunctie. Een (her)analyse van de 3 onderzoeken gezamenlijk is noodzakelijk.

199) Taguchi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 753-64 ; 1995 ; een mengsel van aminozuren, dat methioninearm is potentieert 5-FU dwz er treden meer regressies op ; het aminozuurmengsel verhoogde niet de kans op bijwerkingen.

200) Wang GT ; Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 10 : 712-6 ; 707; 1990 ; Chinese kruiden als adjuvans verbeteren de overleving van maagkankerpatiënten, die in beginsel curatief geopereerd zijn.Voor meer studies zie volgende link.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 101 t/m 200"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>