Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

701) Pommier P et al ; J Clin Oncol 22 : 1447-53 ; 2004 ; Calendula officinalis is superieur aan trolamine om dermatitis samenhangend met bestraling voor borstkanker te voorkomen.

702) Zhao JX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 908-10 ; 2003 ; Fuzheng yiliu bevordert in gerandomiseerd onderzoek bij slokdarmkanker significant apoptosis.

703) Semiglasov VF et al ; Anticancer Res 24 : 1293-302 ; 2004 ; Maretak als extra adjuvans naast adjuvante CMF-behandeling voor borstkanker verbetert de levenskwaliteit.

704) Piao BK et al ; Anticancer Res 24 :303-9 ; 2004 ; Maretak vermindert bijwerkingen chemo bij diverse vormen van kanker (eierstok-,NSCL- en borstkanker) en verbetert zo de levenskwaliteit.

705) Purves EC et al ; Br J Urol 51 :278-82 ; 1979 ; Subcutane injecties met Corynebacterium parvum verbetert naast standaardbehandeling de overleving van blaaskankerpatienten niet.

706)Papac R et aL ; Cancer Res 38 : 3150-3 ; 1978 ; BCG verbetert bij vergevorderde head and neck cancer de prognose niet ; het lijkt er in ander onderzoek op dat BCG alleen bij een niet te grote tumorload en bij multiple chemotherapie zinvol is bij keelkanker.

707)Burnett AK et al ; Blood 93 : 4131-43 ; 1999 ; ATRA verbetert de genezingskans van patienten met promyelocytenleukemie wanneer ATRA in de 1e-lijnsbehandeling wordt toegepast ; het blijkt evenwel dat dit alleen geldt indien het aantal witte bloedcellen niet te hoog is.

708)Shen ZX et al ; Proc Natl Acad Sci USA 101 :5328-35 ; 2004 ; Arseentrioxide is even goed als atra als het er om gaat bij promyelocytenleukemie een regressie te bewerkstelligen ; met de combinatie gaat dat sneler en met betrekking tot vele klinisch relevante parameters werkt de combinatie synergetisch.

710)Scheid C et al ; Nutrition 20 ; 249-54 ; 2004 ; Glycyl-glutamine bevordert herstel niveau neutrofielen na intensieve chemo ivm leukemie ; op neutropenische koortsen was er evenwel absoluut geen effect.

711)De Luis DA et al ; Eur J Clin Nutr 2004 12 mei ; Arginine vermindert fistelvorming als complicatie wegens keelkanker.

712)Mayr AC et al ; Dev Biol Stand 38 : 553-7 ; 1977 ; Corynebacterium parvum geeft bij patienten met uitgezaaide borstkanker die CMF krijgen niet-significant meer regressies ; voorts is er met Cp een trend tot langer leven ; toch beveel ik Corynebacterium parvum bij uitgezaaide borstkanker nog niet aan.

713)Makowka L et al ; Can J Surg 23 : 429-31 ; 1980 ; BCG verbetert naast 5-FU de prognose van patienten met een vergevorderde maagkanker niet.

714)Alberts DS et al ; Gynecol Oncol 32 : 16-21 ; 1989 ; Corynebacterium parvum verbetert bij onbehandelde eierstokkankerpatienten stadium 3 de respons op DCP (doxorubicine,cyclofosfamide en cisplatinum).

715) Smith RE et al ; JNCI ; 96 : 1128-32 ; 2004 : BCG als adjuvants bij darmkanker stadium 2/3 verbetert de 10 jaars-overleving significant.

716) O'Brien ME et al ; Ann Oncol. 15 : 906-14 ; 2004 ; Mycobacterium vaccae verbetert naast chemo bij patienten met een ver gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom de kwaliteit van leven ; de overleving is net niet significant beter ; in combinatie met no 353 is er wel van een betere overleving sprake.

717) Sato Y et al ; J Immunother. 27: 394-7 ; OK-432 verbetert in dit kleinschalige onderzoek niet aantoonbaar de prognose van patienten geopereerd voor maagkanker welke ook aanvullende chemo krijgen ; de andere onderzoeken in deze lijst geven aan dat OK-432 de prognose van maagkankerpatienten (met een mindere prognose) verbetert ; zeker ook wanneer er sprake is van uitzaaiingen. Voor curatief geopereerden is de meta-analyse van Sakamoto J et al ; J Immunother 25 : 405-12 ; 2002 ondubbelzinnig positief voor OK-432.

718) Weijl NI et al ; Eur J Cancer 40:1713-23; 2004: In gerandomiseerd onderzoek geen bescherming van C,E en selenium tegen bijwerkingen cisplatinum ; echter wel met stratificatie.

719) Shen ZX et al; Proc Natl Acad Sci USA 101 : 5328-35 ; 2004 ; Arsenicum en ATRA werken synergetisch bij acute promyelocyten leukemie : snellere respons en een significant beter persisteren van een complete respons door deze combinatie!

720) Toma S et al ; Oncol Rep 11 : 1297-305 ; 2004 ; 13-cisretinoinezuur verbetert prognose van radicaal behandelde keelkanker niet ; zie ook 216,361 en 422 : als adjuvans is 13-cis-retinoinezuur inderdaad voor wat keelkanker aangaat discutabel ; voor preventie van nieuwe primaire keelkanker lijkt het evenwel wel zinvol.

721)Essell JH et al ; Ann Intern Med 128 : 975-81 ; 1998 ; Ursodiol gaat veno-occlusieve ziekte van de lever als complicatie van beenmergtransplantatie tegen ; zie ook 307.

722)Ekert H et al ; Medical and Pediatric Oncology 8 :353-60 ; 1980 ; Kinderen met succes behandeld voor AAL kregen naast onderhoudschemo wel of niet BCG : remissieduur en overleving, die al zeer goed waren (maakt effect BCG moeilijker meetbaar) werden door BCG niet beter. Zie ook 404,444 en 454 : BCG is hooguit interessant voor een betere respons op een chemo in 2e lijn ; bewijs voor een betere overleving door BCG bij AAL is er echter niet. Bij AML geeft BCG wel met zekerheid een betere overleving ; net als bij blaas- en darmkanker (maar bijvoorbeeld weer niet bij het maligne melanoom).

723)Fossa SD et al ; Cancer 101 :533-40 ; 2004 ; 13-cisretinoinezuur vergroot de responskans op interferon bij uitgezaaide nierkanker significant.

724)Dalais FS et al ; Urology 64 ; 510-5 ; 2004 ; Sojabrood ipv tarwebrood doet de PSA bij prostaatkankerpatienten zakken ipv stijgen ; ook de verhouding vrij/gebonden PSA verandert door sojabrood gunstig, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

725)Heller AR et al ; Int J Cancer 111:611-6; 2004 ; Visolie gaat gewichtsverlies samenhangend met buikoperatie wegens kanker in vergelijking met ander vet tegen ; lever en alvleesklier herstellen ook sneller ; ook gaf visolie als trend te zien : bij veel kans op sepsis toch een korter verblijf op de intensive care. Zie hier abstract

726)Hubay CA et al ; J Steroid Biochem 23:1147-50 ; 1985 ; Als extra adjuvans wegens borstkanker naast CMF/hormonale therapie verbetert BCG ziektevrije overleving na 6 jaar follow-up niet.

727)Toma S et al ; Oncol Rep 10 : 1895-901 ; 2003 ; Betacaroteen vermindert recidiefkans keelkanker niet ; noch minder nieuwe primaire keelkanker ; geen verschil in hart- en vaatziekten ; wel een niet-significante daling van de totale sterfte in de beta-caroteen-groep van 40%. Duidelijk is dat ook met dit kleinschalige onderzoek de bekende ATBC-studie, die toch al niet deugde weerlegd wordt.

728)Braga M et al ; Arch Surg 134 : 428-33 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, L-arginine en RNA verminderen bij patienten die wegens kanker aan de buik geopereerd worden de infectiekans ; bovendien wordt de ligduur bekort ; dit feit is in talloze andere studies van deze lijst ook gevonden.

729)Su CK et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 60 : 171-6 ; 2004 ; Aloe vera vermindert in gerandomiseerd onderzoek bijwerkingen bestraling voor keelkanker niet significant.

730)Schloerb PR en Amare M ; JPEN 17 : 407-13 ; 1993 ; Glutamine vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek ligduur in ziekenhuis na beenmergtransplantatie.

731)Oberbaum M et al ; Cancer 92:684-90 ; 2001 ; Traumeel S vermindert in gerandomiseerd onderzoek significant stomatitis bij kinderen die beenmergtransplantatie krijgen.Zie hier abstract

732)Creagan ET et al; J Clin Oncol 9 : 2104-9 ; 1991 ; Aspirine naast interferon verbetert bij patienten met een vergevorderde nierkanker de overleving in vergelijking met interferon alleen niet significant.

733)Moses AW et al ; Br J Cancer 90 : 996-1002 ; 2004 ; EPA doet in gerandomiseerd onderzoek beweeglijkheid van pancreaskankerpatienten met cachexie significant toenemen, passend bij een verbetering van de levenskwaliteit.

734) Xu RR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24 : 411-4 ; 2004 ; Met Yin suppletie en met het zogenaamde 'clearing heat principle' bleek in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met acute myeloide leukemie met ATRA en arsenicum een significant beter resultaat mogelijk dwz meer regressies ; ook immuunfuncties, het HB en de bloedplaatjes waren door deze Chinese behandelwijzen beter dan in de alleen met atra en arsenicum behandelde groep.

735) Balzarini A et al ; Br Homeopath J 89 : 8-12 ; 2000 ; Belladonna bevordert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek herstel van bijwerkingen van bestraling.

736) Van Patten CL et al ; J Clin Oncol 20 : 1449-55 ; 2002 ; Soja-fytooestrogenen verminderden in dit onderzoek niet aantoonbaar het aantal hot-flushes tgv overgangsklachten ; zie ook 500 : in dit onderzoek niet minder, maar wel kortere hot-flushes ; de overgang treedt bij de behandeling van borstkanker vaak geforceerd in ; daarom staat dit soort onderzoek ook in deze lijst.

737) Belhabri A et al ; Hematol J 3:49-55 ; 2002 ; ATRA biedt naast chemo niets extra's bij gerecidiveerde promyelocyten acute myeloide leukemie

738) Ito K et al ; Int J Colorectal Dis 19:157-64 ; 2004 ; PSK vermindert bij patienten geopereerd voor darmkanker stadium Dukes C de sterfte tgv darmkanker ; de ziektevrije overleving verbeterde er in dit onderzoek niet aantoonbaar door.

739) Bylund A et al ; Eur J Cancer Prev 12 : 407-15 ; 2003 ; Roggebrood verhoogt in vergelijking met tarwe significant de apoptosis in prostaatkankers.

740) Buzdar AU et al ; Cancer 53 : 384-9; 1984 ; BCG als extra adjuvans bij de behandeling van borstkanker verbetert ziektevrije overleving en overleving sec niet ; dit resultaat stemt overeen met ander onderzoek : BCG is expliciet van belang bij blaaskanker, AML, darmkanker en NHL maar expliciet niet bij borst-, longkanker, de ziekte van Hodgkin en het maligne melanoom.

741) Salvati F et al ; G Ital Chemioter 31 : 185-9 ; 1984 ; Thymostimuline verbetert resultaten chemo bij het kleincellig long carcinoom wanneer het limited disease betreft ; niet in geval van extensive disease ; igv limited disease verbetert de Karnofsky-index significant ; de regressiekans en de overlevingsduur tendeerden slechts sterk naar beter met thymostimuline ; zie ook de 3 overige studies in deze lijst mbt thymostimuline bij het kleincellig longcarcinoom ; klaarblijkelijk heeft thymostimuline alleen zin igv limited disease en een verminderde immuniteit.

742) Pearson OH et al ; Breast Cancer Res Treat S61-8 ; 1983 ; BCG naast CMF en Tamoxifen als extra adjuvans verbetert de prognose van borstkanker niet ; dit is vaker gevonden!

743) Popiela T et al ; Anticancer Res. 8 : 1423-7 ; 1988 ; BCG naast 5-FU geeft bij patienten met gevorderde maagkanker wel levensverlenging, terwijl 5-FU alleen dat niet geeft tov de controle-groep.

744) Popiela T et al ; Gastric Cancer 7 : 240-5 ; 2004 ; BCG naast FAM geeft als extra adjuvans na operatie een betere 10-jaarsoeverleving tov FAM als chemo ; FAM had tov de controle-groep geen betere prognose tot gevolg ; zie behalve 743 en 744, ook 511 van deze lijst ; bij maagkanker lijkt BCG weer wel werkzaam ; net als bij NHL, AML, blaaskanker etc.

745) Creasman WT et al ; Gynecol Oncol. 39:239-43 ; 1990 ; BCG als extra adjuvans naast CAP de prognose niet ; overigens is later ook aangetoond dat CAP niet beter is dan P (cisplatin).

746) Schlenk RF et al ; Leukemia 18 :1789-803 ; 2004 ; Bij patienten met AML, nooit eerder behandeld met chemo hebben met ATRA in gerandomiseerd onderzoek een betere ziektevrije overleving en overleving sec.

747) Clark RE et al ; Br J Haematol 66 : 77-83 ; 1987 ; Bij patienten met een myelodysplastisch syndroom , verbetert 13-cisretinoinezuur het antigeenpatroon ; de overleving wordt evenwel slechts verbeterd bij patienten zonder sideroblasten en met minder dan 5% blasten.

748) Kranse R et al ; Int J Cancer 113 : 835-40 ; 2005 ; In een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij prostaatkankerpatienten werd met een combinatie fyto-oestrogenen,antioxydanten inclusief carotenoiden, selenium en andere natuurstoffen een daling van testosteron en DHT gezien ; ook bleek de verdubbelingstijd van het vrije PSA af te nemen ; dit alles past bij een verlangzaming van het ziekteproces.

749)Faure ED et al ; Menopause 9 : 329-34 ; 2002 ; 75 mg genisteine plus daidzeine verminderen hot-flushes vanwege de overgang ; dit is relevant voor de behandeling van borstkanker : de overgang wordt iha of vervroegd of de verschijnselen worden versterkt (dit laatste vooral door aromatase-remmers) ; zie ook 500 en 736 ; in de laatste studie was vrijwel zeker sprake van een te lage dosering.
,br> 750)Nikander E et al ;'Obstet Gynecol 101:1213-20 ; 2003 ; Isoflavonen verminderen niet significant overgangsklachten bij vrouwen met borstkanker ; zie ook 500,736 en 749 ; een voorlopige metaanalyse laat toch igv overgangsklachten voor isoflavonen een gunstig effect zien.

751) Colombo R et al ; J Urol 155 : 1227-32 ; 1996 ; Hyperthermie verbetert zoals in meerdere andere onderzoeken al is gevonden (zie deze lijst) het resultaat van intravesicale chemo : meer regressies door hyperthermie in de neoadjuvantsituatie.

752) Garami M et al ; J Pediatr Hematol Oncol 26 : 631-5 ; 2004 ; Avemar, een gefermenteerd tarwekiemenextract vermindert bij kinderen met kanker die chemo krijgen de kans op neutropenie plus koorts.

753) Farreras N et al ; Clin Nutr 24 :55-65 ; 2005 ; Arginine plus omega-3-vetzuren en RNA/DNA versnelt in een gerandomiseerd onderzoek wondgenezing na operatie wegens maagkanker en reduceert het aantal complicaties ; dit is feitelijk al veel vaker gevonden.

754) Wilbur DW et al ; J Surg Oncol. 34:165-9 ; 1987 ; Bij eierstokkanker stadium 3/4 verbetert cisplatin resultaat van cyclofosfamide voor wat betreft de overleving niet ; BCG ook niet aantoonbaar, maar de trend (P <0,08) wijst toch op een effect van BCG bij eierstokkanker. Zie ook referentie 745 en de 2 hierna.

755) Alberts DS et al ; Gynecol Oncol 32:8-15 ; 1989 ; In stadium 3/4 van eierstokkanker verbetert BCG resultaat van cyclofosfamide plus adriamycine niet ; ook niet van cisplatin, maar wel het resultaat van de 3 genoemde cytostatica tezamen (langere respons en langere overleving).

756) Alberts DS et al ; Gynecol Oncol. 32:16-21 ; 1989 ; In stadium 3/4 van eierstokkanker verbetert BCG resultaat van cyclofosfamide plus adriamycine en ook van cisplatin niet ; maar ja hier zijn de 3 cytostatica niet met z'n drieen gecombineerd.

757) Popp MB et al ; Cancer Treatment Rep 65 Suppl 5: 129-35 ; 1981 ; Het geven van extra eten (calorieen) verbetert bij patienten met een diffuus lymphoom de toleratie voor chemo niet. Vele eerdere studies in deze lijst hebben de nutteloosheid van TPN ook aangetoond.

758)Mertes N et al ; Clin Nutr 19:395-401 ; L-alanyl-L-glutamine supplement verkort verblijf in ziekenhuis na abdominale chirurgie significant.

759)Morlion BJ et al ; Ann Surg 227:302-8;1998 ; dit onderzoek is vergelijkbaar met no 758 en heeft een vergelijkbaar resultaat.

760)Pytlik R et al ; Bone Marrow Transplant 30:953-61;2002 ; L-alanyl-glutamine vermindert in geval van aotologe transplantatie diarree aantoonbaar ; echter meer mucositis, een hoger opiaatgebruik, een langer ziekenhuisverblijf en een hogere recidiefkans. Voor dergelijke patienten is dit dipeptide derhalve niet aan te bevelen.

761) Popp MB et al ; Surgery 90:195-203 ; 1981; Intraveneus toegediende extra voeding verbetert overleving van patienten met een gevorderd diffuus lymphoom niet ; er treden wel de nodige extra complicaties op ; dit bevestigt wederom : extra voeding sec is zinloos.

762) Jian ZM et al ; JPEN 23(5 Suppl) : S62-6 ; 1999 ; L-alanyl-glutamine verkort ook in dit onderzoek na abdominale chirurgie het verblijf in het ziekenhuis ; ook was de darmpermeabiliteit beter in de de dipeptidegroep ; in de placebo-groep was er een trend tot meer infecties. Zie ook 759 en 760.

763) Van Eys J et al ; Med Pediatr Oncol 8:63-73;1980; Intraveneuze hyperalimentatie verbetert resultaat chemo niet aantoonbaar ; wel treden er infectie gerelateerd aan de hyperalimentatie op ; zie o.a. ook 761.

764) Morabito N et al ; J Bone Miner Res 17 ; 1904-12;2002 ; Genisteine gaat bij vrouwen die net in de overgang zijn osteoporose tegen ; relevant voor vrouwen met kanker die door de behandeling van kanker in de menopause terecht komen.

765) Persson C et al ; Nutrition 21:170-8;2005 ; Visolie en melatonine gaan bij cachextische maagdarmkankerpatienten even goed verdere cachexie tegen /dan wel het gewicht stijgt weer ; de combinatie werkt echter nog significant beter.

766)Nixon DW et al ; Cancer Treat Rep. 65 Suppl 5:121-8;1981 ; TPN (total parenteral nutrition) verbetert niet de regressiekans bij patienten met gevorderde darmkanker noch hun overleving.

767) Chen L et al ; JNCI 93:1872-9 ; 2001 ; extra lycopeen in de vorm van tomatensaus (30 mg) vermindert bij patienten die op de nominatie staan voor prostatectomie (overigens zinloos) de PSA significant ; zie ook 21 en 421.

768) Serrou B et al ; Recent Results Cancer Res. 80 : 246-53;1982 ; Extra vet,suiker en aminozuren verbeteren resultaat chemo voor oat cell longkanker in kleinschalig gerandomiseerd onderzoek niet, hetgeen klopt met de orthomoleculaire zienswijze.

769)Shamberger RC et al ; Am J Med 74:40-8;1983 ; Extra voeding naast chemo voor botkanker is zinloos ; het herstel van de bloedplaatjes en de granulocyten was in de controle-groep zelfs beter en in relatie hiermee was in deze groep de transfusiebehoefte lager.

770)Shamberger RC et al ; Surgery 96:1-13; 1984 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek werd met extra calorieen geen therapeutisch voordeel gevonden bij patienten die chemo voor botkanker kregen.

771) Lundholm K et al ; Cancer 100:1967-77;2004; Patienten met cachexia als gevolg van kanker kregen allen, COX-2-remmers en EPO ; de helft kreeg ook voedingsondersteuning, gericht op ontstekingsremming, anemiepreventie en om de voedingsstatus te verbeteren. Extra calorieen was nu niet het primaire doel ; nu was er wel sprake van levensverlenging in de voedingsgroep.

772) Barlow JJ et al ; Cancer 46:1333-8 ; 1980; Methotrexaat plus foliumzuur en cyclofosfamide is bij eierstokkanker stadium 3/4 superieur aan 5-FU plus cyclofosfamide , althans voor zover het de regressiekans betreft ; Crynebacterium parvum bleek verder de kans op regressie niet te beinvloeden.

773) Clamon GH et al ; Cancer treat Rep 69:167-77;1985; Hyperalimentatie verbetert bij patienten met een kleincellig longcarcinoom de respons op chemo/bestraling niet ; hyperalimentatie bleek juist met meer koortsepisodes samen te gaan.

774) Wolmark N et al ; J Clin Oncol 17:3553-9;1999; 5-FU plus leucovorin geeft een aantoonbaar betere ziektevrije overleving bij darmkankerpatienten stadium B/C dan 5-FU plus levamisol ; iets wat feitelijk al eerder aangetoond is.

775) Tsavaris N et al ; Oncol Rep 12:927-32;2004; Bij patienten met rectumca. blijkt adjuvante behandeling met 5-FU plus leucovorin gedurende een half jaar even goed als 5-FU plus levamisol 1 jaar lang en dat bij aantoonbaar minder bijwerkingen ; zie o.a. ook 774.

776) Parnes HL et al ; J Clin Oncol 21:1819-24;2003; Bij patienten met uitgezaaide borstkanker voegt leucovorin niets toe aan het therapeutische effect van FAC.

777)Jordan WM et al ; Cancer Treat Rep 65:197-205;1981 ; Hyperalimentatie geeft bij patienten met vergevorderde longkanker geen voordeel naast FACP-kuren ; wel treden er iatrogene complicaties op.

778) Gianotti L et al ; Pancreas 21:344-51;2000; Arginine plus RNA en omega-3-vetzuren tezamen verminderen na een pancreaticoduodenectomy het aantal complicaties en verkorten de ligduur in het ziekenhuis ; feiten die al veel vaker gevonden zijn.

779) Di Costanzo F et al ; Ann Oncol 14:1365-9;2003 ; Leucovorin voegt naast levamisol niets extra's toe aan 5-FU als adjuvans voor colorectale kanker stadium C ; wat men echter vergeet is dat leucovorin superieur is aan levamisol ; dus naast 5-FU kan men bij darmkanker met leucovorin volstaan ; zie de nummers 321,774, 775 en 780.

780) Scheithauer W et al ; Br J Cancer 77:1349-54;1998; Als adjuvans voor patienten geopereerd wegens darmkanker stadium 3 is 5-FU plus Leucovorin superieur aan 5-FU plus levamisol.

781)Bellantone R et al ; JPEN 12:195-7;1988; extra calorieen en extra stikstofvoeding hebben bij darmchirurgie ivm kanker geen effect op de kans op septische complicaties e.d. Bij subgroepanalyse was er bij echte ondervoeding (o.a. een veel te laag albumine) wel iets minder kans op ernstige sepsis, maar het blijft wel een subgroepanalyse.

782)Pan B et al ; World J Gastroenterol 11:439-42;2005; Een Fuzheng Yiliu-extract vermindert de bijwerkingen van chemo ingeval van vergevorderde maagkanker zodanig dat de kwaliteit van leven beduidend verbeterd ; ook zeer relevante immuunparameters verbeterden door het extract.

783)Drott C et al ; Surgery 103:499-506;1988; Intermitterend extra calorieen voor patienten die chemo krijgen voor testiskanker gaat de vermagering die samenhangt met deze chemo en die behoorlijk lang aanhoudt niet aantoonbaar tegen.
,br> 784)Hays DM et al ; Med Pediatr Oncol 11:134-40;1983;TPN vermindert infectiegevoeligheid bij kinderen met acute non-lymfatische leukemie niet ; extra calorieen hebben zoals feitelijk steeds blijkt geen zin ; immunonutrition (arginine,RNA en omega-3-vetzuren) heeft daarentegen vaak wel zin. Dit alles klopt, het zij nogmaals gezegd met de orthomoleculaire gedachtengang.

785)Chen Z et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 1:184-6;2003; Cinobufacini-injecties remmen groei primaire leverkanker,verbeteren kwaliteit leven en verlengen dit blijkens gerandomiseerd onderzoek.

786)Mayr AC et al ; Dtsch Med Wochenschr. 104:1739-43;1979; Corynebacterium parvum verbetert resultaten chemo igv uitgezaaide borstkanker niet ; in samenhang met 370,373 en 712 is deze conclusie algemeen.

787)Zhang B et al ; Zhong Yao Cai 27:387-9;2004; Jia Wei Si Jun Zi Tang verbetert in gerandomiseerd onderzoek resultaat reguliere behandeling leverkanker significant.

788)Meng ZQ et al; Zhong Xi Jie He Xue Bao 1:187-8,233;2003; Traditionele Chinese medicijnen (TCM) verbeteren in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met uitgezaaide darmkanker significant het resultaat van arteriele chemoembolisatie (TACE) dwz minder latere uitzaaiingen op afstand later en een betere mediane overleving.

789)Cao Y et al; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 5:1-3;1996; TCM verbetert in gerandomiseerd onderzoek blijkens multivariate analyse overleving van patienten met een plaveiselcelcarcinoom van de keel.

790)Lin GC et al ; Shanghai Kou Qiang Yi Xue 12:321-3;2003;Shen Yang verbetert overleving van patienten met een plaveiselcelcarcinoom van de keel niet significant bij eerste analyse.

791)Weiner RS et al ; J Clin Oncol 3:949-57;1985; Hyperalimentatie geeft geen betere resultaten igv chemo voor het kleincellig longcarcinoom ; wel aan toonbaar meer complicaties!

792)Valdivieso M et al ; Cancer 59:362-9;1987;Hyperalimentatie verbeterde ook in dit onderzoek niet het resultaat van chemo bij patienten met een kleincellig longcarcinoom.

793)Uyl-de Groot CA et al ; Vaccine 23:2379-87;2005; Een vaccin van darmkankercellen met BCG verbetert als adjuvans bij patienten met darmkanker stadium 2/3 de overleving significant ;dit is in overeenstemming met de voorlopige meta-analyse die ik in deze lijst mbt BCG en darmkanker al eerder maakte.

794)de Reijke TM et al ; J Urol 173:405-9;2005;BCG als adjuvans geeft in geval van blaaskanker die operatief behandeld is in vergelijking met epirubicine een langere ziektevrije overleving erbij dan epirubicine ; voor de overleving sec is nog een langere follow-up nodig ; bij blaaskanker doet BCG het op basis van meta-analyses altijd beter dan chemo.

795)Kouloulias V et al ; Am J Clin Oncol 28:91-9;2005; Intracavitaire hyperthermie naast chemoirradiatie verhoogt bij het anuscarcinoom de ziektevrije overleving en de overleving sec ; ook wordt de anale sfincter hierdoor vaker gespaard.

796)Vasanthan A et al ; Int J Radiat Oncol Biol Phys 61:145-53;2005; Hyperthermie verbetert overall resultaat bestraling van locally advanced baarmoederhalskankers niet.

797)Zuo Y et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 26:247-9;2004;Hyperthermie naast chemo verlengt leven in geval van vergevorderde maagkanker in vergelijking met chemo alleen ; ook treden er door de hyperthermie minder maagdarmproblemen op.

798)Kitamura K et al ; J Surg Oncol 60:55-8;1995;Hyperthermie verbetert lokaal resultaat van chemoirradiatie bij patienten met gevorderde slokdarmkanker en verbetert ook hun overleving op lange termijn.

799) Sugimachi K et al ; Int J Hyperthermia 10:485-93;1994; Hyperthermie blijkt bij patienten met slokdarmkanker duidelijk regressie door chemo te bevorderen.

800) Headley JA et al ; Oncol Nurs Forum 31:977-83;2004; Extra lichaamsbeweging zittend blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij vrouwen met vergevorderde borstkanker die chemo krijgen het fysieke welbevinden aantoonbaar langer op niveau te houden. Minder calorieen (zie studie onder no. 11) al dan niet gecombineerd met extra lichaamsbeweging zijn bij borstkanker gunstig. Extra calorieen zijn bij kanker in het algemeen juist eerder ongunstig. Een en ander correleert met epidemiologisch onderzoek dat overgewicht (veel eten en/of weinig bewegen) in de preventieve periode een risicofactor voor kanker is.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 701 t/m 800"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>