2 februari 2019: Enkele links geactualiseerd.

als u een klacht heeft over een zorgverlener kunt u zich, naast de andere adressen hieronder, ook richten tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Klik hier voor de website van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  en lees hoe en waarover u klachten kunt indienen.

11 augustus 2011: Toegevoegd aan onderstaande informatie de website http://www.zorgbelang-nederland.nl waar u terecht kunt met al uw klachten die te maken hebben met ervaringen in de gezondheidszorg. daaronder valt ook de ombudsman gezondheidszorg. 

Regelmatig krijg ik verhalen van mensen die naar eigen zeggen slecht tot zeer slecht zijn behandeld door een arts of verpleegkundige. Ook wordt er regelmatig gesproken over ernstige fouten, tot aan fouten die het sterven versneld hebben of veroorzaakt. De vraag is dan vaak hoe deze mensen iets kunnen doen met hun klachten. Nu weet ik dat ook niet altijd om het vaak van geval tot geval verschilt, maar hieronder een aantal adressen op een rijtje gezet met een paar korte toelichtingen. Eerst een paar woorden vooraf, o.a. gehaald van een website van een advocatencollectief:

Gezondheidszorg - Klachten

Sinds een aantal jaren is het recht van de patiënt om tegen een hulpverlener in de gezondheidszorg een klacht in te dienen wettelijk geregeld. Het is voor de patiënt niet altijd duidelijk waar hij die klacht kan indienen doordat er vele regelingen zijn. 

Onderstaand een routewijzer om u behulpzaam te zijn:

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt het recht van de patiënt op informatie. Inzage in zijn medisch dossier, bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bepaald dat de patiënt toestemming moet geven omtrent zijn medische behandeling. Deze wet is van toepassing op iedere geneeskundige hulpverlener met uitzondering van een apotheek.

Niet nakoming van deze wet kan de patiënt afdwingen via de rechter.

De Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ): de wet regelt de rechtspositie van patiënten die tegen hun wil zijn opgenomen. De mogelijkheden om een klacht in te dienen kan via de rechter verlopen en behelst. Verlof en ontslag.

De Wet mentorschap regelt de bescherming en vertegenwoordiging van personen die door hun geestelijke of lichamelijke toestand daar niet zelf toe in staat zijn. Een zogenaamde mentor regelt dan alle zaken voor de patiënt met uitzondering van de financiële zaken, voor financiële zaken dient een curator te worden aangesteld. De mentor wordt door de kantonrechter aangesteld en houdt toezicht op de mentor, de kantonrechter kan de mentor ontslaan of schorsen. Klachten over een mentor kunnen bij en kantonrechter worden ingediend.

Wet klachtrecht patiënten zorgsector (WKCZ) deze wet regelt het wettelijk klachtrecht van patiënten in de zorgsector. Op grond van deze wet is iedere hulpverlener en zorginstelling verplicht een klachtencommissie in te stellen. Dus ieder ziekenhuis e.d. moet een eigen klachtencommissie hebben die gratis is voor de patiënt Een klachtencommissie bestaat minimaal uit drie leden, waarvan de voorzitter niet in dienst van de instelling mag zijn of voor de hulpverlener werken. De werkzaamheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. De klachtencommissie moet tot een oordeel komen. De klachten moeten in het algemeen schriftelijk worden ingediend. In de wet zijn geen beperkingen gesteld aan de onderwerpen waarover geklaagd kan worden.

Indien een ziekenhuis geen verplichte klachtencommissie heeft kan de patiënt daarover kontact opnemen met de Inspecteur voor de volksgezondheid.

In Nederland bestaan zogenaamde Informatie- en klachtenbureaus Deze bureaus zijn over het hele land verspreid . Of er een bij u in de buurt is kunt u vragen aan het Landelijk informatiepunt patiënten te Utrecht, telefoon: 030 - 266.16.61. Deze bureaus kan als eerste aanspreekpunt dienen voor uw klacht en zij helpen u vaak verder met het op de juiste manier indienen van de klacht.

Verdere instanties die klachten in ontvangst nemen zijn:

Consumentenbond te Den Haag telefoon 070 - 445.45.45

Christelijke Nederlandse Patiëntenvereniging te Veenendaal telefoon 0318 - 54.78.88

Deze vereniging telt inmiddels 80.000 leden. Zij doen aan individuele en groepsbehartiging via bemiddeling en consultatie. Een lidmaatschap kost € 10,-- per jaar.

Stichting de Ombudsman telefoon te Hilversum 035 - 672.27.22

Stichting tegen medische willekeur telefoon te Amersfoort 033 - 463.33.22

Het Medische Tuchtcollege behandelt klachten over handelwijzen van artsen, apothekers en tandartsen. U kunt hier een klacht indienen, u kunt hier geen schade vergoeding claimen. Wel kunt u indien uw klacht gegrond wordt verklaard een schadevergoeding via de rechter eisen. Het medisch tuchtcollege kan aan medici waarschuwingen geven en in ernstige gevallen zelfs een medicus schorsen voor een bepaalde tijd of voor het leven. De werkwijze van het medisch tuchtcollege is aanmerkelijk gewijzigd sinds de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) in werking is getreden. Nu vallen verpleegkundigen en fysiotherapeuten ook onder het medisch tuchtrecht. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. De klager moet tijdens het vooronderzoek worden gehoord, de klager heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen. Een advocaat is niet verplicht maar soms wel verstandig. Het medisch tuchtrecht is in de eerste plaats ingesteld om de kwaliteit van de medische zorg te handhaven. De procedures kunnen lang duren en zijn vaak onbevredigend voor de klager. Er worden zeer veel klachten niet ontvankelijk verklaard.

Indien een zorgverlener een strafbaar feit pleegt (dood door schuld, mishandeling etc.) kan hiervan aangifte worden gedaan bij de officier van justitie in het gebied waar de zorginstelling is gelegen of waar de zorgverlener zijn praktijk uitoefent. Voor wie schade heeft geleden bestaat de Wet voorzieningen slachtoffers. Indien u slachtoffer bent van een strafbare handelwijze van een medische hulpverlener kunt u bij uw aangifte bij de officier van justitie mededelen dat u schadevergoeding wilt eisen. De officier van justitie zorgt dan middels de u toegezonden formulieren dat de vordering in het strafproces aan de rechter wordt voorgelegd. 

Wie schade heeft geleden kan deze schade ook voorleggen aan een rechter in het gebied waar de zorginstelling is gelegen of waar de hulpverlener is gevestigd. 

Neel Buijs van het SNFK - zie adresgegevens elders op deze pagina - gaf mij de volgende toelichting naar aanleiding van een vraag van een patiënt, waar zowel de chirurg als een vervangende arts een fout lijken te hebben gemaakt:

De klacht van jullie advies aanvraagster valt uiteen in twee delen: t.w. - klacht 1 (noot redactie: de chirurg heeft volgens de patiënt aantoonbaar bewust verkeerde informatie gegeven over de gevolgen van een operatieve ingreep) - het informatie traject van de chirurg - de chirurg heeft de plicht de informatie te geven over de voorgenomen behandeling/operatie. Deze plicht is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Cruciale begrippen uit die wet zijn: informatie en vervolgens "toestemming" van de patiënt voor de ingreep/operatie/behandeling.
-Deze wet is blijkbaar in dit geval met voeten door de chirurg overtreden.

-Vervolgens is er een klacht over de verzorging in het ziekenhuis die beneden peil is geweest (noot redactie: de patiënt heeft veel te lang met een vol stomazakje gelegen waardoor ernstige pijn en andere klachten zijn ontstaan). Overtreden 'eed van Hypocrates' - iemand onnodig laten lijden.
-Mogelijkheid is klacht indienen bij het betreffende ziekenhuis voor beide klachten. De klacht is dermate ernstig dat het verstandig is om zich door een letseladvocaat te laten bijstaan en een schadeclaim te laten indienen. Ik hoop dat de patiënt een rechtsbijstandverzekering heeft.
Meestal probeert het ziekenhuis de zaak te schikken en een schaderegeling voor te stellen en de zaak af te kopen. De afwikkeling van dergelijke zaken duurt lang en zeker als het met de patiënt niet goed afloopt, kan men altijd stellen dat de behandeling noodzakelijk was omdat deze levensreddend/levensverlengend zal zijn geweest.
-Na de poging tot schikken komt pas de rechtszaak.

-Bewijslijst is altijd moeilijk rond te krijgen - woord tegen woord en is erg smal schriftelijk bewijs en de verpleegkundigen zullen niet snel tegen hun eigen werkgever getuigen.

-Zonder rechtsbijstandsverzekering is dit niet echt profijtelijk want advocaten zijn erg prijzig en de claimcultuur is in dit land niet echt hoog.

-Andere mogelijkheid is een klacht in te dienen bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde
Adres: KNMG
Postbus 20051 3502 LB Lomanlaan 103
3526 XD Utrecht
telefoonnummer 030 282 39 11.

-hier kan men geen schadeclaim indienen - zij staan uitsluitend open voor klachten.
-patiënten worden dikwijls zelf gehoord om de klacht serieus vast te stellen. Nadeel is dat er intern over de en door de beroepsgroep zelf wordt geoordeeld, berispt en gestraft.
-Men kan zo het boze hart luchten en dat kan soms het meest verstandig zijn. Men kan een kopie van de brief met feiten aan het ziekenhuis zenden.
-Het is wel goed in dit geval dat de klacht bekend wordt gemaakt zodat de KNMG in ieder geval op de hoogte is van de gebrekkige voorlichting die patiënten nog altijd krijgen en het zelfbeschikkingsrecht van mensen niet serieus wordt genomen.

Bron SNFK, Dir. Drs. Mw. C.M. Buijs.

Verdere klachtenmogelijkheden zijn:

De website http://www.zorgbelang-nederland.nl waar u terecht kunt met al uw klachten die te maken hebben met ervaringen in de gezondheidszorg. daaronder valt ook de ombudsman gezondheidszorg. Telefoonnummer: Neem contact op met een afdeling Informatie en Klachtenopvang in uw regio via 0900 - 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

Klachtencommissie van de ziekenfondsraad, postbus 396 1180 BD Amstelveen, hier worden klachten behandeld over de wijze van uitvoering van de ziekenfondswet.

Beroepscommissie wet op de toegang tot ziektekostenverzekering, postbus 520, 1700 AM Zeist, hier worden klachten behandeld over weigering tot toelating als verzekerde door een ziektekostenverzekeraar.

De Ombudsman zorgverzekeringen, postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070 - 333.89.99. hier worden klachten behandeld die betrekking hebben op totstandkoming en uitvoering van ziektekostenverzekeringen

Klachtenbureau gezondheidszorg te Utrecht. Informatiepunt telefoon 030 - 266.16.61 hier worden klachten behandeld over alles wat er in de relatie tussen u en uw huisarts mis gaat.

Orde van medische specialisten, postbus 20057, 3502 LB Utrecht, hier worden klachten behandeld inzake medische specialisten

Klachtencommissie openbare apotheek, postbus 1568, 3500 BN Utrecht, telefoon 030 - 272.97.00 hier worden klachten behandeld over alles wat er mis is met een apotheek. Dit kan werkelijk alles zijn.

Koninklijke Nederlandse gemeenschap voor fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort, telefoon 033 - 467.29.00. Hier worden landelijk klachten behandeld over fysiotherapeuten.

Nederlandse Maatschappij ter bevordering van tandheelkunde, postbus 2000, 3450 CA Nieuwegein, telefoon 030 - 607.67.26 Hier worden klachten behandeld inzake tandheelkundige behandelingen.

 


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Klachtenbureau, Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en andere adressen voor het deponeren van klachten over slechte behandelingen in de gezondheidszorg"

 • Dorothe :
  Goede middag,

  17 sep. 2018 is mijn partner na een heel slecht traject van het Radboud Ziekenhuis overleden. Mijn partner is ook behandeld in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Naar mijn mening zijn er veel fouten gemaakt en is mijn man alleen maar gebruikt als proefkonijn. zowel door een oncoloog, chirurgische oncoloog en 2 professoren van het Radboud ziekenhuis Nijmegen. Heb bij de klachtencommissie aangegeven dat ik heel graag een gesprek wilde maar er was zoals ze zeiden; geen belangstelling. Dat heb ik toen niet gedaan omdat alleen 2 artsen met mij aan tafel wilden om ook wederhoor te geven. Ik heb aangegeven dat ik daar niet voor voelde omdat ik ons verhaal wilde vertellen en laten weten dat dit wel een hele slechte, foute behandeling was met veel fouten en leugens en een nog veel verdrietiger afloop. Uiteindelijk is er geen gesprek geweest. Nu lees ik voor de 2e keer een artikel op de site van de Gelderlander over een medisch oncoloog die tientallen keren de fout is ingegaan. Ik wil heel graag dat ook ons verhaal een onder de aandacht komt. en wil vragen of het dossier wat ik voor de artsen heb opgeschreven of dat ik dat kan doorsturen en dat jullie hier je mening over zouden willen geven.

  Vriendelijke groet Dorothe Visser, partner van Henny Wismans.
  • Kees :
   Best Dorothe,

   Wij zijn niet het klachtenbureau maar een website. Ik heb wel alles gelezen over betreffende oncologe.

   U kunt beter contact opnemen met dat klachtenbureau zelf . Adresgegevens staan bovenaan in het artikel of zie hier: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

   Met vriendelijke groeten, kees Braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Stichting Gezondheid Actueel >> Academische ziekenhuizen Nederland >> Academische ziekenhuizen België >> Antikankerfonds: Belgisch >> Arts en voeding adviseert >> AYA - adolescent and young >> Besteladressen voedingssupplementen,: >> Best Doctors is een organisatie >> De Vruchtenburg - FORTAgroep >> Erfelijkheid in beeld is een >>