Helpt u ons aan 500 donateurs?

Vooraf nog een keer gezegd: het mechanisme van het Novocure - NovoTTF-100A System is vergelijkbaar met de werking van electro hyperthermie. Of patiënten via hun behandelend arts een TTF apparaatje kunnen gebruiken / verkrijgen durf ik niet te zeggen maar lijkt de moeite waard het te proberen. Of via uw ziektekostenverzekeraar wellicht? De onderzoeksleider is notabene een Nederlandse oncoloog: 

Corresponding Author: Martin J. B. Taphoorn, MD, PhD, Department of Neurology, Haaglanden Medical Center, PO BOX 2191, 2501 VC, The Hague, The Netherlands (m.taphoorn@haaglandenmc.nl).

24 februari 2018: Bron: JAMA Oncology

Uit een aanvullende analyse  van de fase III studie, zie ook hieronder, blijkt dat met het Novocure - NovoTTF-100A System het algemeen bijwerkingenprofiel niet verergert maar op sommige punten juist verbetert.

  • In deze secundaire analyse van de EF-14 gerandomiseerde klinische studie had de toevoeging van tumorbehandelingsvelden geen negatieve invloed op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, behalve een jeukende huid, een te verwachten gevolg van de apparaatjes op het hoofd. Van tumorbehandelingstherapie is eerder aangetoond dat het zowel de progressievrije als de totale overleving verlengt. (zie hieronder resultaten uit fase III studie)

  • Naast een klinisch voordeel van verbeterde mediane overleving met ca. 5 maanden wordt deze verbeterde overleving ook ondersteunt zonder dat het een negatieve invloed heeft op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven door de toevoeging van tumorbehandelingsvelden (TTR fields) aan een standaardbehandeling bij patiënten met hersentumoren van het type glioblastoma.

Het originele studierapport van deze tweede analyse: Influence of Treatment With Tumor-Treating Fields on Health-Related Quality of Life of Patients With Newly Diagnosed GlioblastomaA Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial is gratis in te zien met een gedetailleerde beschrijving van manier van analyseren en de resultaten op verschillende bijwerkingen. (Abstract staat onderaan dit artikel)

Nog een keer gezegd: het mechanisme van het Novocure - NovoTTF-100A System is vergelijkbaar met de werking van electro hyperthermie. Of patiënten via hun behandelend arts een TTF apparaatje kunnen gebruiken / verkrijgen durf ik niet te zeggen maar lijkt de moeite waard het te proberen. Of via uw ziektekostenverzekeraar wellicht?

30 december 2017: Het uiteindelijke studierapport: Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial. met de definitieve resultaten is afgelopen week online gepubliceerd.

Resutlaten laten een statistische mediane progressievrije overleving zien van 2,7 maanden met temodal plus de NOVO TTF behandeling in vergelijking met een behandeling met alleen temodal bij hersentumoren van het type glioblastoma multiuforme nadat deze allemaal een operatie plus bestraling hadden ondergaan. Mediane overall overleving was 4,9 maanden beter (20,9 maanden versus 16 maanden). Ca. 25 procent levensverlenging is toch wel veel voor deze vorm van bijna altijd dodelijke vorm van kanker.

Resultaten:

Van de 695 gerandomiseerd ingedeelde patiënten (mediane leeftijd, 56 jaar, IQR, 48-63; 473 mannen [68%]), voltooiden 637 patiënten (92%) het onderzoek. De mediane progressievrije overleving na randomisatie was 6,7 maanden in de TTFields-temozolomide-groep en 4,0 maanden in de temozolomide-alleen-groep (HR, 0,63; 95% CI, 0,52-0,76; P <0,001). De mediane totale overleving was 20,9 maanden in de TTFields-temozolomide-groep versus 16,0 maanden in de temozolomide-alleen-groep (HR, 0,63; 95% CI, 0,53-0,76; P <0,001).  Bijwerkingenprofiel was 48% in de TTFields-temozolomide-groep en 44% in de temozolomide-alleen-groep. Milde tot matige huidtoxiciteit onder de transducer-arrays trad op bij 52% van de patiënten die TTFields-temozolomide kregen versus geen patiënten die temozolomide alleen kregen.

Conclusies en relevantie:

In de uiteindelijke analyse van deze gerandomiseerde klinische studie van patiënten met glioblastoma die standaard radiochemotherapie hadden ontvangen, resulteerde de toevoeging van TTFields aan onderhoudsbehandeling van temozolomide-chemotherapie versus onderhoudsbehandeling van temozolomide alleen in statistisch significante verbetering van progressievrije overleving en totale overleving. Deze resultaten komen overeen met de vorige tussentijdse analyse.

Zie verder hieronder de inforamtie die we afgelopen jaren hierover hebben gepubliceerd.

Results:

Of the 695 randomized patients (median age, 56 years; IQR, 48-63; 473 men [68%]), 637 (92%) completed the trial. Median progression-free survival from randomization was 6.7 months in the TTFields-temozolomide group and 4.0 months in the temozolomide-alone group (HR, 0.63; 95% CI, 0.52-0.76; P < .001). Median overall survival was 20.9 months in the TTFields-temozolomide group vs 16.0 months in the temozolomide-alone group (HR, 0.63; 95% CI, 0.53-0.76; P < .001). Systemic adverse event frequency was 48% in the TTFields-temozolomide group and 44% in the temozolomide-alone group. Mild to moderate skin toxicity underneath the transducer arrays occurred in 52% of patients who received TTFields-temozolomide vs no patients who received temozolomide alone.

Conclusions and Relevance:

In the final analysis of this randomized clinical trial of patients with glioblastoma who had received standard radiochemotherapy, the addition of TTFields to maintenance temozolomide chemotherapy vs maintenance temozolomide alone, resulted in statistically significant improvement in progression-free survival and overall survival. These results are consistent with the previous interim analysis.

3 mei 2017: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/novottf-100a-ttf-vorm-van-electro-hyperthermie-geeft-veel-langere-mediane-overleving-5-maanden-bij-nieuwe-diagnose-hersentumoren-glioblastoma-in-vergelijking-met-temodal-temozolomide-alleen.html

16 december 2013: Het volledige studierapport: NovoTTF-100A versus physician’s choice chemotherapy in recurrent glioblastoma: A randomised phase III trial of a novel treatment modality is in een PDF file gratis in te zien met statistieken enz.

15 januari 2013: Als u hier klikt kunt u een volledige beschrijving lezen (wel in het engels) van een man die al 6 jaar een inoperabele vorm van een hersentumor, glioblastoom multiforme, onder controle houdt met een regelmatige behandeling met de NOVO TFF-100A. Lees ook gerelateerde artikelen onder dit artikel of hiernaast of zoek op NOVO TFF-100A in zoekfunctie rechtsboven voor meer informatie over dit apparaatje.

1 januari 2013: in een Amerikaanse krant verscheen een verhaal van een man met een hersentumor glioblastoom die afgelopen jaar is begonnen met de NOVO TFF-100A, zie informatie daarover hieronder of in gerelateerde artikelen. Klik hier voor zijn verhaal en ervaringen, plus foto's. Het is wel in het Engels maar je kan dit via een automatische translater makkelijk vertalen in min of meer begrijpelijk Nederlands:

1 december 2011: Bron: Medscape

Nieuwe studiegegevens van de lopende fase III studie waarin de aanpak met de NOVO TFF-100A wordt vergeleken met chemo - temodal bij hersentumoren bevestigen de resultaten uit eerdere analyses van deelstudies. Lees hele artikel over verloop van deze studie verderop in dit artikel. Hier een deel uit een groter Medscape artikel dat u kunt lezen als u hier klikt. Het blijkt dus dat de aanpak met de electroden minimaal dezelfde, maar in bepaalde gevallen zelf betere resultaten geeft op mediane overlevingstijd dan chemo maar zonder de bijwerkingen van chemo. Lees hoe de NOVO TFF-100 A werkt verderop in dit artikel.

Last week, at the Society for NeuroOncology's annual meeting in Anaheim, California, Dr. Wong presented the updated survival data of the phase III trial of NovoTTF-100A versus best standard chemotherapy for this indication.

At his own institution and at 27 other centers in the U.S., Israel, and Switzerland, researchers compared 120 patients treated with the portable NovoTTF-100A (20-24 hours daily, 7 days a week) and 117 patients who received their doctor's choice of chemotherapy protocol. The median follow-up interval was 33.6 months.

Overall survival rates were the same for both groups, at a median of 6.6 months in the NovoTTF group and six months in the chemotherapy group (p=0.26; hazard ratio=0.86).

One year survival rates were the same, at 22% in each group. The TTF group had numerically (but not statistically) better survival at two years (9.3% vs. 6.6%), three years (8.4% vs. 1.4%), and four years (8.4% vs. 0), according to the research team.

"The primary efficacy analysis from the intent-to-treat groups was non-significant. Because the comparator consists of chemotherapy drugs with activity against glioblastoma, the data suggest that NovoTTF offers comparable efficacy," Dr. Wong says.

In sub-group analyses, Dr. Wong and his team found that four weeks of continuous TTF (during which the device is not turned off) appears to be more effective than one four-week cycle of chemotherapy. The TTF group survived for a median of 7.8 months, compared to 6 months in the chemo group (p=0.012, hazard ratio=0.69). Survival at one year was 28% vs. 20%, and progression-free survival at six months was 26.2% vs. 15.2% (p=0.034).

In another sub-group, the TTF group fared better than the 36 patients who took bevacizumab, either alone or combined with chemotherapy. The TTF group, for example, had a median survival of 6.6 months compared to 5 months in the bevacizumab group, (p=0. 048; HR=0.65).

One-year survival was higher in the TTF group, also, at 22% compared to 14% in the bevacizumab group. Those findings should prompt a future trial, Dr. Wong and his team wrote in their presentation.

Besides the comparable survival rates, Dr. Wong says, "There were also more radiological responses seen in the NovoTTF group. The toxicity analysis also points in favor of NovoTTF. Therefore, NovoTTF offers comparable efficacy when compared to chemotherapy but with less toxicity."

26 april 2011: FDA geeft nu ook officieel geodkeuring aan het NOVO 100A systeem voor gebruik bij hersentumoren, glioblastomen. Zie hiernaast of klik hier voor persbericht van de FDA.

23 oktober 2010:Bron: Virtual trials

Opnieuw blijkt dat de NOVO-100A een uitstekend middel is om te gebruiken bij hersentumoren (Glioblastoom multiforme). De producent van de NOVO-100A kwam afgelopen week met een analyse van een subgroep uit een fase III studie met betere resultaten op zowel overlevingstijd als ziektevrije tijd, als kwaliteit van leven.

RESULTATEN: Twee honderd zeven en dertig patiënten werden gerandomiseerd ingedeeld (in 28 centra in de Verenigde Staten en Europa) om ofwel NovoTTF alleen (120 patiënten) of beste medische zorg - BPC (117 patiënten). Patiëntenkenmerken waren gelijk verdeeld bij aanvang van de studie, mediane leeftijd was 54 jaar (bereik, 23-80 jaar), de mediaan KPS was 80% (bereik 50-100).
Een kwart had een operatie gehad voor een recidief, en meer dan de helft hadden een  tweede of derde recidief.
Een overlevings voordeel voor de studie groep werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden volgens protocol (mediaan OS, 7,8 maanden versus 6,1 maanden; n = 185; p = 0,01).
Bovendien toonden subgroepanalyse bij patiënten met een betere prognostische basiskarakteristieken (KPS ≥ 80%, leeftijd ≤ 60 jaar; 1e recidief 3e) toonden een behoorlijke overleving voor patiënten in vergelijking met NovoTTF gematched BPC patiënten (mediaan OS, 8,8 maanden versus 6,6 maanden; n = 110; p <0,01). In deze groep was de 1-jaars overleving 35% versus 20% en PFS6 was 25,6% versus 7,7%. Interessant is dat bij patiënten waarbij Avastin voorafgaand aan de studie niet was aangeslagen, de OS ook significant was uitgebreid door NovoTTF (4,4 maanden versus 3,1 maanden; n = 23 vs n = 21, p <0,02). Kwaliteit van leven was gelijkwaardig of superieur bij de NovoTTF patiëntengroep.

Lees hier onder de berichtgeving over de NOVO-100A van afgelopen jaren.

NO-55. SUBGROUP AND QUALITY OF LIFE ANALYSES OF THE PHASE III CLINICAL TRIAL OF NOVOTTF-100A VERSUS BEST STANDARD CHEMOTHERAPY FOR RECURRENT GLIOBLASTOMA

  1. Zvi Ram1
  2. Philip H. Gutin2 and 
  3. Roger Stupp on behalf of the EF-11 study investigators3

+Author Affiliations

  1. 1Tel Aviv Medical Center
  2. 2Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  3. 3CHUV Lausanne

Abstract

BACKGROUND: NovoTTF is a portable device delivering low-intensity, intermediate-frequency, electric fields using noninvasive, disposable scalp electrodes. These fields physically interfere with cell division. Preliminary studies in recurrent and newly diagnosed glioblastoma (GBM) have shown promising results. A phase III study in recurrent GBM has recently been concluded.

METHODS: Adults (KPS ≥ 70%) with recurrent GBM (any recurrence) were randomized (stratified by surgery and center) to either NovoTTF administered continuously (20–24 hours/day, 7 days/week) or the best available chemotherapy (best physician choice ). Primary endpoint was overall survival (OS); 6-month progression-free survival (PFS6), 1-year survival, and QOL were secondary endpoints.

RESULTS: Two hundred thirty-seven patients were randomized (28 centers in the United States and Europe) to either NovoTTF alone (120 patients) or BPC (117 patients). Patient characteristics were balanced, median age was 54 years (range, 23–80 years), median KPS was 80% (range, 50–100). One quarter had surgery for recurrence, and over half were at their second or more recurrence. A survival advantage for the device group was seen in patients treated according to protocol (median OS, 7.8 months vs. 6.1 months; n = 185; p = 0.01). Moreover, subgroup analysis in patients with better prognostic baseline characteristics (KPS ≥ 80%; age ≤ 60; 1st-3rd recurrence) demonstrated a robust survival benefit for NovoTTF patients compared to matched BPC patients (median OS, 8.8 months vs. 6.6 months; n = 110; p < 0.01). In this group, 1-year survival was 35% vs. 20% and PFS6 was 25.6% vs. 7.7%. Interestingly, in patients who failed bevacizumab prior to the trial, OS was also significantly extended by NovoTTF (4.4 months vs. 3.1 months; n = 23 vs. n = 21; p < 0.02). Quality of life was equivalent or superior in NovoTTF patients.

CONCLUSIONS: NovoTTF, a noninvasive, novel cancer treatment modality shows significant therapeutic efficacy with improved quality of life. The impact of NovoTTF was more pronounced when patients with better baseline prognostic factors were treated. A large scale phase III clinical trial in newly diagnosed GBM is currently being conducted.

 

5 juni 2010: ASCO 2010

Novo TTF-100A, een apparaatje met electroden en thuis te gebruiken, zorgt voor betere resultaten dan chemo bij hersentumoren Glioblastoma. Dit blijkt uit een fase III studie met 237 patienten. Zie onder abstract nog veel meer over dit apparaatje dat ook gebruikt kan worden bij andere vormen van kanker waaronder borstkanker.

SUCCESSFUL PHASE III CLINICAL TRIAL RESULTS REPORTED FOR NOVOCURE’S NOVEL MEDICAL DEVICE FOR TREATMENT OF RECURRENT GLIOBLASTOMA


SUCCESSFUL PHASE III CLINICAL TRIAL RESULTS REPORTED FOR NOVOCURE’S NOVEL MEDICAL DEVICE FOR TREATMENT OF RECURRENT GLIOBLASTOMA

June 5, 2010 (Chicago, IL) – Data from the first phase III clinical trial of NovoCure’s NovoTTF device for treatment of patients with recurrent glioblastoma (GBM) were presented today as a late breaking abstract during the Neuro-Oncology session at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting in Chicago.  Study results show that NovoTTF, a novel, non-invasive, portable medical device, may be as or more effective than the best available chemotherapies for GBM, but without the toxicity usually associated with cytotoxic or targeted treatments.

 

The study enrolled 237 patients with recurrent, late-stage GBM, the most malignant form of primary brain cancer. Using low intensity, alternating electric fields to disrupt tumor growth, NovoTTF is the first non-drug, non-radiation, non-surgical treatment approach to show promise of clinical benefit for the treatment of brain cancer. 

 

“We are continuously researching treatments that offer patients with recurrent glioblastoma a better quality of life while not compromising potential efficacy or patient safety,” said Philip Gutin, M.D., primary investigator for the study; chair of the Department of Neurosurgery, co-executive director of the Brain Tumor Center, and Fred Lebow chair in Neuro-Oncology of Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. “Data from this non-invasive, non-chemotherapy option are encouraging, and could establish this device as another treatment option for this population.”

 

The randomized, controlled, phase III clinical trial compared NovoTTF monotherapy with the best available chemotherapy, as determined by the study physicians in the US and Europe, in patients with recurrent, late-stage GBM. In the intent-to-treat population, patients treated with NovoTTF lived as long as those treated with the best available chemotherapy, including bevacizumab (median overall survival 6.6 months vs. 6.0 months; p=ns). Overall response rate (complete and partial responses according to investigator assessment using Macdonald Criteria) was higher for NovoTTF compared with chemotherapy (11.7% vs. 5.9%). 

 

In a per-protocol population, which included approximately 80% of patients in the trial, who completed at least one course of treatment — either NovoTTF treatment or the best available chemotherapy — NovoTTF patients experienced an increase in median overall survival compared with the best available chemotherapy (7.8 months vs. 6.1 months; 28% increase; p<0.05). In this group, overall response rate (complete and partial responses according to investigator assessment using Macdonald Criteria) was much higher in the NovoTTF group than in the best available chemotherapy group (15.1% vs. 5.1%). 

 

In addition, NovoTTF treatment was associated with 3-4 times fewer infections, and less hematological and gastrointestinal side effects compared to standard chemotherapy. In the NovoTTF-treated group, mild-to-moderate skin irritation (mainly rash) beneath the device electrodes was the most frequent treatment-related adverse event (less than 20% of patients). Skin irritation was generally resolved using topical corticosteroids and by periodic relocation of the device electrodes.

 

“In the study, NovoTTF proved to be a valid treatment option for cancer patients. The study showed that NovoTTF was well tolerated by GBM patients and should be considered a reasonable treatment option for recurrent GBM,” said Roger Stupp, M.D., of the Department of Neurosurgery of the University of Lausanne Medical Center (CHUV), Switzerland. Dr. Stupp is a world renowned leader in glioblastoma research and father of the standard of care “Stupp protocol” using combined radiotherapy and temozolomide in newly diagnosed GBM patients.

 

“We’re pleased to present the first phase III data for this novel treatment modality, which holds promise for people with recurrent GBM,” said Asaf Danziger, chief executive officer of NovoCure. “The NovoTTF is approved for sale in Europe.  NovoCure is planning to submit a premarket approval application (PMA) to FDA in the near future. We look forward to our interactions with the U.S. Food and Drug Administration on the PMA and we are hopeful that NovoTTF will be made available in the future to U.S. patients.”  

 

An ongoing US and European, multi center, phase III study of NovoTTF combined with chemotherapy for the treatment of newly diagnosed GBM was initiated in 2009.

The NovoTTF is an investigational device in the United States and has not been approved by FDA for sale in the US for any use. NovoCure currently has CE Mark for NovoTTF and the treatment is available to patients in Europe.

 

19 april 2009 update: Van E. , waarvoor dank, kregen we het  bericht dat de TTS-100A voor borstkankerpatienten alleen is voor nieuw gediagnosteerde patienten , die nog geen uitzaaiingen hebben en nog geen behandeling hebben gehad. Maar is wel interessant natuurlijk om in plaats van chemo en bestraling enz. dit uit te kunnen proberen. Voor patienten met hersentumoren liggen de criteria anders zie verderop in dit artikel.

Dear Ms. .....,

Thank you for your interest in the NovoCure TTF-100A.  The system is still considered experimental and can not be purchased.  It is only available through our clinical trials.  Unfortunately you are not eligible for the breast cancer trial. We are treating breast cancer patients who are newly diagnosed and have no spread of the disease.  Our treatment is such that we treat localized tumors since we have to be able to have the electrodes placed in close proximity surrounding the tumor.  I am sorry we can’t be more helpful. 

We wish you the best of luck in continuing to beat the statistics. 

 Sincerely,

Mike Ambrogi mike@novo-cure.com

15 april 2008: Update

TTS-100A zorgt ook bij piltostudie samen met chemo bij 4 kankerpatienten met lokaal uitgezaaide borstkanker voor 85% tot 100% verdwijnen van de tumoren, zie onder TTS-100A in alfabetische lijst onder kankersoorten- borstkanker

12 maart 2007: Bron: GOV - clinical trials
Wie een recidief heeft van een kwaadaardige hersentumor (Glioma Multifoma) kan wellicht in aanmerking komen voor deelname aan een fase III studie met een aanpak van electroden op het hoofd. De behandeling doe je zelf thuis door een aantal malen per dag bepaalde "frequenties via electroden oftewel electrische velden" (excuses met weet niet goed hoe dit te vertellen hoe dat gaat, maar lees de studieopzet wellicht begrijpt uw arts het beter) door uw hoofd te laten gaan. Studies bij dieren en fase I en II studies met mensen hebben bewezen dat deze aanpak de kankergroei kan vertragen c.q. misschien wel stoppen. Uit 10 patiënten zouden 2 patienten zelfs een volledige stilstand van de groei hebben bewerkstelligd die nu al twee jaar duurt. Maar ik kan het studieabstract hiervan niet vinden. Wel een studie met muizen uit 2004.
Dit staat erover op de website van de producent:

The NovoTTF-100A is a portable, investigational device for cancer treatment using TTFields – Tumor Treating Fields (SCIENCE). The device is intended for continuous home use by patients (TREATMENT) with a recurrent or progressive GBM tumor (ELIGIBILITY). Two of ten recurrent GBM patients from the pilot clinical study are feeling well and their tumors have not progressed, more than two years after initiating treatment. One of these two patients has no tumor visible by MRI (CLINICAL EXPERIENCE).

De FDA heeft toestemming voor deze aanpak gegeven en ook in Europa (Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië) doen ziekenhuizen mee. Totaal worden 231 patienten gevraagd deel te nemen, waarvan via loting de helft de aanpak krijgt met de electroden en de andere helft een zo goed mogelijke aanpak met chemo gebaseerd op eerdere behandelingen van de patiënt en wat gebruikelijk is in dit stadium. Doel van de studie is tijd tot een recidief, modale overlevingstijd en kwaliteit van leven. Hier kunt u de studie omschrijving lezen en u aanmelden voor eventuele deelname. NovoCure is currently conducting a Phase III clinical trial at more than 20 centers in the US and Europe for patients with recurrent glioblastoma. Please refer to www.novocuretrial.com or call 1 (800) 978-0265 for more information on this trial.

Hier onder de studie met de muizen.

Cancer Res. 2004 May 1;64(9):3288-95.

Disruption of cancer cell replication by alternating electric fields.

Kirson ED, Gurvich Z, Schneiderman R, Dekel E, Itzhaki A, Wasserman Y, Schatzberger R, Palti Y.
Department of Biomedical Engineering, NovoCure Ltd., Haifa, Israel.

Low-intensity, intermediate-frequency (100-300 kHz), alternating electric fields, delivered by means of insulated electrodes, were found to have a profound inhibitory effect on the growth rate of a variety of human and rodent tumor cell lines (Patricia C, U-118, U-87, H-1299, MDA231, PC3, B16F1, F-98, C-6, RG2, and CT-26) and malignant tumors in animals. This effect, shown to be nonthermal, selectively affects dividing cells while quiescent cells are left intact. These fields act in two modes: arrest of cell proliferation and destruction of cells while undergoing division. Both effects are demonstrated when such fields are applied for 24 h to cells undergoing mitosis that is oriented roughly along the field direction. The first mode of action is manifested by interference with the proper formation of the mitotic spindle, whereas the second results in rapid disintegration of the dividing cells. Both effects, which are frequency dependent, are consistent with the computed directional forces exerted by these specific fields on charges and dipoles within the dividing cells. In vivo treatment of tumors in C57BL/6 and BALB/c mice (B16F1 and CT-26 syngeneic tumor models, respectively), resulted in significant slowing of tumor growth and extensive destruction of tumor cells within 3-6 days. These findings demonstrate the potential applicability of the described electric fields as a novel therapeutic modality for malignant tumors.
,br> Publication Types:
Research Support, Non-U.S. Gov't

PMID: 15126372 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "NOVO TFF-100A: Fase III studie met electroden aanpak (NovoTTF-100A) van recidief van hersentumoren (Recidief van Glioblastoma Multiforme) geeft betere resultaten dan chemo."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

NovoTTF™-100A (TTF = vorm >> NOVO TFF-100A: Fase III studie >> NovoTTF therapie - electrische >> Behandeling met electrische >> FDA geeft officieel toestemming >> NOVO TFF-100A: een overzicht >>