Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   

En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

3 oktober 2022: Zelf ben ik 11 juli begonnen met deze waterstoftherapie via een mobiel waterstofapparaat. En heeft mij heel goed geholpen. Zie hier mijn verslag en hoe ik de waterstoftherapie heb ervaren.

3 oktober 2022: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/waterstoftherapie-zorgt-voor-veel-minder-bijwerkingen-en-betere-ziekteprogressie-vrije-overleving-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-die-werden-behandeld-met-of-chemo-of-immuuntherapie.html

Zie ook in gerelateerde artikelen

3 oktober 2022: Bron:  2019; 9: 696. Published online 2019 Aug 6


Meer en meer wordt aangetoond dat waterstofgas - waterstoftherapie de bijwerkingen veroorzaakt door reguliere behandelingen zoals chemokuren en bestraling en hormoontherapie bij kankerpatiënten kan verlichten. Ook blijkt uit studies dat de groei van kankercellen en xenotransplantaattumoren onderdrukt kan worden door waterstoftherapie. Dit betekent in feite dat waterstoftherapie meer en vaker ingezet zou kunnen worden bij kankerpatiënten in de klinische praktijk. Of op z'n minst in studieverband met grotere groepen patiënten verder te onderzoeken dan wat tot nu toe is onderzocht. 

In een in 2019 gepubliceerde reviewstudie in Front Oncology wordt uitgebreid besproken wat er tot nu ligt aan studieresultaten. De toepassing van waterstofgas bij de behandeling van kanker staat nog in de kinderschoenen, maar gezien de resultaten zou verder onderzoek aan te bevelen zijn, aldus ook de auteurs van deze reviewstudie: 

Hydrogen Gas in Cancer Treatment

Ik heb uit deze reviewstudie een paar alineas en studies eruit gehaald en vertaald.

De reviewstudie is via deze hoofdstukken ingedeeld:


1. Uit de introductie een alinea, klik op de nummers voor de referentiestudies:

Bij verschillende toedieningsvormen heeft waterstofgas gediend als een therapeutisch middel voor een verscheidenheid aan ziekten, zoals de ziekte van Parkinson (), reumatoïde artritis (), hersenletsel (), ischemisch reperfusieletsel (), en diabetes (), etc.

Wat nog belangrijker is, is dat waterstof de klinische eindpunten en surrogaatmarkers verbetert, van metabole ziekten tot chronische systemische inflammatoire aandoeningen tot kanker (). Een klinische studie in 2016 toonde aan dat inademing van waterstofgas veilig was bij patiënten met post-hartstilstand(), de verdere therapeutische toepassing ervan bij andere ziekten werd nog aantrekkelijker.

In de huidige review gaan we in op de toepassing ervan bij de behandeling van kanker. Gewoonlijk kan waterstofgas zijn biofuncties uitoefenen via het reguleren van ROS, ontstekingen en apoptose-gebeurtenissen.

2. Uit dit hoofdstuk: Hydrogen Gas Selectively Scavenges Hydroxyl Radical and Peroxynitrite, and Regulates Certain Antioxidant Enzymes

Veel studies hebben uitgewezen dat waterstofgas niet gericht is op specifieke eiwitten, maar dat het verschillende belangrijke spelers bij kanker reguleert, waaronder ROS, en bepaalde antioxidante enzymen. ()

ROS verwijst naar een reeks instabiele moleculen die zuurstof bevatten, waaronder singletzuurstof (O2•), waterstofperoxide (H2O2), hydroxylradicaal (•OH), superoxide (∙O−2), stikstofmonoxide (NO•) en peroxynitriet (ONOO−), enz. (). Eenmaal in vivo gegenereerd, kan ROS vanwege hun hoge reactiviteit eiwitten, DNA/RNA en lipiden in cellen aanvallen, waardoor duidelijke schade wordt veroorzaakt die tot apoptose kan leiden. De aanwezigheid van ROS kan cellulaire stress en schade veroorzaken die celdood kan veroorzaken, via een mechanisme dat bekend staat als oxidatieve stress. ().
.............

Waterstofgas kan werken als een ROS-modulator. Ten eerste, zoals aangetoond in de studie van Ohsawa et al., zou waterstofgas selectief de meest cytotoxische ROS, •OH, kunnen wegvangen, zoals getest in een acuut rattenmodel van cerebrale ischemie en reperfusie (). Een andere studie bevestigde ook dat waterstofgas de zuurstoftoxiciteit als gevolg van hyperbare zuurstof zou kunnen verminderen door •OH effectief te verminderen ().

Ten tweede kan waterstof de expressie van sommige antioxidante enzymen induceren die ROS kunnen elimineren, en het speelt een sleutelrol bij het reguleren van de redoxhomeostase van kankercellen (). Studies hebben aangetoond dat bij waterstofgasbehandeling de expressie van superoxide dismutase (SOD) (), heem oxyganase-1 (HO-1) (), evenals nucleaire factor erytroïde 2-gerelateerde factor 2 (Nrf2) (), aanzienlijk toegenomen waren, waardoor het potentieel bij het elimineren van ROS werd versterkt.

Door ROS te reguleren, kan waterstofgas fungeren als een adjuvans regime om de nadelige effecten bij de behandeling van kanker te verminderen, terwijl het tegelijkertijd de cytotoxiciteit van andere therapieën, zoals radiotherapie en chemotherapie, niet opheft (). Interessant is dat vanwege de overproductie van ROS in kankercellen (), de toediening van waterstofgas in het begin het ROS-niveau kan verlagen, maar het veroorzaakt veel meer ROS-productie als gevolg van een compensatie-effect, wat leidt tot het doden van kankercellen ().

3. Uit dit hoofdstuk: Hydrogen Gas Suppresses Inflammatory Cytokines

Ontstekingscytokinen zijn een reeks signaalmoleculen die de aangeboren immuunrespons mediëren, waarvan de ontregeling kan bijdragen aan veel ziekten, waaronder kanker (). Typische inflammatoire cytokinen zijn interleukinen (IL's) uitgescheiden door witte bloedcellen en tumornecrosefactoren (TNF's) uitgescheiden door macrofagen, die beide een nauw verband hebben aangetoond met het ontstaan en de progressie van kanker (), en zowel IL's als TNF's kunnen onderdrukt door waterstofgas. ().

Ontstekingen veroorzaakt door chemotherapie bij kankerpatiënten veroorzaakt niet alleen ernstige bijwerkingen (), maar leidt ook tot uitzaaiingen van primaire kanker en falen van de behandeling (). Door ontstekingen te reguleren, kan waterstofgas tumorvorming en tumorprogressie voorkomen en de bijwerkingen van chemotherapie/radiotherapie verminderen().

4. Uit het hoofdstuk: Hydrogen Gas Inhibits/Induces Apoptosis

..............
Waterstofgas kan intracellulaire apoptose reguleren door de expressie van apoptose-gerelateerde enzymen te beïnvloeden. Bij een bepaalde concentratie kan het ofwel dienen als apoptose-remmend middel via remming van het pro-apoptotische B-cellymfoom-2-geassocieerde X-eiwit (Bax), caspase-3, 8, 12 en het versterken van de anti-apoptotische B-cel lymfoom-2 (Bcl-2) (), of als apoptose-inducerend middel via de contrastmechanismen(), wat wijst op het potentieel ervan bij het beschermen van normale cellen tegen geneesmiddelen tegen kanker of bij het onderdrukken van kankercellen.

5. Uit het hoofdstuk: Hydrogen Gas Exhibits Potential in Cancer Treatment

Waterstofgas verlicht de nadelige effecten van chemotherapie/radiotherapie.

Chemotherapie en radiotherapie blijven de belangrijkste strategieën om kanker te behandelen. (). Kankerpatiënten die deze behandelingen krijgen, ervaren echter vaak vermoeidheid en een verminderde kwaliteit van leven. (). Aangenomen wordt dat de snelle generatie van ROS tijdens de behandeling bijdraagt aan de nadelige effecten, wat resulteert in opmerkelijke oxidatieve stress en ontsteking (,  ). Daarom kan waterstofgas, geprofiteerd van zijn antioxiderende en ontstekingsremmende en andere celbeschermende eigenschappen, worden gebruikt als een aanvullend therapeutisch regiem om deze nadelige effecten te onderdrukken................

Het mFOLFOX6-regime, samengesteld met folinezuur, 5-fluorouracil en oxaliplatine, wordt gebruikt als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide darmkanker, maar heeft ook toxische effecten op de lever, wat leidt tot een slechte kwaliteit van leven van de patiënt(). Een klinische studie werd uitgevoerd in China door het beschermende effect van waterstofrijk water op de leverfunctie van patiënten met darmkanker te onderzoeken (144 patiënten werden geïncludeerd en 136 van hen werden opgenomen in de uiteindelijke analyse) die werden behandeld met mFOLFOX6-chemotherapie.
De resultaten toonden aan dat de placebogroep schadelijke effecten vertoonde die werden veroorzaakt door mFOLFOX6-chemotherapie, zoals gemeten aan de hand van de verhoogde niveaus van ALT, AST en indirect bilirubine (IBIL), terwijl de gecombineerde behandelingsgroep met waterstofrijk water geen verschillen in leverfunctie vertoonde tijdens de behandeling, waarschijnlijk vanwege zijn antioxiderende activiteit, wat aangeeft dat het een veelbelovend beschermend middel is om de mFOLFOX6-gerelateerde leverbeschadiging te verlichten (). 

(Klik op de titel voor deze studie: 51. Yang Q, Ji G, Pan R, Zhao Y, Yan P. Protective effect of hydrogen-rich water on liver function of colorectal cancer patients treated with mFOLFOX6 chemotherapy. Mol Clin Oncol. (2017) 7:891–6. 10.3892/mco.2017.1409 )

De meeste van de door ioniserende straling veroorzaakte nadelige effecten op normale cellen worden veroorzaakt door hydroxylradicalen. De combinatie van radiotherapie met bepaalde vormen van waterstofgas kan gunstig zijn om deze bijwerkingen te verlichten (). Inderdaad, verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat waterstof cellen en muizen kan beschermen tegen straling. ()...............

Een andere studie uitgevoerd bij patiënten met kwaadaardige levertumoren toonde aan dat de consumptie van waterstofrijk water gedurende 6 weken het niveau van reactieve zuurstofmetaboliet, hydroperoxide, verminderde en de biologische antioxidant activiteit in het bloed handhaafde. Belangrijk is dat de scores van kwaliteit van leven tijdens radiotherapie significant verbeterden in de waterstofrijke watergroep vergeleken met de placebo watergroep. Beide groepen vertoonden een vergelijkbare tumorrespons op radiotherapie, wat aangeeft dat de consumptie van waterstofrijk water de stralingsgeïnduceerde oxidatieve stress verminderde, terwijl het tegelijkertijd het antitumoreffect van radiotherapie niet in gevaar bracht. (). Klik op de titel voor deze studie: 93. Kang KM, Kang YN, Choi IB, Gu Y, Kawamura T, Toyoda Y, et al.. Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumors. Med Gas Res. (2011) 1:11. 10.1186/2045-9912-1-11 

Conclusie van deze reviewstudie

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is fonc-09-00696-g0001.jpg


Waterstofgas is erkend als een medisch gas dat potentieel heeft bij de behandeling van hart- en vaatziekten, ontstekingsziekten, neurodegeneratieve aandoeningen en kanker. (). Als een hydroxylradicaal en peroxynitrietvanger, en vanwege zijn ontstekingsremmende effecten, kan waterstofgas werken om de bijwerkingen veroorzaakt door chemotherapie en radiotherapie te voorkomen/verlichten zonder hun antikankerpotentieel in gevaar te brengen (zoals samengevat inTable 1 en Figure 1). Waterstofgas kan ook alleen of synergetisch met andere therapie werken om tumorgroei te onderdrukken door apoptose te induceren, CSC's-gerelateerde en celcyclus-gerelateerde factoren te remmen, enz. (samengevat inTable 1).

Wat nog belangrijker is, is dat waterstofgas in de meeste onderzoeken een veiligheidsprofiel en bepaalde selectiviteitseigenschappen voor kankercellen heeft aangetoond ten opzichte van normale cellen, wat vrij cruciaal is voor klinische onderzoeken. Er wordt nu een klinische proef (NCT03818347) uitgevoerd om het waterstofgas bij kankerrevalidatie in China te bestuderen.

Verder is gebleken dat verschillende toedieningsmethoden beschikbaar en gemakkelijk zijn, waaronder inhalatie, het drinken van in waterstof bewerkt water, injectie met een met waterstof verzadigde zoutoplossing en het nemen van een waterstofbad (). 

Waterstofrijk water is niet-toxisch, goedkoop, gemakkelijk toe te dienen en kan gemakkelijk diffunderen in weefsels en cellen(), de bloed-hersenbarrière passeren (), wat suggereert dat het potentieel heeft bij de behandeling van hersentumoren. Er zullen meer draagbare apparaten nodig zijn die goed ontworpen en veilig genoeg zijn.

Over de geneeskrachtige eigenschappen, zoals dosering en toediening, of mogelijke bijwerkingen en gebruik bij specifieke populaties, is echter minder informatie beschikbaar. Het mechanisme, doel, indicaties zijn ook niet duidelijk, verder onderzoek is gerechtvaardigd.

Het volledige studierapport is gratis in te zien of te downloaden. Klik op de titel van het abstract.

Abstract

Gas signaling molecules (GSMs), composed of oxygen, carbon monoxide, nitric oxide, hydrogen sulfide, etc., play critical roles in regulating signal transduction and cellular homeostasis. Interestingly, through various administrations, these molecules also exhibit potential in cancer treatment. Recently, hydrogen gas (formula: H2) emerges as another GSM which possesses multiple bioactivities, including anti-inflammation, anti-reactive oxygen species, and anti-cancer. Growing evidence has shown that hydrogen gas can either alleviate the side effects caused by conventional chemotherapeutics, or suppress the growth of cancer cells and xenograft tumor, suggesting its broad potent application in clinical therapy. In the current review, we summarize these studies and discuss the underlying mechanisms. The application of hydrogen gas in cancer treatment is still in its nascent stage, further mechanistic study and the development of portable instruments are warranted.


RESOURCES

Author Contributions

SL, XW, JZ, and KP: conceptualization. SL, RL, XS, XL, XZ, JZ, and KP: writing. SL, RL, and XS: revising.

Conflict of Interest Statement

The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Acknowledgments

We thank Miss Ryma Iftikhar, Dhiviya Samuel, Mahnoor Shamsi (St. John's University), and Mr. Muaz Sadeia for editing and revising the manuscript.

Footnotes

Funding. This work was supported in part by grants from the Natural Science Foundation of Guangdong Province (2018A030313987) and Traditional Chinese Medicine Bureau of Guangdong Province (20164015 and 20183009) and Science and Technology Planning Project of Guangdong Province (2016ZC0059).

References

1. De Bels D, Corazza F, Germonpre P, Balestra C. The normobaric oxygen paradox: a novel way to administer oxygen as an adjuvant treatment for cancer? Med Hypotheses. (2011) 76:467–70. 10.1016/j.mehy.2010.11.022 [PubMed] [CrossRef[]
2. Oliveira C, Benfeito S, Fernandes C, Cagide F, Silva T, Borges F. NO and HNO donors, nitrones, and nitroxides: past, present, and futureMed Res Rev. (2018) 38:1159–87. 10.1002/med.21461 [PubMed] [CrossRef[]
3. Vitek L, Gbelcova H, Muchova L, Vanova K, Zelenka J, Konickova R, et al.. Antiproliferative effects of carbon monoxide on pancreatic cancerDig Liver Dis. (2014) 46:369–75. 10.1016/j.dld.2013.12.007 [PubMed] [CrossRef[]
4. Flannigan KL, Wallace JL. Hydrogen sulfide-based anti-inflammatory and chemopreventive therapies: an experimental approachCurr Pharm Des. (2015) 21:3012–22. 10.2174/1381612821666150514105413 [PubMed] [CrossRef[]
5. Li Z, Huang Y, Du J, Liu AD, Tang C, Qi Y, et al.. Endogenous sulfur dioxide inhibits vascular calcification in association with the TGF-beta/Smad signaling pathwayInt J Mol Sci. (2016) 17:266. 10.3390/ijms17030266 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
6. Jin H, Liu AD, Holmberg L, Zhao M, Chen S, Yang J, et al.. The role of sulfur dioxide in the regulation of mitochondrion-related cardiomyocyte apoptosis in rats with isopropylarterenol-induced myocardial injuryInt J Mol Sci. (2013) 14:10465–82. 10.3390/ijms140510465 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
7. Jiroutova P, Oklestkova J, Strnad M. Crosstalk between brassinosteroids and ethylene during plant growth and under abiotic stress conditionsInt J Mol Sci. (2018) 19:3283. 10.3390/ijms19103283 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
8. Paardekooper LM, van den Bogaart G, Kox M, Dingjan I, Neerincx AH, Bendix MB, et al.. Ethylene, an early marker of systemic inflammation in humansSci Rep. (2017) 7:6889. 10.1038/s41598-017-05930-9 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
9. Cui Q, Yang Y, Ji N, Wang JQ, Ren L, Yang DH, et al. Gaseous signaling molecules and their application in resistant cancer treatment: from invisible to visibleFuture Med Chem. (2019) 11:323–6. 10.4155/fmc-2018-0403 [PubMed] [CrossRef[]
10. Huang Z, Fu J, Zhang Y. Nitric oxide donor-based cancer therapy: advances and prospectsJ Med Chem. (2017) 60:7617–35. 10.1021/acs.jmedchem.6b01672 [PubMed] [CrossRef[]
11. Ma Y, Yan Z, Deng X, Guo J, Hu J, Yu Y, et al.. Anticancer effect of exogenous hydrogen sulfide in cisplatinresistant A549/DDP cellsOncol Rep. (2018) 39:2969–77. 10.3892/or.2018.6362 [PubMed] [CrossRef[]
12. Zheng DW, Li B, Li CX, Xu L, Fan JX, Lei Q, et al.. Photocatalyzing CO2 to CO for enhanced cancer therapyAdv Mater. (2017) 29:1703822. 10.1002/adma.201703822 [PubMed] [CrossRef[]
13. Chen J, Luo H, Liu Y, Zhang W, Li H, Luo T, et al.. Oxygen-self-produced nanoplatform for relieving hypoxia and breaking resistance to sonodynamic treatment of pancreatic cancerAcs Nano. (2017) 11:12849–62. 10.1021/acsnano.7b08225 [PubMed] [CrossRef[]
14. Stuehr DJ, Vasquez-Vivar J. Nitric oxide synthases-from genes to functionNitric Oxide. (2017) 63:29. 10.1016/j.niox.2017.01.005 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
15. Cao X, Ding L, Xie ZZ, Yang Y, Whiteman M, Moore PK, et al.. A review of hydrogen sulfide synthesis, metabolism, and measurement: is modulation of hydrogen sulfide a novel therapeutic for cancer? Antioxid Redox Signal. (2018) 31:1–38. 10.1089/ars.2017.7058 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
16. Zhai X, Chen X, Ohta S, Sun X. Review and prospect of the biomedical effects of hydrogenMed Gas Res. (2014) 4:19. 10.1186/s13618-014-0019-6 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
17. Ostojic SM. Molecular hydrogen: an inert gas turns clinically effectiveAnn Med. (2015) 47:301–4. 10.3109/07853890.2015.1034765 [PubMed] [CrossRef[]
18. LeBaron TW, Laher I, Kura B, Slezak J. Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletesCan J Physiol Pharmacol. (2019) 10:1–11. 10.1139/cjpp-2019-0067 [PubMed] [CrossRef[]
19. Guan P, Sun ZM, Luo LF, Zhao YS, Yang SC, Yu FY, et al.. Hydrogen gas alleviates chronic intermittent hypoxia-induced renal injury through reducing iron overloadMolecules. (2019) 24: 24:E1184. 10.3390/molecules24061184 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
20. Sakai D, Hirooka Y, Kawashima H, Ohno E, Ishikawa T, Suhara H, et al.. Increase in breath hydrogen concentration was correlated with the main pancreatic duct stenosisJ Breath Res. (2018) 12:36004. 10.1088/1752-7163/aaaf77 [PubMed] [CrossRef[]
21. Smith NW, Shorten PR, Altermann EH, Roy NC, McNabb WC. Hydrogen cross-feeders of the human gastrointestinal tractGut Microbes. (2018) 10:1–9. 10.1080/19490976.2018.1546522 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
22. Fukuda K, Asoh S, Ishikawa M, Yamamoto Y, Ohsawa I, Ohta S. Inhalation of hydrogen gas suppresses hepatic injury caused by ischemia/reperfusion through reducing oxidative stressBiochem Biophys Res Commun. (2007) 361:670–4. 10.1016/j.bbrc.2007.07.088 [PubMed] [CrossRef[]
23. Liu C, Kurokawa R, Fujino M, Hirano S, Sato B, Li XK. Estimation of the hydrogen concentration in rat tissue using an airtight tube following the administration of hydrogen via various routesSci Rep. (2014) 4:5485. 10.1038/srep05485 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
24. Yamamoto R, Homma K, Suzuki S, Sano M, Sasaki J. Hydrogen gas distribution in organs after inhalation: real-time monitoring of tissue hydrogen concentration in ratSci Rep. (2019) 9:1255. 10.1038/s41598-018-38180-4 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
25. Dole M, Wilson FR, Fife WP. Hyperbaric hydrogen therapy: a possible treatment for cancerScience. (1975) 190:152–4. 10.1126/science.1166304 [PubMed] [CrossRef[]
26. Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K, Watanabe M, Nishimaki K, Yamagata K, et al.. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicalsNat Med. (2007) 13:688–94. 10.1038/nm1577 [PubMed] [CrossRef[]
27. Ostojic SM. Inadequate production of H2 by gut microbiota and Parkinson diseaseTrends Endocrinol Metab. (2018) 29:286–8. 10.1016/j.tem.2018.02.006 [PubMed] [CrossRef[]
28. Hirayama M, Ito M, Minato T, Yoritaka A, LeBaron TW, Ohno K. Inhalation of hydrogen gas elevates urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanine in Parkinson's diseaseMed Gas Res. (2018) 8:144–9. 10.4103/2045-9912.248264 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
29. Meng J, Yu P, Jiang H, Yuan T, Liu N, Tong J, et al.. Molecular hydrogen decelerates rheumatoid arthritis progression through inhibition of oxidative stressAm J Transl Res. (2016) 8:4472–7. [PMC free article] [PubMed[]
30. Shao A, Wu H, Hong Y, Tu S, Sun X, Wu Q, et al.. Hydrogen-rich saline attenuated subarachnoid hemorrhage-induced early brain injury in rats by suppressing inflammatory response: possible involvement of NF-kappaB pathway and NLRP3 inflammasomeMol Neurobiol. (2016) 53:3462–76. 10.1007/s12035-015-9242-y [PubMed] [CrossRef[]
31. Gao Y, Yang H, Chi J, Xu Q, Zhao L, Yang W, et al.. Hydrogen gas attenuates myocardial ischemia reperfusion injury independent of postconditioning in rats by attenuating endoplasmic reticulum stress-induced autophagyCell Physiol Biochem. (2017) 43:1503–4. 10.1159/000481974 [PubMed] [CrossRef[]
32. Dozen M, Enosawa S, Tada Y, Hirasawa K. Inhibition of hepatic ischemic reperfusion injury using saline exposed to electron discharge in a rat modelCell Med. (2013) 5:83–7. 10.3727/215517913X666486 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
33. Fan M, Xu X, He X, Chen L, Qian L, Liu J, et al.. Protective effects of hydrogen-rich saline against erectile dysfunction in a streptozotocin induced diabetic rat modelJ Urol. (2013) 190:350–6. 10.1016/j.juro.2012.12.001 [PubMed] [CrossRef[]
34. Zhang X, Liu J, Jin K, Xu H, Wang C, Zhang Z, et al.. Subcutaneous injection of hydrogen gas is a novel effective treatment for type 2 diabetesJ Diabetes Investig. (2018) 9:83–90. 10.1111/jdi.12674 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
35. Tamura T, Hayashida K, Sano M, Suzuki M, Shibusawa T, Yoshizawa J, et al.. Feasibility and safety of hydrogen gas inhalation for post-cardiac arrest syndrome- first-in-human pilot studyCirc J. (2016) 80:1870–3. 10.1253/circj.CJ-16-0127 [PubMed] [CrossRef[]
36. Ge L, Yang M, Yang NN, Yin XX, Song WG. Molecular hydrogen: a preventive and therapeutic medical gas for various diseasesOncotarget. (2017) 8:102653–73. 10.18632/oncotarget.21130 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
37. Ray PD, Huang BW, Tsuji Y. Reactive oxygen species (ROS) homeostasis and redox regulation in cellular signalingCell Signal. (2012) 24:981–90. 10.1016/j.cellsig.2012.01.008 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
38. Kumari S, Badana AK, G MM, G S, Malla R. Reactive oxygen species: a key constituent in cancer survivalBiomark Insights. (2018) 13:91914689. 10.1177/1177271918755391 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
39. Nita M, Grzybowski A. The role of the reactive oxygen species and oxidative stress in the pathomechanism of the age-related ocular diseases and other pathologies of the anterior and posterior eye segments in adultsOxid Med Cell Longev. (2016) 2016:3164734. 10.1155/2016/3164734 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
40. Pelicano H, Carney D, Huang P. ROS stress in cancer cells and therapeutic implicationsDrug Resist Updat. (2004) 7:97–110. 10.1016/j.drup.2004.01.004 [PubMed] [CrossRef[]
41. Liou GY, Storz P. Reactive oxygen species in cancerFree Radic Res. (2010) 44:479–96. 10.3109/10715761003667554 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
42. Cui Q, Wang JQ, Assaraf YG, Ren L, Gupta P, Wei L, et al.. Modulating ROS to overcome multidrug resistance in cancerDrug Resist Updat. (2018) 41:1–25. 10.1016/j.drup.2018.11.001 [PubMed] [CrossRef[]
43. Zhao Y, Hu X, Liu Y, Dong S, Wen Z, He W, et al.. ROS signaling under metabolic stress: cross-talk between AMPK and AKT pathwayMol Cancer. (2017) 16:79. 10.1186/s12943-017-0648-1 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
44. Zha J, Chen F, Dong H, Shi P, Yao Y, Zhang Y, et al.. Disulfiram targeting lymphoid malignant cell lines via ROS-JNK activation as well as Nrf2 and NF-kB pathway inhibitionJ Transl Med. (2014) 12:163. 10.1186/1479-5876-12-163 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
45. Gorrini C, Harris IS, Mak TW. Modulation of oxidative stress as an anticancer strategyNat Rev Drug Discov. (2013) 12:931–47. 10.1038/nrd4002 [PubMed] [CrossRef[]
46. Yu J, Yu Q, Liu Y, Zhang R, Xue L. Hydrogen gas alleviates oxygen toxicity by reducing hydroxyl radical levels in PC12 cellsPLoS ONE. (2017) 12:e173645. 10.1371/journal.pone.0173645 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
47. Li Y, Li Q, Chen H, Wang T, Liu L, Wang G, et al.. Hydrogen gas alleviates the intestinal injury caused by severe sepsis in mice by increasing the expression of heme oxygenase-1Shock. (2015) 44:90–8. 10.1097/SHK.0000000000000382 [PubMed] [CrossRef[]
48. Zhou P, Lin B, Wang P, Pan T, Wang S, Chen W, et al.. The healing effect of hydrogen-rich water on acute radiation-induced skin injury in ratsJ Radiat Res. (2019) 60:17–22. 10.1093/jrr/rry074 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
49. Iketani M, Ohshiro J, Urushibara T, Takahashi M, Arai T, Kawaguchi H, et al.. Preadministration of hydrogen-rich water protects against lipopolysaccharide-induced sepsis and attenuates liver injuryShock. (2017) 48:85–93. 10.1097/SHK.0000000000000810 [PubMed] [CrossRef[]
50. Dong A, Yu Y, Wang Y, Li C, Chen H, Bian Y, et al.. Protective effects of hydrogen gas against sepsis-induced acute lung injury via regulation of mitochondrial function and dynamicsInt Immunopharmacol. (2018) 65:366–72. 10.1016/j.intimp.2018.10.012 [PubMed] [CrossRef[]
51. Yang Q, Ji G, Pan R, Zhao Y, Yan P. Protective effect of hydrogen-rich water on liver function of colorectal cancer patients treated with mFOLFOX6 chemotherapyMol Clin Oncol. (2017) 7:891–6. 10.3892/mco.2017.1409 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
52. Zhao P, Jin Z, Chen Q, Yang T, Chen D, Meng J, et al.. Local generation of hydrogen for enhanced photothermal therapyNat Commun. (2018) 9:4241. 10.1038/s41467-018-06630-2 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
53. Antonioli L, Blandizzi C, Pacher P, Hasko G. Immunity, inflammation and cancer: a leading role for adenosineNat Rev Cancer. (2013) 13:842–57. 10.1038/nrc3613 [PubMed] [CrossRef[]
54. Dermond O, Ruegg C. Inhibition of tumor angiogenesis by non-steroidal anti-inflammatory drugs: emerging mechanisms and therapeutic perspectivesDrug Resist Updat. (2001) 4:314–21. 10.1054/drup.2001.0219 [PubMed] [CrossRef[]
55. Shakola F, Suri P, Ruggiu M. Splicing regulation of pro-inflammatory cytokines and chemokines: at the interface of the neuroendocrine and immune systemsBiomolecules. (2015) 5:2073–100. 10.3390/biom5032073 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
56. Bottazzi B, Riboli E, Mantovani A. Aging, inflammation, and cancerSemin Immunol. (2018) 40:74–82. 10.1016/j.smim.2018.10.011 [PubMed] [CrossRef[]
57. Zitvogel L, Pietrocola F, Kroemer G. Nutrition, inflammation, and cancerNat Immunol. (2017) 18:843–50. 10.1038/ni.3754 [PubMed] [CrossRef[]
58. Liu K, Lu X, Zhu YS, Le N, Kim H, Poh CF. Plasma-derived inflammatory proteins predict oral squamous cell carcinomaFront Oncol. (2018) 8:585. 10.3389/fonc.2018.00585 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
59. Mager LF, Wasmer MH, Rau TT, Krebs P. Cytokine-induced modulation of colorectal cancerFront Oncol. (2016) 6:96. 10.3389/fonc.2016.00096 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
60. Ning K, Liu WW, Huang JL, Lu HT, Sun XJ. Effects of hydrogen on polarization of macrophages and microglia in a stroke modelMed Gas Res. (2018) 8:154–9. 10.4103/2045-9912.248266 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
61. Zhang N, Deng C, Zhang X, Zhang J, Bai C. Inhalation of hydrogen gas attenuates airway inflammation and oxidative stress in allergic asthmatic miceAsthma Res Pract. (2018) 4:3. 10.1186/s40733-018-0040-y [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
62. Wardill HR, Mander KA, Van Sebille YZ, Gibson RJ, Logan RM, Bowen JM, et al.. Cytokine-mediated blood brain barrier disruption as a conduit for cancer/chemotherapy-associated neurotoxicity and cognitive dysfunctionInt J Cancer. (2016) 139:2635–45. 10.1002/ijc.30252 [PubMed] [CrossRef[]
63. Cheung YT, Ng T, Shwe M, Ho HK, Foo KM, Cham MT, et al.. Association of proinflammatory cytokines and chemotherapy-associated cognitive impairment in breast cancer patients: a multi-centered, prospective, cohort studyAnn Oncol. (2015) 26:1446–51. 10.1093/annonc/mdv206 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
64. Vyas D, Laput G, Vyas AK. Chemotherapy-enhanced inflammation may lead to the failure of therapy and metastasisOnco Targets Ther. (2014) 7:1015–23. 10.2147/OTT.S60114 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
65. Padoan A, Plebani M, Basso D. Inflammation and pancreatic cancer: focus on metabolism, cytokines, and immunityInt J Mol Sci. (2019) 20:E676. 10.3390/ijms20030676 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
66. Li FY, Zhu SX, Wang ZP, Wang H, Zhao Y, Chen GP. Consumption of hydrogen-rich water protects against ferric nitrilotriacetate-induced nephrotoxicity and early tumor promotional events in ratsFood Chem Toxicol. (2013) 61:248–54. 10.1016/j.fct.2013.10.004 [PubMed] [CrossRef[]
67. Huang D, Ichikawa K. Drug discovery targeting apoptosisNat Rev Drug Discov. (2008) 7:1041. 10.1038/nrd2765 [PubMed] [CrossRef[]
68. Pfeffer CM, Singh A. Apoptosis: a target for anticancer therapyInt J Mol Sci. (2018) 19:E448. 10.3390/ijms19020448 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
69. Qiao L, Wong BC. Targeting apoptosis as an approach for gastrointestinal cancer therapyDrug Resist Updat. (2009) 12:55–64. 10.1016/j.drup.2009.02.002 [PubMed] [CrossRef[]
70. Kumar S. Caspase 2 in apoptosis, the DNA damage response and tumour suppression: enigma no more? Nat Rev Cancer. (2009) 9:897–903. 10.1038/nrc2745 [PubMed] [CrossRef[]
71. Gao Y, Yang H, Fan Y, Li L, Fang J, Yang W. Hydrogen-rich saline attenuates cardiac and hepatic injury in doxorubicin rat model by inhibiting inflammation and apoptosisMediators Inflamm. (2016) 2016:1320365. 10.1155/2016/1320365 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
72. Li Q, Tanaka Y, Miwa N. Influence of hydrogen-occluding-silica on migration and apoptosis in human esophageal cells in vitroMed Gas Res. (2017) 7:76–85. 10.4103/2045-9912.208510 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
73. Wang FH, Shen L, Li J, Zhou ZW, Liang H, Zhang XT, et al.. The chinese society of clinical oncology (CSCO): clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancerCancer Commun. (2019) 39:10. 10.1186/s40880-019-0349-9 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
74. Verheij M, Vens C, van Triest B. Novel therapeutics in combination with radiotherapy to improve cancer treatment: rationale, mechanisms of action and clinical perspectiveDrug Resist Updat. (2010) 13:29–43. 10.1016/j.drup.2010.01.002 [PubMed] [CrossRef[]
75. Sun YJ, Hu YJ, Jin D, Li JW, Yu B. Health-related quality of life after treatment for malignant bone tumors: a follow-up study in ChinaAsian Pac J Cancer Prev. (2012) 13:3099–102. 10.7314/APJCP.2012.13.7.3099 [PubMed] [CrossRef[]
76. Susanne K, Michael F, Thomas S, Peter E, Andreas H. Predictors of fatigue in cancer patients: a longitudinal studySupport Care Cancer. (2019) 120:425–32. 10.1007/s00520-019-4660-4 [PubMed] [CrossRef[]
77. Razzaghdoust A, Mofid B, Peyghambarlou P. Predictors of chemotherapy-induced severe anemia in cancer patients receiving chemotherapySupport Care Cancer. (2019). 10.1007/s00520-019-04780-7 [Epub ahead of print]. [PubMed] [CrossRef[]
78. Schumacker PT. Reactive oxygen species in cancer cells: live by the sword, die by the swordCancer Cell. (2006) 10:175–6. 10.1016/j.ccr.2006.08.015 [PubMed] [CrossRef[]
79. Inoue A, Saijo Y, Maemondo M, Gomi K, Tokue Y, Kimura Y, et al.. Severe acute interstitial pneumonia and gefitinibLancet. (2003) 361:137–9. 10.1016/S0140-6736(03)12190-3 [PubMed] [CrossRef[]
80. Terasaki Y, Suzuki T, Tonaki K, Terasaki M, Kuwahara N, Ohsiro J, et al.. Molecular hydrogen attenuates gefitinib-induced exacerbation of naphthalene-evoked acute lung injury through a reduction in oxidative stress and inflammationLab Invest. (2019) 99:793–806. 10.1038/s41374-019-0187-z [PubMed] [CrossRef[]
81. Luo W, Wen G, Yang L, Tang J, Wang J, Wang J, et al.. Dual-targeted and pH-sensitive doxorubicin prodrug-microbubble complex with ultrasound for tumor treatmentTheranostics. (2017) 7:452–65. 10.7150/thno.16677 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
82. Shen BY, Chen C, Xu YF, Shen JJ, Guo HM, Li HF, et al.. Is the combinational administration of doxorubicin and glutathione a reasonable proposal? Acta Pharmacol Sin. (2019) 40:699–709. 10.1038/s41401-018-0158-8 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
83. Matsushita T, Kusakabe Y, Kitamura A, Okada S, Murase K. Investigation of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats using blood oxygenation level-dependent magnetic resonance imagingJpn J Radiol. (2011) 29:503–12. 10.1007/s11604-011-0588-4 [PubMed] [CrossRef[]
84. Kitamura A, Kobayashi S, Matsushita T, Fujinawa H, Murase K. Experimental verification of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatin-induced nephrotoxicity in rats using dynamic contrast-enhanced CTBr J Radiol. (2010) 83:509–14. 10.1259/bjr/25604811 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
85. Nakashima-Kamimura N, Mori T, Ohsawa I, Asoh S, Ohta S. Molecular hydrogen alleviates nephrotoxicity induced by an anti-cancer drug cisplatin without compromising anti-tumor activity in miceCancer Chemother Pharmacol. (2009) 64:753–61. 10.1007/s00280-008-0924-2 [PubMed] [CrossRef[]
86. Meng X, Chen H, Wang G, Yu Y, Xie K. Hydrogen-rich saline attenuates chemotherapy-induced ovarian injury via regulation of oxidative stressExp Ther Med. (2015) 10:2277–82. 10.3892/etm.2015.2787 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
87. Marco MR, Zhou L, Patil S, Marcet JE, Varma MG, Oommen S, et al.. Consolidation mFOLFOX6 chemotherapy after chemoradiotherapy improves survival in patients with locally advanced rectal cancer: final results of a multicenter phase II trialDis Colon Rectum. (2018) 61:1146–55. 10.1097/DCR.0000000000001207 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
88. Horimatsu T, Nakayama N, Moriwaki T, Hirashima Y, Fujita M, Asayama M, et al. A phase II study of 5-fluorouracil/L-leucovorin/oxaliplatin. (mFOLFOX6) in Japanese patients with metastatic or unresectable small bowel adenocarcinomaInt J Clin Oncol. (2017) 22:905–12. 10.1007/s10147-017-1138-6 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
89. Chuai Y, Zhao L, Ni J, Sun D, Cui J, Li B, et al.. A possible prevention strategy of radiation pneumonitis: combine radiotherapy with aerosol inhalation of hydrogen-rich solutionMed Sci Monit. (2011) 17:Y1–4. 10.12659/MSM.881698 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
90. Mei K, Zhao S, Qian L, Li B, Ni J, Cai J. Hydrogen protects rats from dermatitis caused by local radiationJ Dermatolog Treat. (2014) 25:182–8. 10.3109/09546634.2012.762639 [PubMed] [CrossRef[]
91. Rodriguez ML, Martin MM, Padellano LC, Palomo AM, Puebla YI. Gastrointestinal toxicity associated to radiation therapyClin Transl Oncol. (2010) 12:554–61. 10.1007/s12094-010-0553-1 [PubMed] [CrossRef[]
92. Xiao HW, Li Y, Luo D, Dong JL, Zhou LX, Zhao SY, et al.. Hydrogen-water ameliorates radiation-induced gastrointestinal toxicity via MyD88's effects on the gut microbiotaExp Mol Med. (2018) 50:e433. 10.1038/emm.2017.246 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
93. Kang KM, Kang YN, Choi IB, Gu Y, Kawamura T, Toyoda Y, et al.. Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for liver tumorsMed Gas Res. (2011) 1:11. 10.1186/2045-9912-1-11 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
94. Phan J, Ng V, Sheinbaum A, French S, Choi G, El KM, et al.. Hyperlipidemia and nonalcoholic steatohepatitis predispose to hepatocellular carcinoma development without cirrhosisJ Clin Gastroenterol. (2019) 53:309–13. 10.1097/MCG.0000000000001062 [PubMed] [CrossRef[]
95. Ma C, Zhang Q, Greten TF. Non-alcoholic fatty liver disease promotes hepatocellular carcinoma through direct and indirect effects on hepatocytesFebs J. (2018) 285:752–62. 10.1111/febs.14209 [PubMed] [CrossRef[]
96. Kawai D, Takaki A, Nakatsuka A, Wada J, Tamaki N, Yasunaka T, et al. Hydrogen-rich water prevents progression of non-alcoholic steatohepatitis and accompanying hepatocarcinogenesis in miceHepatology. (2012) 56:912–21. 10.1002/hep.25782 [PubMed] [CrossRef[]
97. Kissebah AH, Sonnenberg GE, Myklebust J, Goldstein M, Broman K, James RG, et al.. Quantitative trait loci on chromosomes 3 and 17 influence phenotypes of the metabolic syndromeProc Natl Acad Sci USA. (2000) 97:14478–83. 10.1073/pnas.97.26.14478 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
98. Wang D, Wang L, Zhang Y, Zhao Y, Chen G. Hydrogen gas inhibits lung cancer progression through targeting SMC3Biomed Pharmacother. (2018) 104:788–97. 10.1016/j.biopha.2018.05.055 [PubMed] [CrossRef[]
99. Shang L, Xie F, Li J, Zhang Y, Liu M, Zhao P, et al. Therapeutic potential of molecular hydrogen in ovarian cancerTransl Cancer Res. (2018) 7:988–95. 10.21037/tcr.2018.07.09 [CrossRef[]
100. Liu MY, Xie F, Zhang Y, Wang TT, Ma SN, Zhao PX, et al.. Molecular hydrogen suppresses glioblastoma growth via inducing the glioma stem-like cell differentiationStem Cell Res Ther. (2019) 10:145. 10.1186/s13287-019-1241-x [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
101. Zhang JY, Liu C, Zhou L, Qu K, Wang R, Tai MH, et al.. A review of hydrogen as a new medical therapyHepatogastroenterology. (2012) 59:1026–32. 10.5754/hge11883 [PubMed] [CrossRef[]
102. Ohta S. Recent progress toward hydrogen medicine: potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applicationsCurr Pharm Des. (2011) 17:2241–52. 10.2174/138161211797052664 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
103. Dixon BJ, Tang J, Zhang JH. The evolution of molecular hydrogen: a noteworthy potential therapy with clinical significanceMed Gas Res. (2013) 3:10. 10.1186/2045-9912-3-10 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]

Articles from Frontiers in Oncology are provided here courtesy of Frontiers Media SA

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Waterstoftherapie bewijst meer en meer waarde bij chronische ziektes en ook bij vormen van kanker bewijzen studies dat kankerpatienten profijt kunnen hebben van waterstofbehandelingen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Waterstoftherapie zorgt voor >> Waterstof behandeling blijkt >>