30 maart 2016: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/algemeen-hyperthermie-als-aanvulling-op-bestraling-geeft-significant-betere-respons-bij-oppervlakkige-tumoren-aldus-gerandomiseerde-studie.html

En dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hyperthermie-vrouw-met-uitgezaaide-borstkanker-en-resistentie-tegen-chemo-en-hormoontherapie-blijft-minimaal-33-maanden-klinisch-kankervrij-na-combinatie-behandeling-van-hyperthermie-bestraling-en-intra-arteriele-toediening-van-herceptin.html

28 juli 2005: Bron: Int J Hyperthermia. 2005 Mar;21(2):159-67.

Een Duitse studie bewijst dat wanneer na een operatieve verijdering van ofwel de totale borst of verwijdering van lokale tumoren met uiterst kleine risicovolle marges bij een recidief van borstkanker het effect groot en binnen de studie duur van vier jaar veilig is. 89% overleefde de drie jaar en 68% bleef ziektevrij voor minimaal drie jaar. Opvallend ook dat onder de patiënten er 13 waren die al eerder vooraf aan deze combinatie behandeling een recidief hadden ervaren. Hier een zo goed als letterlijke vertaling van het volledige abstract van deze studie.

Thermoradiotherapie van de borstkas bij lokaal gevorderde of recidief van borstkanker met risicovolle marginale chirurgie.

Welz S, Hehr T, Lamprecht U, Scheithauer H, Budach W, Bamberg M.
Department of Radiation Oncology, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Hoppe-Seyler-Str. 3, 72076 Tubingen, Germany. stefan.welz@med.uni-tuebingen.de

Achtergrond en doel: Evaluatie van de effectiviteit van TRT = gecombineerde hyperthermie en radiotherapie (bestraling) bij hoog risico borstkankerpatiënten met microscopisch kleine marges(R1) na borstverwijdering of bij chirurgisch verwijderde lokaal/regionaal verwijderde tumoren van een vroeg recidief met uiterst kleine marges of R1 verwijdering. Belangrijkste eindpunt (doel) was lokale tumor controle (LC); secondaire eindpunten waren overall overleving (OS), ziektevrije overleving (DFS) en acute toxiciteit.

MATERIALEN EN METHODES: Tussen 1997-2001, werden 50 patiënten behandeld met TRT. 13 patiënten (group 1) kregen een post-operatieve TRT in een hoog-risico situatie (vrije marges <1 cm of R1, N+), 37 patiënten (group 2) kregen TRT na /R1 verwijdering van een lokaal/regionaal recidief. 13 van de 37 patiënten uit groep 2 hadden al eerder, voorafgaande aan de TRT behandeling, een recidief ervaren met twee tot zeven tumoren. Mediane bestralingsdosis was 60 Gy (range: 44-66.4 Gy), de aanvullende lokale hyperthermie (>41 degrees C, 60 min) werd twee keer per week gegeven. Mediane follow-up voor patiënten met risico was 28 maanden. Alle statistische testen werden uitgevoerd met statistische software.

RESULTATEN: Actuariële = vastgestelde OS (= overall overleving) voor alle patiënten bedroeg na drie jaar 89%, drie jaar DFS = ziektevrij 68% en drie jaar LC = lokale tumorcontrole bij 80%. Actuariële OS was 90% voor groep 1 en 89% voor groep 2, met vier patiënten die tot nu toe zijn overleden. DFS - ziektevrije tijd na 3 jaar was 64% in groep 1 en 69% in groep 2, actuariële 3 jaar LC - lokale tumorcontrole was respectievelijk 75% en 81%. voor patiënten met recidief van borstwand ziekte, was er geen verschil van lokale controle van patiënten die TRT kregen met of zonder vooraf aan de TRT een eerdere bestralings behandeling. Prognostische factoren konden niet worden gegeven door het kleine aantal van de behandelde patiënten. De combinatie therapie werd goed geaccepteerd en ervaren. Graad IV toxiciteit, getoetst aan algemene toxiciteit criteria, deden zich niet voor.

CONCLUSIE: De resultaten betreffende lokale tumor controle en overall overleving bij deze hoog risico pa\tiënten zijn hoopgevend, speciaal voor TRT als behandeling van lokale recidieven. Een langere follow-up is nodig om de toxiciteit op langere termijn te checken.

PMID: 15764357 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Int J Hyperthermia. 2005 Mar;21(2):159-67

Thermoradiotherapy of the chest wall in locally advanced or recurrent breast cancer with marginal resection.

Welz S, Hehr T, Lamprecht U, Scheithauer H, Budach W, Bamberg M.
Department of Radiation Oncology, Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Hoppe-Seyler-Str. 3, 72076 Tubingen, Germany. stefan.welz@med.uni-tuebingen.de

BACKGROUND AND PURPOSE: Evaluation of the efficacy of combined hyperthermia and radiotherapy (TRT) in high-risk breast cancer patients with microscopic involved margins (R1) after mastectomy or with resected locoregional, early recurrence with close margins or R1-resection. Main endpoint was local tumour control (LC); secondary endpoints were overall survival (OS), disease free survival (DFS) and acute toxicity.

MATERIAL AND METHODS: Between 1997-2001, 50 patients were treated with TRT. Thirteen patients (group 1) received a post-operative TRT in a high-risk situation (free margin <1 cm or R1, N+), 37 patients (group 2) received TRT after close/R1 resection of a locoregional recurrence. Thirteen out of 37 patients in group 2 already had had two-to-seven recurrences prior to TRT. Median radiation dose was 60 Gy (range: 44-66.4 Gy), the additional local hyperthermia (>41 degrees C, 60 min) was given twice a week. Median follow-up for patients at risk was 28 months. All statistical tests were done using Statistica software.

RESULTS: Actuarial OS for all patients at 3 years accounted for 89%, DFS for 68% and LC for 80%. Actuarial OS was 90% for group 1 and 89% for group 2, with four patients having died so far. DFS at 3 years was 64% in group 1 and 69% in group 2, actuarial 3 year LC was 75% and 81%, respectively. For patients with recurrent chest wall disease, there was no difference concerning local control between patients who underwent TRT with or without prior radiation. No prognostic factors could be detected due to the small number of patients investigated. The combined modality treatment was well tolerated. Grade IV toxicity, according to the Common Toxicity Criteria, did not occur.

CONCLUSION: The results concerning local tumour control and overall survival in these high-risk patients are promising, especially for TRT for the treatment of local recurrences. A longer follow-up is needed to estimate late toxicity.

PMID: 15764357 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker:: Hyperthermie effectief en veilig naast postoperatieve bestraling van lokaal verwijderde borsttumoren met risico volle marges of totale borstverwijdering blijkt uit Duitse studie bij 50 borstkankerpatiënten met recidief of lokaal uitgezaaid."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Hyperthermie effect toont >> Hyperthermie: Vrouw met uitgezaaide >> Hyperthermie: chemo verpakt >> Hyperthermie: TTF - 100A apparaat >> Borstkanker: hyperthermie: >> Borstkanker: Hyperthermie >> Borstkanker: Nieuwe techniek >> Borstkanker: Hyperthermie >> Vrouw met uitgezaaide borstkanker >> Borstkanker:: Hyperthermie >>