31 mei 2006: Bron: ASCO 2006 en Hopkinsbreastcenter/artemis

Eigen aanmaak van vitamine D. door zonlicht blijkt het risico op het krijgen van borstkanker en eierstokkanker beduidend te verminderen. Dat zijn de conclusies van verschillende studies die op ASCO 2006 worden gepresenteerd.

Met dank aan Frank die voor ons het hele artikel zo goed als mogelijk letterlijk vertaalde. Onderaan staat het originele Engelstalige artikel.

VITAMINE D ONDERZOCHT: EFFECT OP BORST- EN EIERSTOKKANKER

( bron - Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, April 4, 2006, Washington, DC )

Terwijl de risicofactoren voor borst en eierstok kanker menopause, zwaarlijvigheid, familiegeschiedenis en specifieke genetische veranderingen omvatten, kijken onderzoekers ook naar de rol van dieet in de ontwikkeling, evenals de behandeling en de preventie van deze tumors. Op de 97ste Jaarlijkse Vergadering van de Amerikaanse Vereniging voor Kankeronderzoek, melden twee groepen wetenschappers die verfijnde statistische technieken gebruiken hun bevindingen van mogelijke preventieve eigenschappen van Vitamine D tegen borstkanker. Hoewel wetenschappers verwachtingen hadden dat Vitamine D helpt om borstkanker te verhinderen en misschien zelfs te behandelen, zijn bevolking-gebaseerde-studies over de mogelijke verbinding beperkt geweest. Nu, suggereren nieuwe studies door onderzoekers van het Samuel Lunenfeld bij het Onderzoekinstituut bij Mount Sinai Ziekenhuis in Toronto dat "zonneschijn" vitamine een significante rol kan spelen in het verminderen van het risico van borstkanker. De resultaten, gebaseerd op bevolkingsgegevens, vonden dat de vermindering het duidelijkst was onder proefpersonen die aan de hoogste niveaus van vitamine D werden blootgesteld toen zij jong waren.

Door ongeveer 576 patiënten te interviewen gediagnostiseerd met borstkanker en 1.135 mensen die geen kanker hadden, ontdekten de wetenschappers dat significante verminderingen van borstkanker in hen werden gevonden die of in een baan in de openlucht hadden gewerkt, deelgenomen aan openluchtactiviteiten op jongere leeftijd, of verbruikten kabeljauw lever olie of melk. Werken in de openlucht tussen leeftijd 10 tot19 resulteerde in een geschat 40 procent verminderd risico van borstkanker, terwijl frequent openlucht activiteiten tussen leeftijd 10 tot 29 borstkanker risico verminderde met gschat 35 procent. "Deze openluchtactiviteiten omvatten die activiteiten die geen fysieke activiteit inhielden," zei Julie Knight, die het Mount Sinai onderzoeksteam leidde. "En zo geloven wij dat dit bewijsmateriaal is van een vermindering van het risico van borstkanker, verbonden aan blootstelling aan de zon op vroege leeftijd."

Voor dieetinvloeden bij kankerontwikkeling, innemen van kabeljauw lever olie tussen leeftijd 10 tot 19, verminderde het risico van borstkanker met ongeveer 25 procent, en consumeren van minstens negen glazen melk elke week tussen leeftijd 10 tot 29 verminderde het risico met 35 procent. De dieet en levensstijl verminderingen waren significant, zelfs wanneer aangepast voor andere risicofactoren voor borstkanker zoals leeftijd, het behoren tot een bepaald ras, nauw verwanten met borstkanker, leeftijd bij menstruatie en leeftijd bij een eerste geboorte van een vrouw. "Waar u tijdens borstontwikkeling aan wordt blootgesteld kan bijzonder belangrijk zijn in het bepalen van het toekomstige risico van borstkanker," zei Knight. "Het huidige denken is dat blootstelling tijdens adolescentie of vóór een volledig-termijn zwangerschap een groter effect kan hebben, zoals dat is wanneer het borstweefsel de snelste ontwikkeling doormaakt." Knight benadrukt dat deze bevindingen voorlopige schattingen zijn van de risicovermindering van borstkanker die door Vitamine D wordt bewerkstelligd. De onderzoekers kijken nu om deze bevindingen hard te maken, en te bepalen of fysieke oefening in de openlucht in ieder geval wordt geassocieerd met borstkanker.

Een ander rapport dat op de conferentie werd gepresenteerd vond dat verhoogde dosissen dieet vitamine D kunnen helpen borstkanker te voorkomen, met het optimale niveau van inname van Vitamine D, drie keer het huidige gemiddelde voor Amerikanen, volgens onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego. Vorige studies suggereerde een verband tussen Vitamine D gebrek en meer gevallen van borstkanker. Cedric Garland, Dr. P.H., en Edward Gorham, PH D., van UCSD, en hun collega's onderzochten bestaande kankerstudies om te bepalen of hogere niveaus van Vitamine D in het bloed het risico van kanker konden verminderen. "Er is een sterk omgekeerd dose-response verband tussen de serumconcentratie van 25-hydroxyvitamine D en het risico van borstkanker," zei Garland. "Het past bijna in een lineair model," betekenende dat hogere hoeveelheden van 25-hydroxyvitamine D in het serum resulteerden in verminderd risico van borstkanker. Het bewijsmateriaal wees verder aan een niveau van Vitamine D gemeten in bloed dat correleerde met een 50 procent vermindering van gevallen van borstkanker.

Garland, Gorham en hun collega's bestudeerden een serum Vitamine D metabolite bekend als 25-hydroxyvitamine D en de associatie met gevallen van borstkanker in een samengevoegde studie die 1.760 vrouwen omvatte. De studies, die de gegevens voor de samengevoegde analyse verstrekten, werden uitgevoerd door Elizabeth R. Bertone-Johnson en collega's op Harvard, en L.C. Lowe en vennoten op Saint George Ziekenhuis Medische school in Londen. Volgens de samengevoegde analyse, Vitamine D in bloedserum gelijk aan 52 nanograms per milliliter, werd geassocieerd met een 50 procent verminderd risico op borstkanker. Om dichter bij een serumconcentratie van 52 nanograms/milliliter te komen, een typerend individu zou niet minder dan 1.000 Internationale Eenheden (IU) van Vitamine D moeten consumeren, door supplementen of vitamine D versterkt voedsel moeten verbruiken. Momenteel, verbruikt een typerende Amerikaan slechts 320 Internationale Eenheden van Vitamine D per dag. De boven limiet vitamine D inname die door de Nationale Academie van Wetenschappen wordt bepaald is 2.400 IU/dag, maar geen giftige gevolgen van opname van vitamine D zijn gemeld voor opnamen onder 3.800 IU per dag.

"Er is geen wezenlijke keerzijde aan een serumniveau van 52 nanograms per milliliter van Vitamine D," zei Gorham. "Dergelijke niveaus zijn gewoon in zonnige klimaten. Er is geen bekend ongunstig effect van serumniveaus onder 160 nanograms per milliliter." Nochtans, aangezien vele mensen zon bescherming gebruiken en werken in beroepen binnen of in wisselende diensten, zijn dieet supplementen en vitamine D versterkt voedsel noodzakelijk om optimale niveaus van Vitamine D te handhaven, merkten de wetenschappers op.

Hoge innamen van calcium, wat kan voorkomen bij inname van Vitamine D supplementen die calcium bevatten, kan het risico van nierstenen verhogen, waarschuwen zij. Nochtans, het doseringsniveau van vitamine D geassocieerd met nierstenen in patienten overschreed ver 3.800 IU/dag Tot meer studies worden afgerond, adviseerden de wetenschappers dat iedereen minstens 1.000 IU/dag van vitamine D3 consumeert.

Vitamin D Examined for Impact on Breast and Ovarian Cancers

While risk factors for breast and ovarian cancers include menopause, obesity, family history and specific genetic mutations, researchers also are looking at the role of diet in the development, as well as the treatment and prevention of these tumors. At the 97th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, two groups of scientists using sophisticated statistical techniques report their findings of possible preventive properties of Vitamin D against breast cancer.

Though scientists have suspected that Vitamin D helps to prevent and possibly even treat breast cancer, population-based studies on the possible link have been few and of limited scope. Now, new studies by researchers at the Samuel Lunenfeld Research Institute at Mount Sinai Hospital in Toronto suggest the "sunshine" vitamin may play a significant role in reducing breast cancer risk. The results, based on population data, found the reduction was most apparent among subjects exposed to the highest levels of vitamin D when they were young. By interviewing about 576 patients who had been diagnosed with breast cancer and 1,135 people who had no cancer, the scientists discovered that significant reductions in breast cancer were found in those who had either worked in an outdoor job, had taken part in outdoor activities when young, or consumed cod liver oil or milk.

Working an outdoor job between ages 10 to19 resulted in an estimated 40 percent reduced risk of breast cancer, while frequent outdoor activities between ages 10 to 29 lowered breast cancer risk by an estimated 35 percent. "These outdoor activities included those that didn't involve physical activity," said Julie Knight, who headed the Mount Sinai research team. "And so we believe that this is evidence of a reduction of breast cancer risk, associated with earlier exposure to the sun."

For dietary influences on cancer development, taking cod liver oil between ages 10 to 19 reduced breast cancer risk by about 25 percent, and consuming at least nine glasses of milk every week between the ages of 10 to 29 reduced the risk by 35 percent. The dietary and lifestyle reductions were significant, even when adjusted for other risk factors for breast cancer such as age, ethnicity, close relatives with breast cancer, age at menarche and age at a woman's first birth. "What you are exposed to during breast development may be particularly important in determining future breast cancer risk," Knight said. "Current thinking is that exposures during adolescence or before a full-term pregnancy may have a greater effect, as that is when breast tissue is going through the most rapid development."

Knight emphasizes that these findings are preliminary estimates of the risk reduction of breast cancer brought about by Vitamin D. The researchers are now looking to solidify these findings, and determine whether physical exercise while outdoors is in any way associated with breast cancer. Another report presented at the conference found that increasing doses of dietary Vitamin D may help prevent breast cancer, with the optimal level of intake of Vitamin D more that three times the current average for Americans, according to researchers from the University of California, San Diego. Previous studies have suggested a link between Vitamin D deficiency and higher incidence of breast cancer. Cedric Garland, Dr. P.H., and Edward Gorham, Ph.D., of UCSD, and their colleagues examined existing cancer studies to determine if higher Vitamin D levels in the blood could reduce the risk of cancer.

"There is a strong inverse dose-response relationship between the serum concentration of 25-hydroxyvitamin D and the risk of breast cancer," Garland said. "It's a close fit to a linear model," meaning that higher amounts of 25-hydroxyvitamin D in the serum resulted in decreased risk of breast cancer. The evidence further pointed to a level of Vitamin D measured in blood that correlated with a 50 percent reduction in the incidence of breast cancer.

Garland, Gorham and their colleagues studied a serum Vitamin D metabolite known as 25 hydroxyvitamin D and its association with breast cancer occurrence in a pooled study that included 1,760 women. The studies that provided the data for the pooled analysis were conducted by Elizabeth R. Bertone-Johnson and colleagues at Harvard, and L.C. Lowe and associates at Saint George's Hospital Medical School in London. According to the pooled analysis, Vitamin D in blood serum equal to 52 nanograms per milliliter was associated with a 50 percent reduced risk of breast cancer. To move closer to a serum concentration of 52 nanograms/milliliter, a typical individual would have to consume no less than 1,000 International Units (IU) of Vitamin D every day, through supplements or vitamin D-fortified foods. Currently, a typical American consumes only 320 International Units of Vitamin D a day. The upper limit for vitamin D intake established by the National Academy of Sciences is 2,400 IU/day, but no toxic effects of vitamin D intake have been reported for intakes below 3,800 IU per day.

"There is no substantial downside to a serum level of 52 nanograms per milliliter of Vitamin D," said Gorham. "Such levels are common in sunny climates. There is no known adverse effect of serum levels below 160 nanograms per milliliter." However, since many people use sunscreens and are involved in indoor occupations or shift work, dietary supplements and vitamin D fortified foods are necessary to maintain optimal levels of Vitamin D, the scientists noted. High intakes of calcium, which could occur with intake of Vitamin D supplements containing calcium, could increase the risk of kidney stones, they warn. However, the dosage level of vitamin D associated with kidney stones in patients far exceeded 3,800 IU/day. Until more studies are completed, the scientists recommended that everyone consume at least 1,000 IU/day of vitamin D3.

SOURCE: Annual Meeting of the American Association for Cancer Research, April 4, 2006, Washington, DC


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vitamine D. heeft gunstig effect en geeft beduidend minder risico op krijgen van borstkanker en eierstokkanker blijkt uit verschillende studies gepresenteerd op ASCO 2006."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Vitamine C intraveneus gegeven >> Hoge vitamine D (25-hydroxyvitamin >> Antioxidanten en extra vitamines >> Betaglucaan stimuleert monocyten >> Vrouwen welke eerder behandeld >> Multivitamines met mineralen >> Q-10 en vitamines B2 en B3 >> Vitamine D spiegel blijkt >> Vitamine D (uit zonlicht, >> Vitamine D. heeft gunstig >>