Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik.

12 mei 2004: Bron: The New England Journal of Medicine

Vrij vertaald met hulp van freetranslater:

Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik.

New York, NY (12,2004 Mei) -- de minimaal invasieve laparoscopicche chirurgie, wanneer uitgevoerd door ervaren chirurgen, is een veilig en efficiënt alternatief voor standaard open chirurgie voor de meeste patiënten met niet aantoonbare uitgezaaide darmkanker. Dat is de belangrijkste conclusie van een zevenjarige internationale studie, die 13 mei 2004 in the New England Journal of Medicine zal worden gepubliceerd. Het Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center is het grootste New York City ziekenhuis dat deelnam aan de studie.

De studie -- de eerste en grootste van zijn soort -- impliceert 872 patiënten met darmkanker. Het onderzoek richtte zich op de zorgen in de vroege jaren '90 over eventueel hoge percentages van recidieven bij niet aantoonbaar uitgezaaide darmkanker die behandeld waren met laparoscopiche chirurgie. Die zorgen resulteerden in beleid adviserend dat de laparoscopische darmkankerchirurgie niet zou worden uitgevoerd als eerste lijnsbehandeling tot klinische studies aan zouden tonen dat het voor kankerpatiënten veilig en efficiënt was.

De gerandomiseerde studie -- die door de Mayo-Kliniek en onder leiding van Dr. Heidi Nelson en in 48 medische centra in de V.S. en Canada werd uitgevoerd -- vergeleek tarieven/kosten, complicaties/bijwerkingen, optredend recidief van de kanker, kankervrije tijdsduur van patiënten, en de algemene overleving in zowel laparoscopische als traditionele chirurgisch behandelde patiënten. De patiënten die met potentieel geneesbare niet uitgezaaide darmkanker waren gediagnostiseerd werden willekeurig toegewezen om of de minimaal invasieve laparoscopische procedure of de standaardchirurgie te ondergaan en werden verscheidene jaren (7 jaar totale folluw-up van deze studie) gevolgd om een eventueel recidief van hun darmkanker of aanverwante kankersoort te controleren.

"Deze studie bevestigt dat bij de meerderheid van patiënten met niet uitgezaaide darmkanker de laparoscopische methode een redelijk behandelingsalternatief is in vergelijking met de traditionele ingrijpender chirurgische methode is," zegt Dr. Richard L. Whelan, leider van de sectie darm- en rectale chirurgie bij het NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia and professor of surgery aan de Columbia University College of Physicians & Surgeons: "Het is belangrijk om op te merken dat de laparoscopische darmkankerchirurgie niet voor patiënten zou moeten worden gebruikt bij wie de kanker zich heeft uitgezaaid in weefsel tot buiten de darmen.
Belangrijk punt lijkt dat de studie ook aangeeft dat de laparoscopische darmkankeroperaties (resecties) slechts door chirurgen met aanzienlijke laparoscopische ervaring zouden moeten worden gedaan."

De studie toont aan dat de minimaal invasieve benadering patiënten direct voordeel op korte termijn biedt zoals een korter ziekenhuisverblijf en een vroeger hervatten van normale darmactiviteit. Hoofden van de studie maakten een lijst van de volgende resultaten en van de voordelen voor patiënten:

Een nagenoeg gelijk percentage optredende recidieven bij beide groepen patiënten. Kanker keerde bij 160 van de 872 behandelde patiënten terug; 76 hadden laparoscopische chirurgie ondergaan en 84 hadden de standaardoperatie gehad.

De terugkeer van kanker op de plaats van de chirurgische wond was minder dan één percent in beide groepen patiënten, bij twee patiënten die laparoscopische chirurgie had gehad en bij één patiënt die standaardchirurgie had gehad. Het overlevingspercentage was bijna identiek -- 86 procent van patiënten die laparoscopische chirurgie hadden ondergaan was nog in leven drie jaar na de operatie en 85 procent was nog in leven van de patiënten die de standaard chirurgie hadden gekregen.

Gelijkwaardige percentages van complicaties/bijwerkingen tijdens chirurgie en binnen 30 dagen na chirurgie in termen van nieuwe ziekenhuisopname, herhaalde chirurgische ingrepen en sterfgevallen.

Kortere ziekenhuisopname voor patiënten die laparoscopische chirurgie hadden gekregen-- vijf dagen in het ziekenhuis vergeleken bij zes dagen voor de standaard chirurgiegroep.

Korter gebruik van intraveneuze pijn-verlichtende medicijnen na chirurgie voor de laparoscopische groep -- drie dagen tegenover vier dagen. Ook, korter gebruik van orale pijnverlichters -- één dag voor laparoscopische groep tegenover twee dagen voor de standaardchirurgiegroep.

De invasieve laparoscopische chirurgie impliceert minimaal het toepassen/gebruik van drie snedes van een halve inch groot waardoor een kleine videocamera en chirurgische instrumenten worden ingebracht. Een twee-inch insnijding wordt gebruikt om de darmen uit de buik te halen, om dat deel dat kanker bevat weg te snijden, dan de twee gezonde delen opnieuw aan te sluiten en de darmen in de buik terug te zetten. Met standaardchirurgie, wordt een insnijding van zes tot acht inch of groter vereist voor het openen van de buik om de handeling uit te voeren.

Het gebruik van minimaal invasieve laparoscopische chirurgie begon in de jaren '80 voor verwijdering van de appendix - blinde darm - en galblaas. Het succes van dit protocol deed chirurgen denken dat deze techniek ook een zelfde voordeel voor verwijdering van darmkanker kon opleveren. In 1990, begonnen de chirurgen minimaal invasieve chirurgie uit te voeren bij darmkanker maar hielden in 1994 daarmee op wegens zorgen over verhoogde recidiefkansen van kanker op/bij de plaats van de chirurgiewond. Het was toen niet bekend of de laparoscopische chirurgie de zelfde omvang van buikexploratie en informatie over kanker in de lymfeknopen zoals bij standaardchirurgie opleverde/vereiste of dat de laparoscopische techniek het patroon van uitzaaïende kankercellen veranderde.

Het Nationale Instituut van Kanker (NCI) financierde deze vergelijkingsstudie als hoogste prioriteit voor klinisch onderzoek. De studie werd gecoördineerd door de North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) samen met andere Nationale National Cancer Institute Cooperative Groups.

Dit jaar zullen in de Verenigde Staten meer dan 100.000 mensen met darmkanker worden gediagnostiseerd. Meer dan 90 procent van hen zal worden verteld dat zij chirurgie nodig hebben om alles of een gedeelte van de dunne darm of de dikke darm te verwijderen om van de kanker af te raken.

Hier het oorspronkelijke artikel over deze studie zoals vandaag 13 mei gepubliceerd in the New England Journal of Medicine.

Minimally Invasive Surgery Proven Safe, Effective for Patients with Confined Colon Cancer

New York, NY (May 12 2004) -- Minimally invasive laparoscopic surgery, when performed by experienced surgeons, is a safe and effective alternative to standard open surgery for most patients with cancer that is confined to the colon. That is the main finding of a seven-year international study, which will be published in the May 13 issue of the New England Journal of Medicine. NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center is the largest New York City-area contributor to the study.

The study -- the first and largest of its kind -- involves 872 patients with colon cancer. It addresses concerns raised in the early 1990s about higher rates of colon cancer recurrence after laparoscopic surgery. Those concerns resulted in policies recommending that laparoscopic colon surgery not be performed until clinical studies showed it was effective in cancer patients.

The randomized study -- headed by the Mayo Clinic and under the direction of Dr. Heidi Nelson, involving 48 medical centers in the U.S. and Canada -- compared rates of complications, cancer recurrence, length of time patients were cancer-free, and the overall survival in both laparoscopic and traditional patients. Patients who had been diagnosed with potentially curable colon cancer were randomly assigned to undergo either the minimally invasive laparoscopic procedure or the standard surgery and were followed for several years to check for cancer recurrence.

"This study confirms that in the majority of patients with colon cancer that the laparoscopic method is a reasonable treatment alternative to the traditional large incision surgical method," says Dr. Richard L. Whelan, chief of the section of colon and rectal surgery at NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia and associate professor of surgery at Columbia University College of Physicians & Surgeons. "It is important to note that laparoscopic colon surgery should not be used for patients whose cancer extends to areas beyond the colon. Importantly, the study also makes the point that laparoscopic colon resections should only be done by surgeons with considerable laparoscopic experience."

The study demonstrates that the minimally invasive approach offers patients short-term recovery benefits such as a briefer hospital stay and an earlier resumption of bowel activity. Study principals listed the following additional findings and patient benefits:

Almost exact rate of recurrence in both sets of patients. The cancer returned in 160 of the 872 patients; 76 had undergone laparoscopic surgery and 84 had the standard operation.
The return of the cancer in the location of the surgical wound was less than one percent in both sets of patients, occurring in two patients who had laparoscopic surgery and one patient who had standard surgery.
The survival rate was almost identical -- 86 percent of patients who had undergone laparoscopic surgery were alive three years after surgery and 85 percent receiving the standard surgery were alive. Similar rates of complications during surgery and within 30 days of surgery in terms of hospital re-admissions, re-operations and deaths.
Shorter hospitalization for patients who had laparoscopic surgery -- on average, five days in the hospital compared to six days for the standard surgery group.
Shorter use of intravenous pain-relieving medications after surgery for the laparoscopic group -- three days versus four days. Also, briefer use of oral pain relievers -- one day for laparoscopic group compared to two days for the standard surgery group.

Minimally invasive laparoscopic surgery typically involves the creation of three, half-inch incisions through which a small video camera and surgical instruments are inserted. A two-inch incision is used to bring the colon out of the abdomen, cut away the portion containing cancer, then reconnect the two healthy parts and put the colon back inside the abdomen. With standard surgery, an incision of six to eight inches or longer is required for opening the abdomen to perform the operation.

The use of minimally invasive laparoscopic surgery began in the 1980s for removal of the appendix and gallbladder. The success of those procedures made surgeons think the technique could provide equal benefit for removal of colon cancer. In 1990, surgeons began performing minimally invasive surgery for colon cancer but stopped in 1994 because of concerns about increased recurrence of cancer at the surgery wound site. It was not known whether laparoscopic surgery provided the same extent of abdominal exploration and information about cancer in the lymph nodes as standard surgery or whether the laparoscopic technique changed the pattern of cancer cell spread.>br>
The National Cancer Institute (NCI) funded this comparison study as a top priority clinical research project. The study was coordinated by the North Central Cancer Treatment Group (NCCTG) in conjunction with other National Cancer Institute Cooperative Groups.

This year in the United States about 100,000 people will be diagnosed with colon cancer. More than 90 percent of them will be told they need surgery to remove all or part of the colon or large intestine to get rid of the cancer.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Minimale invasieve chirurgie - laparoscopische chirurgie - bewezen even veilig en efficiënt te zijn voor patiënten met niet uitgezaaide darmkanker dan een standaard operatie met open buik."


Gerelateerde artikelen