Als u onze artikelen waardeert zou u misschien ons willen ondersteunen d.m.v. een donatie. En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

17 september 2018: 

N.a.v. een vraag van een van onze donateurs die vroeg of wij Red Yeast Rice kenden en of we het eens waren met de conclusie uit deze publicatie heb ik arts-bioloog Engelbert Valstar gevraagd of hij dit kende.
Zelf ben ik geen dieet deskundige en had zelfs nog nooit van dit middel gehoord. Maar Valstar vertelde mij dat Red Yeast Rice (in het Nederlands ook wel te vinden onder rode gist rijst) een uitstekend middel is en beter dan statines kan worden gebruikt om LDL-cholesterol te verlagen en indirect dus als preventie van hartinfarcten.

Hij schreef mij ook dat in Duitsland geprobeerd is om van Red Yeast Rice een medicijn te maken en geen voedingssupplement zodat de producent miljoenen zou moeten spenderen aan onderzoek om te bewijzen dat dit middel werkzaam en veilig zou zijn. Valstar is het dus oneens met de conclusie uit dit artikel. 

Maar lees zijn artikel hieronder maar.

Deze afbeelding is een van de vele die op internet te vinden zijn van Red Yeast Rice. Tekst loopt verder onder afbeelding

Hij stuurde mij een artikel dat hij enkele jaren geleden al eens had geschreven voor een vakblad en we mogen dit artikel integraal hier ook publiceren. De referentielijst staat onderaan artikel en de nummers in het artikel corresponderen met die referentielijst.

Red Yeast Rice : een monografie

Inleiding

Red Yeast Rice is een fermentatieprodukt van witte rijst met de gist Monascus puroureus Went(10). Het bevat monocaline K of te wel lovostatine, dat het cholesterol en in het bijzonder het LDL-cholesterol kan verlagen.

RYR en cholesterolwaarden

Drie mg monacoline A uit RYR verlaagt het LDL-C significant in vergelijking met placebo (1). RYR zelf verlaagt het plasmacholesterol en dan expliciet het LDL ook (14,34). Lee et al vonden met L. casei naast Red yeast rice geen betere verlaging van LDL-C dan met red yeast rice alleen, maar er was wel door de combinatie een daling van de diastolische bloeddruk (2). De toevoeging van L. Casei lijkt dus in geval van hoge bloeddruk al, al zinvol. Een meta-analyse  van Xiong et al (29) laat overigens  zien dat RYR ook een licht bloeddruk verlagend effect heeft. Heber et al vonden al in 1999 (3) dat RYR in vergelijking met placebo LDL-cholesterol, totaal cholesterol en triglyceriden verlaagde.

Cicero et al (5) vonden met de combinatie artisjokken, RYR,Q10 (logisch, zie onder interacties) en banaba in vergelijking met placebo een verlaging van het totale cholesterol, LDL, de levertransaminasen en van het hs-CRP. Zie ook een andere Cicero et al (37) : hier bleek de combinatie van RYR en Q10 zeer geschikt om bij patienten met een hoog cholesterol, het cholesterol te verlagen.

Liu et al vonden in een meta-analyse van RCT’s met RYR ook een verlaging van het totaal cholesterol en de triglyceriden ; het HDL ging omhoog, alles in vergelijking met placebo (6).
In een RCT bij artsen werd eveneens een duidelijke cholesterol verlagende werking van RYR gevonden (25). Bij vrouwen die vanwege borstkanker hormonale therapie krijgen en een verhoogd cholesterol hadden, bleek RYR, maar nu samen met extra Q10, policosanol, foliumzuur en asthaxanthine het cholesterol wederom te verlagen.

RYR was ook in combinatie met Sibylium marianum en octocosanol effectief om het cholesterol te verlagen (40). De logica van de laatste 2 ontgaat mij in deze, al is Sibylium zinvol bij diabetes, maar ook bij een instabiele levercirrhose samenhangend met alcoholmisbruik (zie respectievelijk 42,43). In geval van vergevorderde levercirrhose door alcoholmisbruik verlaagt Silymarin zelfs de sterfte (43). Silymarin is ook zeer relevant bij de behandeling van vergiftiging door Amanita phalloides (43).

Zeer belangrijk is ook dat bij patienten die statines niet verdragen RYR effectief was en er in vergelijking met de controle-groep geen significante bijwerkingen waren (11) ; het was slechts een onderzoek bij 31 versus 31, maar het feit dat dit resultaat bij patienten werd geboekt, die statines niet verdragen zegt toch veel. Zie ook 33. De meest logische verklaring is dat RYR met naar verhouding veel minder statine al effectief is. Venero et al (12) vonden hetzelfde bij dezelfde doelgroep.

Het reguliere pravastatine is bij intolerantie voor zocor en bijvoorbeeld lipitor ook een optie (15), maar van pravastatine is bij mijn weten in tegenstelling tot RYR geen verbetering van de levensverwachting aangetoond. Voor RYR is dat dus wel het geval bij mensen die eerder een infarct hebben doorgemaakt (16).

Wel is het zo dat RYR soms ook spierproblemen geeft (17,32) en heel soms een allergische reactie (18). Feit blijft dat RYR qua therapeutisch effect en bijwerkingen er beter af komt dan synthetische/zuiver medische statines (zie ook 19).

Hoeveel RYR?

Zoals uit het voorgaande blijkt werkt 3 mg lovastatine (monacoline-A) reeds. Je zou ook bij een preparaat dat slechts 2,5 mg bevat het eerst met 1 pil per dag kunnen proberen.

Andere (mogelijke) effecten van RYR.

In vitro blijkt RYR de differentiatie van adipocyten te remmen (7). In vitro remmen zowel het statine lovastatine (een remmer van de mevalonzuursynthese, wat het mechanisme is waardoor statines het cholesterol verlagen) als RYR, wat lovastatine bevat, de groei van prostaatkanker. Mevalonzuur antagoneert dat in het eerste geval, maar niet bij RYR. Dit wijst erop dat RYR z’n remmende werking aan nog andere bestanddelen dan lovastatine ontleend (8). Met darmkankercellen is in vitro een vergelijkbaar resultaat gevonden (10). In vivo blijkt RYR bij muizen de groei van prostaatkanker te remmen (13). Dit maakt RYR nog veel interessanter.

RYR blijkt bij hamsters ook de galzuurexcretie te verhogen (9) ; mogelijk draagt dit mede bij aan het cholesterolverlagende effect van RYR bij de mens (9).

RYR gaat bij ratten botverlies na ovariectomie tegen (24). Het is interessant dit ook bij de mens te onderzoeken. Hierbij past dat RYR bij konijnen de botvorming bevordert (26).

Interessant is dat RYR bij proefdieren nierschade samenhangend met een te hoog cholesterol vermindert (27).

De combinatie van RYR en berberine verbetert het lipidenprofiel bij het metabool syndroom (van beide uit dit artikel an sich als uit onderliggend artikel al bekend), maar de combinatie verbetert ook de insulinegevoeligheid (21). Van berberine was al bekend dat het in vele opzichten werkzaam is bij diabetes (22), maar of RYR wat betreft preventieve/therapeutische aspecten met betrekking tot diabetes bij het metabool syndroom ook een duit in het zakje doet acht ik echter nog niet bewezen. Verhoeven et al (29) vonden met RYR en olijfolie (wat zelf ook al de bloeddruk kan verlagen en het lipidprofiel verbetert) bij het metabool syndroom een verbetering van het lipidprofiel en van de bloeddruk.

Overigens vermindert RYR juist ook bij patienten met diabetes type 2 , die een te hoog cholesterol hebben de kans op een hartinfarct (23).

Interacties

Vanuit RYR is de bioavailability van lovastatine bij vrijwilligers beter dan van ‘zuivere’ lovastatine (30).

Bij muizen verlaagt RYR de Q10-spiegel (omdat het de mevalonzuursynthese remt uiteraard) (4). Logisch is het derhalve naast RYR ook het voor het hart zeer gunstige Q10 er gewoon bij te geven.

Bij proefdieren verbetert  zonnebloemolie het resultaat van RYR ten aanzien van een hoog cholesterol niet, maar rijstolie wel en verrassend kokosolie ook (20).  De vraag doemt op: wat doet kokosolie met zijn korte keten verzadigd vet alleen en dan speciaal bij de mens. Het is interessant juist ook met kokosolie bij de mens nader onderzoek te doen. Feit is dat kokosolie al aantoonbaar zinvol is bij dementie (44).

RYR heeft een ‘interactie’ met zowel cytochroom P450 als met glycoproteine P. Door het eerste wordt nifedipine niet, maar gemfibrozil wel trager afgebroken ; door de binding aan glycoproteimne P zouden bepaalde cytostatica minder snel de cel uitkomen, wat tegen kanker niet verkeerd is (39). Meer onderzoek is hier nodig. Via cytochroom P450 zou er ook een interactie zijn van RYR met ciclosporine (41). Dus indien ciclosporine gebruikt wordt liever geen RYR gebruiken.

Bijwerkingen

Zoals aangegeven heeft RYR minder bijwerkingen dan reguliere statines. Toch komen bijwerkingen soms voor : bij een patient die voor een GIST-tumor met imatinib behandeld werd, bleek wanneer ook RYR gegeven werd voor een ongunstig cholesterol neuropathie te ontwikkelende.  Na stoppen met RYR kon met de imatinib verder worden gegaan, zonder dat er sprake was van neuropathie (38).

Conclusies/discussie

Red yeast rice verlaagt ondubbelzinnig het cholesterol en dan speciaal het LDL-cholesterol met een verlaging van de kans op een dodelijk hartinfarct bij risico patienten. Het is ook niet verbazingwekkend dat in een meta-analyse van RCT’s met RYR, berberine en pollicosanol een verbetering van het lipidenprofiel wordt gevonden (31). Het staat echter niet vast dat policosanol  een relevante bijdrage levert (31).

Wel staat vast dat vitamine B3 en ook visolie bij patienten die een infarct gehad hebben net als RYR het sterfterisico verlagen.

Ook  carnitine kan bij het acute hartinfarct het sterfterisico verminderen ; zie respectievelijk  en 35 plus 36.

Ook bij het metabool syndroom is RYR bruikbaar.

Lovastatine is vanuit red yeast rice beter opneembaar en effectiever. De dagdosering indien het middel geindiceerd is 2,5 tot 10 mg per dag. RYR verlaagt bij proefdieren de Q10 spiegel. Het is derhalve logisch dat mensen die RYR nemen er Q10 bij nemen.

Er zijn aanwijzingen dat RYR darm- en prostaatkanker remt. Goed onderzoek bij de mens moet evenwel nog plaatsvinden.

RYR verhoogt bij proefdieren de galzuurafgifte.

Interactie van RYR via cytochroom P450 maakt dat RYR niet zomaar samen met bijvoorbeeld reguliere middelen als ciclosporine en gemfibrozil gebruikt kan worden.

Voorts zijn er aanwijzingen, dat RYR de botten versterkt.

Literatuurlijst

1)Heinz T et al ; Nutr res 2016 Oct;36(10):1162-70;PMID 27865358.

2)Lee CY et al; Chin J IOntegr Med 2016  Nov 12 ;PMID 27838874.

3)Heber D et al; Am J Clin Nutr 1999 Feb;69(2):231-6 ; PMID 9989685.

4)Yang HT et al; Br J Nutr 2005 Jan;93(1):131-5 ; PMID 15705235.

5)Cicero AF et al; High Blood Pressure Cardiovasc Prev 2016 Jun 23; PMID 27339779.

6)Liu J et al; Chin Med 2006 Nov 23;!:4 ; PMID 17302963.

7)Jeon T et al; Life Sci. 2004 Nov 12;75(26):3195-203 ;PMID 15488898.

8)Hong MY et al ; J Med Food 2008 Dec;11(4):657-66 ;PMID 19053857.

9)Ma KY et al; Biomed Environ Sci 2009 Aug;22(4):269-77;PMID 1995021.

10)Hong MY et al; J Nutr Biochem. 2008 Jul;19(7):448-58;PMID 17869085.

11)Becker DJ et al; Ann Intern Med 2009 Jun 16 ;150(12);830-9; PMID 19528562.

12) Venero CV et al; Am J Cardiol 2010 Mar 1;105(5):664-6 ; PMID 20185013.

13)Hong MY et al; Cancer Prev Res (Phila),2011 Apr;4(4):608-15;PMID 21278313.

14)Bogsrud MP et al; Scand Cardiovasc j 2010 Aug;44(4):197-200;PMID 20626227.

15)Halbert SC et al; Am J Cardiol 2010 Jan 15;105(2):198-204 ;PMID 20102918.

16)Lu Z et al; Am J Cardiol 2008 Jun 15;101(12): 1689-93); PMID 18549841.

17)Smith DJ en Olive KE ; South Med J 2003 Dec;96(12):1265-7 ;PMID 14696880.

18)Wigger-Alberti W et al; Allergy 1999 Dec;54(12):1330-1;PMID 10688441.

19)Valstar E; ‘De beinvloeding van het cholesterolgehalte met orthomoleculaire middelen’ ; zie bijvoorbeeld website van de Natuurapotheek uit Pijnacker.

20)Govindarajan S en Vellingiri K ; J Clin Diagn Res 2016 apr;10(4):BF05-7;PMID 27190793.

21)Affuso F et al ; World J Cardiol 2012 Mar 26;4(3):77-83;PMID 22451856.

22)Lan J et al; J Ethnopharmacol 2015 Feb 23; 161:69-81;PMID  25498346.

23)Zhao SP et al; J Cardiovasc Pharmacol 2007 Feb;49(2):81-4; PMID 17312447.

24)Wang YF et al ; Genet Mol Res  2015 Jul 27;14(30:8137-46;PMID 26345740.

25)Verhoeven V et al; BMC Complement Altern Med 2013 Jul 18;13:178;PMID 23866314.

26)Wong RW en Rabie B ; Chin Med 2008 Mar 29:3;4 ;PMID 18373874.

27)Ding M et al; Exp Ther Med 2014 Dec;8(6):1737-44;PMID 25371725.

28)Lu Z et al; Am J Cardiol 2008 Jun 15;101(12):1689-93; PMID 18549841.

29)Xiong X et al; Crit Rev Food Sci Nutr 2015 Jul 13:0 ;PMID 26167669.

30)Chen CH et al; Int J Pharm 2013 Feb 28,444(1-2):18-24;PMID 23352857.

31)Millan J et al; Clin Investig Arterioscler 2016 Jul-Aug;2894):178-87;PMID 27131395.

32)Philibert C et al; Therapie 2015 Oct 16 ; PMID 26475749.

33)Sartore G et al; Evid Based Complement Alternat Med 2013;2013:743473 ;PMID 24454511.

34)Barrat E et al; Eur J Nutr 2013 Dec;52(80:1843-52 ; PMID 23266743.

35)Tarantini G et al; Cardiology 2006  ; 106(4):215-23 ; PMID 16685128.

36)Singh RB et al; Postgrad Med J 1996 Jan;72(843):45-50; nPMID 8746285.

37)Cicero AF et al; Ann Nutr Metab 2016;68(3):213-9;PMID 27055107.

38)Kumari S et al; BMJ Case Rep 2013 Apr 5; 2013 ; PMID 23563686.

39)Chen CH et al; Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012; 127043 ;PMID 23227093.

40)Derosa G et al;;  J Biol requi Homeost Agents 2014 Apr-Jun;28920:317-24 ;PMNID 25001663.

41)Prasad GV et al; Transplantation 2002 Oct 27;74(8):1200-1;PMID 12438974.

42)Di Pierro F et al; Cllin Pharmacol  2013 Nov 19;5:167-74;PMID 24277991.

43)Saller R et al; Forsch Komplementmed. 2008 Feb; 15(1):9-20; PMID 18334810.

44)Hu yang I et al; Nutr Hosp 2015 dec 1;32(6):2822-7;PMID 26667739.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Is Rode gist rijst (Red Yeast rice) beter dan statines om een hartinfarct te voorkomen? Arts-bioloog Engelbert Valstar analyseert aan de hand van de literatuur en kan Red Yeast Rice aanbevelen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

FAQ - Veel gestelde vragen >> Sitehulp. Hoe vindt u informatie >> Waar in Europa wordt nog meer >> Tineke geeft haar mening over >> Crowdsurfing project: Helpen >> Mevrouw B. en haar dochter >> Wat is een darmmicrobioomtest >> Wie heeft tips voor mij over >> Een neuspray en mondspray >> Wat kun je doen na het overleven >>