De  Mexicaanse griep, een beschouwing

Inleiding

Dit artikel gaat over (A) het nut van gerandomiseerd onderzoek ten behoeve van vaccinatie , (B) over de complementaire preventie/behandeling van griep met de nadruk op H1N1 en daarbij meer in het bijzonder op de Mexicaanse griep en (C)  de kwantificering van de voor- en nadelen der vaccinatie tegen de Mexicaanse griep en ten slotte (D) Het falende beleid van de minister van VWS Klink.

A. Over het nut van gerandomiseerd onderzoek ten behoeve van vaccinatie

Inleiding

DTP-vaccinatie met vaccinatie voor Haemophilus (1) naast DTP (inenting voor difterie, tetanus en kinkhoest)  vermindert in vergelijking met DTP  in een onderzoek bij Afrikaanse kinderen de kans op de door deze bacterie mogelijke meningitis. Dat goed vergelijkend onderzoek bij vaccinatie heel belangrijk is (en wat voor veel vaccinaties onvoldoende is uitgevoerd) blijkt ook uit het onderzoek van Aaby et al (2). Zij vonden bij Afrikaanse kindjes dat  indien mazelenvaccinatie plaatsvindt met vlak daarna DTP plus poliovaccinatie, de twee vaccinaties samen bij meisjes de sterftekans vergrootten. Met vaccineren kan men derhalve ook zijn hand overspelen. Dit feit wordt bevestigd door  het stilleggen van de meningococcenvaccinatie in de Veluwezoom nadat  kort na elkaar 3 kinderen aldaar na vaccinatie met een meningococcenvaccin waren overleden (zie o.a.  de Volkskrant van 6 november 2009). Daarbij laat ik nog buiten beschouwing een sterfgeval na inenten  ter preventie van baarmoederhalskanker in Engeland en meerdere van dergelijke gevallen in de V.S. . Zeer heftige allergische reacties zouden  deze sterfte kunnen verklaren.

Interessant is in dit verband ook het onderzoek van Benn et al (3) : in dit gerandomiseerde onderzoek bij Afrikaanse kinderen bleek vitamine A , speciaal bij jongens, de titerstijging als reactie op een mazeleninenting aantoonbaar te verbeteren. De vitamine A-voorziening is in Afrika vaak slecht. Kennelijk is goed (of liever optimaal) gevoed zijn ook vanwege vaccinatie gewenst.

Vaccinatie ter preventie van Mexicaanse griep

Wat de  vaccinatie ter preventie van de Mexicaanse griep betreft,  was gerandomiseerd onderzoek bij met name de desbetreffende doelgroep vaak niet verricht en/of er was/is niet gekeken naar meer relevante eindmaten zoals kans om de ziekte te krijgen en sterker nog  : de kans om aan de ziekte te overlijden. Bovendien verschaft het bestaande onderzoek vaak geen duidelijkheid omtrent de optimale dosering, de frequentie van de inenting en welke intervallen het beste zijn. Block et al (4) : op basis van 3 gerandomiseerde dubbelblinde studies tonen zij aan dat 2 keer inenten tegen de griep bij kinderen met een levend vaccin binnen een seizoen niet aantoonbaar beter beschermt dan een enkele inenting ; voorts gaf een tweede inenting een jaar later of het eerste jaar 2 en het tweede jaar een derde inenting ook geen beter resultaat. Weliswaar is voor de Mexicaanse griep met andersoortige vaccins ingeent, maar gezien het resultaat van Block et al en het eertijds ontbreken van gerandomiseerd onderzoek inzake de Mexicaanse-griep vaccins  was het natuurlijk een slag in de lucht dat viroloog Osterhaus, die zelf  belangen heeft in de vaccinindustrie en – distributie, verklaarde dat aangetoond is dat 2 keer vaccineren voor de Mexicaanse griep beter is dan een keer vaccineren. In de NRC van 22 december staat dan later dat een Australisch onderzoek (gepubliceerd in de JAMA) nu juist bij kinderen heeft aangetoond, dat 2 keer inenten bij een interval van drie weken, , voor zover het seroconversie betreft, niet beter is ; uit dit artikel blijkt des te meer dat 2 keer inenten tegen de Mexicaanse griep louter op onjuiste veronderstellingen berustte.  Een insider als viroloog Osterhaus moet van dit onderzoek geweten hebben voordat de 2e prikronde voor kinderen van start ging. Terecht hebben de Belgen derhalve eerder niet meer dan een keer ingeent. Er zitten/zaten aan deze vaccinatie echter nog meer haken en ogen, welke ik onder C belicht.

B. Complementaire preventie/behandeling van griep met het accent op H1N1.

Wat de Gezondheidsraad en ook de minister van VWS Klink onder andere te verwijten valt is dat ze zich over andere mogelijkheden dan vaccinatie om de Mexicaanse griep te beteugelen werkelijk  in het geheel niet druk gemaakt hebben. Zo is er gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek, dat uitwijst dat vlierbessensap de ziekteduur van een  B-griep enorm verkort (5).  Met vlierbessensap was de griep in 2 in plaats van  in 6 dagen over! In vitro was het effect van vlierbessensap tegen zowel de A- (H1N1) als de B-griep goed. Voorts verminderen probiotica in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de kans op verkoudheid en griep, samengaand met minder antibioticaverbruik en minder schoolverzuim (6). Een drankje met probiotica verbeterde in 2 gerandomiseerde dubbelblinde studies de antilichamenproductie als respons op zowel de H3N2- als de H1N1-stam (7). Het is dan ook uitermate logisch dat een gunstiger beloop door probiotica te verwachten is bij een natuurlijke infectie met een van de twee genoemde influenza-stammen. Olivares et al (8) vonden in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek met L. Fermentis eveneens een betere immuunrespons op de griepvaccinatie. Op basis van oudere literatuur met betrekking tot probiotica en griep kwamen De Vrese en Schrezenmeir (9) reeds tot de conclusie : Probiotica zijn van belang voor de preventie van o.a. griepinfecties!! Kortom probiotica moeten niet alleen  ter preventie van griep worden ingezet, maar ook zodra  de eerste griepverschijnselen zich openbaren.

Interessant in relatie tot griep en in het bijzonder tot H1N1 is ook N-acetylcysteine (NAC oftewel Fluimicil). Twee keer daags 600 mg NAC gedurende 6 maanden vermindert in vergelijking met placebo  aantoonbaar de frequentie en ernst van influenza-achtige episoden. Seroconversie naar A/H1N1  trad in beide groepen evenveel op , maar manifeste griep slecht in 25% van de gevallen van seroconversie indien NAC werd gegeven en maar liefst in 79% van de gevallen van seroconversie indien placebo was gegeven (10).

Het is dan ook uitermate bevreemdend te moeten constateren dat de Gezondheidsraad, viroloog Osterhaus en minister Klink de reeds tot nu toe genoemde literatuur niet in hun beschouwingen en beleid hebben meegenomen maar zich wel het vuur uit de sloffen hebben gelopen, om zoveel mogelijk vaccins voor de Mexicaanse griep in te kopen en toe te dienen. Uiteraard laat zich in die omstandigheden de toediening van het vaccin niet meer als een nog geheel vrije beslissing aanmerken. Het achterwege laten van de toediening zou immers een groot politiek rumoer veroorzaken rondom de beslissing inzake de aankoop welke alsdan achteraf als volstrekt lichtzinnig zou moeten worden gekwalificeerd.

In vitro blijkt EGCG uit groene thee  neuraminidase in relatie tot A/H1N1 te remmen, maar ook de RNA-synthese van dit virus (11). Kortom groene thee en extracten daarvan zijn als preventief/therapeutisch middel bij Mexicaanse griep eveneens interessant.

Verder blijken tal van Chinese kruiden waaronder zoethout in vitro het binnendringen van H1N1 in menselijke cellen tegen te gaan (12). Kortom ook deze  kruiden zijn interessant maar, evenals de hiervoor opgesomde stoffen, in het vaccinatiebeleid geheel buiten beschouwing gelaten.

C. De kwantificering van de voor- en nadelen der vaccinatie.

Inleiding

De eerste gevallen van de Mexicaanse griep deden zich in maart 2009 in Mexico voor.  In ons land werden eind april 2009 al de eerste gevallen vastgesteld (zie o.a. de Nederlandse Wikipedia)  De eerste dode als gevolg van de Mexicaanse griep viel in Mexico al in  april 2009. In ons land was de eerste dode  te betreuren in augustus van dit jaar, een jongen van 17, die al zeer ernstig ziek was. Inmiddels zijn er in ons land (het is nu 8 januari 2010) 54 doden gevallen, waarvan de helft al kanker of een ernstige longziekte had (zie de website van het RIVM).

In ons land is als eerste groep die van de 65-plussers ingeent, terwijl er geen enkele aanwijzing was dat dit een risicogroep is , want door de vele eerdere inentingen met andere mede aan  H1N1 gerelateerde cocktails was die groep nu die juist relatief goed beschermd. De overheid ontdekte ruim een maand geleden, wat in het buitenland iets eerder werd begrepen, namelijk dat de kinderen degenen zijn die het meeste risico lopen.  Dit leidde tot massale inenting van kinderen in de leeftijdscategorie van 6 maanden t/m 4 jaar. Op 23 november 2009 en de paar dagen erna werden deze kinderen, naar ik begrepen heb in circa 75% van de gevallen ingeent. Omstreeks 12-15 december vond  voor deze kinderen een tweede  vaccinatieronde plaats, die evenwel zoals ik al eerder aangaf niet wetenschappelijk gefundeerd is, integendeel zelfs. Uit de media heb ik begrepen dat het vaccin pas na 3 weken, dus pas medio december (bij kinderen) ging werken. In de week van 26 november 2009 tot omstreeks  3 december 2009 zijn , 2 kinderen van jonger dan 4 jaar, die gevaccineerd waren (maar nog niet van de vaccinatie konden profiteren) overleden. In diezelfde week zijn er echter ook 2 kinderen overleden, waarvan het overlijden in 1 geval zeker, maar ook zeer waarschijnlijk in het andere geval met de vaccinatie te maken had (daarnaast overleed ook een vrouw die abusievelijk in plaats van de griepprik een insulineinjectie had gekregen). Uit de RIVM-gegevens is ook bekend dat de epidemie in ons land al zeker drie weken aan het afnemen was.  Los van het feit dat nog steeds niet vaststaat hoe effectief deze vaccinatie is, lijkt het erg  aannemelijk (zie de conclusies!) dat met inenten sowieso te laat is gestart om positief te scoren. Reeds in augustus 2009 was het mij duidelijk, en voordat de adviseur van Sarkozy, Debre zeer relativerende geluiden liet horen (hij vond deze pandemie maar een griepje), was het mij duidelijk dat deze griep, weliswaar zeer besmettelijk, relatief zeer mild was. Op  grond van eenvoudig rekenwerk vermoedde ik ook dat men, los van de precieze effectiviteit met inenten te laat zou zijn.

Voordat ik een meer rekenkundige analyse maak van de effecten van genoemde vaccinatie, ga ik eerst in op de rapportage van bijwerkingen uit Frankrijk respectievelijk Zweden.

De bijwerkingen-rapportage in zake griepvaccinaties uit Frankrijk en Zweden.

De Franse krant Liberation (zie www.liberation.fr)  maakt melding van de inenting van 100.000 gezondheidswerkers tegen de Mexicaanse griep met Pandemrix van GlaxoSmithKline. Er was in 91 gevallen van duidelijke bijwerkingen sprake, waarvan er 4 zeer ernstig waren. Zo belandden er 2 personen aan de beademing vanwege het syndroom van Guillain Barre (een verlamming , die begint bij de voeten, maar tot ongeveer het hoofd kan voortschrijden om vervolgens normaliter in terugwaartse richting weer af te nemen). Van collega Minke van de Ven begreep ik dat er in Frankrijk op een bevolking van ongeveer 60 miljoen jaarlijks ruim 1500 gevallen van Guillain Barre zijn, waarvan er 1 op de 20 zou overlijden. Welnu bij 100.000 mensen is bij inenting op 1 dag de kans op 1 geval van Guillain Barre dan ongeveer 1/120 per dag oftewel de kans op 2 van zulke gevallen per dag  is dan 0,0069%. Ik heb van een andere bron begrepen dat de inenting in 1-2 dagen plaatsvond. Voor 2 dagen zou deze kans van 0,0069 %   dan stijgen tot 0,0138% . Zou de inenting zich over de periode  21 oktober 2009 tot  10 november  2009 hebben uitgestrekt (de volledige rapportage, waar Liberation naar verwijst  gaat over allerlei bijwerkingen van geneeskundige behandelingen en  heeft betrekking op genoemde periode  van 20 dagen ; dan wordt  de  kans op toeval  in plaats van 0,0069 %, ongeveer  0,138 %. Hoe dan ook er is sprake van een significante ernstige bijwerking. Te meer daar iemand zeer wel aan Guillain Barre kan overlijden.

Pandemrix is ook in Nederland als veilig gepresenteerd. Maar wat is veilig? Dit artikel geeft aan dat veiligheid ook bij dit preventieve geneesmiddel relatief is. De bijsluiter, die eenvoudig op internet te vinden is geeft dit echter ook aan (gewoon Pandemrix intoetsen en dan een van de eerste hits ; in mijn geval de tweede)  : deze vermeldt nadrukkelijk een eerdere allergische reactie op thioimmersal, eieren, kippeeiwit en enkele andere bestanddelen als contraindicatie. De bijsluiter vermeldt ook nadrukkelijk het syndroom van Guillain Barre als bijwerking. In ons land is met name Pandemrix gebruikt. De bijsluiter van het concurrerende  Celvapan  (bij mij de eerste hit op Google met Celvapan als trefwoord) vermeldt eveneens expliciet een allergie voor  een der bestanddelen als contraindicatie, maar er wordt ook gesteld dat het vaccin dan toch onder omstandigheden toepasbaar is mits er reanimatiemogelijkheid beschikbaar is. Duidelijk is echter dat de producenten van de vaccins er zeer wel mee bekend zijn dat ernstige bijwerkingen mogelijk zijn. Daarbij komt het feit dat althans Pandemrix voor de Amerikaanse markt niet toegelaten is. Sterker nog : de FDA heeft geconcludeerd dat van Pandemrix , maar ook  van andere vergelijkbare geadjuvanteerde vaccins niet bewezen is dat ze werkzaam zijn (dergelijke vaccins zijn met speciale toevoegingen gepotentieerd : de immuunreactie, maar ook een allergische reactie is dan feller).  In de VS worden voor de grieppreventie in principe uitsluitend niet-geadjuvanteerde vaccins  gebruikt (13). Bonneux (13) spreekt wat Pandemrix betreft van een ‘ ill for a pill’ .

De bijwerkingenrapportage uit Zweden (zie :  www.lakemedelsverket.se/english/All-news   ; op 4 december bevestigt deze website wederom expliciet wat in ons land en Frankrijk reeds gerapporteerd is. Op ruim 5 miljoen vaccinaties traden ruim 370 forse allergische reacties op, waarvan 10-tallen zeer ernstig ; gelukkig herstelden deze met de nodige zorg. Er waren in Zweden echter ook meerdere sterfgevallen (zeker 3), waarbij alles er op wijst dat de griepvaccinatie op z’n minst bijdroeg dan wel de enige overblijvende mogelijke oorzaak van overlijden was. Met vaccinatie tegen de Mexicaanse griep en speciaal met Pandemrix kunnen derhalve ernstige tot zeer ernstige bijwerkingen optreden. Overigens wordt in de bijsluiter van het andere door minister Klink aangekochte en  eveneens geadjuventeerde vaccin Focetria eveneens voor allergieen een expliciet voorbehoud gemaakt..  De genoemde vaccins hebben weliswaar een bijsluiter (in ons land moet bij een geneesmiddel altijd een bijsluiter bijgeleverd worden), maar navraag van mij aan vele patienten : of ze een bijsluiter te zien hebben gekregen, leverde steeds een ontkennend antwoord op. Volgens mij is het niet presenteren door de overheid van een bijsluiter bij een geneesmiddel uiterst  onzorgvuldig  en daardoor een vorm van onbehoorlijk bestuur.  Op gespannen voet daarmee verkondigde minister Klink in de media ter gelegenheid van de  introductie van het vaccin :”Het vaccin is volkomen veilig”.

Het discutabele vaccinatiebeleid van minister Klink nader bezien.

De vraag die bij dit alles beantwoording behoeft is  : waarom Klink de claim heeft gehonoreerd dat Tamiflu tegen de Mexicaanse griep werkzaam is, terwijl in goede

onderzoeken juist  is aangetoond dat het niet werkt (14, een meta-analyse) dan wel zelfs schadelijke effecten  heeft : bij kinderen neemt door Tamiflu de kans op longcomplicaties niet af (het overlijden vindt  bij deze griep juist door longcomplicaties plaats), maar wel neemt de kans op excessief braken significant toe (15). Het is zeer merkwaardig, dat viroloog Osterhaus, die al in zaken bleek te zitten, ten onrechte heeft gesuggereerd dat 2 keer inenten beter is, in de NRC van 21 december 2009 op basis van een minder goed klein onderzoekje,  toch nog getracht heeft  voor Tamiflu een lans te breken. Wanneer op grond van een irrelevant in vitro testje is gevonden dat een overleden grieppatient Tamiflu-resistent was, dan wordt dit emet veel tam tam  in de media vermeld. Hier is  naar mijn mening sprake van sluikreclame voor Tamiflu.  Klink  dient het politieke forum naar mijn mening dan ook alsnog expliciet  uit te leggen waarom de Nederlandse overheid zoveel Tamiflu heeft ingekocht, terwijl om het  voorzichtig uit te drukken de werkzaamheid van Tamiflu niet was aangetoond? Ergerlijk is tevens dat Klink ook gezegd heeft dat hij tegen sites, die twijfel zaaiden over de vaccinatie, wilde optreden. Dit standpunt van Klink is wel zeer dictatoriaal en riekt sterk naar de ideologie van de VtdK (Vereniging tegen de Kwakzalverij). Het kan ook geen toeval zijn dat deze opstelling van Klink in lijn is met hetgeen mevrouw A. Vietsch, Tweede Kamerlid van het CDA, voor het forum van de VtdK in oktober 2009 heeft uitgedragen : zij is er voorstander van dat CAM-artsen etc. bij de politie geregistreerd worden.

Een duidelijk afwezig positief resultaat van de griepvaccinatie

De vraag die vervolgens nog resteert : wat zijn de bewezen/mogelijke baten van de vaccinatie met  voornoemde vaccins om de  kans op  overlijden door de Mexicaanse griep te verminderen?

Om te beginnen blijkt uit de statistieken van het RIVM voor 65-plussers op geen enkele manier, zoals eerder defacto aangegeven, een verhoogd risico op de Mexicaanse griep. Toen kwamen er geluiden uit o.a. het buitenland dat juist de kinderen jonger dan 5 jaar risico’s lopen, hetgeen in het buitenland al eerder tot preferent inenten van kinderen had geleid. Uit de RIVM-gegevens zoals ik ze heb gevolgd is af te leiden dat het aantal nieuwe gevallen van Mexicaanse griep ging dalen toen er 25 tot 31 doden waren (de piek ligt op circa 18 november  2009 toen er 28 doden waren. De kinderen zijn voor de eerste keer gevaccineerd eind november 2009 ; het vaccin gaat naar ik begrijp na circa 3 weken werken, dat wil zeggen toen er 50 doden waren, waarvan circa 10% jonger dan 5 jaar. Het is redelijk om te verwachten dat er circa 56 doden zullen vallen omdat de piek van de sterfte als functie van de tijd bij circa 28 ligt. Welnu als kinderen beneden de 5 jaar na 15 december 2009 door de vaccinatie niet meer zullen overlijden , dan voorkomt het inenten bij kinderen hooguit 10% van 6 is maximaal 1 sterfgeval en dat terwijl er in de eerste inentingsweek 2 kinderen in relatie tot de vaccinatie zijn overleden. Stelt men dat de inenting direkt vanaf  23 november 2009 werkzaam is geweest (op dat moment waren er 33 sterfgevallen ; er waren er toen nog circa 23 te verwachten), ook dan blijkt vaccinatie van de kinderen statistisch gezien zinloos te zijn geweest ; immers 10% van 23 is 2,3 kind, vergelijkbaar met 2 in samenhang met (vlak na) de vaccinatie overleden kinderen.  Het feit dat in de eerste week na de inenting juist 2 kinderen die al ingeent waren toch aan de griep overleden, ondersteunt het gegeven, dat het vaccin niet direkt werkt (biologisch gezien  is de onmiddellijke werking van een vaccin uiteraard onzin). Kortom mede juist ook door het late inenten, de geringe ernst van de griep en de toch aanwezige kans op ernstige bijwerkingen van de vaccinatie, leiden tot de ondubbelzinnige conclusie dat het inenten van de kinderen in ons land zinloos is geweest.  Kijken we verder naar de RIVM-statistieken, dan zien we dat 65-plussers eigenlijk de groep vormen met de minste problemen oftewel zij vormden in het geheel  geen risicogroep.  De berichten uit Mexico en de VS van april 2009  en later dit jaar gaven al aan dat juist de jongere mensen  een extra risico liepen.  De ouderen hier waren veelal eerder ingeent en zij waren derhalve gemakkelijk administratief te recruteren. De inenting van deze ouderen moest de zeer forse inkoop van vaccins door minister Klink uiteraard een zekere legitimatie verschaffen. Gezien ook de zeer geringe sterfte bij 65 plussers, waarvan er enkele ook reeds terminaal/bijkans stervende waren was ondanks de eerdere inenting ook daar de gehele (ook verlate procedure) dubieus. Op 22 december2009  blijken er 8 personen van 65 jaar en ouder aan de griep overleden te zijn (er komt er denk ik nog 1 bij).  Als we de zeer ernstig zieken en/of zij die overleden voordat de 65-plussers gevaccineerd  waren van de 9 sterfgevallen aftrekken en rekening houden met een seroconversie van 67% alsmede met de mevrouw die overleden is omdat zij in plaats van de griepprik abusievelijk een insulineinjectie kreeg, dan is ook hier het rendement van het vaccineren buitengewoon gering. Een berekening :  stel zes 65-plussers waren  ongeneeslijk ziek dan wel overleden voordat er een vaccin was. Indien  het vaccin 2 van de overige 3 personen zou hebben gered, dan hebben we minus de vrouw die per ongeluk insuline kreeg een winst van 1. Met een waarschijnlijke winst van -1 bij de jonge kinderen komen we dan per saldo op nul uit en dan weten we nog niet eens of het vaccin echt werkt!  Seroconversie en  een echte sterftereductie zijn immers twee verschillende parameters! Zie hiertoe ook referentie 13 : Bonneux spreekt zelfs van een paniekvaccin!

Het vaccinatiebeleid bij Q-koorts

Het  in kwalitatief opzicht uiterst aanvechtbare  vaccinatiebeleid van VWS  treedt  nog duidelijker aan het licht bij haar beleid inzake de Q-koorts. De afgelopen 4-5 jaar was er telkens ongeveer een verdubbeling van het aantal Q-koortsgevallen. De bronnen zijn besmette schapen en geiten. Steeds heeft de overheid de groeivan de Q-koorts samen met de VWA toegedekt. Nu Zembla onlangs nog eens duidelijk de vinger op de zere plek heeft gelegd (in 2009 zijn er zeker 11 mensen aan deze bacteriele infectie overleden) gaan de besmette bedrijven pas nu geruimd worden. Zoals bij de griepvaccinatie de vaccins (voor de Mexicaanse griep is de wereldomzet 60 miljard euro) en de Tamiflu het economisch belang voorop stonden, zo stond bij de Q-koorts het economische belang van Landbouw voorop en nu pas, nu het niet anders kan, pas de Volksgezondheid. Wat de overheid en de VWA betreft wil ik graag in herinnering terugroepen hoe zij enkele jaren geleden met informatie over de MRSA-bacterie zijn omgegaan (16). En wie herinnert zich ook niet hoe Legionella-besmettingen in Zuid-Europese vakantieoorden zijn stilgehouden om de toeristenstroom niet negatief te beinvloeden. Al deze ernstige beleidsmissers ondergraven het vertrouwen van de burgers op de integriteit en de competentie van zowel onze als feitelijk ook de Europese overheid, die zich aldus beide blijken te gedragen als schurken met een hoge hoed op.

D. Het falende beleid van de minister van VWS Klink

Wat minister Klink  tenslotte betreft : zijn EPD vlot niet ; het hijgerige invoeren van BTW voor complementaire artsen bleek juridisch niet mogelijk (al heette het officieel dat hij met zijn afgedwongen capitulatie aan de wens van de Tweede Kamer tegemoet kwam ; het hele beleid inzake de Mexicaanse griep is een fiasco (mede door het niet promoten van effectieve complementaire maatregelen) en als klap op de vuurpijl heeft de minister van VWS   de bestrijding van de Q-koorts, voor wat de volksgezondheid betreft zodanig  laten versloffen, dat er al 11 doden zijn gevallen en nabestaanden van deze mensen reeds met een proces tegen de Staat gestart zijn wegens dood door schuld. Minister Klink, die in het recente verleden wel erg gemakkelijk en in het voetspoor van deVtdK het woord kwakzalverij in de mond nam, kan maar beter van het politiek toneel verdwijnen. Zegt ook niet Koning Salomo in zijn Spreuken-wijsheid : ‘ Het volk gaat aan slechte raadgevers te gronde’  Er zijn gelukkig genoeg mensen in dit land, die veel bekwamer zijn.

Referenties

1)Adegbola RA et al ; Lancet 1999 Sep 25: 354(9184):1901-2 ; PMID 10509502.

2)Aaby P et al ; Lancet 2003 Jun 28; 361 (9376): 2183-8 ; PMID 12842371.

3)Benn CS et al ; Lancet 1997 Jul 12; 350(9071): 101-5 ; PMID 9228962.

4)Block SL et al ; Clin Ther 2009 Oct ; 31(10):2140-7 ; PMID 19922885.

5)Zakay-Rones Z et al ; J Altern Complement Med 1995 Winter; 1(4):361-9 ; PMID 9395631.

6)Leyer GJ et al ; Pediatrics 2009 Aug ; 124(2):e172-9 ; PMID 19651563.

7)Boge T et al ; Vaccine 2009 Sep ;27(41): 5677-84 ; PMID 19615959.

8)Olivares M et al ; Nutrition 2007 Mar ; 23(3):254-60 ; PMID 17352961.

9)De Vrese en Echrezenmeir J ; Adv Biochem Eng Biotechnol 2008 ; 111: 1-66 ; PMID 18461293.

10)De Flora S et al ; Eur Respir J 1997 Jul ; 10(7): 1535-41 ; PMID 9230243.

11)Song JM et al ; Antiviral Res 2005 Nov; 68(2):66-74 ; PMID 16137775.

12)Ko HC et al ; J Ethnopharmacol 2006 Sep 19 ; 107(2):205-10 ; PMID 16621378.

13)Bonneux L ; Medisch Contact no 49 ; blz. 2036 ; 2 december 2009.

14)Jefferson T et al ; BMJ 2009 Dec 8 ; 339: b5106. Doi: 10.1136/bmj.b5106 ; PMID 19995812.

15)Shun-Shin M et al ; BMJ 2009 Aug 10 ; b3172 ; PMID 19666987.

16)Valstar E ; TvOG 22(2): 19-21 ; 2007.


Plaats een reactie ...

Reageer op "De Mexicaanse griep en vaccineren. Arts-bioloog Engelbert Valstar trekt zijn conclusies op basis van wetenschappeliijke analyse en feiten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

FAQ - Veel gestelde vragen >> Sitehulp. Hoe vindt u informatie >> Waar in Europa wordt nog meer >> Tineke geeft haar mening over >> Crowdsurfing project: Helpen >> Mevrouw B. en haar dochter >> Wat is een darmmicrobioomtest >> Wie heeft tips voor mij over >> Een neuspray en mondspray >> Wat kun je doen na het overleven >>