Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

301) Okuno SH et al ; Am J Clin Oncol 22 : 258-61 ; 1999 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bij 66 patiënten verminderde glutamine stomatitis samenhangend met 5-FU niet aantoonbaar ; van de 14 studies in deze lijst betreffende alleen glutamine als (extra) adjuvans, inclusief deze publicatie vallen er 9 van 14 significant in het voordeel van glutamine uit ; bij voorlopige analyse is dat meer dan op basis van statistisch toeval te verwachten is.

302) Wadleigh RG et al ; Am J Med 92 : 481-4 ; 1992 ; Vitamine E gaat in dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek mucositis als gevolg van chemo tegen.

303) Unger C et al ; Arzneimittelforschung 51 : 332-8 ; 2001 ;een extract van E-Colibacterien vermindert de bijwerkingen van 5-FU bij vergevorderde darmkanker  aantoonbaar ; in de groep met het E-Coliextract was de regressiekans en de overleving niet significant beter dan in de controle-groep.

304) Salminen E et al ; Clin Radiol 39 : 435-7 ; 1988 ; Lactobacilli - (melkzuurbacteriën - probiotica) verminderen in gerandomiseerd onderzoek diarree door radiotherapie.

305) Ekert H et al ; Med Pediatr Oncol 8 :47-51 ; 1980 ; Cotrimoxazol en lactobacilli blijken in vergelijking met andere vormen van selectieve darmdecontaminatie geen misselijkheid of braken te geven. Opmerkelijk is dat alle publicaties uit deze lijst betreffende melkzuurbacteriën of extracten daarvan gunstig zijn (5,6,41,42,108,133,304 en 305).

306) Bogliun G et al ; Ital J Neurol Sci 13 : 643-7 ; 1992 ; Glutathion vermindert in gerandomiseerd onderzoek de neurotoxiciteit van cisplatinum.

307) Ohashi K et al ; Am J Hematol 64 : 32-8 ; 2000 ; Veno-occlusive disease in de lever als complicatie van stamceltransplantatie komt ursodeoxycholzuur in gerandomiseerd onderzoek in slechts in 3,5% van de gevallen voor (tegen bij 18,5 % van de patiënten in de controle-groep).

308) Ghosh S en Palmer KR ; Gut 35 : 1757-9 ; 1994 ; Ursodeoxycholzuur blijkt bij patienten met een galgangcarcinoom die om de galwegen open te houden een stent hebben niet in staat hernieuwde afsluiting tegen te gaan of te vertragen ; ook was er geen effect op de overleving.

309) Griffenberg L et al ; Gynecol Oncol 66 : 417-24 ; 1997 ; Constipatie is vaak een groot probleem na radicale hysterectomie wegens baarmoederkanker ; een vezelrijk dieet blijkt dit zoals te verwachten is in gerandomiseerd onderzoek in hoge mate tegen te gaan.

310) Cangiano C et al ; JNCI 88 : 14 gram vertakte aminozuren per dag bleek in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 28 kankerpatiënten het ontstaan van cachexie in significante mate tegen te gaan ; dit effect was gecorreleerd aan een hogere calorische inname, opgewekt door de BCAA.

311) The San-in Group of Liver Surgery ; Br J Surg 84 : 1525-31 ; 1997 ; Farmacologische hoeveelheden BCAA bevorderen herstel lever na gedeeltelijke leverresectie wegens een primair levercarcinoom ; na langere termijn evenwel geen effect op recidiefkans of overall survival.

312) Meng WC et al ; Aust N Z J Surg 69 : 811-5 ; 1999 ; BCAA in hoge doses verbetert de leverwerking na gedeeltelijke resectie wegens primaire leverkanker  zo snel, dat de ligduur aantoonbaar verkort wordt.

313) Daly JM et al ; Am J Surg 153 : 198-206 ; 1987 ; Hoge doses BCAA maken na jejunostomie in verband met kanker een snellere terugkeer naar orale voeding mogelijk.

314) Wattel E et al ; Br J Haematol 102 : 1015-24 ; 1998 ; Ingeval van MDS met een glycoproteine-P blijkt chemo door kinine gepotentieerd te worden. In dit onderzoek had de helft een dergelijk glycoproteine-P. Desondanks waren er meer regressies in de kinine-groep en kende deze een betere overleving dan de controle-groep. Zie ook studieno. 272 ; dit onderzoek kende een vergelijkbaar resultaat.

315) Fan St et al ; N Engl J Med 331 : 1547-52 ; 1994 ; BBCA reduceren bij partiële hepatectomie vanwege een primair levercarcinoom, waarbij vaak ook cirrhose in het spel is in gerandomiseerd onderzoek significant het aantal complicaties.

316) Liguori V et al ; Radiother Oncol 42 : 155-61 ; 1997 ; Crème met hyaluronzuur vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek huidbeschadiging samenhangend met bestraling.

317) Solary E et al ; Blood ;27 maart ; 2003 ;Bij acute myeloide leukemie  verbetert kinine de responskans alleen bij een positieve rhodamine-efflux (Glycoproteine-P!); de overleving wordt door kinine nu echter niet verbetert ; dit itt bij MDS : zie studieno. 272 en 314.

318) Solary et al ; Blood 88 : 1198-205 ; 1996 ; Kinine toegepast in geval van acute leukemie (myeloide en lymfatische) en myeloproliferatief syndroom vergroot de responskans op chemo niet significant ; het verschil was groter in het voordeel van kinine in geval van een positief P-glycoproteine, maar dan was dit ook niet significant ; het persisteren van blasten en/of een toename hiervan was evenwel in de kinine-groep minder ; wel was in de kininegroep de toxiciteit weer groter ; een gecombineerde analyse van 317 en 318 zou zinvol zijn.

319) Jyothirmayi R et al ; Eur J Cancer B Oral Oncol 32B : 373-6 ; 1996 ; Vitamine A in een gerandomiseerd onderzoek bij een dosering van 200000 IU per week bleek in gerandomiseerd onderzoek niet in staat het aantal recidieven plus nieuwe kankers te verlagen. Gezien ander onderzoek bij de mens (1050000 IU per week!) en zeker in vergelijking met dierexperimenteel onderzoek is de gebruikte dosis laag. Mbt vitamine A vallen studienummers 14,15 en 109 significant ten faveure van vitamine A uit, zij het dat slechts 2 hiervan ook levensverlenging laten zien ; Studienummers 47,129,267 en 319 laten geen significant effect van vitamine A zien. Het zij nogmaals opgemerkt : de metabolieten van beta-caroteen en vitamine A zijn succesvoller ; zij zullen later apart worden gewogen.

320) Cascinu S et al ; J Clin Oncol 20 : 3478-83 ; 2002 ; Glutathion vermindert de neurotoxiciteit van carboplatin significant ; het aantal regressies was in de glutathion-groep niet significant groter.

321) Porschen R et al ; J Clin Oncol 19 : 1787-94 ; 2001 ; 5-FU plus leucovorin verbetert bij kankerpatiënten met een darmkankerstadium C, na operatie de genezingskans significant meer dan 5-FU plus levamisol.

322) Jager E et al ; J Clin Oncol 14 : 2274-9 ; 1996 ; 50 mg leucovorin per vierkant meter lichaamsoppervlak per week verbetert de werking van 5-FU bij darmkankerpatiënten met uitzaaiingen niet meer dan met slechts 20 mg.

323) Kohne CH et al ; J Clin Oncol 16 : 418-26 ; 1998 ; Leucovorin is een beter adjuvans naast 5-FU dan interferon in geval van uitgezaaide darmkanker ; zowel de progressievrije periode als de overleving sec was met leucovorin beter.

324) Lissoni P et al ; J Pineal Res 30 : 123-6 ; 2001 ; Melatonine plus methoxytryptamine blijken bij kankerpatiënten een te laag aantal thrombocyten in vergelijking met melatonine alleen te kunnen normaliseren.

325) Burgos A et al ; Lymphology 32 : 3-10 ; 1999 ; Coumarine vermindert in gerandomiseerd onderzoek lymfoedeem bij borstkankerpatiënten, welke een gevolg is van operatie en bestraling.

326) Pecking A ; J Mal Vasc 15 : 157-8 ; 1990 ; Coumarine verminderde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek lymfoedeem bij borstkankerpatiënten.

327) Federico A et al ; Eur J Clin Nutr 55 : 293-7 ; 2001 ; Darmkankerpatiënten die naast chemo selenium en zink kregen hadden minder last van asthenie en een grotere eetlust dan die patienten, die wel chemo, maar geen selenium en zink kregen.

328) Lyman GH et al ; N Engl J Med 302 : 257-60 ; 1980 ; Lithium vermindert leucopenie tijdens chemo bij het kleincellig longcarcinoom (totaal 45 patiënten) zodanig, dat er minder infecties optreden en aantoonbaar intensievere chemo mogelijk is ; ook het aantal doden door infecties was in de litiumgroep aantoonbaar minder.

329) Creagan ET et al ; N Engl J Med 301 : 687-90 ; Vitamine C als ascorbinezuur verlengt het leven van darmkankerpatiënten tov placebo niet ; zie ook 49 ; bij andere tumoren en/of in andere combinaties van middelen lijkt vitamine C wel van belang ; bij uitgezaaide darmkanker is het als enige extra aanvulling in ieder geval niet zinvol.

330) Steinherz PG et al ; J Pediatr 96 : 923-7 ; 1980 ; Lithium gaat leukopenie bij patiënten, die chemo krijgen significant tegen ; in de lithiumgroep was verder sprake van minder infecties, zij het dat het verschil niet significant is.

331) Lyman GH et al ; Am J Med 70 : 1222-9 ; 1981 ; Patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen hebben met lithium minder last van leukopenie en dito minder van infecties en brachten ook minder tijd in het ziekenhuis door ; de lithiumgroep kreeg ook significant meer chemo (kon significant meer chemo krijgen) ; degenen die lithium steeds door kregen hadden een hogere responskans en een langere overleving ; omdat een aantal patiënten met lithium stopte was de overleving van de lithiumgroep echter niet significant beter dan die van de controle-groep.

332) Pace A et al ; J Clin Oncol 21 : 927-31 ; 2003 ; Vitamine E vermindert de neurotoxiciteit van cisplatinum significant.

333) Lahousen M et al ; Wien Klin Wochenschr 96 : 739-41 ; 1984 ; Lithium verminderde in dit kleine gerandomiseerde onderzoek leucopenie aantoonbaar.

334) Lyman GH et al ; J Clin Oncol 2 : 1270-6 ; 1984 ; Lithium vermindert leukopenie bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen ; een preexistent hartlijden en/of het gebruik van bronchusdlatatoren zijn evenwel een contraindicatie (door een geringere leucopenie wordt er meer chemo gegeven, hetgeen in dit geval meer adriamycine betekent en derhalve minder goed is voor het hart).

335) Horns RC et al ; Med Pediatr Oncol 12 : 169-72 ; 1984 ; In deze kleine trial (35 patiënten met acute myeloide leukemie) bleek lithium leukopenie niet aantoonbaar tegen te gaan ; een overall analyse (328,330, 331 , 333 , 334 en 335) laat zien dat lithium leukopenie door chemo tegen gaat ; duidelijk is ook dat dit bij een preexistent hartlijden en/of het gebruik van brochusdlatatoren in geval van onder andere adriamycine geen zin heeft ; voor zover onderzocht neemt ook de infectiekans en de sterfte hierdoor door lithium af.

336) Yan Y ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15 : 643-5 ; 1995 ; Traditionele Chinese geneeskunde vergroot de remissiekans bij patiënten met acute leukemie en verbetert hun overleving.

337) Shao ZX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21 : 168-70 ; 2001 ; Gan’ai 1 en 2 verbeteren het resultaat van chemo embolisatie bij patiënten met een primair levercarcinoom ; deze kruiden bevorderden significant de regressiekans en verbeterden de overleving significant.

338) Wang Q et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18 : 662-4 ; 1998 ;Chinese kruiden gingen bij patiënten met mond- en keelkanker, die radiotherapie kregen, significant droogte van de mond tegen door de speekselklieren tegen radiotherapie te beschermen.

339) Wang C et al ; Zhongguo Zhong X Yi Jie He Za Zhi 19 :389-91 ; 1999 ; Chinese kruiden verminderen diarree en mucositis samenhangend met rectale infusie van 5-FU voor rectale kanker.

340) Xie FY et al ; Zhongguo X Yi Jie He Za Zhi 21 : 888-90 ; 2001 ; Antike verbetert de resultaten van bestraling ter behandeling van het nasopharynxcarcinoom ; er was significant minder bestraling nodig om een complete respons te bereiken, al was uiteindelijk de complete response ‘rate’ in de antike-groep niet-significant hoger dan in de controle-groep.

341) Martin-Jimenez M et al ;N Engl J Med 315 : 894-5 ; 1986 ; Vitamine E gaat in gerandomiseerd onderzoek haaruitval door adriamycine niet tegen.

342) Petrioli R et al ; Eur J Cancer 31A : 2105-8 ; 1995 ; Folinezuur verbetert responskans naast 5-FU bij patiënten met uitgezaaide darmkanker ; ook de mediane overleving was door folinezuur significant beter.

343) Li QS et al ; Chin Med J (Engl) 107 : 289-94 ; 1994 ; Chinese kruiden verminderen in dubbelblind onderzoek bij kankerpatiënten postoperatieve pijn ; deze kruiden verminderden ook obstipatie (door stimulatie van de peristaltiek) en urineretentie na operatie.

344) Murphy J et al ; Can Oncol Nurs J 10 : 96-100 ; 2000 ; Psylliumvezels gaan in goed gerandomiseerd onderzoek diarree samenhangend met bestralen bekken significant tegen.

345) Barrington JW et al ; Br J Urol 78 : 54-6 ; 1996 ; Pentosanpolysulfaat vermindert na cystectomie wegens blaaskanker bindweefselgroei en mucusproductie in (darm)-kunstblaas, met als resultaat aantoonbaar minder klachten.

346) Slesarev VI et al ; Med Oncol 15 : 37-43 ; 1998 ; Bij patiënten in een vergevorderd stadium van kanker en last hebbend van de toxiciteit van TNF, bleek de conditie met D-peptidoglucaan significant te verbeteren.

347) Dale PS et al ; Cancer Chemother Pharmacol 47 Suppl : S29-34 ; 2001 ; De combinatie van trypsine, chymotrypsine en papaine vermindert significant de bijwerkingen van bestraling in geval van baarmoederhalskanker (2a t/m 3b).

348) Gujral MS et al ‘; Cancer Chemother Pharmacol 47 Suppl : S23-8 ; 2001 ; Proteolytische enzymen verminderen significant de bijwerkingen van bestraling bij keelkankerpatiënten.

349) Korpan MI en Fialka V ; Wien Med Wochenschr 146 : 67-72 ; 1996 ; Wobenzym vermindert lymfoedeem arm bij borstkankerpatiënten aantoonbaar beter dan diuretica.

350) Martin T et al ; Radiother Oncol 65 : 17-22 ; 2002 ; De combinatie van trypsine, chymotrypsine en papaine verbeteren niet de bijwerkingen van bestraling, toegepast als adjuvans na operatie wegens kanker in het bekkengebied. Combinatie van studies 350,347 en 348 leidt evenwel toch tot de conclusie, dat genoemde enzymen naast bestraling zinvol zijn om de bijwerkingen tegen te gaan.

351) Bjornsson S et al ; Cancer Treatment Rep 62 : 505-10 ; 1978 ; Corynebacterium parvum verbetert de overleving van longkankerpatiënten stadium 3 ; BCG doet dat in dit onderzoek niet.

352) Pinto A et al ; Dis Colon Rectum 42 : 788-95 ; 1999 ; Korte ketenvetzuren bevorderen in vergelijking met placebo genezing bestralingsproctitis.

353) O’Brien ME et al ; Br J Cancer 83 : 853-7 ; 2000 ; Een extract van gedodeMycobacterium vaccae verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom  dan wel een mesothelioom, die chemo/bestraling krijgen ; ook de slaap en de eetlust waren in Mycobacterium vaccae-groep beter.

354) Woodruff M en Walbaum P ; Cancer Immunol Immunother 16 : 114-6 ; 1983 ; Bij 49 patiënten met een operabele longkanker werd Corynebacterium parvum in een vaccinvorm ingespoten ; de Corynebacterium parvumgroep was er een tendens tot langer leven ; de sterfte aan het plaveiselcarcinoom van de long was verder in de Corynebacterium parvumgroep aantoonbaar lager.

355) Sarna GP et al ; Cancer Treat Rep 62 : 681-7 ; 1978 ; Negenenzeventig bronchuscarcinoompatiënten kregen naast chemo op gerandomiseerde basis BCG of Corynebacterium parvum-vaccin of niets. Immunotherapie bleek de responskans en ook de tijd tot verdere progressie van de ziekte niet te beïnvloeden.

356) The Ludwig Lung Cancer Study Group ; Cancer Immunol Immunother 23 : 1-4 ; 1986 ; in dit dubbelblinde onderzoek bij 286 patiënten met een niet-kleincellige longkanker  stadium 1 of 2 ,leverde Corynebacterium parvum geen aantoonbaar voordeel op mbt de ziektevrije overleving en de overleving sec ; een gecombineerde analyse van 351 , 354, 355 en 356 is aan te bevelen ; het lijkt er nu evenwel op dat extracten van Corynebacterium parvum bij de behandeling van longkanker hooguit bij bepaalde subgroepen misschien zinvol is.

357) Chisesi T et al ; J Biol Regul Homeost Agents 2 : 193-8 ; Thymushormoon vermindert bij patiënten die wegens Hodgkin met chemo/radiotherapie behandelt worden immunosuppressie en daaraan gerelateerd de kans op herpesinfecties (gaat van 54% naar 18%).

358) Braga M et al ; Br J Surg 81 : 205-8 ; 1994 ; Thymopentine vermindert bij ouderen die wegens maagkanker of darmkanker geopereerd worden de kans op immunosuppressie samenhangend met opereren en dito de kans op sepsis.

359) Tallman MS et al ; New Engl J Med 337 : 1021-8 ; 1997 ; All-trans-retinoinezuur (een natuurlijke vitamine A-achtige stof!) verbetert in zowel de inductiefase als later de disease-free-survival als de overleving sec bij patiënten met acute promyelocytenleukemie.

360) Bellantone R et al Suregery 132 ;1109-12 ; 2002 ; Na totale thyreodectomie verminderen calcium en vitamine D in gerandomiseerd onderzoek de verschijnselen van hypocalciemie.

361) Hong WK et al ; N Engl J Med 323 : 795-801 ; 1990 ; 13-cis-retinoinezuur vermindert niet de kans op een recidief van keelkanker, maar wel de kans op nieuwe primaire keelkanker (feitelijk is hier sprake van een vroeg therapeutisch effect).

362) Fenaux P et al ; Leukemia 8 Suppl 2 : S42-7 ; 1994 ; All-transretinoinezuur (ATRA) vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op een recidief van promyelocytenleukemie.

363) Fenaux P et al ; Leukemia 14 : 1371-7 ; 2000 ; Atra verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec van patiënten met promyelocytenleukemie.

364) Fenaux P et al ; Blood 94 : 1192-200 ; 1999 ;ATRA verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec bij patiënten met promyelocytenleukemie.

365) Fenaux P et al ; Blood 82 : 3241-9 ; 1993 ; ATRA verbetert de relapse-free-survival van patiënten met acute promyelocytenleukemie.

366) Belbabri A et al A et al ; Hematol J 3 : 49-55 ; 2002 ; ATRAis (naast chemo) bij een gerecidiveerde of eerstelijnstherapie resistente acute promyelocyten leukemie  niet in staat de prognose te verbeteren ; ATRA is zinvol voor eerstelijns/onderhoudstherapie ; bij de categorie patiënten in dit onderzoek lijkt ATRA evenwel niet zinvol.

367) Walmsley S et al ; J Acquir Immune Defic Syndr 22 : 235-46 ; 1999 : 9-cis-retinoinezuur (weer een andere metaboliet) blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek lokaal geappliceerd effectief tegen het Kaposisarcoom dwz met 9-cis-retinoinezuur was er bij 50% van de patiënten een respons.

368) Bodsworth NJ et al ; Am J Clin Dermatol 2 : 77-87 ; 2001 ; Dit onderzoek is qua vraagstelling en resultaat vergelijkbaar met referentie 367.

369) Nayel H et al ; Nutrition 8 : 13-8 ; Eiwitsuppletie gaat bij bestraling wegens keelkanker gewichtsverlies tegen ; relevanter is dat de bestraling ook significant vaker gecontinueerd kan worden.

370) Fritze D et al ; Klin Wochenschr 60 : 593-8 ; 1982 ; Corynebacterium parvum (subcutaan op dag 1 van de chemo) blijktin een gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met borstkanker, die chemo kregen remissieduur en overleving niet significant te verbeteren ; wel was het zo dat patiënten die op de eenmalige inenting met zweervorming reageerden aantoonbaar veel langer leefden.

371) Fritze D et al ; Klin Wochenschr 62 : 162-7 ; 1984 ; Subcutane toediening van een Corynebacterium parvumpreparaat (op dag 1 dan wel dag 14 naast de chemo) blijkt een even grote kans op respons te geven als intraveneuze toediening van een Corynebacterium parvumextract ; bij subcutane toediening blijken de responders echter wel zeer significant veel langer te blijven leven.

372) Heiny BM ; Krebsmedizin 12 : 3-14 ; 1991 ; Maretak vermindert bij borstkankerpatiënten, die chemo krijgen de leukopenie en verbetert aantoonbaar de kwaliteit van leven.

373) Fisher B et al Cancer 66 : 220-7 ; 1990 ; In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt een Corynebacterium parvum-extract naast chemo als extra adjuvans gegeven aan in principe curatief geopereerde borstkankerpatiënten met positieve okselklieren, de prognose niet te verbeteren. Combinatie van 370,371 en 373 brengen mij ertoe bij borstkanker Corynebacterium parvum voorlopig niet als standaard aan te bevelen.

374) Ibrahiem EH et al ; J Urol 140 : 498-500 ; 1988 ; Maltosetetrapalmitaat als lokaal medicament na resectie van oppervlakkige blaastumoren, blijkt de recidiefkans ongeveer evenveel te verlagen als BCG.

375) Schulof RS et al ; j Biol Resp Mod4 : 147-58 ; 1985 ; Synthetische thymosine-alpha 1 vermindertbij patiënten met een niet kleincellige longkanker, die met chemo/bestraling behandeld worden de immunosuppressie en verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec.

376) Ochiai T et al ; Cancer Immunol Immunother 14 : 167-71 ; 1983 ; BCG-extract verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van maagkankerpatiënten, die geopereerd zijn en adjuvantchemo krijgen.

377) Wolmark N et al ; JNCI 80 : 30-6 ; 1988 ; Bij patiënten met een coloncarcinoom stadium B of C wordt met BCG in gerandomiseerd onderzoek een daling van de overall sterfte gevonden.

378) Vermorken JB et al ; Lancet 353 : 345-50 ; 1999 ; Een vaccin van eigen tumorcellen plus BCG - autovaccinatie - blijkt als adjuvans bij darmkankerpatiënten stadium 2 en 3 zinvol ; de ziektevrije overleving na mediaan 5,3 jaar bleek beter met het vaccin ; subgroepanalyse gaf aan dat het voordeel juist stadium 2 toekwam ; voorts was er een trend tot betere overleving van de vaccin-groep.

379) Herr HW et al ;J Clin Oncol 13 : 1404-8 ; 1995 ; BCG vermindert de recidiefkans bij patiënten die wegens een lokaal blaascarcinoom zijn geopereerd.

380) Lamm DL et al ;J Urol 163 : 1124-9 ; 2000 ;BCG vermindert de recidiefkans van blaaskanker na lokaal opereren aanzienlijk.

381) Kolodziej A et al ; BJU Int 89 : 620-2 ; 2002 ; Ook in dit onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij blaaskankerpatiënten na opereren aanzienlijk te verlagen ; er zijn nog veel meer studies naast deze 3 ; essentieel is dat van BCG itt lokale chemo (ook lokaal minder effectief) ook een verlaging van de sterfte is aangetoond (zie Lamm DL ; Eur Urol 37 Suppl 1 : 9-15 ; 2000). BCG verdient dus meer status bij de behandeling van blaaskanker.

382) Lipton A et al ; Cancer 51 : 57-60 ; 1983 ; Als adjuvans vermindert Corynebacterium parvum de recidiefkans bij melanoompatiënten stadium 2 ; niet in stadium 1 ; BCG bleek in dit onderzoek in het geheel geen effect op de recidiefkans te hebben.

383) Lipton A et al ; J Clin Oncol ; 9 : 1151-6 ; 1991 ; Corynebacterium parvumextract verbetert bij stadium 2 melanomapatiënten de ziektevrije overleving en de overleving sec.

384) Thatcher N et al ; Br J Surg 73 : 111-5 ; 1986 ; Corynebacterium parvum extract als adjuvans voor patiënten geopereerd wegens een melanoom stadium 2 gaat samen met een significant lagere responskans op actinomycine D plus DTIC, maar levert toch een niet significante betere (ziektevrije) overleving op. Combinatie van 382, 383 en 384 brengt mij tot de voorlopige conclusie dat Corynebacetrium parvumextract de ziektevrije overleving voor patiënten geopereerd voor een melanoom stadium 2 verbetert ; voor een vermindering van de sterfte door Corynebacterium parvum in stadium 2 is er overigens nu onvoldoende bewijs.

385) WHO Collaborating Centres for Evaluation of Methods of Diagnosis and Treatment of Melanoma ; Tumori 70 : 41-8 ; 1984 ; Patiënten met een uitgezaaid melanoom die DTIC (carboxamide) krijgen hebben noch baat bij BCG noch bij inenting met Corynebacterium parvum: de responskans en de overleving zijn met aspecifieke immunotherapie niet beter ; wel treden door aspecifieke immunostimulatie responsen aantoonbaar sneller op, al heeft dat klinisch onder deze condities onvoldoende betekenis. Verder onderzoek is nodig.

386) Clark RE et al ; The Lancet i : 763-5 ; 1987 ; Bij een duidelijk vooraf gedefinieerde subgroep van patienten met het myelodysplastisch syndroom verminderde 13-cisretinoinezuur de sterfte.

387) Koeffler HP et al ; Blood 71 : 703-8 ; 1988 ; Bij patiënten met een myelodysplatisch syndroom bleek 13-cisretinoinezuur in dit onderzoek geen effect te hebben op eventuele progressie van de ziekte ; de duur van het onderzoek was 6 maanden ; naar de veel hardere eindparameter overleving was niet gekeken of kon niet gekeken worden ; dit had men bij een langdurigere suppletie moeten doen.

388) Ravaud A et al ; J Clin Oncol 8 : 608-14 ; 1990 ; BCG geeft bij NHL-patiënten  met een slechte prognose als extra behandeling voor compleet responders op chemo, verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec ; BCG blijft ook na multivariate analyse als significante factor overeind.

389) Hoerni B et al ; Oncology 39 : 292-5 ; 1982. BCG blijkt in een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek naast chemo en bestraling de ziektevrije overleving te verbeteren.

390) Hoerni B et al ; Br J Haematol 42 : 507-14 ; 1979 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij NHL-non-Hodgkin patiënten met een mindere prognose blijkt BCG zowel de ziektevrije overleving als de overleving sec te verbeteren. Hoerni B et al ; Br J Hematol 71 : 161-3 ; bij langere follow-up van referentie 390 blijkt dat door BCG ook de overleving sec na meer dan 11 jaar veel beter is : iets van 60 ipv 30%.

391) Hoerni B et al ; Recent Res Cancer Res 80 : 92-7 ; 1982 ; BCG blijkt bij patiënten met een NHL - non-Hodgkin, net in een complete remissie de ziektevrije overleving te verbeteren ; de overleving sec was slechts niet significant beter.

392) Thomas JW et al ; Can Med Assoc J 129 : 439-42 ; 1983 ; BCG als onderhoudstherapie na complete remissie verbetert bij NHL-non-Hodgkin patiënten in gerandomiseerd onderzoek de levensverwachting.

393) Hoerni B et al ; Recent Res Canc Res 65 : 160-3 ; 1978 ; BCG verbetert bij patiënten met een NHL - non-Hodgkin , bij wie met chemo en bestraling een complete remissie is bereikt de ziektevrije overleving bij beperkte follow-up niet significant ; 388 t/m 393 levert als spijkerharde totaalconclusie op, dat BCG na complete remissie bij NHL-patienten de ziektevrije overleving verbetert ; een verdergaande analyse zou meer op kunnen leveren.

394) O’Connell MJ et al : Int J Radiat Oncol Biol Phys 8 : 1115-9 ; 1982 ; BCG naast radiotherapie voor inoperabele endeldarmkanker verbetert de progressievrije periode en de overleving sec niet ; gezien referentie 378 en in mindere mate 377, zou men BCG met gedode kankercellen in een adjuvantsetting moeten proberen.

395) Senkal M et al ; Crit Care Med 25 : 1489-96 ; 1997 ; De combinatie omega-3-vetzuren, arginine en RNA als supplement bij het eten, vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten geopereerd wegens een gastrointestinale maligniteit de kans op laat postoperatieve complicaties en vermindert de totale behandelkosten met meer dan 30%.

396) Braga M et al ; Surgery 132 : 805-14 ; 2002 ; Omega-3-vetzuren plus arginine als orale suppletie vanaf 5 dagen voor colorectale chirurgie vermindert het aantal postoperatieve infecties.

397) Braga M et al ; Arch Surg 137 : 174-80 ; 2002 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA doet het aantal postoperatieve complicaties bij relatief slecht gevoede patienten , die geopereerd moeten worden vanwege een maligniteit van het maagdarmkanaal afnemen en verkort hun verblijf in het ziekenhuis.

398) Gianotti L et al ; Arch Surg 132 : 1222-9 ; 1997 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten, die aan maag of alvleesklier wegens kanker geopereerd worden, de infectiekans en verkorten het verblijf in het ziekenhuis.

399) Di Carlo V et al ; Dig Surg 16 : 320-6 ; 1999 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten die wegens alvleesklierkanker geopereerd worden de infectiekans, de ernst van de infecties en de verblijfsduur in het ziekenhuis.

400) Braga M et al ; Crit Care Med 26 : 24-30 ; 1998 ; Omega-3-vetzuren, arginine en RNA verminderen bij patiënten die wegens maagkanker of alvleesklierkanker  geopereerd moeten worden, de infectiekans , de ernst van de infecties en de ligduur in het ziekenhuis.

Voor meer studies zie volgende nummers.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 301 t/m 400"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >>