• Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal vijf natuurlijke personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
 • Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 • Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De raad van toezicht stelt tevens - met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde - het aantal bestuursleden vast.
  Voor elke benoeming zal het bestuur een bindende voordracht opmaken, bevattende ten minste twee personen. De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van de raad kan worden uitgebracht.
  De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature werd opgemaakt en aan de raad werd meegedeeld.
  Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
   
 • Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 • Het bestuur kan aan de daarvoor in aanmerking komende bestuursleden een bezoldiging toekennen. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
   


 

 

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beleidsplan Stichting Gezondheid >> Artikel 1 >> Artikel 2: Doel >> Artikel 3: Vermogen >> Artikel 4: bestuur >> Artikel 5 t/m 15 >> Jaarrekening en financieel >> Jaarrekening 2022 >> Jaarrekening 2021 >> Jaarrekening 2020 >>