Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

8 augustus 2022: Bron: Clin Cancer Res CCR-22-0655. 5 augustus 2022

Uit een sub-analyse van een gerandomiseerde open label fase III studie (N = 442) blijkt dat hoog gedoseerde Vitamine C naast chemo (mFOLFOX +/- bevacizumab) bij patiënten met uitgezaaide nog niet eerder voor de uitzaaiingen behandelde inoperabele darmkanker met een RAS mutatie een betere mediane ziekteprogressietijd en een mediane betere overall overleving geeft. Voor alle patiënten opgenomen in deze studie werd er geen verschil geconstateerd tussen beide groepen. 
  • Patiënten kwamen in aanmerking als ze tussen 18 en 75 jaar oud waren (gemiddelde leeftijd 57 jaar) en stadium IV uitgezaaide darmkanker hadden.
  • De hoge dosis vitamine C werd gegeven IV - intraveneus (1,5 g/kg/d intraveneus gedurende 3 uur van dag 1 tot dag 3)
  • mFOLFOX6 werd intraveneus toegediend en bestond uit oxaliplatine (85 mg/m2  op dag 1), leucovorine (400 mg/m2 143 ondag 1) en 5-fluorouracil (400 mg/m2  op dag 1, gevolgd door 2400 mg/m2 gedurende 46 tot 48 uur continu-infusie) met of zonder bevacizumab (5 mg/kg intraveneus op dag 1).

Uit het abstract de resultaten vertaald:

  • De progressievrije overleving (PFS) van de experimentele groep was niet superieur aan de controlegroep (mediane PFS, 8,6 versus 8,3 maanden; hazard ratio , 0,86; 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,70-1,05; P = 0,1).
  • Het objectieve responspercentage (ORR) en de totale overleving (OS) van de experimentele en controlegroep waren vergelijkbaar (ORR, 44,3% versus 42,1%; P = 0,9; mediane OS, 20,7 versus 19,7 maanden; P = 0,7).
  • Behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of hoger kwamen voor bij respectievelijk 33,5% en 30,3% van de patiënten in de experimentele en controlegroep.
  • In vooraf gespecificeerde subgroepanalyses hadden patiënten met een RAS-mutatie een significant langere PFS (mediane PFS, 9,2 vs. 7,8 maanden; HR 0,67; 95% BI 0,50-0,91; P = 0,01) met vitamine C toegevoegd aan chemotherapie dan met alleen chemotherapie.
  • De mediane overall overleving was nog niet bereikt maar bij opmaken van de resultaten bleek de mediane overall overleving 20,2 maanden voor de vitamine C groep plus chemo versus 16,8 maanden te zijn voor de chemogroep alleen.  (20,2 vs 16,8 maanden; HR, 0,79; 95% BI, 0,55-1,13; P = 0,2;)

Conclusies van de onderzoekers: Hoge doses vitamine C plus chemotherapie lieten geen superieure PFS zien in vergelijking met chemotherapie bij mCRC-patiënten als eerstelijnsbehandeling, maar vitamine C kan wel voordeel opleveren bij mCRC-patiënten met een RAS-mutatie.

Het volledige studierapport is in een PDF in te zien of te downloaden. Hier het abstract van deze Chinese studie, klik in het abstract voor het PDF:

Abstract

Purpose: To compare the efficacy and safety of high-dose vitamin C plus FOLFOX +/- bevacizumab versus FOLFOX +/- bevacizumab as first-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC).

Patients and methods: Between 2017 and 2019, histologically confirmed mCRC patients (n = 442) with normal glucose-6-phosphate dehydrogenase status and no prior treatment for metastatic disease were randomized (1:1) into a control (FOLFOX +/- bevacizumab) and an experimental (high-dose vitamin C [1.5 g/kg/d, intravenously for 3 hours from D1 to D3] plus FOLFOX +/- bevacizumab) group. Randomization was based on the primary tumor location and bevacizumab prescription.

Results: The progression-free survival (PFS) of the experimental group was not superior to the control group (median PFS, 8.6 vs 8.3 months; hazard ratio , 0.86; 95% confidence interval , 0.70-1.05; P = 0.1). The objective response rate (ORR) and overall survival (OS) of the experimental and control group were similar (ORR, 44.3% vs 42.1%; P = 0.9; median OS, 20.7 vs 19.7 months; P = 0.7). Grade 3 or higher treatment-related adverse events occurred in 33.5% and 30.3% of patients in the experimental and control group, respectively. In prespecified subgroup analyses, patients with RAS mutation had significantly longer PFS (median PFS, 9.2 vs 7.8 months; HR, 0.67; 95% CI, 0.50-0.91; P = 0.01) with vitamin C added to chemotherapy than with chemotherapy only.

Conclusions: High-dose vitamin C plus chemotherapy failed to show superior PFS compared with chemotherapy in mCRC patients as first-line treatment but may be beneficial in mCRC patients harboring RAS mutation.

Similar articles


Plaats een reactie ...

Reageer op "Vitamine C hoog gedoseerd naast chemo (FOLFOX +/- bevacizumab) geeft in vergelijking met alleen chemo statistisch significant verschil in mediane overall overleving bij inoperabele onbehandelde uitgezaaide darmkanker met RAS mutatie"


Gerelateerde artikelen