Raadpleeg ook literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.


19 april 2022: Bron: Sage Journals First Published March 24, 2022

Het wordt zelden uitgevoerd maar uit een prospectieve analyse blijkt een operatie van de lever - leverresectie van aan borstkanker gerelateerde uitzaaiingen in sommige gevallen wel degelijk een veilige en succesvolle behandeling te kunnen zijn.  Uit de analyse van 12 jaar (2009 tot 2021) blijkt dat een leveroperatie was geassocieerd met een mediane ziektevrije overleving van 50 maanden en een 5-jaars overleving van 65%.

In totaal ondergingen in die 12 jaar maar 20 patiënten 21 leverresecties. Dus wordt heel weinig toegepast. Maar de behandeling bleek wel veilig en succevol te zijn. Want er waren geen sterfgevallen binnen 30 dagen na de operatie en een operatieve morbiditeit trad op in 23,8% van de gevallen.
De mediane overlevingstijd zonder lokaal recidief en ziektevrije overleving waren beide 50 maanden, terwijl de totale overleving over 5 jaar 65 procent bedroeg. De aanwezigheid van uitzaaiingen buiten de lever om was geassocieerd met een kortere tijd tot een lokaal recidief optrad (p < 0.01) en gaf ook slechtere algehele overleving (p = 0.02).

Volgens de onderzoekers heeft deze studie wel aangetoond dat leverresectie voor aan borstkanker gerelateerde levermetastasen haalbaar en veilig is en geassocieerd is met een verlengde ziektevrije en algehele overleving bij geselecteerde patiënten.
Het is waarschijnlijk dat deze optie in de toekomst aan meer patiënten zal worden aangeboden, maar de moeilijkheid ligt in het selecteren van degenen die baat zullen hebben bij leverresectie, vooral gezien het toenemende aantal systemische behandelingen en lokale ablatieve methoden die beschikbaar zijn die goede resultaten op lange termijn bieden.

Uit het studieverslag vertaald:

De kenmerken van de 20 patiënten en de kenmerken van hun primaire borstkanker en de behandeling die ze hebben ondergaan, zijn weergegeven in Tables 1 to 3

 • De gemiddelde leeftijd bij diagnose van primaire borstkanker was 49,0 (+/- 2,1) jaar.
 • De meeste primaire borstkankers waren ductaal of ductaal gemengd met een ander subtype (n = 18 (90,0%), terwijl de rest (n = 2 (10,0%) lobulair was.
 • De gemiddelde tumorgrootte was 28,8 mm en lymfovasculaire invasie (LVI) was aanwezig bij 14 patiënten (70,0%).
 • Aangetaste lymfklieren werd vastgesteld bij 13 patiënten (65,0%)
 • Hormoonreceptor-positiviteit werd vastgesteld in 17 gevallen (85,0%), terwijl HER2-positiviteit aanwezig was in 6 gevallen (30,0%).
 • Stadium 4-ziekte werd gediagnosticeerd in 4 gevallen (20,0%) op het moment van de primaire borstkankerdiagnose en 5 patiënten (25,0%) bleken levermetastasen te hebben binnen 6 maanden na de primaire diagnose van borstkanker.
 • De meest voorkomende procedure (n = 9 (45,0%) onder de patiënten was een borstoperatie voor hun primaire borstkanker.
 • Negatieve resectiemarges werden bereikt in 16 van de 19 (80,0%) gevallen die een operatie ondergingen.
 • De patiënt die geen operatie onderging van de primaire borsttumor had stadium 4 ziekte bij diagnose nosis (levermetastase) en werd aanvankelijk behandeld met hormonale therapie en gerichte therapie tot het moment van haar leverresectie.
 • Neoadjuvante behandeling werd gegeven aan 7 van de 19 patiënten die een resectie ondergingen, terwijl 17 van de 19 patiënten een vorm van adjuvante therapie kregen.
 • Locoregionaal recidief werd gediagnosticeerd bij 5 patiënten na resectie van hun primaire tumoren.
Klinische pathologische kenmerken van de patiënten met leveruitzaaiingen:

 • De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose van borstkanker met levermetastasen - BCLM was 53,4 (+/-2,6) jaar met een mediane interval van 34 maanden (interkwartielbereik (IQR) 13-46) vanaf het moment van diagnose van borstkanker tot het moment van diagnose van levermetastasen.
 • De mediane tijd vanaf het moment van diagnose van een leveruitzaaiing tot het moment van leverresectie was 6  maanden (IQR 1-13.5).
 • De langste tijd tussen de diagnose van de primaire borstkanker en de diagnose van BCLM was 255 maanden.
 • Vier patiënten (20,0%) werden gediagnosticeerd met BCLM op het moment van diagnose van hun primaire borstkanker en een vijfde patiënt werd gediagnosticeerd met BCLM binnen 6 maanden na diagnose van hun primaire borstkanker. Extrahepatische metastasen werden gediagnosticeerd bij 4 patiënten (20,0%) voorafgaand aan leverresectie en alle 4 hadden botmetastasen die geacht werden onder controle te zijn op het moment van leverresectie.

Recidief en overleving:

De mediane follow-upduur was 32 maanden (IQR 23-64,5). Lokaal recidief in de lever trad op bij 9 patiënten (45,0%) tijdens de follow-up
, terwijl 5 patiënten (25,0%) stierven tijdens de follow-up periode. Het mediane interval tot leverrecidief was 50 maanden en het geschatte 5-jaars LRFS-percentage was 44% (zie  Fig. 1(A)
). De mediane ziektevrije tijd was 50 maanden en het geschatte 5-jaars ziektevrije percentage was 46% (zie Fig. 1(B)). De mediane overleving (OS) was ongedefinieerd en de geschatte 5-jaars overleving (OS) bleek 65% te zijn(See Fig. 1(C)).


            figure

Fig. 1. (A) Hepatic recurrence free survival —Median time to hepatic recurrence = 50 months. 5 year local recurrence free survival rate = 44%. (B) Disease free survival —Median disease free survival time = 50 months. 5 year disease free survival rate = 46%. (C) Overall survival —Median overall survival = Undefined. 5 year overall survival rate = 65%.

Het volledige studierapport met nog veel meer gegevens is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract:

Hepatic resection for breast cancer related liver metastases: A single institution experience

First Published March 24, 2022 Research Article Find in PubMed

Liver resection for breast cancer liver metastases is becoming a more widely accepted therapeutic option for selected groups of patients. The aim of this study was to describe the outcomes of patients undergoing liver resection for breast cancer-related liver metastases and identify any variables associated with recurrence or survival.

A retrospective review of a prospectively maintained database was undertaken for the 12 year period between 2009 and 2021. Clinicopathological, treatment, intraoperative, recurrence, survival and follow-up data were collected on all patients. Kaplan-Meier methods, the log-rank test and Cox proportional hazards regression analysis were used to identify variables that were associated with recurrence and survival.

A total of 20 patients underwent 21 liver resections over the 12-year period. There were no deaths within 30 days of surgery and an operative morbidity occurred in 23.8% of cases. The median local recurrence free survival and disease free survival times were both 50 months, while the 5 year overall survival rate was 65%. The presence of extrahepatic metastases were associated with a decreased time to local recurrence (p < 0.01) and worse overall survival (p = 0.02).

This study has demonstrated that liver resection for breast cancer-related liver metastases is feasible, safe and associated with prolonged disease free and overall survival in selected patients. It is likely that this option will be offered to more patients going forward, however, the difficulty lies in selecting out those who will benefit from liver resection particularly given the increasing number of systemic treatments and local ablative methods available that offer good long-term results.

1. Bray, F, Ferlay, J, Soerjomataram, I, et alGlobal cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68(6):394424.
Google Scholar | Crossref | Medline
2. Lobbezoo, DJ, van Kampen, RJ, Voogd, AC, et alPrognosis of metastatic breast cancer subtypes: The hormone receptor/HER2-positive subtype is associated with the most favorable outcome. Breast Cancer Res Treat 2013;141(3):507514
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
3. Fisher, B, Anderson, S, Bryant, J, et alTwenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. New Engl J Med 2002;347(16):12331241.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
4. Fisher, B, Jeong, JH, Anderson, S, et alTwenty-five-year follow-up of a randomized trial comparing radical mastectomy, total mastectomy, and total mastectomy followed by irradiation. New Engl J Med 2002;347(8):567575.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
5. Bredin, P, Walshe, JM, Denduluri, N. Systemic therapy for metastatic HER2-positive breast cancerSeminars in Oncology 2020;47(5):259269.
Google Scholar | Crossref
6. Burstein, HJ. Systemic therapy for estrogen receptor-positive, HER2-negative breast cancer. New Engl J Med 2020;383(26):25572570.
Google Scholar | Crossref | Medline
7. Mahtani, R, Kittaneh, M, Kalinsky, K, et alAdvances in therapeutic approaches for triple-negative breast cancer. Clin Breast Cancer 2021;21:383390.
Google Scholar | Crossref | Medline
8. D’Angelica, M. Hepatic resection for metastatic breast cancer: An exercise in selection bias. HPB (Oxford) 2016;18(8):631632.
Google Scholar | Crossref | Medline
9. Charalampoudis, P, Mantas, D, Sotiropoulos, GC, et alSurgery for liver metastases from breast cancer. Fut Oncol (London, England) 2015;11(10):15191530.
Google Scholar | Crossref | Medline
10. Sadot, E, Lee, SY, Sofocleous, CT, et alHepatic resection or ablation for isolated breast cancer liver metastasis: A case-control study with comparison to medically treated patients. Ann Surg 2016;264(1):147154.
Google Scholar | Crossref | Medline
11. Van Cutsem, E, Cervantes, A, Adam, R, et alESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2016;27(8):13861422.
Google Scholar | Crossref | Medline
12. ClinicalTrials .gov : BreCLIM-2, A RCT Investigating Local Treatment for Breast Cancer Liver Metastases (BreCLIM-2) (Identifier: NCT04079049; 6 September 2019). National Library of Medicine (US), Bethesda, MD, 29 February 2000https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04079049?id=NCT04079049&draw=2&rank=1&load=cart
Google Scholar
13. Feng, Y, He, XG, Zhou, CM, et alComparison of hepatic resection and systemic treatment of breast cancer liver metastases: a propensity score matching study. Am J Surg 2020;220(4):945951.
Google Scholar | Crossref | Medline
14. Caralt, M, Bilbao, I, Cortés, J, et alHepatic resection for liver metastases as part of the “oncosurgical” treatment of metastatic breast cancer. Ann Surg Oncol 2008;15(10):28042810.
Google Scholar | Crossref | Medline
15. Hoffmann, K, Franz, C, Hinz, U, et alLiver resection for multimodal treatment of breast cancer metastases: Identification of prognostic factors. Ann Surg Oncol 2010;17(6):15461554.
Google Scholar | Crossref | Medline
16. Vlastos, G, Smith, DL, Singletary, SE, et alLong-term survival after an aggressive surgical approach in patients with breast cancer hepatic metastases. Ann Surg Oncol 2004;11(9):869874.
Google Scholar | Crossref | Medline
17. Ruiz, A, Wicherts, DA, Sebagh, M, et alPredictive profile-nomogram for liver resection for breast cancer metastases: An aggressive approach with promising results. Ann Surg Oncol 2017;24(2):535545.
Google Scholar | Crossref | Medline
18. Adam, R, Aloia, T, Krissat, J, et alIs liver resection justified for patients with hepatic metastases from breast cancer? Ann Surg 2006;244(6):897907; discussion 898.
Google Scholar | Crossref | Medline
19. He, X, Zhang, Q, Feng, Y, et alResection of liver metastases from breast cancer: A multicentre analysis. Clin Transl Oncol 2020;22(4):512521.
Google Scholar | Crossref | Medline
20. Margonis, GA, Buettner, S, Sasaki, K, et alThe role of liver-directed surgery in patients with hepatic metastasis from primary breast cancer: A multi-institutional analysis. HPB (Oxford) 2016;18(8):700705.
Google Scholar | Crossref | Medline
21. Crown, J, Kennedy, MJ, Tresca, P, et alOptimally tolerated dose of lapatinib in combination with docetaxel plus trastuzumab in first-line treatment of HER2-positive metastatic breast cancer. Ann Oncol 2013;24(8):20052011.
Google Scholar | Crossref | Medline
22. Gullo, G, Zuradelli, M, Sclafani, F, et alDurable complete response following chemotherapy and trastuzumab for metastatic HER2-positive breast cancer. Ann Oncol 2012;23(8):22042205.
Google Scholar | Crossref | Medline | ISI
23. Cipriano Mesquita, ÉA . Emerging therapeutic drugs in metastatic triple-negative breast cancer. Breast Cancer (Auckl) 2021;15:11782234211002491.
Google Scholar | SAGE Journals
24. Chun, YS, Mizuno, T, Cloyd, JM, et alHepatic resection for breast cancer liver metastases: impact of intrinsic subtypes. Eur J Surg Oncol 2020;46(9):15881595.
Google Scholar | Crossref | Medline
25. Furuta, M, Watanabe, J, Aramaki, T, et alHepatic arterial infusion chemotherapy for metastatic breast cancer patients with resistance to standard systemic chemotherapies. In Vivo 2020;34(1):275282.
Google Scholar | Crossref | Medline
26. Wang, H, Liu, B, Long, H, et alClinical study of radiofrequency ablation combined with TACE in the treatment of breast cancer with liver metastasis. Oncol Lett 2017;14(3):26992702.
Google Scholar | Crossref | Medline
27. Bai, XM, Yang, W, Zhang, ZY, et alLong-term outcomes and prognostic analysis of percutaneous radiofrequency ablation in liver metastasis from breast cancer. Int J Hyperthermia 2019;35(1):183193.
Google Scholar | Crossref | Medline
28. Onal, C, Guler, OC, Yildirim, BA. Treatment outcomes of breast cancer liver metastasis treated with stereotactic body radiotherapy. Breast 2018;42:150156.
Google Scholar | Crossref | Medline
29. Ruiz, A, van Hillegersberg, R, Siesling, S, et alSurgical resection versus systemic therapy for breast cancer liver metastases: results of a European case matched comparison. Eur J Cancer 2018;95:110.
Google Scholar | Crossref | Medline
30. Sundén, M, Hermansson, C, Taflin, H, et alSurgical treatment of breast cancer liver metastases—a nationwide registry-based case control study. Eur J Surg Oncol 2020;46(6):10061012.
Google Scholar | Crossref | Medline
31. Wen, J, Ye, F, Xie, F, et alThe role of surgical intervention for isolated breast cancer liver metastasis: results of case-control study with comparison to medical treatment. Cancer Med 2020;9(13):46564666.
Google Scholar | Crossref | Medline
32. Sun, MS, Liu, HJ, Yun, YY, et alSurvival benefit of surgical treatment added into systemic treatment for isolated breast cancer liver metastases: A systematic review and meta-analysis. Front Surg 2021;8:751906.
Google Scholar | Crossref | Medline
33. Rivera, K, Jeyarajah, DR, Washington, K. Hepatectomy, RFA, and other liver directed therapies for treatment of breast cancer liver metastasis: A systematic review. Front Oncol 2021;11:643383.
Google Scholar | Crossref | Medline
34. Grazi, GL. Renewed considerations on the utility (or the futility) of hepatic resections for breast cancer liver metastases. Hepatobiliary Surg Nutr 2021;10(1):4958.
Google Scholar | Crossref | Medline
35. Bale, R, Putzer, D, Schullian, P. Local treatment of breast cancer liver metastasis. Cancers (Basel) 2019;11(9):1341.
Google Scholar | Crossref | Medline
36. Spolverato, G, Vitale, A, Bagante, F, et alLiver resection for breast cancer liver metastases: A cost-utility analysis. Ann Surg 2017;265(4):792799.
Google Scholar | Crossref | Medline
37. Ruiz, A, Castro-Benitez, C, Sebagh, M, et alRepeat hepatectomy for breast cancer liver metastases. Ann Surg Oncol 2015;22(Suppl.3): S1057S1066.
Google Scholar | Crossref | Medline
38. Chavez, MI, Gholami, S, Kim, BJ, et alTwo-stage hepatectomy for bilateral colorectal liver metastases: A multi-institutional analysis. Ann Surg Oncol 2021;28(3):14571465.
Google Scholar | Crossref | Medline
39. Ratti, F, Serenari, M, Zanello, M, et alAppraisal of disease-specific benefits of minimally invasiveness in surgery of breast cancer liver metastases. J Surg Oncol 2019;120(7):11691176.
Google Scholar | Crossref | Medline

Plaats een reactie ...

Reageer op "Leverresectie voor aan borstkanker gerelateerde levermetastasen geeft een mediane ziektevrije overleving van 50 maanden en een 5-jaars overleving van 65 procent"


Gerelateerde artikelen