Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst een operatie gevolgd door chemo of gerichte behandelingen en/of immuuntherapie.

De conclusie uit deze studie is daarover niet eensluidend(maar het studierapport is heel gedetailleerd beschreven met veel verwijzingen naar studies, dus lees ook dat studierapport mocht u geinteresseerd zijn) :

Conclusie: Ondanks de verschillende meningen over wat nu precies de optimale methode is om een borderline stadium van alvleesklierkanker te definiëren als geschikt voor operatie, groeit de consensus dat deze subgroep van alvleesklierkankerpatiënten (
pancreatic ductal adenocarcinoma) (PDAC) een aparte groep vertegenwoordigt binnen de stadia van alvleesklierkanker. Een groep met een eigen prognose, die aanzienlijk kan worden verbeterd als er een gunstige respons wordt bereikt na een preoperatieve behandeling en/of operatie / resectie. Verbeterde chirurgietechnieken kunnen ook het aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor een operatie, verhogen. Zie bv: de Nanoknife / Ireversible electroporation.

 Opens large image

Fig. 1

Magnified section of a computed tomography axial slice of a borderline resectable pancreatic adenocarcinoma (red contour) highlighting the tumor contact region with the superior mesenteric artery (SMA; yellow contour) <180°. Abbreviation: SMV = superior mesenteric vein. (A color version of this figure is available at www.redjournal.org)

Het abstract plus referentielijst zie Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer

9 mei 2012: Wat veel mensen niet weten, maar al lang geleden bewezen: bestraling en chemo samen bij alvleesklierkanker geeft geen enkel positief effect, zelfs een negateive uitkomst op overlevingstijd en kwaliteit van leven. Lees ook meer artikelen in gerelateerde artikelen en hieronder het artikel uit 2004.

d.d. 18 maart 2004: Bron Healthdaynews

Vandaag 18 maart 2004 wordt in de British Journal of Medicine een studie gepubliceerd die aangeeft dat chemo plus bestraling na operatie bij alvleesklierkanker geen verbetering maar een zeer aanzienlijke verslechtering te zien geeft van de overlevingskansen en overlevingstijd voor alvleesklierkankerpatiënten. Door een van onze bronnen werd ons onderstaand artikel doorgestuurd en ik heb geprobeerd dat met een internetfreetranslater te vertalen. Onder de Nederlandse versie staat het origineel dus controleert u a.u.b. goed of ik de vertaling goed heb gedaan. Het is wel een vrije en geen letterlijke vertaling.

Bron: Healthdaynews

WOENSDAG, 17 Maart (HealthDayNews) -- Het heeft jarenlang deel uitgemaakt van een standaard behandeling van alvleesklierkanker, maar het gecombineerde gebruik van chemo en bestraling volgend op een operatie kan weinig doen aan levensverlenging van alvleesklierpatiënten.

In feite, kan deze vorm van "chemo + bestraling" therapie de overlevingskansen zelfs verminderen doordat patiënten daardoor later in aanmerking komen voor een krachtigere chemo, zo veronderstelt een nieuwe gerandomiseerde Britse studie.

"Als de combinatie chemo + bestraling voorafgaand aan chemotherapie werd gegeven, werd het voordeel van - tumorverwijderende - chirurgie verminderd," zegt studieauteur Dr. John P. Neoptolemos, hoofd van de afdeling chirurgie aan het Royal Liverpool University Hospital in Liverpool. Deze studieresultaten worden gepubliceerd in de editie van 18 maart van de New England Journal of Medicine.

Alvleeskliertumoren blijven één van de meest dodelijke vormen van kanker, met een vijfjaarsoverlevingspercentage van minder dan 4 %. De deskundigen beschouwen dit hoge sterftecijfer op het feit dat alvleesklierkanker zo lang onopgemerkt blijft tot het te laat is omdat het vaak zonder symptomen neigt te groeien.
Zodra een tumor is uitgezaaid tot aan aangrenzende organen, zoals de darmen of de galbuis, kunnen symptomen zoals geelzucht of buikpijn voorkomen. Maar tegen die tijd, kan de chirurgische verwijdering van de tumor al geen optie meer zijn.

Dr. Michael Choti van het Johns Hopkins Hospital voegt daaraan toe dat de alvleesklier: "ook in een strategische plaats in het lichaam is omringd door heel wat essentiële structuren zoals slagaders, aders verbonden aan de darmen en de lever. Zo hoeven de tumoren niet erg ver uitgezaaid te zijn alvorens ze essentiële structuren/organen beschadigen of als gevolg heeft dat ze eenvoudig niet operatief kunnen worden verwijderd."

In feite komt slechts 10 percent van de patiënten die met alvleesklierkanker worden gediagnostiseerd in aanmerking voor een operatie. Van die 10% zullen bijna alle patiënten of bestraling, of chemotherapie tegen kanker of een combinatie van allebei gaan ontvangen, om zo verdwaalde kankercellen die in het lichaam sluimeren te vernietigen.

In hun studie, vergeleek dr. Neoptolemos en zijn team de overlevingskansen van vijf jaar van 289 alvleesklierkankerpatiënten die met chemo + bestraling alleen werden behandeld, of alleen chemotherapie, of chemo + bestraling plus nog een keer chemotherapie, of geen behandeling na chirurgie. De patiënten werden gerecruteerd uit 30 kankercentra in heel Europa.

De resultaten: "De vijfjaarsoverleving wordt verhoogd met 10% door alleen operatie en met 30% door operatie en zes maanden chemotherapie," zegt dr. Neoptolemos. (noot redactie: als van 289 patiënten normaal gesproken slechts 4% de vijfjaar overleeft (= 11,36 patiënt) is 1 patiënt meer al snel 10% meer, dus bekijk en interpreteer deze cijfers kritisch en in juist perspectief)

Echter de resultaten waren niet zo veelbelovend voor de combinatie chemo plus bestraling na operatie. Terwijl de patiënten die alleen chemokuren kregen gemiddeld bijna twee jaar na de operatie overleefden, overleefden de patiënten die chemo plus bestraling of chemo plus bestraling plus nog een keer extra chemo kregen slechts gemiddeld 14 maanden, vonden de onderzoekers. (noot redactie: hier wordt door de onderzoekers geen percentage genoemd maar dit is maar liefst ca. 32% slechter)

Hoe zou de bestraling hebben kunnen werken om deze slechtere overleving te bewerkstelligen? Het antwoord kan liggen in de relatief sterke kanten van chemo plus bestraling en chemotherapie alleen in de jacht op en het doden/vernietigen van kwaadaardige kankercellen.

"Kanker van de alvleesklier is een systemische ziekte," verklaart dr. Neoptolemos, en "wegsnijden van kanker door operatie is goed aangezien het het grootste deel van de tumor verwijdert. Nochtans, zijn er miljoenen kankercellen die in/door het bloed zijn uitgezaaid naar veel andere organen." "Chemo plus bestraling zal deze kankercellen niet bereiken," zegt dr. Neoptolemos.
Anderzijds chemotherapie zal/kan wel alle kankercellen bereiken." Daarom "indien gegeven vóór chemotherapie, vertraagt chemo plus bestraling de efficiënte toediening van systemische chemotherapie, daarmee de kankercellen toelatend om langer te groeien en te groeien, en maakt deze beter bestand tegen chemotherapie wanneer deze definitief wordt geïntroduceerd/toegediend," aldus dr. Neoptolemos. Het resultaat kan zijn dat een patiënt daarmee beslist in het nadeel is in het voorkomen van een tumorrecidief, besluiten de deskundigen.

In zijn commentaar op de studie, vindt dr. Choti (Michael Choti, M.D., associate professor, department of surgery, Johns Hopkins Hospital) het nog te vroeg om chemo plus bestraling als postoperatieve therapie voor patiënten met alvleesklierkanker volledig uit te sluiten.

Volgens Choti, konden de Britse onderzoekers het beheer over de 30 verschillende centra waar de studie plaatsvond van chemo plus bestraling niet constant en adekwaat volgen . "Het is ingewikkeld om bestralingstherapie te geven," zegt hij. "Als deze niet zorgvuldig wordt gegeven, kunnen er ook bijwerkingen zijn die de bijwerkingen en misschien zelfs de mortaliteit/sterfte verhogen van patiënten die deze behandeling ondergaan.

Choti gelooft dat een nog duidelijker beeld van de relatieve risico's of de voordelen van chemo plus bestraling kunnen komen met de binnenkort te publiceren bevindingen uit een andere belangrijke trial in de USA.

Ondertussen, beklemtoont hij dat zelfs de overgrote meerderheid van patiënten met alvleesklierkanker zelfs niet voor chirurgie in aanmerking komt. Deze patiënten kunnen kankerdodende chemotherapie of bestraling krijgen maar met weinig hoop op genezen. "U kunt het ook(palliatieve) verzachtende chemo plus bestralingstherapie noemen. Het verlengt het leven en de levenskwaliteit", zegt Choti. 

Er is beter nieuws voor de gelukkige 10 procent die voor operatieve verwijdering van de tumor in aanmerking komen. Het is een complexe, multi-orgaanoperatie, de zogenoemd Whipple operatie. "Historisch werd het beschouwd als een zeer ingewikkelde en moeilijke verrichting," zegt Choti. "Dat is het nog steeds, maar inmiddels kan deze veilig, snel en met een lagere sterftekans dan zelfs tien jaar geleden worden uitgevoerd. We beheersen nu deze ingreep volledig."

Meer informatie

For information and support on battling pancreatic cancer, visit Johns 
Hopkins University or the National Library of Medicine.

SOURCES: John P. Neoptolemos, M.D., head, department of surgery, Royal 
Liverpool University Hospital, Liverpool, England; Michael Choti, M.D., associate 
professor, department of surgery, Johns Hopkins Hospital, Baltimore; March 18, 
2004, New England Journal of Medicine

d.d. 18 maart 2004: Bron: Healthdaynews

WEDNESDAY, March 17 (HealthDayNews) -- It has been part of standard 
pancreatic cancer therapy for years, but the combined use of anti-cancer drugs and 
radiation just after surgery may do little to prolong patients' lives.

In fact, this type of "chemoradiation" therapy may even lower survival rates 
by delaying patients access to a more powerful drugs-only approach, a new 
British study contends.

"If chemoradiation was given prior to chemotherapy, the benefit of 
[tumor-removing] surgery was reduced," says study author Dr. John P. Neoptolemos, head 
of the department of surgery at the Royal Liverpool University Hospital in 
Liverpool.

His team's findings appear in the March 18 issue of the New England Journal 
of Medicine.

Pancreatic tumors remain one of the deadliest forms of cancer, with a 
five-year survival rate of less than 4 percent. Experts blame this high death rate on 
the fact that pancreatic cancer tends to grow without symptoms, remaining 
undiagnosed until it's too late. Once a tumor has spread to adjacent organs, such 
as the intestines or bile duct, symptoms such as jaundice or abdominal pain 
can occur. But by this time, surgical removal of the tumor may not be an 
option.

Dr. Michael Choti of Johns Hopkins Hospital adds the pancreas "is also in a 
strategic location in the body that's surrounded by a lot of vital structures 
-- arteries, veins to the intestines and the liver. So it doesn't require very 
much spread before it can encase or involve vital structures that simply can't 
be removed."

In fact, just 10 percent of patients diagnosed with pancreatic cancer are 
deemed eligible for surgery.

Among that 10 percent, nearly all will go on to receive either radiation, 
anti-cancer drug therapy (chemotherapy) or a combination of both, to help hunt 
down stray cancer cells lurking in the body.

In their study, Neoptolemos and his team compared the five-year survival 
rates of 289 pancreatic cancer patients treated with chemoradiation, chemotherapy 
alone, chemoradiation plus chemotherapy, or no treatment following surgery. 
The patients were drawn from 30 cancer centers across Europe.

The results: "Chemotherapy increases five-year survival from 10 percent for 
surgery alone to 30 percent for surgery plus six months of chemotherapy," 
Neoptolemos says.

However, the results weren't so promising when it came to chemoradiation.

While patients given drugs-only chemotherapy survived an average of nearly 
two years after surgery, those given either chemoradiation or chemoradiation 
plus chemotherapy survived just 14 months on average, the researchers found.

How might radiation work to actually lower patient survival? The answer may 
lie in the relative strengths of chemoradiation and chemotherapy in hunting 
down and killing rogue cancer cells.

"Pancreas cancer is a systemic disease," explains Neoptolemos, and "cutting 
out the cancer is good as it removes the bulk of the tumor. However, there are 
millions of cancer cells that have spread in the blood to many other organs."

"Chemoradiation will not hit these cancer cells," Neoptolemos says. On the 
other hand, "chemotherapy will hit all cancer cells."

Therefore, "if given before chemotherapy, chemoradiation delays the effective 
delivery of systemic chemotherapy, enabling cancer cells to grow and grow, 
making them more resistant to chemotherapy when it is finally introduced," 
Neoptolemos says.

The result may be a patient with a decided disadvantage in fighting off tumor 
recurrence, experts conclude.

In his editorial comment on the study, Choti cautions it's still too early to 
completely rule out chemoradiation as post-operative therapy for patients 
with pancreatic cancer.

According to Choti, the British researchers were unable to track whether 
chemoradiation was being administered consistently across the 30 different centers 
in which the study took place. "It's complicated to give radiation therapy," 
he says. "If not given carefully, there can also be side effects that increase 
the [side effects], perhaps even the mortality" of patients taking the 
therapy.

Choti believes an even clearer picture of the relative risks or benefits of 
chemoradiation may come with the release of findings from a major U.S. trial, 
due out soon.

In the meantime, he stresses that the vast majority of patients with 
pancreatic cancer are not even eligible for surgery. These patients may also receive 
cancer-killing drugs or radiation, but with little hope of curing their 
condition. "You could call it palliative chemoradiation therapy. It does prolong 
one's life and quality of life," he says.

There's better news for the fortunate 10 percent who qualify for surgical 
removal of the tumor. It's a complex, multi-organ operation called the Whipple 
Procedure.

"Historically it was considered a very complicated and difficult operation," 
Choti says. "It still is, but now it can be done extremely safely, rapidly and 
with very low morbidity than even a decade ago. We've really mastered this 
operation."

More information

For information and support on battling pancreatic cancer, visit Johns 
Hopkins University or the National Library of Medicine.

SOURCES: John P. Neoptolemos, M.D., head, department of surgery, Royal 
Liverpool University Hospital, Liverpool, England; Michael Choti, M.D., associate 
professor, department of surgery, Johns Hopkins Hospital, Baltimore; March 18, 
2004, New England Journal of Medicine


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo plus bestraling - chemoradiation vooraf en na operatie bij alvleesklierkanker na meta analyse van vijf grote gerandomiseerde studies geeft negatieve uitkomst op overlevingscijfers voor operabele alvleesklierkanker"


Gerelateerde artikelen