15 november 2015: Bron: Support Care Cancer. 2014 Nov;22(11):3007-15. doi: 10.1007/s00520-014-2294-0. Epub 2014 Jun 7.

Ayurvedische kruiden en middelen aanvullend op chemo verminderen sterk de bijwerkingen zoals vermoeidheid, overgeven en misselijkheid  veroorzaakt  door chemotherapie bij kankerpatiënten met verschillende vormen van kanker, ongeacht stadium, orgaan enz. En ongeacht of de Ayurvedische middelen werden gegeven tijdens de chemokuren of direct erna.  Dit blijkt uit een gerandomiseerde studie bij totaal  67 kankerpatiënten verdeeld over 1 controlegroep en 3 studiegroepen.

Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers uit India en gepubliceerd in het tijdschrift Support Care Cancer.

Ayurvedic-Herbs

Studieopzet en resultaten:

Doel:
Deze studie werd uitgevoerd om de effectiviteit te beoordelen van combinaties van Ayurvedische middelen, namelijk in hoeverre deze de toxiciteit van chemotherapie verminderen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten beïnvloed.

De onderzoeksvraag luidde als volgt: Kunnen Ayurvedische middelen worden gebruikt om de bijwerkingen van chemotherapie te verminderen en de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verbeteren?

Methode:

Patiënten met kwaadaardige tumoren in verschillende weefsels / organen, met verschillende kwaliteit van lichamelijke en geestelijke gesteldheid en in verschillende stadia  van de ziekte werden gerandomiseerd verdeeld in twee groepen.

 • Groep 1 (controlegroep) bestond uit in eerste instantie uit 20 patiënten maar 15 patiënten konden worden geëvalueerd omdat 5 patiënten stopten met de behandeling.  De patiënten uit deze controlegroep  werden behandeld met zes cycli van alleen chemotherapie en die dus geen Ayurvedische middelen kregen of gebruikten.
 • Groep 2 bestond uit totaal 60 patiënten (verdeeld in drie aparte subgroepen) die tijdens chemotherapie en na chemotherapie Ayurvedische middelen kregen.  Resp. 19, 15 en 18 patiënten konden uiteindelijk worden beoordeeld
 • Negentien patiënten in subgroep  1 van studiegroep kreeg de Ayurvedische middelen Mauktikyukta Kamdudha (MKD) en Mauktikyukta Praval Panchamruta (MPP), tegelijkertijd met een volledige chemokuur van 6 cycli. 1 patiënt stopte na 4 weken met de behandeling.
 • Vijftien patiënten in subgroep 2 (4 patiënten stopten gedurende de studieduur) kregen dezelfde ayurvedische behandeling, maar de behandeling werd gestart na het voltooien van de zesde cyclus van de chemotherapie.
 • Achttien patiënten in subgroep  3 (2 patiënten stopten tijdens de studieduur) kregen de Suvarnabhasmadi formulering (SBD) in aanvulling op de MKD en MPP na het voltooien van de zesde cyclus van de chemotherapie.

Behandelingen  met Ayuverdische middelen werden gegeven gedurende 16 weken in de drie  groepen. Patiënten uit beide groepen, controlegroep 1 en behandelingsgroep 2 incl. de 3 subgroepen) werden gedurende een periode van 6 maanden gevolgd.

De beoordelingscriteria werden getoetst volgens de  Common Toxicity Criteria (CTC ontworpen door NIH en NCI):  het bloedbeeld; gewicht; lichamelijk onderzoek met Quality of Life Questionnaire (QLQ ontworpen door EORTC voor functionele, symptomatiche en globale scores; en Karnofsky score voor de beoordeling van het algemene welzijn en de activiteiten van het dagelijks leven. De ECOG (Eastern Cooperation Oncology Group) score werd bovendien ook opgenomen voor de beoordeling van de symptomen.

Resultaten:

Uit de symptomatische criteria bleek dat er sprake was van een statistisch significante verbetering van misselijkheid, verminderde eetlust, constipatie en vermoeidheid bij de patiënten in alle drie de groepen die Ayuverdische middelen kregen vergeleken met de controlegroep. Er was een significante verbetering in de Karnofsky score en de globale score van de QLQ, die de symptomatische criteria beoordelen,de  algemene conditie,de  functionele mogelijkheden en aan de ziekte gerelateerde symptomen. Deze significante verschillen werden waargenomen in de behandelingsgroep 2 (subgroepen 1, 2, 3) ten opzichte van groep 1 (controlegroep), ondanks het feit dat de subgroepen 2 en 3, de Ayurvedische behandeling pas werd begonnen na voltooiing van de chemotherapie. Het bloedbeeld gaf geen statistsch significant verschil tussen de controlegroep en de drie subgroepen van behandelingsgroep 2.

Conclusie:

Aanvullende behandeling met  Ayurvedische kruiden en middelen blijkt een uitstekend effect hebben op het verminderen van de toxische bijwerkingen van  chemotherapie bij kankerpatiënten. Onze voorlopige gegevens suggereren dat een Ayurvedische behandeling bij voorkeuer gelijktijdig moet worden gegeven vanaf het begin van de chemotherapie om het gewenste effect te hebben.

De onderzoekers stellen wel dat er  wat hun betreft wel behoefte is aan meer bewijs in de vorm van  grotere goed opgezette gerandomiseerde studies van kankerpatiënten met gedefinieerde kankersoorten met geselecteerde Ayurvedische combinaties van geneesmiddelen en het observeren van de patiënt gedurende een langere tijd om de effectiviteit van Ayurvedische middelen te bevestigen bij het verminderen van de bijwerkingen van chemotherapie.

Het volledige studierapport: Effectiveness of combinations of Ayurvedic drugs in alleviating drug toxicity and improving quality of life of cancer patients treated with chemotherapy is tegen betaling in te zien.

Ayuverdische middelen grafiek

Hier het abstract van de studie met referentielijst van andere gerelateerde studies:

Adjunct treatment with herbo-mineral and metallic Ayurvedic drugs appears to have a significant effect on reducing the toxic side effects of chemotherapy drugs in cancer patients.

Support Care Cancer. 2014 Nov;22(11):3007-15. doi: 10.1007/s00520-014-2294-0. Epub 2014 Jun 7.

Effectiveness of combinations of Ayurvedic drugs in alleviating drug toxicity and improving quality of life of cancer patients treated with chemotherapy.

Abstract

PURPOSE:

This study was conducted to assess the effectiveness of combinations of Ayurvedic drugs in alleviating the toxicity of chemotherapy and improving the quality of life of cancer patients. The following was the research question: Can Ayurvedic drugs be used to alleviate the side effects of chemotherapy and improve the quality of life of cancer patients?

METHOD:

Random patients with malignancies of different tissues, grades, and stages were divided into two groups according to their treatment modality. Group 1 consisted of 15 patients treated with six cycles of chemotherapy alone and who did not receive any Ayurvedic drugs (control group). Group 2 consisted of patients (divided into three arms) who received Ayurvedic drugs during chemotherapy and after chemotherapy. Nineteen patients in arm 1 received the Ayurvedic drugs Mauktikyukta Kamdudha (MKD) and Mauktikyukta Praval Panchamruta (MPP) along with a full course of chemotherapy. Fifteen patients in arm 2 received the same Ayurvedic treatment, but the treatment was started after completing the sixth cycle of chemotherapy. Eighteen patients in arm 3 received the Suvarnabhasmadi formulation (SBD) in addition to MKD and MPP after completing the sixth cycle of chemotherapy. Treatment was given for 16 weeks in all three arms. Patients from both groups were observed for a period of 6 months. The assessment criteria depended on Common Toxicity Criteria (CTC designed by NIH and NCI): haemogram; weight; physical examination including Quality of Life Questionnaire (QLQ designed by the European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC)) for functional, symptom and global scores; and Karnofsky score for assessment of general well-being and activities of daily life. ECOG (Eastern Cooperation Oncology Group) score was also additionally included for assessment of symptoms.

RESULTS:

From amongst the symptomatic criteria, there was significant improvement in all the three arms compared with the control group in nausea, loss of appetite, constipation, and fatigue. There was significant improvement in the Karnofsky score and global score of the QLQ, which in fact incorporate symptomatic criteria, general condition, functional ability and disease-related symptoms. These significant differences were observed in group 2 (arms 1, 2, 3) in comparison with group 1 (control), in spite of the fact that in arms 2 and 3, the Ayurvedic treatment was started after completion of chemotherapy. The haemogram did not show a significant difference between the control and the three arms of group 2.

CONCLUSION:

Adjunct treatment with herbo-mineral and metallic Ayurvedic drugs appears to have a significant effect on reducing the toxic side effects of chemotherapy drugs in cancer patients. Our preliminary data suggests that Ayurvedic treatment should be given simultaneously from the beginning of chemotherapy to have the desired effect. However, there is a need to extend this work by conducting a well-planned two-armed study on cancer patients with defined cancer sites with selected Ayurvedic drug combinations, and observing the patients for a longer period of time to confirm the effectiveness of Ayurvedic drugs in reducing the side effects of chemotherapy.

PMID:
24906836
[PubMed - in process]
References:
 1. Vincent T, Lawrence T, Rosenberg S (2008) Cancer: Principles & Practice of Oncology, 8th edn. In: Devita, Hellman, Rosenberg (eds) Rehabilitation of the cancer patient. Publ. Lippincott Williams & Wilkins, pp 2858–2859
 2. Guillot B, Bessis D, Dereure O (2004) Mucocutaneous side effects of antineoplastic chemotherapy. Expert Opin Drug Saf 3:579–587 CrossRef
 3. Burish TG, Tope DM (1992) Psychological techniques for controlling the adverse side effects of cancer chemotherapy: findings from a decade of research. J Pain Symptom Manag 7:287–301 CrossRef
 4. Artherholt S, Fann J (2012) Psychosocial care in cancer. Curr Psychiatr Rep 14:23–29. doi:10.1007/s11920-011-0246-7 CrossRef
 5. Moreno S, Lutgendorf S, Sood A (2010) Impact of stress on cancer metastasis. Futur Oncol 6:1863–1881. doi:10.2217/fon.10.142 CrossRef
 6. Tripathi B (2003) Charak Samhita, vol. 2, Chaukhamba Surabharati Prakashan, Varanasi, Rasayana 1/1/4, p. 3
 7. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0, May 2009 (updated June 2010) U.S. Department Of Health and Human Services NIH, NCI http://www.eortc.be/services/doc/ctc/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_5x7.pdf
 8. Vincent T, Lawrence T, Rosenberg S (2008) Cancer: Principles & Practice of Oncology, 8th edn. In: Devita, Hellman, Rosenberg (eds) Rehabilitation of the cancer patient. Publ. Lippincott Williams & Wilkins, pp 2958–2959
 9. Vyas P, Thakar AB, Baghel MS, Sisodia A, Deole Y (2010) Efficacy of Rasayana Avaleha as adjuvant to radiotherapy and chemotherapy in reducing adverse effects. Ayu 31:417–423. doi:10.4103/0974-8520.82029 CrossRef
 10. Vaidya B (1999) Nighantu Adarsha, part −2, 2nd edn. Chaukhamba Publications, pp 636–641
 11. Vaidya B (1999) Nighantu Adarsha, part −2, 2nd edn. Chaukhamba Publications, pp 19–25
 12. Vaidya B (1999) Nighantu Adarsha, Part −2, 2nd edn. Chaukhamba publications, pp 134–141
 13. Vaidya B (1999) Nighantu Adarsha, part −2, 2nd edn. Chaukhamba Publications, pp 403–441
 14. Sharma HP, Rasayogasagar. Part −2, Krishnadas Ayurved Series, p 93
 15. Sharma HP, Rasayogasagar. Part −1, Krishnadas Ayurved Series, p 260
 16. Paul W, Sharma CP (2011) Blood compatibility studies of Swarnabhasma (gold bhasma), an Ayurvedic drug. Int J Ayurveda Res 2:14–22. doi:10.4103/0974-7788.83183
 17. Dubey N, Mehta R, Saluja A, Jain D (2009) Antiulcer activity of a traditional pearl preparation: Mukta Bhasma Research. J Pharm Technol 2:287–290
 18. Goel HC, Prasad J, Singh S, Sagar RK, Agrawala P, Bala M, Sinha AK, Dogra R (2004) Radioprotective potential of a herbal extract of Tinospora cordifolia. J Radiat 45:61–68 CrossRef
 19. Van den Bent MJ, Grisold W, Frappaz D, Stupp R, Desir JP, Lesimple T, Dittrich C, de Jonge MJ, Brandes A, Frenay M, Carpentier AF, Chollet P, Oliveira J, Baron B, Lacombe D, Schuessler M, Fumoleau P (2003) European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) open label phase II study on glufosfamide administered as a 60-minute infusion every 3 weeks in recurrent glioblastomamultiforme. Ann Oncol 14:1732–1734 CrossRef
 20. Cancer Care Ontario (CCO) Drug formulary, updated in 2013 www.cancercare.on.ca/toolbox/drugs/drugformulary
 21. Leon AC, Marzuk PM, Portera L (1995) More reliable outcome measures can reduce sample size requirements. Arch Gen Psychiatry 52(10):867–871 CrossRef
 22. 1995 EORTC Quality of Life Group. Version 3.0 http://groups.eortc.be/qol/eortc-qlq-c30
 23. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman SB, de Haes JC et al (1993) The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 85:365–376 CrossRef
 24. Crooks V, Waller S et al (1991) The use of the Karnofsky performance scale in determining outcomes and risk in geriatric outpatients. J Gerontol 46:139–144 CrossRef
 25. Oken M, Creech R, Tormey D, Horton J, Davis T, McFadden E, Carbone P (1982) Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649–655 CrossRef
 26. Dercksen MW, Hoekman, Ten Bokkel Huinink WW, Rankin EM, Dubbelman R, Tinteren H, Wagstaff J, Pinedo H (1993) Effects of interleukin-3 on myelosuppression induced by chemotherapy for ovarian cancer and small cell undifferentiated tumours. Br J Cancer 68:996–1003. doi:10.1038/bjc. 1993.468 CrossRef
 27. Deshmukh V, Sardeshmukh S (2006) To study the effect of Suvarnabhasmadi Yoga & Guduchi Siddha Kshirapak in the treatment of Aupasargik Rajayakshma—Shosha Vyadhi (HIV+ve patients). Dissertation, University of Pune, Maharashtra, India
 28. Mamgani A, Rooji PV, Tans L, Verduijn GM, Sewnaik A, Jong RB (2013) A prospective evaluation of patient-reported quality-of-life after (chemo) radiation for oropharyngeal cancer: which patients are at risk of significant quality-of-life deterioration? Radiother Oncol 106:359–363 CrossRef
 29. Kulkarni D (1981) Ayurvediya Rasaushadhi Nirman, 1st ed, Continental Publications, p 283
 30. Yang AK, He SM, Liu L, Liu JP, Wei MQ, Zhou SF (2010) Herbal interactions with anticancer drugs: mechanistic and clinical considerations. Curr Med Chem 17(16):1635–1678 CrossRef

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Ayurvedische kruiden en middelen aanvullend op chemo verminderen sterk de bijwerkingen zoals vermoeidheid, overgeven en misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie bij kankerpatiënten met verschillende vormen van kanker, ongeacht stadium, orgaan enz."

 • Hanneke :
  Klinkt interessant! Moet je dan bij een natuurarts zijn? Zijn die middelen in Nederland verkrijgbaar?

  Is er iemand die goede ervaringen heeft met andere voedingssupplementen bij alvleesklierkanker.

  Ik wens alle lezers sterkte!

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Alternatieve therapieën bij >> Algemene artikelen over complementaire >> Ayurvedische kruiden en middelen >> Voorlichtingsfilmpjes over >> Agaricus Blazei Murill een >> Aids - HIV en effect van voeding >> Aldara zalf - Imiquimod, een >> Aloe Vera naast chemo bij >> AMAS test - Anti Maligne Antibody >> Antioxidanten, voeding en >>