ValstarArts-bioloog drs. Engelbert Valstar

In deze rubriek hebben we een aantal columns van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar geplaatst.

Hier een column uit 2013 over orthomoleculaire geneeskunde / Clinical Nutrition

Orthomoleculaire geneeskunde/Clinical Nutrition

 

Inleiding

 

We kennen allemaal het tijdschrift : The American Journal of Clinical Nutrition.  Inmiddels heeft  nu ook, door toedoen van Danone, het begrip ‘Medische Voeding’, zijn intrede gedaan : oncologen adviseren nu met regelmaat : Forticare. Ook de term orthomoleculaire voeding is een synoniem voor Clinical Nutrition. De term Orthomoleculaire geneeskunde heeft overigens mijn voorkeur omdat daarmee niet alleen wordt aangegeven dat er naar de juiste dosis van een voedingsstof wordt gestreefd, maar naar de juiste dosering van individuele geneesmiddelen ; geen klakkeloze standaarden dus!

Artsen werken echter al van voor Hippocrates met voeding : goede voeding heeft immers alles met gezondheid te maken. Adviseren omtrent voeding en aan voeding gerelateerde zaken  behoort tot de specifieke deskundigheden van een arts, net als dat een arts beslist of hij/zij een bepaald geneesmiddel voorschrijft.

Een aantal voorbeelden. Een dermatoloog stelt vast of je overgevoelig bent voor salicylaten en of dan een salicylzuur beperkt dieet nodig is. Een kinderarts of een huisarts (meestal een van die 2) bepalen of er bij een kind sprake is van een koemelkallergie en welke dieetmaatregelen er worden aanbevolen. Bij anorexia nervosa bedient een psychiater om de ziekte te bestrijden zich toch zeer vaak van voedingsmaatregelen. Uiteraard geldt  voor de reeds genoemde en nog te noemen voorbeelden, dat een arts beter over voeding kan adviseren naarmate de ziekte meer op zijn/haar terrein ligt en naarmate de arts meer van voeding weet. Ook is het zo dat er bij de meer deskundige artsen niet altijd sprake is van precies dezelfde mening over voeding in relatie tot gezondheid/ziekten ; een verschil van mening is er in meer dan wel mindere mate bij artsen vaak ook op heel andere terreinen.

Nog wat voorbeelden van voeding als instrument bij preventie en behandeling van ziekten : folium heeft duidelijk een rol om de kans op een open ruggetje bij pasgeborenen te verlagen. Bij pasgeborenen wordt in de regel extra vitamine K gegeven om bloedingen in het hoofdje tegen te gaan. Extra calcium en vitamine D worden in verband met osteoporose veelvuldig geadviseerd. Voor alle duidelijkheid dieten, supplementen en geregistreerde voedingsstoffen worden alle drie in meer dan wel mindere preparaten door artsen gebruikt. Luteine wordt samen met omega-3-vetzuren door de Deventer oogartsen ter medebehandeling van leeftijdsafhankelijke maculadegeneratie aanbevolen ; zij staan in verbinding met alle bekende oogklinieken zo zeggen zij : men kijke op internet. Diabetologen werken ook  expliciet met voeding, maar zijn wel vrijgesteld van BTW. Etc. Etc !!

Kortom : voedingsadviezen en dergelijke zijn een normaal onderdeel dan wel kunnen een relevant onderdeel zijn van het handelen bij zeer uiteenlopende medische specialisten.

 

Wel of geen BTW voor geneeskunde die (mede) voedingsgerelateerd is?

 

Kijken we naar de wet BIG, dan lezen we in artikel 1-2 : In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder behandelingen op het gebied van de geneeskunst verstaan :

a). Alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - , rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen ;

 

b) het bij een persoon afnemen van bloed of  wegnemen van weefsel voor andere doeleinden dan die, bedoeld onder a ;

 

c). het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten  van sectie.

 

Einde citaat ; elders lezen dat  naast dit artikel arts zijn, een extra voorwaarde is om als arts BIG-geregistreerd te kunnen zijn. Nergens staat in de wet BIG iets over alternatief, natuurgeneeswijzen, acupunctuur of iets dergelijks ; noch als uitsluitingsgrond, noch als extra voorwaarde om als arts BIG-geregistreerd te kunnen zijn.

 

De belastingdienst in althans Den Haag claimt dat indien een arts een dieet en/of voedingssuppletie adviseert, deze daarvoor niet BIG-geregistreerd is en derhalve over het bijbehorende consult BTW moet betalen.

Daar is, zoals ik al duidelijk gedemonstreerd heb, tegenin te brengen, dat voedings- en/of suppletieadviezen door zeer veel andere artsen worden gegeven, welke daarvoor geen BTW hoeven te rekenen. Waarom orthomoleculaire artsen dan bij het ene belastingkantoor wel en het andere niet? Het zeer evidence based zijn van de orthomoleculaire geneeskunde maakt dit nog lachwekkender. Over het meest doorslaggevende feit namelijk dat de wet BIG niets zegt over voeding of soorten therapieen van artsen in het algemeen heb ik het dan nog niet eens.

Voor zover niet (geheel) evidence based (de orthomoleculaire geneeskunde is juist expliciet evidence-based) : de Europese jurisprudentie, maar ook de wet BIG,  laten genoeg ruimte voor minder onderbouwde, meer experimentele geneeskunde, zoals bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen plaatsvindt.

Een gevolg van de tweeslachtige houding van de fiscus is, dat zodoende de toestroom van patienten in diverse orthomoleculaire praktijken verder belemmerd wordt. Dit laatste kan betekenen dat therapieen, die de genezingskans verhogen niet gegeven worden. Zie bijvoorbeeld PMID 16133112. De patienten hebben wettelijk toch recht op de meest optimale zorg?

 

Dieetkosten

 

Bij dit alles komt, dat zeer uiteenlopende dieten op medische gronden  in principe  fiscaal aftrekbaar zijn, wat feitelijk aangeeft, dat ook de fiscus allang weet/wist dat voedingsadviezen een integraal onderdeel van de geneeskunde zijn.

 

Conclusies en aanvullende opmerkingen

 

1)Door BTW-heffing aan de poort van CAM-artsen, maakt de overheid zich feitelijk  schuldig aan illegale staatssteun jegens ziekenhuisartsen etc.

2)Orthomoleculaire artsen worden vanwege het feit dat ze ook met voeding werken op de ene plaats wel, maar op de andere niet met BTW belast. Er is niet alleen sprake van willekeur, maar meer expliciet van discriminatie op basis van beroep, omdat vele ziekenhuis- en huisartsen die met voeding werken ongemoeid worden gelaten. Dit soort discriminatie is toch strafbaar? Daarbij komt ook nog dat belastingambtenaren, ook al worden ze door de overheid betaald, volgens het bestuursrecht onafhankelijk en onbevooroordeeld dienen te zijn.

3)In samenhang met 2 wordt uiteraard ook het gelijkheidsbeginsel geschonden, maar juist ook het neutraliteitsbeginsel : dat wil zeggen : als 2 mensen met dezelfde opleiding hetzelfde werk doen, ze hetzelfde BTW-tarief dan wel geen BTW moeten rekenen. De manier waarop je op grond van je medische deskundigheden een probleem oplost doet er niet toe. Indien de ene chirurg een maagperforatie direkt opereert en de andere een meer afwachtend beleid voert, kan de fiscus er niet tussen gaan staan en tegen een van de twee zeggen : jij doet het minder goed : bij jouw consult komt BTW. Artsen, inspectie, maar vooral de echte wetenschappers zijn competent om de kwaliteit van een strategie te beoordelen, althans indien er voldoende wetenschappelijk onderzoek is verricht.

4)Er zijn dit jaar al zeker twee therapeuten, die volgens de rechter feitelijk aan artikel 1-2 van de wet BIG voldeden, maar niet BIG-geregistreerd waren, van eerdere BTW-heffingen vrijgesteld. Dit gaat deels nog verder dan Europese jurisprudentie, die al liet zien dat indien een niet-arts hetzelfde werk als een arts even goed verricht, deze persoon ook geen BTW hoeft af te dragen, ook niet wanneer de evidence nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Bij de orthomoleculaire artsen gaat het om personen die reeds arts zijn en die meer van voeding weten dan de gemiddelde ziekenhuis- of huisarts, die eveneens zij het minder vaak ook met voeding werkt. Bovendien werken orthomoleculaire artsen, het zij nogmaals gezegd, relatief zeer evidence based en zeker ondergetekende.

5)Met betrekking tot de CAM-artsen kan Weekers zijn BTW-besluiten derhalve beter intrekken, zeker wanneer het over voeding en acupunctuur gaat (het laatste wordt o.a. door anaesthesisten, huisartsen en gynaecologen toegepast. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor artsen die  ook met kruiden werken : medicijnen zijn immers heel vaak op kruiden gebaseerd. Op homeopathie, wat er zwakker voorstaat, ga ik hier niet in.

 

Toekomstverwachting

 

Clinical nutrition oftewel orthomoleculaire geneeskunde wordt een medisch specialisme en Weekers gaat met betrekking tot de orthomoleculaire artsen, maar vrijwel zeker ook met betrekking tot de andere CAM-artsen, zijn BTW-Waterloo tegemoet.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Orthomoleculaire geneeskunde. Column van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Un grand homme: Louis Pasteur. >> Project C. Column van arts-bioloog >> De zoete koek van Katan. Column >> Ordnung muss sein. Column >> KWFzalverij revisited. Column >> Do not confuse leadership >> Domheid is zonde. Column van >> Teloorgang ziekenhuizen? column >> Aanvullend verzekeren in de >> Ethische en juridische aspecten >>