Beste mensen,
 
In de nieuwe nieuwsbrief veel publicaties over immuuntherapie bij verschillende vormen van kanker. En ook een paar hele interessante publicaties over de rol van niet-toxische middelen naast immuuntherapie of naast een standaardbehandeling. Maar voor mij is artikel van de maand een publicatie over een behandeling met trastuzumab deruxtecan bij borstkanker HER2-pos. wanneer resistentie optreedt na herceptin - trastuzumab. Vergeleken met een behandeling met Trastuzumab-emtansine was het verschil in complete remissies op 1 jaars-meting opvallend groot: 79,9 versus 34,5 procent. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 

Berichten over artikelen gerelateerd specifiek aan kanker zijn verder zoals gebruikelijk ingedeeld in blokjes en onderwerp. 

immuuntherapie beeld(2)Immuuntherapie  

Immuuntherapie gegeven als eerstelijns behandeling in de klinische praktijk met alleen een anti-PD medicijn bij patiënten met uitgezaaide niet-kleincellige longkanker  geeft zelfde resultaten op overall overleving of zelfs nog iets beter dan wanneer de immuuntherapie wordt gecombineerd met een op platina gebaseerde chemotherapie. De patiënten die gevolgd werden in een prospectieve studie van patiënten in de klnische praktijk hadden wel een PD-L1 expressie van 50 of meer.>>>>>>>lees verder

Arie stuurde me een nieuwe presentatie van Linda Liau  ( de P.I. van de NWBO GBM trial) over de resultaten van immuuntherapie met het DC-VAX vaccin  bij hersentumoren. Zie ook onze nieuwsbrief van 12 maart 2022 over het mogen geven van DC-VAX via compassionate use van deze behandeling. Voor de definitieve goedkeuring zijn er inmiddels nieuwe eindpunten van de trial bepaald en inmiddels geaccepteerd door de FDA, EMA, MHRA EN CANADA. Zowel de nieuwe eindpunten als de vergelijking met een nieuwe externe placebogroep zijn nu tot in detail afgesteld op de resultaten van de NWBO Trial en het bewijs is nog beter dan eerder werd vastgesteld.>>>>>>>>>lees verder

Chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie eenmalig gegeven aan patiënten met gevorderde B-cel acute lymfatische leukemie (B-ALL) met uitzaaiingen in beenmerg en centrale zenuwstelsel geeft uitstekende resultaten met een response van 87 en 85 procent respectievelijk voor beenmerg uitzaaiingen en zenuwstelsel uitzaaiingen. Dat blijkt uit een fase I/II studie bij totaal 50 patiënten.>>>>>>>>lees verder

Uit een subgroep van de 701 deelnemende patiënten uit de Maya studie bij zwaar voorbehandelde patiënten met uitgezaaide darmkanker en geselecteerd op microsatellietstabiel (MSS) en geen actieve O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) blijkt dat als deze patiénten na twee kuren met temolozomide - temodal stabiele ziekte hebben en geen verdere progressie van deze ziekte en vervolgens de immuuntherapie combinatie krijgen, de mediane ziekteprogressietijd en mediane overall overleving verbeterde. >>>>>>>>>lees verder

Uit een analyse van de STRONG studie (N = 876 patiénten) blijkt dat een maandelijkse vaste dosis durvalumab aan patiënten met gevorderde urineleiderkanker - blaaskanker die eerder waren behandeld met chemotherapie of andere behandelingen, goede resultaten geeft met 18 tot 28 procent (bij hoogste PD-L1 expressie) langdurende remissies, waarvan 5 procent een duurzame complete remissie bereikte.>>>>>>>lees verder 

Uit DESTINY Breast03, een gerandomiseerde open label fase III studie bij totaal 524 patiënten, blijkt dat wanneer borstkankerpatiënten met inoperabele of uitgezaaide borstkanker met HER2 positieve expressie ondanks een behandeling met herceptin - trastuzumab de ziekte toch progressie vertoond, een behandeling met trastuzumab deruxtecan een groot verminderd risico op progressie en overlijden geeft vergeleken met een behandeling met Trastuzumab-emtansine. Vooral het verschil in complete remissies is opvallend groot: 79,9 versus 34,5 procent. Maar ook overall overleving was al beter na 12 maanden. >>>>>>>lees verder 

Uit een fase II studie bij zeldzame vormen van kanker blijkt uit een subgroep analyse dat immuuntherapie met de combinatie van nivolumab en ipilimumab voor het weinig voorkomende metaplastische borstkanker een behandelingsoptie zou kunnen zijn. Uit een analyse van een subgroep van 17 patiënten gehaald uit de fase II studie met deze vorm van kanker bleken 3 patiënten uitzonderlijk goed te reageren op deze behandeling met zelfs 1 complete remissie en 2 gedeeltelijke remissies die nog steeds aanhouden nu 2 tot 3 jaar na de diagnose.>>>>>>>lees verder

Reguliere algemene ontwikkelingen anders dan immuuntherapie:

Onderverdeeld zo goed als mogelijk op alfabetische volgorde per vorm van kanker:

Algemeen


CIPD = Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathieeen (CIPD) is een auto immuunziekte die gezonde zenuwen aantast. Omdat ik zelf regelmatig tintelingen en neurologische uitvalverschijnselen had en soms weer heb in mijn armen kwam ik op deze studie die mij ook wel interessant lijkt voor anderen. Uit verschillende studies blijkt dat lagere doses IVIg = Intraveneus immunoglobuline klinisch effectief kunnen zijn bij veel patiënten met CIDP en dat in mindere mate partiële responders een klinische respons kunnen hebben met verhoogde doses. Bovendien suggereren de auteurs dat één inductiedosis en twee onderhoudsdoses voldoende zijn om de werkzaamheid van IVIg voor patiënten met CIDP te bepalen. >>>>>>>>lees verder

Darmkanker: Hoewel het niet gebruikelijk is om darmkankerpatiënten met leveruitzaaiingen alsnog te opereren blijkt uit een kleine studie dat dit toch bij geselecteerde patiënten zinvol kan zijn. Uit een groep van 91 patiënten met inoperabele in de lever uitgezaaide darmkanker werden 10 patiënten geselecteerd. Deze patiënten hadden aantoonbaar alleen inoperabele leveruitzaaiingen en kregen een complete leveroperatie (hepatectomie) gevolgd door een levertransplantatie via levende donoren. Van de 10 patiënten leefde iedereen nog 1,5 tot 2 jaar na de levertransplantatie, waarvan 6 van de 10 patiënten kankervrij. >>>>>>>>lees verder

De ziekte van Kahler - multiple myeloma (botkanker: 

Toevoeging van isatuximab aan de medicijnencombinatipomalidomide plus dexamethason bij patiënten met de ziekte van Kahler - multiple myeloma (botkanker) geeft mediaan een verschil van 6,9 maanden in de mediane totale overleving vergeleken met alleen pomalidomide plus dexamethason. Dat blijkt uit de followup resultaten van de fase III studie ICARIA-MM Volgens de onderzoekers wordt deze combinatie een nieuwe standaardbehandeling voor lenalidomide resistente en proteasoomremmer resistente of recidiverend multiple myeloma - ziekte van Kahler / botkanker.>>>>>>>lees verder


Cambridge dieetplan   Leefstijl en complementaire aanpak 

Uit een gerandomiseerde studie van totaal 234 patiënten met bewezen prostaatkanker stadium 3 en stadium 4, dus met uitgezaaide prostaatkanker, blijkt dat TCM - Traditionele Chinese Kruiden in de vorm van Jiawei Danggui Beimu Kushen veel betere resultaten geeft in vergelijking met bicalutamide - casodex. De 5-jaars overleving was voor de TCM groep 23 procent beter dan voor de bicalutamidegroep. Ook de IPSS-score en PSA waarden en kwaliteit van leven waren in de TCM groep al na 6 maanden, 1 jaar en 1,5 jaar statistisch significant beter dan in de controlegroep.>>>>>>>lees verder

Uit een tussenevaluatie van een kleine gerandomiseerde studie  blijkt dat wanneer patiénten met gevorderde nierkanker naast de immuuntherapie met ipilimumab plus nivolumab tijdens de infusen met nivolumab ook oraal een probioticum genaamd Clostridium butyricum CBM 588 innamen de objectieve respons op de immuuntherapie sterk verbeterde met 38 procent. Ook zagen de onderzoekers in een tussenevaluatie na 12,5 maanden een beduidend langere progressievrije overleving (mediaan 55,0 weken vs 10,7 weken) en een trend naar een betere algehele overleving. >>>>>>>>>lees verder

Uit de CAMARA studie, een prospectieve studie bij totaal 186 kankerpatiënten met solide tumoren, blijkt dat wanneer kankerpatiënten met bloedarmoede en ijzertekort intraveneus een ijzersuppletie krijgen hun kwaliteit van leven sterk verbetert. Vooral de vermoeidheid en lichamelijke en emotionele gesteldheid verbeterden veel.>>>>>>>lees verder  

Kankernieuws in de media

In het medisch centrum voor dieren in Amsterdam wordt al paar jaar onderzoek gedaan naar immuuntherapie met een vaccin tegen kanker. Een vaccin dat zich richt op het eiwit vimentine. Dit eiwit vimentine speelt een rol in de mesenchymale stamcellen die gebruikt worden bij stamceltransplantaties enz. 
Uit eerder onderzoek bij muizen bleek dit vaccin uitstekende resultaten te geven en paar jaar geleden zijn ze dit vaccin ook gaan toepassen bij honden. Honden met blaaskanker reageerden bv. beter dan andere vormen van behandeling en afgelopen week publiceerden de onderzoekers uit Amsterdam een video waarop te zien is hoe een hond geneest van een osteosarcoom - botkanker. >>>>>>>lees verder

Coronavirus - COVID-19
Uit een grote internationale studie bij 300.000 patiënten die besmet waren met het coronavirus - Covid-19 waaraan ook onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) deelnamen samen met de Universiteit van Edinburgh blijkt dat wanneer patiënten zowel besmet waren met het Covid-19 virus plus een griepvirus (influenza)respiratoir syncytieel virus of adenovirussendeze patiënten veel grotere kans op ernstige ziekte hadden en ook grotere kans op overlijden. Vooral patiënten die daarnaast ook nog een andere onderliggende ziekte hadden.>>>>>>>lees verder 

Preventie:   

Nieuwe gegevens uit een subgroep van patiënten van 70 jaar of ouder uit de langlopende Göteborg studie laat zien dat jaarlijkse screening op prostaatspecifiek antigeen (PSA) bij elke 1-jaarsverhoging in leeftijd als iemand de diagnose prostaatkanker kreeg gepaard ging met een toename van 11% van het risico om gediagnosticeerd te worden met prostaatkanker met een Gleason-score van 7 of hoger.>>>>>>>lees verder

ValstarArts-bioloog drs. Engelbert V alstar 

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen en de literatuurlijst preventie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Aan de aparte literatuurlijsten  zijn zoals elke maand weer nieuwe studiepublicaties toegevoegd, met dank aan arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. >>>>>>lees verder

Tot slot

FAQ - veelgestelde vragen:  Aan de adressen van waar dendritische celtherapie in Europa wordt gegeven hebben we een kliniek in Malaga toegevoegd:>>>>>>>lees verder

Vragen kunnen zoals altijd gesteld worden via de mailadressen info@kanker-actueel.nl  en redactie@kanker-actueel.nl. En als u binnen 48 uur geen antwoord hebt kijk dan in uw spambox of stuur me nog een keer een mailtje. 

Regelmatig plaats ik nieuwe berichten op mijn prive facebookpagina.  Wie meldingen wilt krijgen van mijn nieuwe geplaatste facebookberichten kan verzoek tot vriend worden indienen en ik zal deze in principe accepteren.

 
logo kanker-actueel Klik hier voor onze oude facebookpagina

Als u ons werk waardeert en wilt helpen kanker-actueel.nl online te houden dan wilt u misschien, al of niet anoniem, een donatie geven. Voor 2022 hebben we straks ook weer een ANBI status gaan we vanuit. Als u problemen hebt met inloggen als donateur, klik op wachtwoord vergeten en dan lukt het meestal wel. 

U kunt op dit rekeningnummer een gift / donatie doen mocht u ons willen helpen financieel:

Ons rekeningnummer is NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONL2U. 

U kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen  krijgen. Zie ook onder P.S. hieronder

Voor onze donateurs die een automatische incasso hebben afgegeven zal een nieuwe incasso plaatsvinden rond 1 juni 2022. 

Kees Braam, webmaster Namens het bestuur van Stichting Gezondheid Actueel

Onze voorkeur gaat uit naar betaling met iDEAL

Stichting Gezondheid Actueel heeft een ANBI status.

Zie ook onze disclaimer

P.S. 

Hoe u als donateur korting kunt krijgen zie: 

Voor Medpro dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-adres-en-gegevens-voor-online-bestellen-van-bepaalde-voedingssupplementen-met-15-korting-bij-medpro-scherpenzeel.html

Voor Oriveda, voor uitstekende kwaliteit medicinale paddestoelextracten. zie dit artikel en klik door op de link daar: https://kanker-actueel.nl/ops-korting-oriveda-geeft-25-procent-korting-op-extracten-van-medicinale-paddenstoelen-aan-ops-donateurs-van-kanker-actueel.html

Voor de Roode Roos , waar u van veel andere verschillende bedrijven kunt kiezen uit voedingssuppletie, gebruik Stichting Gezondheid Actueel bij patientenverenigingen bij hun op de website voor de korting.

Healtbenefits - Medivere biedt diagnostische gezondheidstesten aan, zowel voor de individuele burger als ook voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg, dus voor artsen, diëtisten enz. Zie ook uitleg over deze test van het darmmicrobioom via dit artikel: https://kanker-actueel.nl/wat-is-een-darmmicrobioomtest-en-wat-zegt-een-uitslag-over-de-status-van-je-darmen-en-gezondheid-in-het-algemeen.html 

Ook bij omicron blijkt de mond- en neusspray van Eddy heel goed te werken en is nog steeds te bestellen: https://kanker-actueel.nl/NL/een-neuspray-en-mondspray-zijn-beschikbaar-om-te-beschermen-tegen-het-coronavirus-covid-19-te-bestellen-voor-slechts-26-euro-voor-1-maand-gebruik-per-persoon.html


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwsbrief van 9 april 2022"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief van 22 mei 2024 >> Nieuwsbrief van 21 april 2024 >> Nieuwsbrief van 21 maart 2024 >> Nieuwsbrief van 17 februari >> Nieuwsbrief van 18 januari >> Nieuwsbrief van 22 december >> Nieuwsbrief van 25 november >> Nieuwsbrief van 26 oktober >> Nieuwsbrief van 30 september >> Nieuwsbrief van 30 augustus >>