Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Zie ook in gerelateerde artikelen.

30 mei 2020: Bron: The Lancet

Uit een grote internationale studie verdeeld over meerdere landen blijkt dat van de 800 kankerpatiënten die besmet waren met het coronavirus - Covid-19 er veel patienten overleden zijn (28 procent). Meer dan wordt gezien bij patiënten besmet met het corona virus - Covid-19 maar die geen kanker hebben. Maar uit deze studie blijkt geen hard bewijs te zijn dat kankerpatiënten die onder behandeling waren met bv chemotherapie, radiotherapie of hormoontherapie of immuuntherapie een groter risico zouden lopen te overlijden. Wel spelen leeftijd en andere onderliggende ziektes een rol in het risico op overlijden.

Uit het studierapport:

Ons patiëntencohort bestond uit de eerste 800 patiënten met actieve kanker met een gedocumenteerde SARS-CoV-2-infectie die zich voordeed als symptomatische COVID-19-ziekte. Demografische gegevens van patiënten zijn weergegeven in table 1Meerdere onderliggende ziektes (Comorbiditeiten) kwamen vaak voor, waaronder hypertensie, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD - chronische obstructieve longziekte, (table 1).

169 (21%) patiënten hadden geen onderliggende andere ziekte, afgezien van hun diagnose van kanker. Ongeveer de helft van de patiënten had uitgezaaide kanker, waarvan kwaadaardige tumoren van de spijsverteringsorganen, hematologische vormen van kanker, tumoren in borst en ademhalingswegen en borstorganen, zoals de longen de meest voorkomende primaire tumorplaatsen waren.(table 1)

De mediane tijd vanaf de diagnose van de vastgelegde ziekte van COVID-19 tot het bereiken van de eindpunten van het onderzoek (overlijden of ontslag uit het ziekenhuis) was 5 dagen (bereik 0–38).

In termen van het patroon van COVID-19 klachten vertoonden de meeste patiënten (484 [61%]) koorts, hoest (377 [47%]) of kortademigheid (312 [39%]). Diarree (51 [6%]), misselijkheid en braken (39 [5%]), maar ook verlies van gezichtsvermogen (13 [2%]) en reuk en smaak (negen [1%]).

Een COVID-19 met milde klachten werd geregistreerd bij 412 (52%) patiënten, waarbij 96 (12%) patiënten geen ziekenhuisopname nodig hadden. 315 (39%) patiënten hadden zuurstof nodig en 53 (7%) patiënten moesten worden opgenomen op een intensive Care (IC). Van deze 53 patiënten werden er zes (11%) ontslagen, 23 (43%) overleden en 24 (45%) bevonden zich nog op de IC of hadden nog geen definitieve geregistreerde uitkomst.

226 (28%) patiënten stierven, met meldingen dat het overlijden voornamelijk te wijten was aan COVID-19 bij de meeste patiënten (211 [93%]).

In vergelijking met de rest van het kankerpatiëntengroep waren overleden patiënten significant ouder (mediaan 73,0 jaar versus 66,0 jaar; p <0,001; (figure 2), meer waren mannelijk (146 [33%] van 449) dan vrouwelijk (80 [20%] van 349), en degenen die stierven vertoonden ook ernstiger andere ziektes vergeleken met degenen die dat niet deden, inclusief hart- en vaatziekten (21% versus 11% ; p <0,001) en hypertensie (41% vs. 27%; p <0,001; (table 2). Patiënten die stierven, vertoonden ook vaker symptomen van kortademigheid (57% versus 32%; p <0,001).

Hier de resultaten op een rijtje

  • Van 18 maart tot 26 april 2020 analyseerden we 800 patiënten met de diagnose kanker en symptomatische COVID-19.
  • 412 (52%) patiënten hadden een mild COVID-19 ziekteverloop. 226 (28%) patiënten stierven en het risico op overlijden was significant geassocieerd met:
  • het voortschrijden van de leeftijd van de patiënt (odds ratio 9,42 [95% BI 6,66-10,02]; p <0,0001),
  • zijnde man (1,67 [1 · 19–2 · 34]; p = 0 · 003),
  • en de aanwezigheid van andere comorbiditeiten zoals hypertensie - hoge bloeddruk(1 · 95 [1 · 36–2 · 80]; p <0 · 001) en hart- en vaatziekten ( 2 · 32 [1 · 47–3 · 64]).
    281 (35%) patiënten hadden binnen 4 weken voordat ze positief testten op COVID-19 systemische chemotherapie gekregen. Na correctie voor leeftijd, geslacht en comorbiditeit had chemotherapie de afgelopen 4 weken geen significant effect op de mortaliteit als gevolg van de ziekte van COVID-19, vergeleken met patiënten met kanker die geen recente chemotherapie hadden gekregen (1: 18 [0,81-1 72]; p = 0,380).

Conclusie van de onderzoekers:

We vonden geen statistisch significant effect op de sterfte (mortaliteit) bij patiënten onder behandeling met immuuntherapie, hormonale therapie, gerichte therapie en radiotherapie in de afgelopen 4 weken.

Sterfte door COVID-19 bij kankerpatiënten lijkt voornamelijk te worden bepaald door leeftijd, geslacht en onderliggende ziektes. We kunnen geen bewijs vinden dat kankerpatiënten die cytotoxische chemotherapie of andere behandelingen tegen kanker krijgen, een verhoogd risico op sterfte als gevolg van de ziekte van COVID-19 hebben in vergelijking met patiënten die geen actieve behandeling krijgen.

Het volledige studierapport: COVID-19 mortality in patients with cancer on chemotherapy or other anticancer treatments: a prospective cohort study is gratis in te zien.

Summary

Background

Individuals with cancer, particularly those who are receiving systemic anticancer treatments, have been postulated to be at increased risk of mortality from COVID-19. This conjecture has considerable effect on the treatment of patients with cancer and data from large, multicentre studies to support this assumption are scarce because of the contingencies of the pandemic. We aimed to describe the clinical and demographic characteristics and COVID-19 outcomes in patients with cancer.

Methods

In this prospective observational study, all patients with active cancer and presenting to our network of cancer centres were eligible for enrolment into the UK Coronavirus Cancer Monitoring Project (UKCCMP). The UKCCMP is the first COVID-19 clinical registry that enables near real-time reports to frontline doctors about the effects of COVID-19 on patients with cancer. Eligible patients tested positive for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 on RT-PCR assay from a nose or throat swab. We excluded patients with a radiological or clinical diagnosis of COVID-19, without a positive RT-PCR test. The primary endpoint was all-cause mortality, or discharge from hospital, as assessed by the reporting sites during the patient hospital admission.

Findings

From March 18, to April 26, 2020, we analysed 800 patients with a diagnosis of cancer and symptomatic COVID-19. 412 (52%) patients had a mild COVID-19 disease course. 226 (28%) patients died and risk of death was significantly associated with advancing patient age (odds ratio 9·42 [95% CI 6·56–10·02]; p<0·0001), being male (1·67 [1·19–2·34]; p=0·003), and the presence of other comorbidities such as hypertension (1·95 [1·36–2·80]; p<0·001) and cardiovascular disease (2·32 [1·47–3·64]). 281 (35%) patients had received cytotoxic chemotherapy within 4 weeks before testing positive for COVID-19. After adjusting for age, gender, and comorbidities, chemotherapy in the past 4 weeks had no significant effect on mortality from COVID-19 disease, when compared with patients with cancer who had not received recent chemotherapy (1·18 [0·81–1·72]; p=0·380). We found no significant effect on mortality for patients with immunotherapy, hormonal therapy, targeted therapy, radiotherapy use within the past 4 weeks.

Interpretation

Mortality from COVID-19 in cancer patients appears to be principally driven by age, gender, and comorbidities. We are not able to identify evidence that cancer patients on cytotoxic chemotherapy or other anticancer treatment are at an increased risk of mortality from COVID-19 disease compared with those not on active treatment.

Funding

University of Birmingham, University of Oxford.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Sterfte door coronavirus - Covid-19 is onder kankerpatienten erg hoog in vergelijking met mensen zonder kanker maar voor extra risico door behandelingen is geen hard bewijs. Blijkt uit grote internationale studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Er stierven in Japan beduidend >> Dr. Sabine Hazan mocht eindelijk >> Booster vaccinaties lijken >> Maurice de Hond geeft commentaar >> Opsluiting van kwetsbare mensen >> mRNA vaccinatie tegen coronavirus >> Vitamine-C infusen met hoge >> Hydroxychloroquine plus azithromycine >> Oversterfte in Nederland en >> Oversterfte in Duitsland is >>